Dahilde Isleme Rejimi Tebligi (Ihracat: 2006/12)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ihracat: 2011/19) (10.12.2011 t. 28138 s. R.G.)

small_ekonomi-bakaligi-logosu(1).jpg


Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/19) (10.12.2011 t. 28138 s. R.G.)
 
Ekonomi Bakanlığından:
 
MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“z) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin %50’sinin tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 51 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğde yer alan
 
a) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

b) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

c) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,

ç) “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde,

d) “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde,

e) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,

f) “Gümrük Müsteşarlığına” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” şeklinde,

g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde,

ğ) “Gümrük Müsteşarlığının” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” şeklinde,

h) “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde,

ı) “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

 
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
  20/12/2006 26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
  Tarihi Sayısı
   25/7/2007 26593
2 30/5/2008 26891
3 14/8/2008 26967
4 24/12/2008 27090
5 1/7/2009 27275
6 6/8/2009 27311
7 18/9/2009 27353
8 2/4/2010 27540
9 25/6/2010 27622
10 15/10/2010 27730
11 10/11/2010 27755
12 12/3/2011 27872
13 17/5/2011 27937

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki şekli aşağıdadır.

(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde, dahilde işleme izin belgesine azami 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.