Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Bati Balkan Mense Kümülasyon Sistemi Kapsami Ticarette Esyanin Tercihli Menseinin Tespiti Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (12.07.2013 T. 28705 R.G.)

small_gum-logo(176).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28705
Yayım Tarihi 12/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 18705

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.07.2013 T. 28705 R.G.)
Hırvatistanın AB ye üye olmasından kaynaklanan değişiklikler uyarlanmıştır.


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(12.07.2013 T.  28705 R.G.)

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 2’nin,

b) Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

c) Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 23 üncü maddesinde belirtilen, Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

ç) Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 nci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin,

d) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1’in

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 14 üncü maddeleri ile

a) 11/3/2009 tarihli ve 2009/14829 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol 2’ye,

b) 31/12/2009 tarihli ve 2009/15753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

c) 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

ç) 18/2/2008 tarihli ve 2008/13298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol II’ye,

d) 10/4/2003 tarihli ve 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol I’e

dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek arasındaki Anlaşmaları,”

“p) Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek’i,”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan Bosna ve Hersekçe Uyarlama kısmından sonra gelen Hırvatça Uyarlama kısmı kaldırılmıştır.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-VI’sında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

 

Avrupa Birliği

Arnavutluk

Cumhuriyeti

Bosna ve Hersek

Makedonya

Cumhuriyeti

Karadağ

Sırbistan Cumhuriyeti

Türkiye

Cumhuriyeti

Avrupa Birliği

 

 

1.1.2007

1.7.2008

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 

Arnavutluk

Cumhuriyeti

1.1.2007

 

 

22.11.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

Bosna ve Hersek

1.7.2008

 

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

Makedonya

Cumhuriyeti

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

Karadağ

1.1.2008

 

26.7.2007

22.11.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

Sırbistan Cumhuriyeti

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

Türkiye

Cumhuriyeti

 

1.8.2011

14.12.2011

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 

”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/7/2009

27293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

16/3/2010

27523

2-

2/9/2010

27690

3-

2/8/2011

28013

4-

21/2/2012

28211

5-

15/6/2012

28324