Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimine Ek Karar (2013/4961) (01.07.2013 T. 28694 R.G.)

small_rg(31)(10).jpg


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/4961
Yayım Tarihi 01/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28694


 01.07.2013 tarihinden itibaren Hırvatistanın AB ye üye olmasından dolayı II sayılı Listenin “Gümrük Vergisi Oranı (%)” sütunlarında yer alan tüm “HIR” ibareleri,II sayılı Listede bulunan Hırvatistana ilişkin tüm dipnotlar,EK 6da bulunan “HIR. : Hırvatistan” satırı,yürürlükten kaldırılmıştır.
 


İthalat Rejimine Ek Karar (2013/4961) (01.07.2013 T. 28694 R.G.)


 

2013/4961   İTHALAT REJİMİNE EK KARAR

(01.07.2013 T.  28694 R.G.)

Karar Sayısı : 2013/4961

        20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

        Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 17/6/2013 tarihli ve 42289 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                           

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki;

a) II sayılı Listenin “Gümrük Vergisi Oranı (%)” sütunlarında yer alan tüm “HIR” ibareleri,

b) II sayılı Listede bulunan Hırvatistan'a ilişkin tüm dipnotlar,

c) EK 6’da bulunan “HIR. : Hırvatistan” satırı,

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.