TSE: CE isaretinin; kâgit ve kolay çikabilen malzemeden yapistirma (sticker) seklinde konulmus olmasi durumunda Genelgeler (2013-11) 13.06.2013

TSE: CE isaretinin; kâgit ve kolay çikabilen malzemeden yapistirma (sticker) seklinde konulmus olmasi durumunda Genelgeler (2013-11) 13.06.2013 

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ
 
Sayı: 84489757-10.06-00.00-220587
Konu: Genelgeler (2013-11)
13 .06.2013
GENELGE (M-G-M.B.-U.M.G,G.B.2013-11)


İlgi: Ekonomi Bakanlığının 03.06.2013 tarih ve 620000878 sayılı yazısı


Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısında "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) ithalat denetimi rehberi ile 26.02.2013 tarihinde Enstitümüz ile yapılan toplantıda tutanağa bağlanan hususların uygulamalarında karşılaşılan sorunların incelendiği ithalat denetim rehberinin güncellenmekte olduğu, öte yandan mezkur rehberin 2.6.1.2 "CE" İşaretinin İliştirilmesine İlişkin Özel Hükümler maddesi çerçevesinde güncellemeler yapıldığı belirtilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı'nın ilgi yazıda belirttiği güncellemeler çerçevesinde Genelge 2013-5" 3. Madde "CE İşareti ve Yönetmelikler Gereği Olması Gereken Bilgilerin İnceleme Esasları" kapsamındaki güncellemeler aşağıda belirtilmiştir.

 
  • CE işaretinin; kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması durumunda ürünler için ek süre verilmeksizin başvuru sistem üzerinden Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır.
  • CE işaretinin; görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde ürünün tabi olduğu yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretler, uyarılar vb.) ile birlikte aynı etiketle baskılı şekilde bulunması kaydıyla, nitelikli şekilde iliştirilmiş kâğıt etiket üzerinde yer alan CE işareti etiketlemesi de uygun kabul edilebilir. Çünkü söz konusu işaretlemenin CE işaretinin üretim sürecinde iliştirilmiş olduğu hakkında kesin fikir vermesi gerekir. Bu kapsamda, ürüne ilişkin diğer bilgiler ile birlikte CE işaretinin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, CE işaretinin üretim sürecinde konulduğu hakkında yeterli fikir verdiği kabul edilir.
  • Ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümü ürün veya ambalajı üzerinde baskılı olarak mevcutken, CE işaretinin niteliksiz yapıştırma (sticker) şeklinde iliştirilmiş olması durumunda, ek süre ve uyan verilmeksizin başvuru sistem üzerinden Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Öte yandan, CE işaretinin ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümünün bulunduğu etiketten ayrı olarak, tek başına iliştirilmiş olması, doğrudan red nedeni olarak değerlendirilmemelidir.

- CE işaretinin görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde ürüne ait diğer bilgiler ile birlikte aynı nitelikli etikette baskılı şekilde bulunması uygunluğa,

- Ürüne ilişkin diğer bilgilerden ayrı bir biçimde bulunan CE işaretinin kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması uygunsuzluğa,

- CE işaretinin ürüne ilişkin diğer bilgileri bulunduran etiket/plaka vb. 'den ayrı olarak iliştirildiği, ancak üretim sürecinde konulmuş olduğu konusunda kesin fikir verdiği hallerde (ürünün kendi materyalinden yapılmış kabartma halinde olması veya ürüne monte edilmiş metal plaka ya da nitelikli etiket üzerinde yer alması gibi) uygunluğa işaret ermektedir.

 
  • 31.12.2013 tarihine kadar, CE işaretinin, ilgili yönetmeliğin öngördüğü yerlere yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak konulmadığı durumlarda; mevzuatın diğer şartlarının yerine getirilmiş olması kaydıyla, denetimler, Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Başvuru Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılırken, firmaya 01.01.2014 tarihi itibariyle bu tür aykırılık durumlarında ürünlerin ithalatına izin verilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı iletilir (Ek-5a veya Ek-5b) 01.01.2014 tarihi itibariyle, CE işaretinin ilgili yönetmeliğin öngördüğü yerlere yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak konulmadığı durumlarda ürünlerin ithalatına izin verilmez.
  • Yapılan denetimlerde;

- CE işaretinin olması ve/veya ürünün tabi olduğu yönetmelik/yönetmelikler uyarınca ilgili diğer işaretler (π, enerji performansı etiketi, CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı gibi), Onaylanmış Kuruluş gerektiren bir ürün ise onaylanmış kuruluş numarasının bulunması,

- İlgili tüm belgelerin bulunması, diğer bir ifadeyle ürünün ilgili yönetmeliğe/yönetmeliklere uygun ve güvenli olduğu sonucunu verecek bilgi ve belgelerin mevcut olması,

- İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin ürünün üzerinde ve/veya ambalajında olması, başka bir ifadeyle ürünle Uygunluk Beyanı arasında bağlantı kurulması,

şartlarıyla ürünün güvenliğiyle veya ürünün güvenli olup olmadığının tespitiyle doğrudan ilgili olmayan tali nitelikteki eksikliklerin ürünün ithali işleminden hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce mutlaka giderilmesi kaydıyla, ithalat başvurusu aşağıdaki hallerde uygun görülerek denetimler Koşullu Kabul: Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır:

1. Tali nitelikteki bir takım bilgilerin, üretici adresi, üretim yılı gibi, bulunmaması,

2. Ürünün üzerinde marka ve model bilgisinin olması ancak imalatçı/üretici adı, adresi, ithalatçı adı, adresi bilgilerinin ürünün üzerinde veya ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde olmaması,

3. Uygunluk beyanı ile ürün arasında irtibat kurulabilmesini teminen üretici adı yerine üreticinin markasının ürün üzerinde olması,

 
  • Aşağıdaki hallerde ithalatçıya, ürün ve/veya ambalajlar üzerinde yer alan etiketleri mevzuatına uygun hale getirebilmesini teminen 30 güne kadar elleçleme kapsamında izin verilebilir:

- Ürünlere, üretim kontrol safhasının sonunda üretici tarafından iliştirilmesi gereken bilgi, uyarı ve işaretlerin birbirinin görülmesini/okunmasını engellemesi durumunda; söz konusu bilgi, uyarı ve işaretlerin ve/veya bunları içeren etiketlerin/barkotların, üretici tarafından iliştirildiği hususunda şüphe duyulmaması şartıyla, görülebilmesi amacıyla, yerlerinin değiştirilmesi veya yenilerinin iliştirilmesi,

- CE işareti taşımakla birlikte herhangi bir Yeni Yaklaşım Direktifi kapsamına girmediği tespit edilen ürünler için, CE işaretinin herhangi bir yöntemle görünmez hale getirilmesi.

Yukarıda tanımlanan hallerde;

 
Elleçlemenin mümkün olmaması durumunda 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (Ek-10a) ile ilgili gümrük idaresine(Ek-l0b) yazılı olarak bildirilir.

30 günlük elleçleme süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminde, elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair bir dilekçe sunarak, durumu Enstitümüze bildirmesi gerekmektedir. Dilekçenin sunulmasını müteakip, Enstitümüz, elleçleme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak ürünü ve/veya ambalajını inceler, gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespit edilmesi halinde ürünlerin ithalatına izin verilir.

30 günlük süre ithalatçı tarafından öne sürülen gerekçe değerlendirilerek Enstitümüz tarafından bir defaya mahsus olmak kaydıyla 15 gün daha uzatılabilir. Durum ayrıca kullanıcıya bir mesaj ile iletilir. Tanınan sürenin sonunda gerekli düzeltmelerin yapılmadığının tespiti halinde elleçleme için yeniden izin verilmez.

Elleçlemenin ithalatçı taralından yerine getirilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (Ek-10a) ile ilgili gümrük idaresine(Ek-l0b) yazılı olarak bildirilir.

 
  • Elleçleme için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanır.
  • Elleçleme işlemine ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren düzeltme talepleri hariç olmak kaydıyla izin verilir.
  • Elleçleme işleminin yapılabilmesi için orijinal ambalajın açılmasının gerekmesi durumunda, ambalajın açılarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde yukarıda açıklanan kapsamla sınırlı olmak üzere, uygun görülen düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

2013/9 ÜGD Tebliği kapsamında gerçekleştirilen başvuruların yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için gereğini bilgilerinize rica ederim.

 
 
Üzeyir KARAGÖZ
 
Genel Sekreter


--
6/19/2013 10:38:00 ÖS tarihinde Blogger tarafından Cem Sinan GÜZEL adresine gönderildi

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc