Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Yetkilendirilmis Yükümlü Inceleme Degerlendirme Formu puanlamasi hk.GENELGE (R.K.G.M.) (2013/12)

small_maliye_bakanligi(31).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013712
Yayım Tarihi 05/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (R.K.G.M.) (2013/12)
Yetkilendirilmiş Yükümlü İnceleme Değerlendirme Formu puanlaması hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı:5635828010.06.02

Konu : İnceleme Değerlendirme Formu puanlaması

 

5/7/2013

 

GENELGE

(2013/12)

 

10/1/2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "5 ila 8 inci maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır.” denilmektedir.

 

Söz konusu koşullardan 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ila (h) bentleri ve 8 nci maddede sayılan koşulların varlığı, anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen ve bu Yönetmeliğin ek-7’sinde yer alan Yerinde İnceleme Değerlendirme Formunda bulunan soruların karşılanıp karşılanmadığının sonradan kontrol yetkilisince incelenmesi ve puanlama yapılması ile anılan puanlamanın Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi ile tespit edilmektedir.

 

Anılan Formun Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirilmesi sonucunda, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ila (h) bentleri ve 8 nci maddede belirlenmiş koşulların sağladığının kabul edilebilmesi için, sonradan kontrol yetkilisi tarafından “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere;

 

1- Herhangi bir sorudan “ puan alınmamış olması,

 

2- Yerinde İnceleme Değerlendirme Formunda yer alan ilk on göstergede yer alan (onuncu gösterge dahil) sorulara ilişkin alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın % 80’inin üzerinde olması,

 

3- Onuncu göstergeden sonraki göstergelerde yer alan sorulara ilişkin alınan toplam puanın,alınabilecek en yüksek toplam puanın % 65’in üzerinde olması,

 

Gerekmektedir

 

Yukarıda belirtilen koşulların karşılanmadığının tespiti halinde başvuru reddedilecektir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Tüm merkez ve taşra teşkilatına