Kayit Disi Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plani - 17.06.2013

small_DUYURU(39).jpg


Sirküler Tarih/No: 05.06.2013/461  
Sayı : EGT/6205

İstanbul,05.06.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 03.06.2013 tarihli yazıda;

Bilindiği üzere, "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nın (2011-2013)” 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girdiği ve http://www.gib.gov.tr/ ile http://www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr/ internet sitelerinde yayımlandığı; söz konusu Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Eylem Planı uygulama sürecinin izlenmesinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirildiği, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş eylem gerçekleşmelerini anılan Başkanlığın üçer aylık dönemler itibariyle raporladığı ve Eylem Planı gelişmeleri izleme ve değerlendirme kurullarında ele alındığı; gönüllü uyumun artırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artırılması, veri tabanı paylaşımı ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçları çerçevesinde hazırlanan Eylem Planı'nın, 14 kamu kurum ve kuruluşu ile koordinasyon içinde yürütüldüğü ve eylem gerçekleşmelerinin kamuoyu ile paylaşıldığından bahisle,

Anılan Başkanlığın konuyla ilgili yazısına atıfta bulunularak; haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi bakımından büyük önem taşıyan kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkin, sürekli ve kararlı bir çerçevede yürütülmesi için söz konusu Eylem Planının 2014-2016 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesinin düşünüldüğü; bu çerçevede, yeni Eylem Planı hazırlıklarında dikkate alınmak üzere kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik uygulanabilir ve somut eylem önerilerine ihtiyaç duyulduğu

ifade edilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen 2014 - 2016 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı hazırlık çalışmalarında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülen eylem önerilerinin, ek'li forma uygun şekilde hazırlanarak 24 Haziran 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Taslak Eylem Önerisi Formu (1 sayfa)

Not: Mevcut 2011-2013 Eylem Planında yer alan eylemlerin ve gerçekleşme durumlarının incelenmesinde fayda görülmektedir.