Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Kararinin eki V sayili listeye eklemeler ve çikarmalar yapilmasi hk. - Ithalat Rejimine Ek Karar (2013/4972) (01.07.2013 T. 28694 R.G.)

Bakanlar Kurulu: Ithalat Rejimi Kararinin eki V sayili listeye eklemeler ve çikarmalar yapilmasi hk. - Ithalat Rejimine Ek Karar (2013/4972) (01.07.2013 T. 28694 R.G.)


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/4972
Yayım Tarihi 01/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28694
 İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye eklemeler ve çıkarmalar yapılması hk.

İthalat Rejimine Ek Karar (2013/4972) (01.07.2013 T. 28694 R.G.)


 

2013/4972   İTHALAT REJİMİNE EK KARAR

(01.07.2013 T.  28694 R.G.)

Karar Sayısı : 2013/4972

 

        20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

 

        Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 44146 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 

MADDE 1 – (1) Bu Kararın ekinde yer alan EK:II sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P) ve kayıt numaraları belirtilen ürünler, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeden çıkartılmıştır.

 

(2) Bu Kararın ekinde yer alan EK:I sayılı listede Gümrük Tarife istatistik Pozisyonları (G.T.İ.P), kayıt numaraları, madde isimleri ve gümrük vergisi oranları belirtilen ürünler, söz konusu İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listeye ilave edilmiştir.

 

MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

EK : II

 

G.T.İ.P. KAYIT NO
2805.30.90 40
2805.30.90 50
2805.30.90 60
2818.10.91 10
2916.19.95 30
2917.39.95 10
2918.99.90 40
2934.99.90 12
3204.11.00 10
3204.11.00 20
3204.17.00 25
3204.17.00 45
3204.17.00 55
3204.17.00 60
3204.17.00 70
3204.19.00 72
3204.19.00 73
3802.90.00 11
3824.90.97 08
3824.90.97 31
3824.90.97 70
3824.90.97 72
3824.90.97 73
3824.90.97 75
3907.20.20 11
3907.20.20 12
3907.40.00 10
3907.99.90 30
3909.50.90 10
3911.90.99 75
3920.62.19 01
3920.62.19 03
3920.62.19 07
3920.62.19 09
3920.62.19 11
3920.62.19 13
3920.62.19 17
3920.62.19 19
3920.62.19 21
3920.62.19 23
3920.62.19 24
3920.62.19 26
3920.62.19 37
3920.62.19 39
3920.62.19 47
3920.62.19 49
3920.62.19 51
3920.62.19 53
3920.62.19 54
3920.62.19 55
3920.62.19 57
3920.62.19 59
3920.62.19 75
3920.62.19 77
3920.62.19 81
3920.92.00 30
3921.90.55 20
7019.12.00 05
7019.12.00 25
7326.90.98 40
7607.11.90 30
7607.20.90 20
8108.20.00 20
8108.90.50 40
8108.90.50 80
8305.20.00 10
8504.40.82 40
8504.40.82 50
8507,60.00 50
8526.91.20 80
8528.59.80 10
8536.90.85 96
8538.90.99 94
8540.20.80 91
8481.80.99 50
8481.80.99 60
8543.90.00 50
8708.80.99 10
 

EK : I

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2805.30.90
2805.30.90
2805.30.90
2805.30.90
2805.30.90
2805.30.90
40
50
60
70
75
79
* % 95 veya daha fazla saflıkta skandiyum ve itriyum nadir toprak metaller 0
2811.19.80 30 * Poli(vinil klorid) endüstride ypıştırıcaların üretiminde etken madde olarak kullanılmak için fosforlu asit (CAS NO 10294-56-1) Fosfonik asit (CAS NO 13598-36-2) (a) 0
2818.10.91 10 * Ağırlıkça;
-% 94 veya daha fazla fakat % 98,5 ten fazla olmayan a-AI203,
-% 2 (± %1,5) magnezyum spinel,
-% 1 (± % 0,6) itriyum oksit ve
-% 2 (± % 1,2) lantanyum oksit ve neodmiyum oksit
İle % 50 den az toplam ağırlıkça 10 mm den fazla partikül çapına sahip mikro kristal yapıda sinterlenmiş korondum.
0
2903.39.90 25 * 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (CAS NO 754-12-1) 0
2903.89.90 50 * Kloro siklo pentan (CAS NO 930-28-9) 0
2905.39.95 40 * Decane-1,10-diol (CAS NO 112-47-0) 0
2906.29.00 30 * 2-Fenilethanol (CAS NO 60-12-8) 0
2907.23.00 10 * 4,4'-lsıpropildendifenol (CAS NO 80-05-7) 0
2907.29.00 55 * Bifenil-2-2'-diol (CAS NO 1806-29-7) 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2912.29.00 50 * 4-lzobutilbenzaldehid (CAS NO 40150-98-9) 0
2914.50.00 45 * 3,4-Dihidroksibenzofenon {CAS NO 10425-11-3) 0
2914.70.00 20 * 2,4-DifIorobenzofenon (CAS NO 342-25-6) 0
2915.39.00 20 * Izopentil asetat (CAS NO 123-92-2) 0
2915.60.19 10 * Etil butirat (CAS NO 105-54-4) 0
2915.90.70 30 * 3,3-Dimetilbuiiril ktorit (CAS NO 7065-46-5) 0
2916.12.00 70 * 2-(2-Viniloksietoksi) etil akrilat (CAS NO 86273-46-3) 0
2917.13.90 10 * Dimetil sebakat ( CAS NO 106-79-6) 0
2918.29.00 35 * Propil 3,4,5-trihidroksi benzoat (CAS NO 121-79-9) 0
2918.30.00 50 * Etil asetoasetat (CAS NO 141-97-9) 0
2918.99.90 15 * Etil 2,3-epoksi~3-fenilbutirat (CAS NO 77-83-8) 0
2918.99.90 40 * Trans-4-hidroksi-3-metoksisinamik asit (CAS NO 537-98-4) 0
2920.90.10 60 * 2,4-Dİ-tert-butil-5-nitrofenil metil karbonat (CAS NO 873055-55-1) 0
2921.30.99 40 * Siklopropilamin (CAS NO 765-30-0) 0
2922.19.85 20 * 2-(2-metoksifenoksi) etilamin hidroklorîd (CAS NO 64464-07-9) 0
2922.19.85 25 * Titanyum bis(triethanolamin)diisopropoksit (CAS NO 36673-16-2) 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
2929.10.00 20 * Butil isosiyanat (CAS NO 111-36-4) 0
2931.90.90 35 * (Z)-Prop-1 -en-1 -ylfosfonik asit (CAS NO 25383-06-6) 0
2932.99.00 25 * 1-(2,2-diflorobenzo[d] [1,3]dioksol-5-yl) siklopropankarboksilik asit (CAS NO 862574-88-7) 0
2933.19.90 85 * Alil 5-amino-4-(2-metilfenil)-3-okzo-2,3-dihidro-1H-1- pyrazolcarbothioat (CAS NO 473799-16-5) 0
2933.29.90 80 * Imazalil (ISO) (CAS NO 35554-44-0) 0
2933.39.99 57 * Tert-butil 3-(6-amino-3-metilpridin-2-il)benzoat (CAS NO 1083057-14-0) 0
2933.49.10 30 * Etil-4-okzo-1,4-dihidrokuinolin-3-karboksilat (CAS NO 52980-28-6) 0
2933.99.80 43 * 2,3-Dihidro-1H-pyrrole[3,2,1-ii]kuinolin (CAS NO 5840-01-7) 0
2933.99.80 47 * Paclobutrazol (ISO) (CAS NO 76738-62-0) 0
2934.99.90 37 * 4-Propan-2-ilmorfolin (CAS NO 1004-14-4) 0
3204.11.00 20 * Ağırlıkça % 97 veya daha fazla, sıvı yüksek basınç altında kromatografi ile belirlenmiş. C.I. Solvent sarı 241 boya (CAS NO 83249-52-9), 0
3204.11.00 80 * Aşağıdakileri içeren;
-N[5-(asetilamino)-4-][(2-kloro-4,6-dinitrofenil)azo32-metoksifenil]-2- okzo-2-(fenilmetoksi)etil-P- alanin (CAS NO 159010-67-0)
-N-[4-[(2-syano-4-nitrofenil)azo]fenil]-N-metil-2-(1,3-dihidro-1,3-diokzo-2H-isondol-2-il) etil-|3-alanin (CAS NO 170222-39-6 ve
-N-[2-kloro-4-[(4- nitrofenil)azo)]fenil]-2-[2-(1,3-dihidro-1,3-diokzo-2H-isoindol-2-il) etoksi]-2- oksietil-p- anilin (CAS NO 371921-34-5) İyonik olmayan boya müstahzarları
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ {%)
3204.12.00 20 * Ağırlıkça % 75 veya daha fazla disodyum -7-((4- kloro-6-(dodesilamino)-1,3,5-triazin-2-il) amino)- 4-hidroksi-3-((4-((4- sülfonofenil) azo) fenil) azo)-2-naftalen sülfonat (CAS NO 145703-76-0) iyonik olmayan boya müstahzarları 0
3204.12.00 30 * Aşağıdakileri içeren;
- Lityum-amino-4-(4-tert-butilanilin)antrükinon-2-sülfonat (CAS NO 125328-86-1)
- C.l. Asit yeşil 25 (CAS NO 4403-90-1) ve
C.I. Asit mavi 80 (CAS NO 4474-24-2) İyonik olmayan boya müstahzarları
0
3204.13.00 30 * C.l. bazik mavi 7 boya (CAS NO 2390-60-5) 0
3204.13.00 40 * C.l. bazik mor 1 boya (CAS NO 603-47-4) (CAS NO 8004-87-3) 0
3204.17.00 25 * C.i. pigment sarı 14 boya (CAS NO 5468-75-7) 0
3204.17.00 60 * C.l. pigment kırmızı 53:1 (CAS NO 5160-02-1) 0
3204.17.00 70 * C l. Pigent sarı 13 boya (CAS NO 5102-83-0) 0
3204.17.00 75 * C.l. pigment turuncu 5 boya (CAS NO 3468-63-1)
3204.19.00 73 * C.l. solvent mavi 104 (CAS NO 116-75-6) yüksek basınçlı sıvı kromatografısi ile saflığı % 97 veya daha fazla olarak belirlenmiş boya, 0
3207.40.85 40 * Cam parçacıkları (CAS NO 65997-17-3) -kalınlığı 0,3 pm veya daha fazla fakat 10 pm'yi geçmeyen ve
-titanyum dioksit ile kaplanmış (CAS NO 13463-67-7) veya demir oksit (CAS NO 18282-10-5)
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3215.19.0 0 20 * -bir gümüş d ağılım ve bir polyester polimerden oluşan (CAS NO 7440-22-4) ve metil propil keton (CAS NO 107-87-9) içinde gümüş klorit (CAS NO 7783-90-6), -Toplam taoplam katı içeriği ağırlıkça % 55 veya daha fazla fakat % 57 yi geçmeyen Spesifik yoğunluğu 1.40 g/cm veya daha fazla, fakat 1,60 g/cm3 ü geçmeyen, baskılı elektrotlarda kullanılan boya (a) 0
3707.90.20 50 * Aşağıdakilerden oluşan;
-Stiren akrilat / buladien kopolimer,
-Karbon karası veya bir organik pigment,
-Poli olefin veya amorfos silika içersin içermesin
Fotokopi, bilgisayar yazıcısı, faks makinası için kartuş veya şişe doldurma toner/mürekkep üretiminde developer olarak kullanılmak için kuru toz mürekkep veya toner karışımları (a)
0
3802.90.00 11 * Biyokimyasal veya eczacılık ürünlerin üretiminde fılitre yardımcısı olarak kullanılmak üzere, asitle yıkanmış diatomitle kalsine edilmiş soda fluksu (a) 0
3812.30.80 75 * N.N'-Bis(1,2J2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6 hekzandiamin, polimer ile 2,4-dikloro-6-(4-morfolin)- 1,3,5-triazin (CAS NO 193098-40-7) 0
3812.30.80 80 * Aşağıdakilerden oluşan;
-bir gizlenmiş amin; N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin, polimer ile 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5- triazin (CAS NO 193098-40-7) ve
-o-hidroksifenil triazin UV ışını soğurucu veya
-kimyasal olarak modifiye edilmiş fenolik bileşim.
UV stabilizatör
0
3812.30.80 85 * Ağırlıkça;
-% 70 veya fazla fakat % 80'i geçmeyen bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebakat (CAS NO 41556-26-7)
-% 20 veya daha fazla fakat % 30'u geçmeyen metil -1-1,2,2,6,6-pentametil -4- piperidil sebakat (CAS NO 82919-37-7) içeren karışım
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3824.90.97 08 * Ağırlıkça % 56 veya daha fazla fakat % 85'i geçmeyen divinil benzen içeren etilvinil benzen ve divinilbenzen izomerlerinin karışımları, (CAS N0 1321-74-0) 0
3824.90.97 18 * Poli(tetrametilen glikol) bis[(9-oxo-9H-tiyoksantan-1-yloxy) asetat] ile ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer birimden az (CAS NO 515136-48-8) 0
3824.90.97 47 * Plantium oksit (CAS NO 12035-82-4) gözenekli bir alimunyum oksit destekli (CAS NO 1344-28-1), ağırlıkça
-% 0,1 veya daha fazla fakat % 1 den fazla olmayan plantium ve
-% 0,5 veya daha fazla fakat % 5 ten daha fazla olmayan etil aluminyum diklorit (CAS NO 563-43- 9)
0
3824.90.97 49 * Aşağıdakileri içeren; -C.C'-azot(formaldehit) (CAS NO 123-77-3) -Magnezyum oksit (CAS NO 1309-48-4) -Çinko bis(p-toluen so!finat)(CAS NO 24345-02-6) Gaz formasyonu halinde 135 °C C,C'-azodi( formamide) 135 °C oluşan Karışımlar 0
3824.90.97 51 * Dietilen glikol ile propilen glikol tiriethanolamin titan bileşikleri (CAS NO 68784-48-5) dietilen glikol içinde çözülmüş (CAS NO 111-46-6) 0
3824.90.97 87 * Ağırlıkça
- % 75 veya daha fazla fakat % 85'i geçmeyen bakır,
- İnorganik oksit
- Etil selüloz ve
Bir solvent içeren pasta
0
3824.90.97 93 * Ağırlıkça; % 80 veya daha fazla 2,4,6- trimetil benzaldehit içeresen aseton içinde solüsyon (CAS NO 487-68-3) 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3824.90.97 94 * Kartuş örnek hazırlıkları ve yüksek performans sıvı kromatografi sütunları (HPLC) için kovalent bağlı organik karışımlar üzerinde silikon dioksit zerrecikler(a). 0
3905.30.00 10 * Yarı iletkenlerin üretim esnasında koruyucu kaplı olarak su ve organik çözücü temelinde poly(vinilalcol) içeren (AS NO 9002-89-5) viskoz karışımları (a). 0
3905.91.00 20 * Ağırlıkça % 13 ten fazla olmayan monomer birim etilen içeren, vinly alkol ve etilenin suda çözünür kopolimeri (CAS NO 26221-27-2) 0
3906.90.90 27 * Isopropil palmiat eriyik içinde, akrilik asid ve izooktill akrilat srearil metakrilatın kopolimeri 0
3907.20.20 20 * Ortalama molekül ağırlığı 2700 veya daha fazla fakat 3100'ü geçmeyen politetrametilen eter glikol (CAS NO 25190-06-1) 0
3907.20.20 30 * Ağırlıkça % 70 veya daha fazla fakat % 80 i geçmeyen polimer gliserol, 1,2-epoksi poropan ve % 20 veya daha fazla fakat % 30 dan fazlo olmayan dibutil melatın kopolimeri ve N-vinil-2-pirolidin içeren karışımları 0
3907.20.20 40 * Ortalama molekül ağırlığı numarası (Mn) 3500(± 100)tetrahidro -3-metil furan ve tetrahidro furanın kopolimeri 0
3907.40.00 10 * -Ağırlıkça % 7 veya daha fazla fakat % 15 i geçmeyen halojen olmayan yangın geciktiriciler ve
-Spesifik yoğunluğu 1.20 (± 0,01) olan; polikarbonat topaklar
0
3907.99.90 3913.90.00 30 20 * Poli (hidroksi alkanot), genellikle poli(3-hidroksibutrat) içeren 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3909.50.90 10 * Ağırlıkça;
-% 60 veya daha fazla iki fonksiyonlu akrilat poliüretan oligomerieri ve
-% 30 (± % 8) mono fonksiyonel ve üç fonksiyonlu (metha) akrilatlar ve
-% 10 (+ 3) hidroksil fonksiyonelize edilmiş mono fonksiyonel (metha) akrilatlar
içeren UV kürabl suda çözünebilir sıvı fotopolimer
0
3919.10.80 47 * 85.21 ve 85.28 başlığı altındaki ürünlerin yüzeyini korumak amacıyla kullanılan;
-hassas silikon polimer yapıştırıcılı
-toplam kalınlığı 0,7 mm'den fazla olmayan
-toplam genişliği 1 cm veya daha fazla fakat 1 m'yi geçmeyen,
-rulolar halinde olsun olmasın,
polyester, polikarbonat veya poliüratan bobin
0
3919.90.00 32    
3919.10.80 53 * 85.21 ve 85.28 başlığı altındaki ürünlerin yüzeyini korumak amacıyla kullanılan;
-basınca hassas, kauçuk yapıştırıcı olmayan sadece temizlenmiş ve yüzeyi düzgün,
-toplam kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla, fakat 0,7 mm'yi geçmeyen ve
-toplam genişliği 6 cm veya daha fazla fakat 1 m'den fazla olmayan,
-rulolar halinde olsun olmasın
polietilen folyo
0
3919.90.00 34    
3920.10.28 93    
3920.10.89 50    
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3919.90.00
3920.49.10
36
95
* -basınç veya ısıya hassas yapışkan tabakalı olsun olmasın -ayırıcı bir film tabakası olsun olmasın,
-70 ppm'den fazla olmayan hidrojen florür, 120 ppm'den fazla olmayan hidrojen klorür, 10 ppm'den fazla olmayan hidrojen siyanat, 10 ppm'den fazla olmayan nitrojen oksit, 300 ppm'den fazla olmayan karbon monoksit ve 10 ppm'den fazla olmayan dihidrojen sülfit ve sülfür dioksit bir araya geldiğinde toksisiteye (ABD 0031 test metodu ile belirlenmiş) sahip
-60 dakika içinde alevlenebilirliğe sahip 130'mm den fazla olmayan (FAR 25 App.F.Pt. I Amdt 83 test yöntemiyle belirlenmiş)
-ağırlıça 240 g/m2 (± 30 g/m2) (ayırıcı bir film olmaksızın) yapıştırıcı katmanı olmayan 340 g/m2 (± 40 g/m2) ısıya duyarlı yapışkan tabaka veya 330 g/m2 (±40 g/m2) basınca duyarlı tabakadan oluşan her iki yüzeyi poli (vinil florür) tabaka ile kaplanmış merkez tabakası poli(vinil) klorürlü baskılı lamine levha
0
3919.90.00 38 * Aşağıdakileri içeren;
-titanyum dioksit ve akrilik polimer emülsiyonları ile karışıtırılmış ağırlıkla poliüretan üst tabaka
-çapraz bağlanabilir vinil asetat polimer emülsiyonları ve vinil asetat kopolimer karışımından
oluşan ikinci bir tabaka içersin içermesin,
-ağırlıkça % 6'dan fazla olmayan diğer katkı maddeleri
-baskıya hassas yapıştırıcı ve
-bir tarafı ayırıcı bir astar ile kaplı
-lamine edilmiş koruyucu film üzerine ayrı bir yapışkan olsun olmasın -toplam kalınlığı 400 pm'yi geçmeyen kendinden yapışkan film
0
3919.90.00 40 * -EN 12898'e göre % 80 veya daha fazla toplam normal yansıtıcı ile en azından bir tabakası kızılötesi yansıtıcı tabaka içeren,
-EN 12898'e göre 0,2'den fazla olmayan bir tabakası normal salım gücüne sahip,
-bir ayırıcı astar ve bir hassas basınçlı yapıştırıcı ile diğer yüzeyi sıvanmış
bir veya daha fazla katı şeffaf polyester film içeren, toplam kalınlığı 40 pm veya daha fazla film
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3919.90.00 42 * Aşağıdakilerden oluşan; -antiblok ajan ve termoplastik poliüretan karışımlarını içeren bir ilk tabaka, -maleik anhidrid kopolimerini içeren ikinci tabaka,
-katkı maddesi ve titanyum dioksit düşük yoğunluk polietilen karışımlarını içeren üçüncü bir tabaka -renkli pigment katkı maddesi titanyum dioksit ve düşük yoğunluk polietilen karışımlarını içeren dördüncü bir tabaka, -basınca duyarlı bir yapışkan ve -bir yüzeyi ayırıcı bir astar ile kaplı
-lamine edilmiş koruyucu film üzerine ayrı bir yapışkan olsun olmasın -toplam kalınlığı 400 pm'yî geçmeyen kendinden yapışkanlı film
0
3919.90.00
3921.90.60
44
95
* -Her iki yüzeyi poli(vinil klorür) bir tabaka ile kaplı, merkezi cam kumaştan, -bir yüzeyi bir kat poli(vinil) florür ile kaplanmış,
-diğer yüzeyi ayırıcı bir film ve baskıya hassas yapıştırıcı tabakalı olsun olmasın, -50 ppm'den fazla olmayan hidrojen florür, 85 ppm'den fazla olmayan hidrojen klorür, 10 ppm'den fazla olmayan hidrojen siyanat, 10 ppm'den fazla olmayan nitrojen oksit, 300 ppm'den fazla olmayan karbon monoksit ve 10 ppm'den fazla olmayan dihidrojen sülfit ve sülfür dioksit bir araya geldiğinde toksisiteye sahip (ABD 0031 test metodu ile belirlenmiş)
-60 dakika içinde 110 mm'den fazla olmayah alevlenebiliğe sahip (FAR 25 App. F. Pt. I Amdt 83 test metoduyla belirlenmiş)
-Ağırlıkça 490 g/m2 (± 45 g/m2) (ayırıcı bir film olmaksızın) yapıştırıcı katmanı olmayan 580 g/m2 (± 50 g/m2) ısıya duyarlı tabaka veya yapışkan tabaka olsun olmasın, lamine edilmiş baskılı tabaka
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3920.20.80 95 * Elektrik ve elektronik sanayiinde kullanılan izolasyon maddelerinin üretiminde kullanılmak üzere rulolar halinde
- 0,25 mm veya daha fazla materyal kalınlığı için UL 94 VTM-0 seviyesinde materyal kalınlığı 0,05 mm veya daha fazla fakat 0,25 mm'yi geçmeyen materyal kalınlığı için UL 94 V0 seviyesinde alev geciktirici ( UL-94 alevlenebildik standardına göre saptanmış)
-elektrik yalıtkanlığı 13,1 kV veya daha fazla fakat 60,0 kV'tan fazla olmayan (ASTM D 149 metodu ile belirlenmiş)
-makine yönünde 30 MPa veya daha fazla fakat 33 MPa'yı aşmayan esneme direnci (ASTM D 882 metodu ile belirlenmiş)
-ters yönde 22 MPa veya daha fazla fakat 25 MPa'yı aşmayan esneme direnci (ASTM D 882 metodu ile belirlenmiş)
-Yoğunluk alanı 0,988 gm/cm3 veya daha fazla fakat 1,035 gm/cm3'ü geçmeyen (ASTM D 792 metodu ile belirlenmiş)
-Nem emilimi % 0,01 veya daha fazla fakat % 0,06'yı geçmeyen (ASTM D 570 metodu ile
belirlenmiş)
Polipropilen tabaka (a)
0
3920.62.19 02 * Kalınlığı 50 pm veya daha fazla fakat 350 pm'yi aşmayan özellikle karbon karalı bir tabaka içeren koekstrüde opak polietilen teraftalat tabaka 0
3920.62.19 08 * -Sadece kütle halinde boyanmış veya
-bir tarafı metalize ve kütlesel halde boyanmış
Kalınlığı 25 pm yi aşmayan yapışkan bir tabakası olmayan poli (etilen teraftalat) film
0
3920.62.19 12 * Yapışkan veya herhangi bir madde ile kaplanmamış, bir veya her iki yüzeyi kütle boyunca UV emici madde ve/veya renklendirici içeren kalınlığı 120 pm'den fazla olmayan sadece poli(etilen tereftalat) film 0
3920.62.19 18 * Yapışkan veya herhangi bir madde ile kaplanmamış, bir veya iki yüzeyi kütle boyunca UV emici madde ve/veya renklendirici metalize bir tabaka içeren, kalınlığı 120 pm'den fazla olmayan sadece lamine edilmiş poli (etilen teraftalat) film 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3920.62.19 22 * Genişliği 8 mm veya 12,7 mm olan ve metalik pigment oluşan bir manyetik tabakalı video teyplerin üretimi için toplam kalınlığı 7 pm veya daha fazla fakat 11 pm'yi aşmayan bir yüzeyi veya her iki yüzeyi modifiye edilmiş polyester ile kaplanmış veya sıvanmış poli(etilen teraftalat) film (a) 0
3920.62.19 25 * Bir yüzeyi matriks desenli akrilik bir tabaka ile kaplı kalınlığı 186 pm veya daha fazla fakat 191 pm'yi aşmayan poli(etilen tereftalat) film 0
3920.62.19 38 * Bir tarafı kalınlığı 35 mm'yi aşmayan aluminyum oksit bir tabaka ile kaplı, kalınlığı 12 pm'yi aşmayan poli(etilen teraftalat) film 0
3920.62.19 48 * -her iki tarafı epoksi akrilik bir reçine tabakası ile kaplı -toplam kalınlığı 37 pm (± 3 pm) poli(etilen teraftalat) rulolar veya tabakalar 0
3920.62.19 52 * Yüzey direnci 10.000 ohm'dan fazla olmayan ve kalınlığı 300 pm olan, ağırlıkça % 0,1 aluminyum içeren bir yüzeyi metal ve/veya metal oksitle kaplı polyester gibi veya poli(etilen naftaiat) poli(etilen teraftalat) film 0
3920.62.19 55 * Genişliği 1.600 mm veya daha fazla glosmetre kullanılarak 60 derecelik açıda 18, 45 derecelik açıda 15 yansıtıcı parlaklığa sahip (ISO 2813:2000 metodu kullanılarak belirlenmiş) poli(etilen teraftalat) mat film 0
3920.62.19 58 * Kalınlığı 185 pm veya 253 pm'den fazla olmayan, her iki yüzeyi antistatik bir tabaka ile kaplanmış kütle halinde boyanmış beyaz poli (etilen teraftalat) film 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3920.62.19 76 * -kalınlığı 7 nm veya daha fazla fakat 80 nm'yi geçmeyen, her iki yüzü akrilik bazlı organik madde ile kaplanmış,
-yüzey gerilimi 36 Dyne/cm veya daha fazla fakat 39 Dyne/cm'yi geçmeyen,
-ışık geçirgenliği %93'ten fazla, -pusluluk oranı % 1,3'ü geçmeyen,
-toplam kalınlığı 10 pm veya daha fazla fakat 350 pm'yi geçmeyen, -genişliği 800 mm veya daha fazla fakat 1600 mm'yi geçmeyen şeffaf poli(etilen teraftalat) film
0
3920.62.19 81 * -kalınlığı 20 pm'yi geçmeyen, -kalınlığı 2 pm'yi geçmeyen ve en az bir yüzeyi gaz bariyer katmanıyla sıvanmış bir silika dağılımlı polimerik matriks içeren poli(etilen tereftalat) film 0
3920.92.00 30 * -kalınlığı 20 pm'yi geçmeyen, -kalınlığı 2 pm'yi geçmeyen ve en az bir yüzeyi gaz bariyer katmanıyla smavanmış bir silika dağılımlı polimerik matriks içeren polyamid film 0
3920.99.28 55 * Aşağıdakileri içeren;
- kendinden yapışkan olmayan,
- 10 mm'lik yığın film için sarılık indeksi 1,0 veya daha fazla, fakat 2,5'u geçmeyen (ASTM E 313-10 test metoduna göre belirlenmiş),
- 10 mm yığın film için ışık geçirgenliği % 87'den yüksek (ASTM D 1003-11 yöntemiyle belirlenmiş)
- toplam kalınlığı 0,38 mm veya daha fazla fakat 7,6 mm'yi geçmeyen,
- genişliği 99 cm veya daha fazla, fakat 305 cm'yi geçmeyen,
lamine edilmiş emniyet camlarının üretiminde kullanılmak üzere kalıptan çekilmiş termoplastik poliüratan film
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
3921.13.10 20 * -Kalınlığı 2,29 mm (±0,25 mm)
-yüzeyi yapışkan bir delik düzenleyicisi ile işlem görmüş ve
-bir kat tekstil materyal ve polyester film ile lamine edilmiş
açık hücreli poliüretan köpük makara
0
3921.90.55 20 * Baskı kartlarının üretimi için aşağıdaki ölçülerde;
-469,9 mm (± 2mm) x 622,3 mm ((± 2mm) veya
-469,9 mm (± 2mm) x 414,2 mm) (± 2mm) veya
-546,1 mm (± 2mm) x 622,3 mm (± 2mm)
ön emprenye ile güçlendirilmiş cam içeren siyanat ester reçine veya bismaleimide (B) tirazin (T) reçine karışımı ile epoksi reçine (a)
0
3926.90.97 7020.00.10
7326.90.98
7616.99.90
21
10
40
77
* Televizyon kaidesine dayalı olsun olmasın televizyon kabin veya iskeletlerinin sabitleştirmesi için destek 0
4104.41.19 10 * Parçalara ayrılmış, sentetik kromla dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış crust (ara kurutmalı) kuru bufalo derisi. 0
7009.10.00 10 * Plastik destek plakasıyla donatılmış, değişken yoğunlukta ortam ışığını yansıtabilme yeteneğine sahip, ısıtıcı elemanı olan veya olmayan ve kör nokta modülü(BSM) ekranı olan veya olmayan dikiz aynaları için ayna camı 0
7019.12.00 7019.12.00 05
25
* 9 pm (± 0,5pm) olan devamlı cam ipliklerden elde edilen 1.980 teksten 2.033 tekse kadar olan fitiller 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ {%)
7607.11.90 30 * %99 veya daha fazla alüminyum içerikli, silikat ve sodyum silikat içermeyen hidrofilik kaplamalı, toplam kalınlığı 0,120 mm'den fazla olmayan, 100 N/mm2 veya daha fazla gerilme mukavemeti(ASTM E8 testine göre ölçüldüğünde) ve kopma anında % 1,0 veya daha fazla uzaması oları lamine edilmiş alüminyum folyo 0
7607.20.90 20 * Kalınlığı 70 pm veya daha fazla fakat 150 pm'den fazla olmayan bir alüminyum folyo tabakadan ve kalınlığı 20 pm veya daha fazla fakat 200 pm'den fazla olmayan suda çözünebilen yağlayıcı maddeden oluşan ve oda sıcaklığında katı olan toplam kalınlığı 350 pm'den fazla olmayan yağlayıcı giriş levhası 0
7616.99.90 75 * Boyalı alüminyumdan, uzunluğu 1.011 mm veya daha fazla olan fakat 1.500 mm'den fazla olmayan, genişliği 622 mm veya daha fazla olan fakat 900 mm'den daha fazla olmayan, kalınlığı 0,6 mm (± 0,1 mm) olan, TV seti üretiminde kullanılan dikdörtgen çerçeve şeklinde parçalar 0
8105.90.00 10 * Ağırlıkça %35 (% ± 2) kobalt, %25 (% ± 1) nikel, %19 (% ± 1) krom ve %7 (% ± 2) demir içeren kobalt alaşımından yapılmış, AMS 5842 madde tanımlamalarına uyan, havacılık sanayiinde kullanılan barlar veya teller 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8301.60.00
8413.91.00
8419.90.85
8438.90.00
8468.90.00
8476.90.00
8479.90.80
8481.90.00
8503.00.99
8515.90.00
8531.90.85
8536.90.85
8543.90.00
8708.91.99
8708.99.97
9031.90.85
10
20
20
10
10
10
87
20
45
20
20
96
50
10
30
30
* Bütünüyle silikon veya polikarbonattan tuş takımı; elektrikli bağlantı elemanlarına sahip baskılı
tuşlar (printed keys) ihtiva eden.
0
8305.20.00 10 * Zımba telleri;
- 28 mm uzunluğunda,
- bükülmemiş,
fotokopi makinaları ve yazıcılarda kullanılmak üzere plastik kartuş içerisinde paketlenmiş, 12 mm
(± 1mm) genişliğinde ve 8 mm (± 1 mm) derinliğinde zımbalama yapabilen, (a)
0
8431.20.00 30 * Diferansiyel, redüksiyon dişlileri, ayna dişlisi, ön aks, tekerlek poyraları, fren ve direk bağlantı kolu içeren, 8427 başlığı altında yer alan taşıtların üretiminde kullanıma mahsus tahrik şaftı montajı, (a) 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8481.80.99 50 * Servis valfi" sıvı hattında iki yollu valf ve gaz hattında üç yollu valfın kombinasyonunu ihtiva eden;
- minimum sarma basıncı (enclosing pressure) 30 kgf/cm2, minimum direnme basıncı (vvithstanding pressure) 45 kgf/cm2, olan ve klimaların dış ünitesi imaline mahsus (a)
0
8481.80.99 60 * Dört yollu valf;
- çekirdek pistonu"
- sızdırmazlık pistonu,
- 220 V - 240 V AC 50/60 Hz 'solenoid' bobin,
- 4.3 MPa'ya kadar çalışma basıncı,
- bir mahfazadan müteşekkil,
soğutucu akışkana yön veren ve klimaların dış ünitesi imaline mahsus (a)
0
8501.10.99 60 * DC motor:
- Rotor hızı dolu iken 3,500 rpm ya da daha fazla olan ancak 5.000 rpm'den fazla olmayan ve dolu olmadığı zaman 6.500 rpm'i geçmeyen,
Güç kaynağı gerilimi 100 V ya da daha fazla olan ancak 240 V'u geçmeyen, elektrikli fritözlerin imalinde kullanıma mahsus, (a)
0
8503.00.99 40 * Genişliği 150 cm'den fazla olmayan, 8501 başlığı altında yer alan yakıt hücrelerinin imalinde kullanıma mahsus rulo ya da tabaka halinde yakıt hücresi zarı. 0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8504.40.82 40 Köprü doğrultucu devresi (bridge rectifier unit) ve diğer aktif ve pasif bileşenleri olan baskı devre kartı:
- iki adet çıkış konektörü olan,
- paralel kullanılmaya uygun iki adet giriş konektörü olan,
- parlak (bright) veya soluk (dimmed) çalışma modları arasında geçiş yapabilen,
- parlak çalışma modunda 40 V (+%25, -%15) veya 42 V (+%25, -%15), soluk çalışma modunda 30 V (± 4 V) giriş gerilimi olan, veya
- parlak çalışma modunda 230 V (+%20, -%15), soluk çalışma modunda 160 V (±%15) giriş gerilimi olan, veya
- parlak çalışma modunda 120 V (+%15, -%35), soluk çalışma modunda 60 V (±%20) giriş gerilimi olan,
- giriş akımı 20 ms'de nominal değerinin %80'ine ulaşan,
- giriş frekansı 42 V ve 230 V versiyonları için 45 Hz veya daha fazla olan ancak 65 Hz'i geçmeyen, 120 V versiyonu için 45-70 Hz olan,
- en yüksek ani (inrush) akım aşması (overshoot) giriş akımının %250'sini geçmeyen,
- ani (inrush) akım aşma (overshoot) periyodu 100 ms'yi geçmeyen,
- giriş akım alt aşımı (undershoot) giriş akımının %50'sinden az olmayan,
- ani akım alt aşımı (undershoot) periyodu 20 ms'yi geçmeyen,
- çıkış akımı önceden ayarlanabilir olan,
- çıkış akımı önceden ayarlanmış nominal değerin %90'ına 50 ms'de ulaşabilen,
- çıkış akımı giriş akımının kesilmesinden sonra 30 ms içinde sıfıra ulaşan,
yüksüz ya da aşırı yüklü haller için belirlenmiş bir hata durumu (failure status) olan (end-of-life-function).
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ {%)
8504.40.82 50 * Mahfazalı doğrultucu;
- Anma gücü (rated povver) 250 W'ı geçmeyen,
- Giriş gerilimi 90 V veya daha fazla olan, ancak 305 V'u geçmeyen,
- Onaylı giriş frekansı 47 Hz ya da daha fazla olan, ancak 440 Hz'yi geçmeyen,
- Sabit akım çıkışı 350 mA ya da daha fazla olan, ancak 15 A'i geçmeyen,
- Ani akımı 10 A'den fazla olmayan,
- Çalışma sıcaklığı aralığı -40°C ya da daha fazla olan, ancak + 85°C'yi geçmeyen,
LED aydınlatıcıların sürücüleri için uygun olan.
0
8505.11.00 35 * Neodim, demir ve bor ya da samaryum ve kobalt alaşım kaplı, çinko fosfat kullanılan inorganik pasifleştirmeden (inorganik kaplama) geçmiş, motor ve algılayıcı uygulamalardaki ürünlerin endüstriyel üretimi için sürekli mıknatıslar.(a) 0
8507.60.00 25 * Yeniden şarj edilebilir lityum iyon bataryalara eklenebilir dikdörtgen modüller.
- Genişliği 352,5 mm (± 1 mm) ya da 367,1 mm (± 1mm) olan,
- Derinliği 300 mm (± 2 mm) ya da 272,6 mm (± 1mm) olan,
- Yüksekliği 268,9 mm (± 1,4 mm) ya da 229,5 (± 1 mm) olan,
- Ağırlığı 45,9 kg ya da 46,3 kg olan,
- Gücü (rating) 75 Ah olan,
Nominal gerilimi 60 V olan.
0
8507.60.00 35 * Yeniden şarj edilebilir lityum iyon piller:
- Uzunluğu 1.475 mm ya da daha fazla olan ancak 1.515 mm'yi geçmeyen,
- Genişliği 1.365 mm ya da daha fazla olan ancak 1.375 mm'yi geçmeyen,
- Yüksekliği 260 mm ya da daha fazla olan ancak 270 mm'yi geçmeyen,
- Ağırlığı 320 kg ya da daha fazla olan ancak 330 kg'ı geçmeyen,
- Nominal kapasitesi 18,4 Ah ya da daha fazla olan ancak 130 Ah'yi geçmeyen,
12 ya da 16'lı modüllük paketlere konulmuş.
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8507.60.00 50 * İyon lityum elektrik akümülatörlerinin bataryalarının montajı için modüller; Uzunluğu 298 mm ya da daha fazla olan ancak 408 mm'yi geçmeyen,
- Genişliği 33,5 mm ya da daha fazla olan ancak 209 mm'yi geçmeyen,
- Yüksekliği 138 mm ya da daha fazla olan ancak 228 mm'yi geçmeyen,
- Ağırlığı 3,6 kg ya da daha fazla olan ancak 17 kg'ı geçmeyen,
Gücü 458 kVVh ya da daha fazla olan ancak 2.158 kVVh'ı geçmeyen.
0
8516.90.00 70 * İç çanak (inner pot);
- kenarda ve merkezde açıklıkları bulunan,
- tavlanmış alüminyumdan,
seramik kaplı, 200 C°'den fazla ısıya dirençli, Elektrikli kızartıcıların imalinde kullanılmaya mahsus, (a)
0
8522.90.80 15 * Alüminyumdan ısı alıcıları ve soğutucu kanatlar, 85.21 pozisyonundaki ürünlerin transistor ve/veya entgre devrelerinin çalışma sıcaklıklarını korumak için. 0
8525.80.19 45 * Kamera modülü; 1280*720 P HD çözünürlükte, iki mikrofonlu, 85.28 pozisyonundaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus, (a) 0
8526.91.20
8527.29.00
80
10
* Medya Yönelimli Sistem Nakil (MOST) ağı üzerinden arayüzlenen ve MOST High protokolü üzerinden iletilen, LCD dokunmatik ekrana bağlantı kurmak için dijital video çıkışlı entegre ses modülü (Integrated Audio Module-IAM);
- GPS (Global Positioning System) alıcı, jiroskop ve TMC (Traffic Message Channel)
- ayarlayıcı ihtiva eden baskılı devre kartlı (PCB),
- çeşitli haritaları destekleyen sabit disk sürücülü,
- HD radyolu,
- ses tanıma sistemli,
- CD ve DVD dış sürücü bağlantılı,
- 'bluetooth', MP3 ve USB giriş bağlantılı,
gerilimi 10 V veya daha fazla olan ancak 16 Voltu geçmeyen, 87. fasılda yer alan taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus, (a)
0
 

 

 

G.T.İ.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%)
8529.90.92 70 * Dikdörtgen tespit ve muhafaza çerçevesi;
- silikon ve magnezyum içeren alüminyum alaşımından,
- boyu 900 mm veya daha fazla olan ancak 1500 mm'yi geçmeyen,
genişiliği 600 mm veya daha fazla olan ancak 950 mm'yi geçmeyen, IV setlerinin imalinde kullanılan türden.
0
8529.90.92
9405.40.39
80
40
* Arka ışıklandııma için baskılı devre kartı,
- prizmalarla donatılmış LED diyotları olan,
bir veya daha fazla uca monte edilmiş bağlantı parçaları olsun ya da olmasın 85.28 pozisyonunda yer alan ürünlerde kullanılan, (a)
0
8536.69.90 51 * SCART tip bağlantı, plastik veya metal bir mahfaza içine yerleştirilmiş, 2 sıra halinde 21 bacaklı, 85.21 ve 85.28 pozisyonları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus, (a) 0
8540.20.80 91 * Resim çoğaltıcı (photomultiplier) 0
8544.42.90 30 * PET yalıtkanlı elektrik bağlantısı,
- 10 veya 80 münferit tel içeren,
- uzunluğu 50 mm veya daha fazla olan ancak 800 mm'i geçmeyen,
- tek veya her iki ucunda konektör(ler) ve/veya fiş(ler) ile mücehhez,
85.21 ve 85.28 pozisyonları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus, (a)
0
9001.90.00 25 * Demonte optik elementler, kızılötesi İleten kalıplanmış kaikojenît camdan veya kalıplanmış kalkojenit cam ve diğer optik malzemelerin kombinasyonundan imal edilmiş. 0
9002.90.00 40 * Monte edilmiş lensler, kızılötesi ileten kalıplanmış kalkojenit camdan veya kalıplanmış kalkojenit cam ve diğer optik malzemelerin kombinasyonundan imal edilmiş. 0
 

(*): Bu GTİP'lerde sadece madde ismi sütununda özelliklen belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.
(a): Bu GTİP'lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin
hükümlerine tabidir 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc