Gümrükler Genel Müdürlügü: Geçis belgeleri. TASARRUFLU YAZI (03.05.2013 / 08844 )

Gümrükler Genel Müdürlügü: Geçis belgeleri. TASARRUFLU YAZI (03.05.2013 / 08844 )


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :74428289-120.01.04 S 03-05

Konu :Geçiş belgeleri.

03.05.2013 / 08844

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 19.04.2013 tarihli, 6526 sayılı yazıda özetle; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin güncellendiği ve 01.05.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Erdal KARAHİSAR

Bakan a.

Daire Başkanı

EK:

1adet yazı örneği

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı :32013154-135-02

Konu :Geçiş Belgesi Dağıtım

Esasları Yönergesi (Nisan-2013 Revize)

19.04.2013 / 06526

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

Bilindiği üzere. Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca Bakanlığımızca sağlanan geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemleri Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.

03.04.2013 tarihinde yapılan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile ilgili Danışma Komisyonu toplantısında ilgili kurum/kuruluşların görüşleri, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi güncellenmiş ve Genel Müdürlüğümüzün (http:www.kugm.gov.tr) internet sayfasında yayınlanmıştır.

Sözkonusu değişiklikleri içeren Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 01.05.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması 19.04.2013 tarih ve 6476 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinize ve gereğinin buna göre ifasını arz/rica ederim.

Ali Rıza YÜCEULU

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM

Gereği: Bilgi:

TOBB Ekonomi Hakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

TİM

UND

UKAT

UTİKAD

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ

(2013 YILI REVİZE)

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç :

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca; Bakanlığımızca sağlanan (ikili, transit, üçüncü ülke, tektip, çok girişli, ödül ve benzeri.) geçiş belgelerinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgesinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli taşıtları ile R2 yetki belgesi sahiplerine dağıtımını düzenlemektir.

Kapsam :

Madde 2-Bu Yönerge Bakanlıktan C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi almış olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Tanımlar :

Madde 3-Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük: Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nü,

Geçiş Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili,transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesini,

Ödül (Bonus) Belgesi: İkili anlaşmalar gereği yabancı ülkelerden özel şartlara bağlı olarak kota harici temin edilen geçiş belgesini,

UBAK İzin Belgesi: Çok taraflı kota dahilinde UBAK ( Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı) üyesi ülkeler arasında veya bu ülkeler üzerinden yapılan transit taşımalar için tahsis edilen ve taşımacılara dağıtımı ayrı bir düzenleme ile yapılan UBAK Karayolu izin belgesini,

Taşımacı: C türü, L2, M3 ve R2 yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişileri,

TOBB :Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

Dağıtım Büroları: Geçiş belgelerinin, Türk taşımacılarına dağıtımının yapıldığı yetkilendirilmiş birimleri,

TIR Karnesi: 1959 tarihli TIR sözleşmesi ile kurulan ve 1975 yılında revize edilen “TIR REJİMİ” altında eşyanın bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden, bir varış noktasındaki gümrük idaresine karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynırlarla taşınmasında kullanılan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen gümrük belgesini,

ATA Karnesi: Uluslararası ATA Sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren Ek Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan ve kefil kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden temin edilen gümrük belgesini,

Transit Gümrük Beyannamesi: İhraç veya transit malların yurtdışı edilmek üzere taşınmasında Gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi,

Transit Refakat Belgesi: Transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik eden ve beyanname bilgileri doğrutusunda gümrük mevzuatına uygun olarak otomasyon sisteminden alınan belgeyi,

Serbest Bölge İşlem Formu: Serbest bölgede faaliyette bulunan kişilerin yaptıkları her türlü alım satım işlemi ile ilgili olarak düzenlenen belgeyi,

Gümrük Çıkış Beyannamesi: İhracatta, Gümrük Mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili İhracatçı Birliği tarafından onaylanmasını müteakip gümrük idaresine tevdi edilen belgeyi,

Mahrece İade Beyannamesi: Mahrecine iade eşyanın ithalatçısı tarafından geldiği yere geri gönderilmesi için düzenlenen belgeyi,

T1: Avrupa Birliği ülkeleri ile EFTA ülkeleri arasındaki ticari malların dolaşımına veya Birlik dışı ülkelere ait malların Birlik ülkeleri arasındaki dolaşımına imkan veren belgeyi,

EX1: Tüm ülkelere taşınacak ürünle ilgili bütün bilgileri içeren İhracatçılar Birliği ve çıkış yapılacak gümrüğün onayladığı belgeyi,

İkili taşıma: Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu eşya/yük taşımalarını,

Transit taşıma: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülke toprakları üzerinden geçilerek yapılan eşya taşımalarını,

Üçüncü ülke taşıması: Eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan eşya taşımalarını,

Parsiyel Taşıma: Kayıt ülkesinden en az iki farklı ülkeye aynı taşıtla yapılan eşya taşımalarını,

Dönüş Yükü : Varış ülkesi dışında herhangi bir ülkeden alınan yükü,

İzlenecek güzergah: Taşımanın başladığı kalkış ülkesinden bittiği varış ülkesine kadar geçilen ülkeler de dahil takip edilen ülkeler zincirini/silsilesini,

Çekici: Römork ve yarırömorkları çekmek için imal edilmiş olan ve tek başına eşya/yük taşıyamayan motorlu taşıtı,

Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve eşya/yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

Römork: Motorlu taşıtla çekilen, insan veya eşya/yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt üzerine oturan, taşıdığı eşyanın/yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu taşıt tarafından taşınan römorku,

Taşıt kartı: Bir taşıtın en az bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve söz konusu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

Yeşil Taşıt: Taşımacıların uluslararası taşımalarda kullandıkları ve UBAK Karayolu Çalışma Grubu’nun UBAK Kullanım Kılavuz’unda açıklanan gürültü ve egzoz emisyon değerlerine haiz çekici ve kamyonları,

Danışma Komisyonu: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı veya ilgili Daire Başkanı Başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Genel Müdürlükçe belirlenen sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan Geçiş Belgesi Danışma Komisyonunu,

Sektör Kuruluşu: Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az %80’i yetki belgesi sahibi olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek, vakıf, birlik ve benzeri sivil toplum kuruluşlarını,

Yönerge : Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ni,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

1- Danışma Komisyonu Nisan ayında olağan olarak toplanır. Danışma Komisyonu, gerektiğinde üyelerden birinin teklifi ve Genel Müdürlük uygun görüşü veya Genel Müdürlük çağrısı üzerine Nisan ayı dışında da toplanabilir.

2- Danışma Komisyonu, yaptığı toplantılarda bu Yönerge’de yapılacak değişiklikleri değerlendirilerek öneriler hazırlar.

3- Danışma Komisyonunun hazırladığı öneriler tavsiye niteliğindedir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Başvuru

Madde 4: Bakanlıktan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan ve geçiş belgesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler; bu Yönerge’nin “ Altıncı Kısım” başlığı altında yer alan ve ülkelere göre belirtilen özel şartlardaki belgelerle birlikte aşağıdaki belgeleri Dağıtım Bürolarına vermek zorundadırlar.

a) Dilekçe, (Güzergah ve talep edilen geçiş belgeleri belirtilecek)

b) Taşıt sürücülerinin geçiş belgesi ile ilgili işlemleri firma adına yürütebilmeleri için, şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış noter onaylı vekaletname aslı veya fotokopisi,

c) Gümrüklemenin yapıldığı TIR Karnesi, ATA Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesinden herhangi birinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı aslı, Transit Güvenlik Kalem Listesi ekli ve MRN numaralı Transit Refakat Belgesi (T1/T2) veya Gümrük Çıkış Beyannamesinin gümrük mühürlü, kaşeli ve imzalı örneği,

d) Taşıta bir önceki sefer için varsa tahsis edilen geçiş belgelerinden Azerbaycan, Bulgaristan 3.ülke, Çek Cum. (3.ülke hariç), Gürcistan (çok girişli hariç), Fransa tektip, İspanya, İtalya tektip ve transit, Kırgızistan 3.ülke, Kazakistan, Lüksemburg, Macaristan ücretsiz, Polonya/boş giriş-3.ülke, Özbekistan, Romanya ücretsiz, Rusya, Slovenya (3.ülke hariç),Ukrayna/boş giriş-3.ülke, Tacikistan ve Yunanistan/ikili geçiş belgelerinin kullanılmış veya kullanılmamış haliyle iadesi,

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler, Yükümlülük ve Sorumluluklar

Madde 5: Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

a) Geçiş Belgelerinin dağıtımı, Bakanlığımız ile TOBB arasında 16 Nisan 2010 tarihinde yeniden revize edilen Protokol gereği; TOBB’a bağlı olarak faaliyette bulunan ve EK.1’de belirtilen Deniz Ticaret Odalarına, Ticaret ve Sanayi Odalarına, Ticaret Odalarına veya Ticaret Borsalarına bağlı Dağıtım Bürolarınca yapılır.

b) Bu Yönerge’ye aykırı hareket eden, geçiş belgesini zayi eden, kaybeden veya muhafaza edemeyen dağıtım bürosunun bağlı bulunduğu Odanın veya Borsanın geçiş belgesi dağıtım yetkisi iptal edilir. Ayrıca, gerekli yasal süreç başlatılır.

c) İhtiyaçlara göre dağıtım bürolarının artırılıp eksiltilmesi hususunda Genel Müdürlük yetkilidir.

Madde 6: Yükümlülük ve Sorumluluklar

1- Dağıtım Büroları:

a) Geçiş Belgesi tahsis edilecek taşıtın C türü, L2 ve M3 yetki belgelerinden herhangi birinde kayıtlı olduğunun otomasyon sisteminden kontrol edilmesi,

b) 4 üncü maddenin (d) bendine göre iade alınan geçiş belgelerinden, kullanılmamış olanların yeni çıkışlarda öncelikli olarak ilgili firma araçlarına tahsis edilmesi, Rus taşıtı yükleme karşılığı verilen Rusya ikili hakediş belgeleri ile Ro-La tren hatları ve İtalya römork çektirme karşılığı hak edilen ödül belgelerinin kullanılmadan iade edilmesi halinde firmanın hakediş/ödül belgesi hakkına tekrar ilave edilmesi,

c) Belge dağıtım bürolarınca yanlış işlem sonucu iadeye alınan tüm ülke belgelerinin “dağıtım bürosu”, “ülke” ,“geçiş belgesi numarası” ve “firma” bazında listelenerek 3’er aylık dönemler halinde periyodik olarak Bakanlığa gönderilmesi,

d) Ülkelerden temin edilen dönüş yükü geçiş belgeleri ile sözleşmeli taşıtlara tahsis edilen Slovenya geçiş belgesi haricindeki tüm geçiş belgelerinin nakliyeci firma taşıtlarına tahsisinde, belge üzerine sadece firma kaşesinin vurulması ve başkaca bir kayıt düşülmemesi,

e) 4 üncü maddenin (d) bendine göre iade alınan geçiş belgeleri ile ilgili olarak, bu maddenin 2 nci fıkrasının (g), (h) ve (ı) bentlerine aykırı işlemlerin tespiti halinde ilgili belgelerin kabul edilerek Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

f) Geçiş belgeleri ile ilgili dağıtım usulü ve özel şartlar da dikkate alınarak Ek-2’de belirtilen izlenecek güzergahlara göre geçiş belgesi tahsis edilmesi,

g) Bakanlık talimatlarına uyulması,

hususlarında yükümlü ve sorumludurlar.

2- Taşımacılar:

a) Uluslararası anlaşmalar gereği; taşıma türüne ve taşıt/taşıma özelliğine uygun geçiş belgesi kullanılarak uluslararası taşımaların yapılması,

b) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin geçerlilik süresi içinde kullanılması,

c) Uluslararası anlaşmalar gereği; geçiş belgesi kapsamında yapılması gereken taşımaların geçiş belgesiz olarak yapılmaması,

d) Geçiş belgelerinin taşıtların yurtdışına çıkışından önce alınması, yurtdışına çıkış yaptıktan sonra güzergah değişikliği için ayrıca belge talep edilmemesi,

e) Bakanlıkça önceden yapılan uyarılara ve alınan önlemlere uyulması,

f) İstenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde Bakanlığa veya ilgili dağıtım bürolarına verilmesi,

g) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin Genel Müdürlük bilgisi ve onayı dışında başka firmalara kullandırılmaması, başka firmalarca da kullanılmaması,

h) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin üzerinde karalama, yapıştırma ve benzeri bir işlem yapılmaması,

ı) Taşıtlara tahsis edilen geçiş belgelerinin üzerinde tahrifat yapılmaması,

hususlarında yükümlü ve sorumludurlar.

BEŞİNCİ KISIM

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Madde 7 : Genel Şartlar

a) Geçiş belgeleri sadece C türü, L2 ve M3 yetki belgesinde kayıtlı taşıtlara tahsis edilir.

b) Geçiş Belgeleri “kamyon”, “kamyon+römork”, “çekici+yarırömork” veya “yarırömorklar”

için düzenlenir.

c) Bu Yönerge’deki kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçiş belgeleri varış ülkesi ile birlikte izlenecek güzergah ülkeleri için de tahsis edilir.

d) İstiap haddi 10 tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez. Ancak;

1- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince oto taşımaları ve özelliği olan taşımalar için imal edilmiş özel donanımlı taşıtlar,

2- Kara sınır kapılarımız olan komşu ülkelere yönelik ikili taşımalarda istiap haddi 3.5 ton ve üzeri taşıtlar,

bu kısıtlamanın dışındadır.

3- Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

e) Taşıtların dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilmez.

f) Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan geçiş belgesi tahsis edilmez.

g) Düzenlendiği tarihten itibaren süresi 6 ay geçen tren biletlerine belge tahsis edilmez. Geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için aynı tren bileti sadece bir kez ibraz edilir.

Tren biletleri üzerinde plakaları yeralan çekici/yarırömorkların (grup firmalar hariç) aynı yetki belgesinde kayıtlı olmaları halinde geçiş belgesi tahsis edilir.

h) Geçiş belgeleri her yılın son gününe kadar dağıtılır. 31 Ocak tarihine kadar geçerli geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Yurtdışına çıkış yapan, ancak bir önceki yıla ait geçiş belgelerinin geçerlilik tarihleri içerisinde yurda dönüş yapamayan taşıtların, cari yıl geçiş belgesi talepleri en geç 15 Şubat tarihine kadar Genel Müdürlükçe değerlendirilir.

i) Bu Yönerge’de ülkelere göre belirtilen dağıtım usulü ve özel şartlar saklı kalmak kaydıyla, ikili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi ve ev eşyası taşımalarında, araçta bulunan eşyanın %40’ından fazlasının ticari eşya olması durumunda, geçiş belgesi tahsis edilir.

j) Gabari dışı taşımalarda boş çıkan taşıtlara mevcut geçiş belgesi durumu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde geçiş belgesi tahsis edilir.

k) Dönüş Yükü Taşımaları:

1- Varış ülkesi ile dönüş yükü alınacak ülkenin farklı güzergahlarda yer alması durumunda, bu ülkelere yönelik ortak kesişme noktaları dikkate alınarak geçiş belgesi tahsis edilir.

2- Dönüş yükü alınması için tek ülkenin transit geçilmesi halinde, dönüş yükü alınacağına dair yük anlaşması belgesinin ibrazı istenmez. Transit geçilecek ülke sayısının birden fazla olması halinde, taşımacı firmalardan mutlaka yük anlaşması belgesi ibrazı istenir.

3- İkili anlaşmalar gereği geçiş belgesi istenilmeyen sergi, fuar malzemesi, ev eşyası taşımalarında, dönüş yükünde kullanılmak üzere talep edilmesi halinde; Rusya Federasyonu, Kazakistan, Avusturya, İtalya geçiş belgeleri ile Macaristan ücretsiz ve Romanya ücretsiz geçiş belgeleri dışındaki diğer ülke geçiş belgeleri verilir.

ALTINCI KISIM

Ülkelere Göre Geçiş Belgesi Dağıtımı Usulü, Özel Şartları ve İzlenecek Güzergahlar

Madde 8: Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

A-Dağıtım Usulü

Transit kapsamında gerçekleştirilen taşımalar için 2’şer aylık dönemler itibariyle ayrılan Avusturya geçiş belgesi sayısı, Avusturya yeşil tektip (İkili/Transit/3.ülke) geçiş belgesi kotasının 1/6 sını geçemez. İki aylık dönemler için ayrılan belgelerin tükenmesi durumunda ilave belge verilmez, belgelerin bitmemesi durumunda ise kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Avusturya Makamlarından dönemler halinde temin edilen belgelerin zamanında ülkemize ulaşmaması halinde, iki aylık dönem içerisinde dağıtılacak sayıyı aşmamak ve daha sonra mahsup edilmek kaydıyla diğer belgelerden kullandırılabilir.

Ödül belgeleri hariç, Avusturya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Avusturya’dan alacak taşıtlara Avusturya geçiş belgesi tahsis edilmez.

B-Özel Şartlar

1- Transit taşımalar:

Avusturya’dan transit geçmek suretiyle diğer ülkelere yük götürecek olan ,

a) Yaş meyve, sebze ve su ürünleri yüklü taşıtlara (Patates, fındık ve taşınan yükün ağırlık olarak % 40’ını aşan karpuz veya kavun, taze ve kuru soğan, defne yaprağı taşıyan taşıtlar hariç)

b) Canlı çiçek yüklü taşıtlara,

c) TIR Karnesi veya Transit Beyannamesinde dondurulmuş gıda maddesi olarak belirtilmiş yükler ile aslı ibraz edilecek sağlık sertifikasında belirli bir sabit sıcaklıkta taşınmasının gerektiği belirtilen bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtlara,

d) Isıtmalı tank/tanker biçiminde olan yarırömorklara,

e) Fatura değeri en az 250.000 Euro olan tıbbi müstahzarat - ilaç taşıyan frigorifik taşıtlara,

Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

Yükün en az % 90’nı için yukarıda yer alan şartların sağlandığı taşımalarda, geri kalan kısmın yükle ilgili (ambalaj,etiket, vs.) malzeme olması halinde de Avusturya geçiş

belgesi verilir.

2- İkili taşımalar:

a) Yükün tamamının Avusturya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.

b) Yükün en az % 60’ının Avusturya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

c) Avusturya’ya ikili taşımalarda, Avusturya üzerinden yapılan transit taşımalar bölümündeki şartları sağlayan taşımalara -yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

3-Parsiyel taşımalar:

a) Avusturya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke Avusturya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla Avusturya geçiş belgesi verilir.

b) Avusturya’ya parsiyel taşımalarda, Avusturya üzerinden yapılan transit taşımalar bölümündeki şartları sağlayan taşımalara –yukarıda (a) fıkrasında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- Avusturya geçiş belgesi tahsis edilir.

4- Avusturya Ro-La tren hattı kullanımı karşılığı alınan ödül(bonus) geçiş belgeleri:

a) Tren bileti aslını ilgili dağıtım bürosuna ibraz eden firmalara, bir gidiş-dönüş veya 2 tek yön tren bileti kullanımı karşılığında bir adet Avusturya geçiş belgesi verilir.

b) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin B-Özel Şartlar bölümünün birinci ve üçüncü fıkralarında belirlenen taşımaların haricindeki, Avusturya’dan transit geçecek ancak taşıdıkları yük cinsi itibariyle Avusturya belgesi alamayan taşıtlar, Avusturya, Macaristan, Slovenya, Romanya veya İtalya’dan trene binmek suretiyle Avusturya’dan transit geçeceklerdir. Bu araçların tren kullanımı karşılığı Avusturya’dan alınacak geçiş belgeleri aynı taşımacıya birebir oranında tahsis edilir.

c) İtalya varışlı deniz yolu hatlarını takip ederek tren kullanan taşıtlar hak etmiş bulundukları Avusturya ödül geçiş belgesini sadece RO-RO hatlarına yönelik dağıtım yapan bürolardan alabilirler. Bu taşıtlara, hak etmiş oldukları Avusturya ödül geçiş belgeleri, sene başından itibaren tren kullanım sayıları baz alınarak dağıtılır.

d) Trieste’de yapılacak Avusturya ödül (bonus) belgelerinin dağıtımında; trenlerin doluluk oranları dikkate alınarak firmalara en fazla tren kullanımları kadar Avusturya ödül ( bonus) belgesi verilir.

Madde 9: İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

A-Dağıtım Usulü

İtalya geçiş belgeleri dörder aylık dönemler halinde kullanıma açılır. Dört ay içinde belgenin bitmesi halinde ilave belge verilmez, bitmemesi halinde kalan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

İtalya’ya yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü İtalya’dan alacak taşıtlara İtalya geçiş belgesi tahsis edilmez.

İtalya tektip ve Euro 3 geçiş belgeleri sadece ikili taşımalara tahsis edilir.

B- Özel Şartlar

Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler (ödül belgeleri hariç), dönem içinde İtalya tektip ve transit geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki tektip ve transit geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar hiçbir nedenle tahsis edilmez.

1- Transit taşımalar:

İtalya üzerinden sadece İsviçre, Fransa, İspanya ve Portekiz’e yapılan taşımalara transit kapsamda İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

2-İkili taşımalar:

a) Yükün tamamının İtalya’ya taşınması durumunda tonaj şartı aranmaz.

b) Yükün en az % 60’ının İtalya’ya taşındığının Serbest Bölge İşlem Formu Aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke İtalya olmalıdır.) veya Mahrece iade beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

c) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara İtalya’ya taşıma yapmaları durumunda -yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

3-Parsiyel taşımalar:

a) İtalya’ya parsiyel yük götürecek taşıtların bu ülkeye en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması ve bu ülkeye taşınan yükün en az % 60’ı için Serbest Bölge İşlem Formu aslı veya Gümrük Çıkış Beyannamesi (alıcı adresi veya gideceği ülke İtalya olmalıdır.) veya Mahrece İade Beyannamesinin ibraz edilmesi şartıyla İtalya geçiş belgesi verilir.

b) Bu Yönergenin 8 inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara, İtalya’ya parsiyel taşıma yapmaları durumunda -yukarıda (a) bendinde belirtilen koşullar dikkate alınmaksızın- İtalya geçiş belgesi tahsis edilir.

4-Avrupa Kıtası dışında kalan ülkelere (güzergahlarda olmasa dahi) İtalya üzerinden gönderilecek yüklerin taşımasını yapacak taşıtlara, komple yüklerde yükün cinsine bakılmaksızın tektip, parsiyel yüklerde ise taşınan yükün en az 5 tonunun İtalya, kalanının Avrupa Kıtası dışı olması şartı ile İtalya geçiş belgesi verilir.

4-İtalya römork çektirme ve ödül (bonus) belgeleri:

a) Firmalara talep edilmesi halinde 20 adedi geçmemek üzere, firma kaşesi basılmaksızın ve ünvanı yazılmadan römork çektirme belgesi verilir.

b) Firmalarca kullanılan römork çektirme belgelerinin;

- Gümrük mühürlü aslı

- Taşımaya ait fatura aslı veya firma onaylı bir örneği,

ile bu belgelerin birer fotokopilerinin bir liste ekinde ( listede; firma ünvanı, belge no, çektirmeyi yapan İtalyan firma ünvanı belirtilecek) üyesi bulunduğu sektör kuruluşları kanalıyla veya doğrudan firma tarafından, Ocak ayından başlamak üzere 3’er aylık dönemler halinde her dönemi takip eden ayın en geç 20’sine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

c) 3’er aylık dönemler halinde 3 römork çektirme belgesi karşılığı temin edilecek ödül (bonus) belgeleri, firmalara aynı oranda tahsis edilir. Tama tekabül etmeyen çektirme belgelerine sonraki dönemlerde tamamlandıkça ödül belgesi tahsis edilir.

d) Römork çektirme karşılığı firmalara tahsis edilen İtalya ödül (bonus) belgeleri tüm kısıtlamalardan muaftır.

e) Bakanlıkça TOBB’a grup şirketi olarak bildirilen firmaların hak etmiş oldukları ödül (bonus) belgeleri, grup firma yetkililerince imzalanmış yazılı muvaffakatnamelerinin ilgili dağıtım bürosuna verilmesi koşuluyla aynı grup içinde bulunan diğer firmalara ait taşıtlar için de kullanılabilir.

f) Firmalara tahsis edilen takvim yılı öncesine ait römork çektirme belgesine ilişkin

taahhütler TOBB tarafından yılın başında kapatılır.

Madde 10: Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

A- Dağıtım Usulü

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

Madde 11: Yunanistan’a Yapılacak Taşımalar:

A-Dağıtım Usulü

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

B-Özel Şartlar

1- Yunanistan’a yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara ve diğer ülkelere yük götürüp dönüş yükünü Yunanistan’dan alacak taşıtlara ücretli veya ücretsiz ikili Yunanistan geçiş belgesi tahsis edilmez.

2- Yunanistan’a ve Yunanistan üzerinden “balık” taşıması yapacak olan taşıtlara Yunanistan ikili veya transit geçiş belgesi tahsis edilmez. Ancak, Yunanistan üzerinden başka ülkelere “balık” taşıması yapan ve dönüşlerinde “balık” haricinde farklı bir yük ile ülkemize döneceğini beyan eden taşıtlara, Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi verilir.

3- Yunanistan tarafından geçiş belgesi istenmediği tespit edilen ikili taşımalar için ayrıca Yunanistan geçiş belgesi tahsis edilmez, bu konuda Bakanlık talimatlarına göre hareket edilir.

4- Dönüş yükü taşımaları nedeniyle güzergah değişikliği yapacak olan taşıtlara talep etmeleri halinde Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

5- Bu Yönergenin 8inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” birinci fıkrasında tanımlanan taşıtlara, Bulgaristan üzeri tanımlanan Avrupa varış ülke güzergahları dikkate alınarak talep etmeleri halinde Yunanistan ücretli transit geçiş belgesi de tahsis edilir.

Madde 12: Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

A- Dağıtım Usulü

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

Sırbistan tektip geçiş belgeleri sadece ikili taşımalara tahsis edilir.

Bulgaristan 3.ülke geçiş belgelerinin %50 si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

B-Özel Şartlar

1-Sırbistan ve Karadağ’a yük götüren taşıtların dönüş yükünü başka bir ülkeden almak istemeleri halinde talep edildiği takdirde Sırbistan ve Karadağ transit geçiş belgesi verilir.

Sırbistan’a boş çıkış yapacak taşıtlara Sırbistan tektip geçiş belgesi tahsis edilmez.

2- Hırvatistan geçiş belgeleri; Bosna Hersek ve Hırvatistan’a taşıma yaptıktan sonra başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden dönüş yükü alarak tekrar Hırvatistan’dan geçilmesi halinde ikinci kez tahsis edilir.

Hırvatistan geçiş belgelerinin %15’i Hırvatistan, Slovenya veya Bosna -Hersek’ e

yönelik ihraç taşımalar için, geri kalanı ise diğer transit taşımalara tahsis edilir.

3- İtalya’ya ve İtalya üzerinden yapılan taşımalar ile Slovenya ödül belgeleri hariç, Slovenya’dan transit geçecek taşıtlara Slovenya geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için Avusturya tren bileti veya Avusturya geçiş belgesi ibrazı gereklidir. Başka bir firmaya ait Avusturya geçiş belgesi ibrazı ile aynı Avusturya belgesinin birden fazla ibrazı halinde Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmez.

Slovenya’dan trenle geçişlere karşılık alınan ödül ( bonus) belgeleri tren bileti ibraz eden firmalara bire-bir oranında tahsis edilir.

Macaristan-Avusturya tren bileti ibraz ederek Avusturya belgesi almaya hak kazanan ve bu belgeyi Avusturya’yı karayoluyla geçeceğini kanıtlayan taşıtlara, Slovenya üzerinden taşıma yapmaları durumunda da Slovenya geçiş belgesi tahsis edilir.

4- Dönüş yükü taşımaları nedeniyle güzergah değişikliği yapacak olan taşıtlara talep etmeleri halinde Bulgaristan ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

İhraç kapsamında Bulgaristan’a veya Bulgaristan üzerinden gönderilen geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, talep etmeleri halinde Bulgar ikili veya Bulgar ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

Madde 13: Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

A-Dağıtım Usulü

1-Rusya ikili geçiş belgeleri üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılır. Üç ay içinde belgenin tükenmesi halinde ilave belge verilmez. Dönemi içinde kullanılmayan belgeler takip eden dönemlere aktarılır.

Rusya ikili geçiş belgeleri, Rusya’ya ihraç taşıması yapan taşıtlar için genel kullanıma açılır. Frigorifik özellikli taşıtlara öncelikle ikili/frigorifik belge tahsis edilir.Rusya’dan dönüş yükü taşıması yapan C türü, L2, M3ve R2 yetki belgesi sahibi firmalara ise 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak üç adet Rus aracı yüklemeleri karşılığında 1 adet Rusya ikili hakediş geçiş belgesi tahsis edilir.

2- Bir ay içerisinde belgelerini kullandırmayan R2 yetki belgesi sahiplerine, söz konusu belgeleri kullandırıncaya kadar Rusya ikili hakediş geçiş belgesi tahsis edilmez.

3-Rusya Federasyonu transit geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

4- Rusya 3. ülke geçiş belgeleri, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Rusya’ya üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir.

B-Özel Şartlar

1- Rusya Federasyonuna çekicisiz “yarırömork”la yapılan taşımalara geçiş belgesi tahsis edilmez.

2- R2 hariç, C türü, L2 veya M3 yetki belgesi sahipleri kendilerine tahsis edilen Rusya ikili geçiş belgelerini, başka firmalara devredemez ve kullandıramazlar.

3- İhraç kapsamında Rusya’ya veya Rusya üzerinden gönderilen geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, talep etmeleri halinde1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılacak 3 adet Rus aracı yüklemesi karşılığında 1 adet olmak üzere hakediş ikili Rusya geçiş belgesi veya Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

4- Rus taşıtı yüklemelerine ilişkin evrakların yükleme tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde TOBB’a ibraz edilmesi şarttır. Bu süreden sonra yükleme evraklarını ibraz eden firmalara 3 adet Rus aracı yüklemesi karşılığında sadece ½ oranında Rusya ikili hakediş geçiş

belgesi tahsis edilir.

5-Taşımacılar, Rus taşıtı yüklemelerine ilişkin kanıtlayıcı evrakları (Navlun faturası ve/veya Tahsilat makbuzu, Rus aracı tescil belgesi, Tasdikli Gümrük Beyannamesi veya Serbest Bölge İşlem Formu veya TIR Karnesi ekli Transit Dilekçe, CMR, Rus aracı sürücü pasaportu ve T.C Geçiş Belgesi fotokopilerini) geçiş belgesi dağıtım bürolarına teslim edecektir. Bu belgelerden herhangi birini usulsüz olarak düzenleyip ibraz eden veya sahtesini üretenler ile belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya ekleme yapmak suretiyle yanlış ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen firmalara, bu Esaslarda ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin yanı sıra bir yıl süresince Rusya geçiş belgesi de tahsis edilmez.

6-Rusya’ya kesin ihracatı yapılan taşıtların (mobil santral, iş makinesi ve benzeri) geçiş belgesi kullanan Rus plakalı çekicilerle çekilmek suretiyle Rusya’ya taşınması halinde, 13 üncü maddesi B-Özel Şartlar bölümünün beşinci fıkrasında yer alan kanıtlayıcı evrakların, dağıtım bürolarına ibraz edilmesi halinde bu taşımalar Rus aracı yüklemesi olarak kabul edilir ve karşılığında hakediş ikili geçiş belgesi tahsis edilir.

7-Sarp veya Türkgözü veya Gürbulak’tan çıkış yaparak Kazakistan’a veya Kırgızistan’a yük götüren ve dönüşlerinde Rusya’dan dönüş yükü alacağını beyan eden taşıtlara Rusya ikili hakediş geçiş belgesi, Rusya üzeri dönüş yapacak olanlara ise Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilir.

8-Bir Gümrük Beyannamesi veya bir Serbest Bölge İşlem Formu kapsamında birden fazla Rus taşıtı yüklemesi yapan firmaların, bu Yönerge’nin 13 üncü maddesi B-Özel Şartlar bölümünün beşinci fıkrasında belirtilen yükleme evraklarını her bir taşıma için ayrı olarak ibraz etmesi halinde de bu taşımalar Rus yüklemesi olarak değerlendirilir.

Madde 14: Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

A-Dağıtım Usulü

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

B-Özel Şartlar

1- Türk Limanlarından doğrudan Ukrayna Limanlarına Ro-Ro ile giden taşıtlara Ukrayna geçiş belgesi tahsis edilir. Ayrıca, Kazakistan’a taşıma yapacak ve dönüş yükünü Ukrayna’dan alacağını beyan eden taşıtlara, talep etmeleri halinde Ukrayna boş giriş/üçüncü ülke ve Rusya transit geçiş belgesi verilir.

2- Ukrayna üzerinden transit taşıma yapacak EURO3 ve üstü normdaki taşıtlara Ukrayna transit geçiş belgesi tahsis edilmez.

3- Ukrayna üzerinden transit taşıma yapmak için geçiş belgesi talep eden taşıtlar, ilgili egzoz emisyon değeri gösterir (yola elverişlilik muayene sertifikası vs.) belgeyi ibraz etmek zorundadır.

4- Rusya’ya yapılan taşımalardan sonra dönüşte Beyaz Rusya üzerinden geçerek Polonya’dan dönüş yükünü alacağını beyan eden taşıtlara, Beyaz Rusya geçiş belgesi tahsis edilir.

5- Ukrayna varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde Romanya ücretli transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahis edilir.

Madde 15: Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Dağıtım Usulü

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

Özbekistan tektip geçiş belgeleri ikili, transit ve 3.ülke taşımalarına tahsis edilir. Özbekistan tektip geçiş belgelerinden % 15’i Özbekistan’ı transit geçerek dönüşünde Özbekistan’dan yük alacak taşıtlara ikinci bir belge olarak tahsis edilir.

3. ülke geçiş belgeleri ise, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Özbekistan’a üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir.

B-Özel Şartlar

1- Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan tek tip geçiş belgeleri sadece bu ülkelere yönelik ikili taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

2- Azerbaycan ve Gürcistan’a Türkgözü ve Sarp Sınır Kapısından çıkış yaparak Özel Fatura kapsamında taşıma yapan taşıtlara, Özel Fatura arkasında gümrük muayene tescil numarası ve taşıt plakasının bulunması halinde bu ülkelere ait geçiş belgesi tahsis edilir.

3- Gürcistan tektip geçiş belgeleri, Gürcistan’a veya Gürcistan üzerinden yapılan taşımalarda adına Gürcistan çok girişli geçiş belgesi tahsis edilen firmaların çekici değişikliği yapmaları durumunda yeni taşıt kombinasyonunu gösterir kanıtlayıcı belgeleri (TIR Karnesi, Transit Gümrük Beyannamesi, Özel Fatura v.s.) dağıtım bürolarına çok girişli belge aslı ile birlikte ibraz etmeleri halinde tahsis edilir.

4- Afganistan varışlı olan taşımalara sadece Gürcistan tektip geçiş belgeleri tahsis edilir.

5- İran üzeri taşıma yapacak olan gabarili taşıtlara (lovbet, sal kasa vb.), Gürcistan üzeri dönüş yapmaları durumunda Gürcistan tektip geçiş belgesi tahsis edilir.

Madde 16: Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

A-Dağıtım Usulü

1- Kazakistan tek tip geçiş belgeleri, yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalara tahsis edilir.

2- Kazakistan geçiş belgeleri Kazakistan’a taşıma yapan C türü, L2 ve M3 yetki belgesi sahibi firmalara her bir Kazak aracı yüklemeleri karşılığında 3 adet hakediş geçiş belgesi olarak tahsis edilir.

3- R2 yetki belgesi sahiplerine ise her bir Kazak aracı yüklemeleri karşılığında 3 adet hakediş geçiş belgesi tahsis edilir. R2 yetki belgesi sahipleri bu belgelerini bir ay içerisinde kullandırtmak zorundadırlar. Bir ay içerisinde belgelerini kullandırmayan R2 yetki belgesi sahiplerine, söz konusu belgeleri kullandırıncaya kadar hakediş geçiş belgesi tahsis edilmez.

4- Kazakistan 3. ülke geçiş belgeleri, ülkemiz üzerinden transit geçilerek Kazakistan’a üçüncü ülke taşıması yapacak taşımacılara tahsis edilir.

B-Özel Şartlar

1- Kazakistan geçiş belgesi kullanım karşılığında verilen hakedişler bir sonraki yıl için de geçerliliğini devam ettirir.

2- R2 hariç, C türü, L2 veya M3 yetki belgesi sahipleri kendilerine tahsis edilen Kazakistan geçiş belgelerini, başka firmalara devredemez ve kullandıramazlar.

3- Kazak taşıtı yüklemelerine ilişkin evrakların yükleme tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde TOBB’a ibraz edilmesi şarttır. Bu süreden sonra yükleme evraklarını ibraz eden firmalara 1 Kazak aracı yüklemesi karşılığında sadece 1 adet oranında hakediş geçiş belgesi

tahsis edilir.

4- Taşımacılar, Kazak taşıtı yüklemelerine ilişkin kanıtlayıcı evrakları (Navlun faturası ve/veya Tahsilat makbuzu, Kazak aracı tescil belgesi, Tasdikli Gümrük Beyannamesi veya Serbest Bölge İşlem Formu veya TIR Karnesi ekli Transit Dilekçe, CMR, Kazak aracı sürücü pasaportu ve T.C Geçiş Belgesi fotokopilerini) geçiş belgesi dağıtım bürolarına teslim edecektir. Bu belgelerden herhangi birini usulsüz olarak düzenleyip ibraz eden veya sahtesini üretenler ile belgeler üzerinde silinti, kazıntı veya ekleme yapmak suretiyle yanlış ve yanıltıcı belge ibraz ettiği tespit edilen firmalara, bu Esaslarda ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan müeyyidelerin yanı sıra bir yıl süresince Kazakistan geçiş belgesi de tahsis edilmez.

5- Bir Gümrük Beyannamesi veya bir Serbest Bölge İşlem Formu kapsamında birden fazla Kazak taşıtı yüklemesi yapan firmaların, bu Yönerge’nin 16 ıncı maddesi B-Özel Şartlar bölümünün dördüncü fıkrasında belirtilen yükleme evraklarını her bir taşıma için ayrı olarak ibraz etmesi halinde de bu taşımalar Kazak yüklemesi olarak değerlendirilir.

Madde 17: Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

A-Dağıtım Usulü

1- Temin edilen geçiş belgeleri, Romanya ve Macaristan ücretsiz geçiş belgeleri ile Belçika hariç, dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

2- Romanya Ro-Ro ücretsiz transit geçiş belgeleri de dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

3- Tek girişli Belçika ve Hollanda geçiş belgelerinin %50’si Ocak ayında, %50’si ise Temmuz ayında genel kullanıma açılır.

B-Özel Şartlar

1- Yukarıdaki ülkelere yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara;

- Macaristan ve Romanya ücretsiz geçiş belgeleri,

- Avusturya, Fransa, İspanya ve Çek Cumhuriyeti geçiş belgeleri tahsis edilmez.

2- Çek Cumhuriyeti geçiş belgelerinden ikili/transit geçiş belgeleri sadece transit taşımalara tahsis edilir. İkili geçiş belgeleri dönüş yükü taşımalarına da tahsis edilir.

3-Deniz sınır kapılarından bir ülkeye taşıma yapacak ve dönüş yükünü Slovakya’dan alacak olan firmalara talep etmeleri halinde Slovakya ikili geçiş belgesi tahsis edilir.

Slovakya’ya boş giriş yaparak bu ülkeden ülkemize dönüş yükü alacak taşımalara ikili geçiş belgesi, 3 ncü ülke taşıması yapacak taşıtlara ise 3.ülke geçiş belgesi tahsis edilir.

4-İspanya ve Portekiz’e yük götürecek taşıtlara en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde İspanya geçiş belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının İspanya ve/veya Portekiz olması veya parsiyel yükün bir bölümünün İspanya diğer bölümünün Portekiz olması veya bu Yönerge’nin 8inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” 1 inci fıkrasında tanımlanan şartlardan birini sağlaması halinde tonaj şartı aranmaz.

İspanya geçiş belgeleri dönüş yükü taşımaları için tahsis edilmez.

5- Romanya transit ücretsiz geçiş belgeleri; Romanya’dan transit geçecek taşıtlar için ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır.

a) Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılır. Dönem içinde açılacak belgenin tükenmesi halinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz.

b) Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, dönem içinde Romanya ücretsiz geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ücretsiz geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar hiçbir nedenle tahsis edilmez.

Romanya varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde de Romanya ücretli transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilir.

6- Macaristan ücretsiz geçiş belgelerinin;

a) % 63’ü Bu Yönergenin 8 inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” 1 inci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara 2’şer aylık dönemler halinde tahsis edilir.

b) % 37’si Macaristan, Çek Cum., Slovakya, Polonya ve Polonya’dan transit geçmek şartıyla İsveç, Norveç, Finlandiya ve Ada Danimarka’ya taşıma yapacak taşıtlara 2’şer aylık dönemler halinde tahsis edilir. Ada Danimarka’ya yönelik taşımalarda gümrük beyannamesinde eşyanın Ada Danimarka’ya taşındığı görülmelidir.

c) Macaristan, Çek Cum., Slovakya, Polonya ve Polonya’dan transit geçmek şartıyla İsveç, Norveç, Finlandiya ve Ada Danimarka’ya parsiyel yük götürecek taşıtların en az 10 ton (Mobilya ve tekstilde 5 ton) yüklü olması halinde, taşınan yükün cinsine bakılmaksızın Macaristan ücretsiz belgesi verilir.

d) Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılacaktır. Dönem içinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz.

e) Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, yukarıda belirtilen (a) ve (b) fıkralarındaki taşıma türlerinden birine ayrılan ücretsiz geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ücretsiz geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar o taşıma türüne hiçbir nedenle tahsis edilmez.

Macaristan tren hattını kullanan taşımacılara, iki gidiş-dönüş veya 4 tek yön tren kullanımı karşılığında bir adet Macaristan ücretsiz geçiş belgesi tahsis edilir.

Madde 18: Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

A-Dağıtım Usulü

1- Almanya ve Portekiz’e ait çok girişli geçiş belgeleri; bu ülkelere bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ilgili ülkeye ait belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

2- Fransa çok girişli geçiş belgeleri; Fransa’ya bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının Fransa’ya ait belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

3- Gürcistan çok girişli geçiş belgeleri; İkili, transit ve boş giriş/dönüş yükü taşıması yapmak üzere yurtdışına çıkış yapacak olan her bir taşıta bir adet olmak üzere tahsis edilir. Taşıta aynı yıla ait ikinci bir çok girişli geçiş belgesi tahsis edilmez.

4- Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri;

a) Belçika belgelerinin %80’i Belçika, İngiltere ve İrlanda’ya, Hollanda belgelerinin %80’i ise Hollanda’ya bir önceki yılın ilk 11 ayı içerisinde yapılan toplam sefer sayısının ülkelere ait yukarıda belirtilen oranda dağıtımı yapılacak belge sayısına bölünerek çıkan sayıya göre firma sefer sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça tahsis edilir.

b) Hollanda 3.ülke çok girişli geçiş belgeleri herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

c) Bakanlık tarafından tahsis edilen Almanya, Fransa ve Portekiz’e ait çok girişli belgelerin tamamı ile Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgelerinin %80’lik kısmına ait çok

girişli belgelerin dağıtım listesi her yıl 15-Ocak’tan itibaren Bakanlığın internet adresinde (kugm.gov.tr) yayımlanır.

d) Bakanlık tarafından % 80 oranında tahsis edilen Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri dışındaki % 20’lik belgenin % 15’i ile %80’lik belge dağıtımdan kalan belgeler, adına belge tahsisi yapılamayan ve/veya adına belge tahsisi yapılan ancak tahsis edilen belgelerin yetersiz olduğu gerekçesiyle yeniden talepte bulunan ve bu ülkelere ikili, transit ve dönüş yükü taşıması yapacağını belgeleyen firmalara talep etmeleri halinde özmal çekici olarak kayıtlı taşıt sayısını en fazla 2/3 oranını geçmeyecek şekilde TOBB tarafından tahsis edilir. Diğer kalan % 5’lik kısım ise, Bakanlığın yapacağı değerlendirmelere göre tahsis edilir.

5- Adına çok girişli geçiş belgesi tahsis edilip, yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde belgelerini teslim almayan firmalar tahsis hakkını kaybetmiş sayılır.

6- Bakanlık tarafından tahsis edilen çok girişli belgelerin dağıtımı TOBB tarafından yapılır.

B-Özel Şartlar

a) Belçika ve Hollanda çok girişli geçiş belgeleri firmaların, yetki belgesinde özmal çekici olarak kayıtlı taşıt sayısını en fazla 2/3 oranını geçmeyecek şekilde tahsis edilir.

b) Fransa, Almanya ve Portekiz çok girişli geçiş belgelerinin, zayi edilmesi durumunda, yerine yeni çok girişli geçiş belgesi tahsis edilmez.

c) Almanya, Fransa ve Portekiz çok girişli geçiş belgelerinden artan belge olduğu takdirde kalan belgeler ikili ve transit taşımalar için genel kullanıma açılır.

YEDİNCİ KISIM

İzlenecek Güzergahlar

Madde 19: Bu Yönerge’de belirtilen dağıtım usulü ve özel şartlar dikkate alınarak, EK-2’de belirlenen güzergahlara göre geçiş belgesi tahsis edilir.

1- Taşımacılar, varış ülkeleri için EK-2’de belirlenen güzergahlardan ancak birisi için geçiş belgesi talebinde bulunabilirler.

2- Geçiş Belgesi tahsis işlemi tamamlandıktan sonra taşıta, aynı taşıma için ikinci kez geçiş belgesi tahsis edilmez.

3- Genel Müdürlük, EK-2’de belirtilen izlenecek güzergahlarla ilgili olarak mevcut geçiş belgelerinin durumuna göre kısıtlama yapmaya, iptal etmeye veya yeni güzergahlar açmaya yetkilidir.

SEKİZİNCİ KISIM

İdarî Müeyyideler, Cezalar ve Süreler

Madde 20: Bu Yönerge’de belirtilen usul ve esaslara uymayan firmalara aşağıdaki müeyyideler uygulanır.

1- Bu Yönerge’nin;

a) 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca iadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesini/belgelerini taşıtın çıkışında iade edemeyen firmalar,

6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine uymayan ve bu Yönerge’nin 24 üncü maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda adına geçiş belgesi tahsis edilen firmalar,

hakkında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin yirminci fıkrasına aykırılıktan dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (n) bendi uyarınca 10

uyarma verilir.

Aynı ülkeye yönelik geçiş belgelerinin birinci uyarmanın veriliş tarihinden itibaren, bir yıl içinde üçüncü kez iade edilememesi veya bu Yönerge’nin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine uymayan ve 24 ncü maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda adına üçüncü kez geçiş belgesi tahsis edilen ilgili firmanın yetki belgelerinde kayıtlı tüm araçlarına ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgesi 10 gün süreyle tahsis edilmez.

b) 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına ((d), (e) ve (ı) bentleri hariç) aykırı hareket eden firmalar bir uyarı almış sayılır. Durum ilgili firmaya yazı ile bildirilir. Birinci uyarının veriliş tarihinden itibaren, bir yıl içinde ikinci kez uyarı alan yetki belgesi sahiplerinin birinci ve ikinci ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgesi talepleri 10 gün süreyle karşılanmaz.

c) “10 gün süreyle belge tahsis edilmemesi” uygulaması işlem tarihinden itibaren yedinci iş gününde başlatılır, ilgili firmanın talep etmesi halinde de bu süre en fazla 2 ay ertelenir.

d) Birden fazla ihlalin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ayrı idari müeyyide uygulanır.

2- Geçiş Belgelerine sahte mühür basarak ve/veya sahtesini yaparak/yaptırarak veya herhangi bir şekilde temin ederek kullanan/kullanmak isteyen yetki belgesi sahiplerine Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi gereğince Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 21 inci maddesine aykırı hareketten dolayı aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrası (ç) bendi uyarınca 10 uyarma verilir ve yetki belgesi sahibi firmaya ait taşıtlara, 15 gün süreyle ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgeleri tahsis edilmez.

3- 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket eden yetki belgesi sahibi firmalara Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 21 inci maddesi gereğince işlem yapılır.

4- Bu Yönerge’de, yer alan süreler, işlem tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Tatil günleri süreleri dahildir. Aylık süre 30 gündür. Ancak, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde bu süre tatil gününü izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar uzar.

DOKUZUNCU KISIM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

Madde 21: Taşımacılar geçiş belgelerini ülkemizin taraf olduğu uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalara uygun olarak kullanmak zorundadırlar.

Madde 22: Genel Müdürlük, doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, ülkelerin konumlarına göre bu Yönergede uluslararası taşımalar ve faaliyetler için öngörülen hükümleri ve uygulamaları en çok 2 aylık bir süre için değiştirebilir veya kaldırabilir.

Madde 23: Genel Müdürlük geçiş belgelerinin başvuru, belge dağıtımının genel şartları ile ülkelere göre dağıtım usulü ve özel şartları hususlarında değişiklik yapmaya yetkilidir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 24: Bu Yönergede hüküm bulunmayan haller ile Yönerge’nin 7 nci maddesinin (e) ve (f) fıkralarında yer alan kurallarla ilgili fiili durum veya mücbir sebeplere bağlı istisnayı taleplerin değerlendirilmesi konusunda Karayolu Düzenleme Genel Müdürü yetkilidir.

Yürürlük

Madde 25: Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 11/12/2007 tarihli ve 39196 sayılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 26: Bu Yönergeyi Karayolu Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

EK-1: Geçiş Belgesi Dağıtım Yerleri Listesi

EK-2: Taşıma Güzergahı (İzlenecek Güzergah) Çizelgesi

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Ekidir.

Ek:1 GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM YERLERİ DAĞITIMI YAPAN TİCARET ODASI DAĞITIM YAPILAN YERLER DAĞITIMIN YAPILACAĞI TAŞITLAR
AĞRI TİCARET VE SANAYİ ODASI GÜRBULAK Gürbulak’tan çıkış yapacak taşıtlar
ARDAHAN TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜRKGÖZÜ Türkgözü’den çıkış yapacak taşıtlar
BERGAMA TİCARET ODASI BERGAMA Dikili Limanı’ndan Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkış yapacak taşıtlar
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE ( Kepez) LİMANI İtalya-Brindisi varışlı Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkış yapacak taşıtlar
EDİRNE TİCARET

BORSASI

KAPIKULE Kapıkule'den çıkış yapacak taşıtlar
HAMZABEYLİ Hazmabeyli’den çıkış yapacak taşıtlar
İPSALA İpsala'dan çıkış yapacak araçlar taşıtlar
HOPA TİCARET VE SANAYİ ODASI HOPA Sarp'tan çıkış yapacak taşıtlar
İSTANBUL DENİZ TİCARET ODASI SALI PAZARI Bonus belgeleri kullanacak taşıtlar
HALKALI Ro-La kullanılarak yapılan taşımalar
AMBARLI LİMANI İtalya varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar
PENDİK LİMANI İtalya varış'lı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar
HAYDARPAŞA LİMANI/PENDİK LİMANI Romanya varışlı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar
Ukrayna varışlı Ro-Ro gemisi ile çıkış yapacak taşıtlar
SAMSUN LİMANI Ukrayna ve Rusya Federasyonu limanları varışlı Ro-Ro gemileri ile çıkış yapacak taşıtlar
İZMİR TİCARET ODASI ÇEŞME LİMANI Yunanistan ve İtalya varışlı Ro-Ro gemisi / feribot ile çıkış yapacak taşıtlar
DİĞER LİMANLAR Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğüne yapılacak

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc