Ekonomi Bakanligi: Yurt Disinda Fuar Düzenlenmesine ve Degerlendirilmesine Iliskin Teblig (Ihracat: 2010/5)de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Ihracat: 2013/4) (20.06.2013 T. 28683 R.G.)

small_ekonomi-logo(115).jpg


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/14
Yayım Tarihi 20/06/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 20/06/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28683
 

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/4) (20.06.2013 T. 28683 R.G.)


 

Ekonomi Bakanlığından:

YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/4)

(20.06.2103 T.  28683 R.G.)

MADDE 1 – 7/5/2010 tarihli ve 27574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Haksız Ödeme: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında organizatöre yapıldığı tespit edilen her türlü fazla ve/veya yersiz ödemeyi,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Organizatörler, geçici belgenin geçerlilik süresi içerisinde 9 uncu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen asgari katılımcı şartını sağlayan en az dört Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirmek zorundadır. ”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Belge sahibi organizatörlerden B sınıfı belgeye sahip olanlar bir takvim yılı içerisinde en az beş, A sınıfı belgeye sahip olanlar en az on yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek zorundadır. 9 uncu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında belirtilen asgari katılımcı şartlarını sağlamayan yurt dışı fuar organizasyonları bu kapsamda dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Bu maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan asgari katılımcı sayılarına ilişkin şartların sağlanıp sağlanmadığı, katılımcıların yurt dışı fuar destek mevzuatında yer alan yükümlülükleri yerine getirip getirmediği hususu dikkate alınarak Bakanlıkça ayrıca değerlendirmeye tabi tutulur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Organizatöre haksız ödeme yapıldığının Bakanlıkça tespiti ve organizatörün verilen süre içerisinde gerekli tutarı ödememesi halinde, 15 inci maddede belirtilen teminat öncelikli olarak bu haksız ödemenin karşılanması için kullanılır. Ayrıca, organizatörlerin Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine aykırı fiillerde bulunarak katılımcıların mağduriyetlerine sebep olduğunun hukuki yollarla tespit edilmesi ve mağduriyete ilişkin bedelin organizatörden tahsil edilmesinin mümkün olmaması durumunda, geçici belge veya belgelerinin iptal edilip edilmemelerine bakılmaksızın, bu teminat tutarı söz konusu mağduriyetin giderilmesi için de kullanılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Organizatörlerden;

a) A sınıfı belge sahibi olanlar 150 bin ABD Doları,

b) B sınıfı belge sahibi olanlar 250 bin ABD Doları,

c) Geçici belge müracaatında bulunanlar 500 bin ABD Doları,

tutarındaki nakit parayı T.C. Ziraat Bankasındaki “Muhtelif Borçlar-Bloke Paralar” hesabına teminat olarak yatırmak veya bu tutardaki süresiz kat’i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Organizatör firmalar, Bakanlıkça teminat mektuplarının yenilenmesinin talep edilmesi durumunda teminat mektubunu yenilemek, Bakanlıkça teminatın 14 üncü madde kapsamında kullanılması durumunda ise kullanılan miktar kadar bedeli aynı hesaba yatırmak veya bu bedel kadar kat’i banka teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmek zorundadır. Bildirim yazısının kendilerine gönderildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bu yükümlülüğü yerine getirmeyen organizatörlerin belgeleri iptal edilir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.