Gümrük ve Ticaret Bakanligindan: Tahsilât Islemleri Gümrük Genel Tebligi (Seri No: 1)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (01.06.2013 T. 28664 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligindan: Tahsilât Islemleri Gümrük Genel Tebligi (Seri No: 1)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (01.06.2013 T. 28664 R.G.)


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28664
Yayım Tarihi 01/06/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/06/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28664

 

Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.06.2013 T. 28664 R.G.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TAHSİLÂT İŞLEMLERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(01.06.2013 T.  28664 R.G.)

 

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilât İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Gümrük vergileri ve para cezalarının tebliği, kayda geçirilmesi, kesinleşmesi ve izlenmesi

 

MADDE 6 – (1) Düzenlenen gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin kararlar;

a) Tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.

b) Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programına tebliğ tarihi, adına karar düzenlenen kişi veya tüzel kişilerin adı, unvanı, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası ile yabancı şahıs veya firmaların adı ve unvanı, pasaport numarası, taşıt plakası, cezaların türleri itibariyle kaynağı da belirtilmek suretiyle kaydedilir ve ödeme, itiraz, kesinleşme, uzlaşma statüleri izlenerek durumları bu programdan takip edilir.

c) Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir. Kararların yasal dayanağı olan işlem veya beyanname bilgileri karara ek yapılmaz, kararın içinde belirtilir.

(2) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilen kararlar;

a) Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,

b) 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı idari yargıya başvurma için 2577 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde,

c) İdari yargıya başvurulması halinde; yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren söz konusu yargı kararına bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılması için gerekli olan 30 günlük sürenin bittiği tarihte,

ç) İdari yargı kararına karşı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üzerine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması için gerekli olan 15 günlük sürenin bitiminde,

d) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,

kesinleşir

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başmüdürlükleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürü” ibaresi “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü” olarak, (ç) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarı” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı” olarak ve (d) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhbar, şikâyet veya bariz bir şüphe olması durumunda Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu veya Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Raporda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde gerekli inceleme yapılır. Yapılacak olan inceleme sonucunda oranların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor düzenlediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanmakla beraber düzenleyeceği başkaca raporlara da itibar edilmez.”

“(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa”, “Başmüdürlüğe veya Başmüdürlük” ibaresi “Bölge Müdürlüğüne veya Bölge Müdürlüğü” olarak, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü veya Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bölge Müdürlüğü veya Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne)” ibaresi “Bakanlığa (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığımıza” ibaresi “Bakanlığımıza” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü veya Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bölge Müdürlüğü veya Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığımıza” ibareleri “Bakanlığımıza” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinde yer alan “Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlık (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğe ekli Ek 2, Ek 4 ve Ek 8’de yer alan “Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc