Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Md.lügü - 2011/6 sayili beyanname çiktisi alinmasi konulu genelge

small_gum-logo(9).jpg


Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 2011/6 sayılı beyanname çıktısı alınması konulu genelgeyi yayınladı. Genelgede;


"28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği`nin 415 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 112 nci maddesine "Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yolu ile yapılması halinde talep üzerine gümrük beyannamesinin onaylı örneğinin beyan sahibine verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünü amir üçüncü fıkra eklenmiştir.Gümrük Yönetmeliği`nin anılan madde hükmü çerçevesinde kağıtsız beyanname uygulamasının devam ettiği gümrük idarelerinde yükümlüler tarafından talep edilmesi halinde, kapanmış ithalat ve ihracat beyannamesinin onaylı örneğinin verilmesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur..."
denilmektedir.


2011/6 Sayılı Genelge Beyanname çıktı alınması>>>> 

Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü