Gelirler Genel Müdürlügü: KATMA DEGER VERGISI IÇ GENELGESI (Katma deger vergisi iade taleplerinin degerlendirilmesi) (SIRA NO: 2002/1)

small_maliye_bakanligi(29).jpg


 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ

(SIRA NO: 2002/1)

..................... VALİLİĞİNE

 

(Defterdarlık: Gelir/Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

 

 

............... GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Katma değer vergisi iade taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

1-Döviz Alım Belgesinin İbrazına İlişkin Hususlar

 

İhracat istisnası ve ihraç kayıtlı satışlardan doğan katma değer vergisi iade taleplerinde

ibrazı istenen belgeler 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinin (I/1.1.3.) bölümünde belirlenmiştir.

 

Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a maddesinde düzenlenen “hizmet ihracı” ile 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde usul ve esasları belirlenen “bavul ticareti” ve bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara ihraç kaydıyla satışlardan doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinde döviz alım belgesinin ibrazı uygulaması devam etmektedir.

 

Öte yandan, döviz alım belgesinin, münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine

göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bunların dışındaki yerlerden (kamuoyunda döviz büfeleri olarak bilinenyetkili müesseseler ve benzerleri) alınacak belgelere göre işlem yapılması mümkün

bulunmamaktadır. Döviz alım belgesinin aranıldığı işlemlere ilişkin katma değer vergisi

iadelerinde, 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar

veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka ya da

özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneğinin yanı sıra hizmet ihracında, dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge de kabul edilebilecektir.

 

 2. Gümrük Beyannamelerinin Teyidine İlişkin Hususlar

 

Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) kapsamında olmayan ve kişisel bilgisayarı (PC) da bulunmayan vergi daireleri ile mal müdürlükleri, teyit işlemini, ilgili defterdarlık tarafından belirlenecek olan VEDOP uygulaması kapsamındaki veya kişisel bilgisayarı (PC)

bulunan bir vergi dairesinden yapacaklardır. Bu şekilde teyit isteyen vergi dairesi, teyidini istediği gümrük beyannamelerine ilişkin yazıyı faks veya görevli kurye vasıtası ile en kısa sürede teyit vermekle görevlendirilen vergi dairesine ulaştıracak, bu vergi dairesi de aynı şekilde cevap verecektir. Ancak faks yoluyla verilen cevapların aslının da resmi posta veya görevli kurye vasıtası ile teyit isteyen vergi dairesine gönderileceği tabiidir.

 

3. Haklarında SMİYB Düzenleme Raporu Bulunan Mükelleflerin Ortakları veya Bu Mükelleflerin Kurdukları veya Ortak Oldukları Şirketlerin İade Taleplerinde Yapılacak İşlem

 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/2.1.3.) bölümünde, haklarında SMİYB düzenlediği

konusunda rapor bulunan mükelleflerle ilgili olarak bu Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin, bu mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların

kurdukları veya ortak oldukları şirketler bakımından da geçerli olduğu; kooperatifler ve sermaye şirketlerinde bu hükmün, bunların kanuni temsilcileri ile sadece SMİYB düzenlenmesine neden olan ortakları ve bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler

hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir.

 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/2.1.3.) bölümünün ikinci paragrafında sözü edilen

kanuni temsilciler, SMİYB düzenlenmesine neden olan alt firma ya da ortaklara doğrudan

veya dolaylı ortaklık ya da ticari ilişkide bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla derhal

incelemeye sevk edilecek ve bu incelemeler öncelikle sonuçlandırılacaktır.

 

Öte yandan SMİYB düzenlediği konusunda rapor bulunan mükelleflerin kanuni temsilcileriile ortaklarının kurdukları veya ortak oldukları şirketlerden ayrılmış olmaları halinde, bunların ortaklıktan veya kanuni temsilcilikten ayrıldıkları tarihten itibaren kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin iade talepleri özel esaslar kapsamına giren başka bir husus olmadıkça genel esaslara göre yerine getirilecektir.

 

4. İşletme Kapasitesi ile İş Hacmi Arasında Açık Nispetsizlik Bulunanların Tespiti ve Yapılacak İşlemler

 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin II/1.5. bölümde tanımlanan ve mükelleflerin işletme kapasitesi ile iş hacmi arasında bariz bir nispetsizlik bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla ilk defa iade talebinde bulundukları dönemle ile müteakip dönemlerdeki iade taleplerinde kayda değer bir artışın olması halinde 19.10.1987 tarihli ve 68579 sayılı ile

18.12.1987 tarihli ve 81787 sayılı genel yazılarda belirtilen şekilde yapılan yoklama tutanakları düzenlenecektir.

 

Bu tutanaklardaki bilgilerin vergi dairesi müdürü tarafından değerlendirilmesinden sonra,

mükellefin işletme kapasitesi ile iş hacmi arasında haklı nedenlerle izah edilemeyen biruyumsuzluk tespit edilmesi halinde, sözü edilen Tebliğin (II/2.3.4.) bölümü uyarınca bu mükellefler incelemeye sevk edilecek ve iade talepleri “özel esaslar”a göre yerine getirilecektir.

 

5. Alışlarında Tevkifat Uygulayan Mükelleflerin Mal Aldıkları Mükellefler akkında SMİYB Kullanma Raporu veya Tespiti Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden mal ve hizmet alışlarında katma değer vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu tutulan mükellefler hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı konusunda rapor veya tespit bulunan mükelleflerden alışlarına ilişkin olarak tevkif ettikleri vergiyi beyan edip ödemeleri kaydıyla, bu alışları nedeniyle vergi suçu raporu dahil tarhiyat işlemi  yapılmayacaktır.

 

6. Diğer Hususlar

 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.2.) bölümünde yer alan ve Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırı aşmayan nakden iade taleplerine uygulanan 4 milyar liralık sınırın 1.12.2001 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade taleplerinde de uygulanması uygun görülmüştür.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Maliye Bakanı