Gümrükler Genel Müdürlügü: Dahilde Isleme Izninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulamasi GENELGE (2013/19) 12/06/2013

small_gumruk-logo(23).bmp


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501-010.06.01                                                                                                                          12/06/2013

Konu : Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması

GENELGE

 

(2013/19)

 
İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Süreler” başlıklı Dördüncü Bölümünde;  Belge/ İzin Süresi, Ek Süre Müracaatı, Haklı Sebep Hallerine İlişkin Müracaat ve Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallere yer verilmiştir.

 

Gümrük idarelerince Dahilde İşleme İznine verilecek sürelerde tereddütlere yer verilmemesi ve farklı uygulamaların önüne geçilmesinin sağlanması amacıyla, anılan Tebliğin 25 ila 27 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni kapsamında verilecek süreler, süre sonu, ek süre müracaatı ve değerlendirilmesinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

 

1- Dahilde İşleme İzni süreleri:

 

Gümrük idarelerince verilecek Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin süreler, ekli tabloda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

 

2- Dahilde İşleme İzin süresinin başlangıcı ve süre sonu:

 

Sürenin başlangıcı, Dahilde İşleme İzninin tarihidir. Süre sonu ise, izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

 

3- Dahilde İşleme İzni ek süre müracaatı ve değerlendirilmesi:

 

Ekli tabloda yer alan işleme faaliyetlerinin verilen süre içinde bitirilmemesi durumunda, 2006/12 sayılı Tebliğin 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca haklı sebebe dayalı olarak ek süre verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede, firmanın izin kapsamında gerçekleştirdiği üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın tamamını ihmal veya kusur olmaksızın gerçekleştirememesi halinde, izin kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın, izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50’si olduğunun, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) hükümleri doğrultusunda izin sahibi firma ile yapılan bir Tespit Sözleşmesi çerçevesinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince düzenlenecek tespit raporunun ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulması kaydıyla, ilgili izne orijinal izin süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

 

Ek süre müracaatının, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) çerçevesinde, izin hak sahibince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine düzenlettirilecek tespit raporunun gerekli diğer belgelerle birlikte, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde izni veren Gümrük Müdürlüğüne yapılmasıyla, bu kapsamda yapılan ek süre talebi, haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı, işleme faaliyetinin izinde belirtilen şekilde devam edip etmediği ve izin kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın, izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50’si olup olmadığı yönünden incelenir ve 15 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili firmaya bildirilir. Ek süre verilmesinin uygun bulunması halinde, bu husus Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu ve gümrük beyannamesinin ilgili bölümlerine kaydedilir.

 

4- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince dikkat edilmesi gereken hususlar:

 

Dahilde İşleme İzni kapsamındaki eşya ile ilgili ek süre müracaatında bulunabilmek için, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince yapılacak tespit ve raporlama işlemlerinin tespit sözleşmesine bağlanması zorunludur.

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince Dahilde İşleme İzni kapsamındaki eşya ile ilgili ek süre müracaatında bulunabilmek için 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) “EK:5.A-Tespit Sözleşmesi 1. Bölüm” örneğinde, (16) no.lu “TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER” alanına, izni veren gümrük idaresince Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu'nun sağ üst köşesinde yer alan "İzin numarası" alanına kaydedilen numaranın girilmesinin sağlanması gerekir.

 

21/5/2009 tarihli ve 2009/75 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi alınmasını ve yukarıda belirtilen şekilde işlem ifasını rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                      Zİya ALTUNYALDIZ

Bakan a.                                                                                                                            Müsteşar