Bakanlar Kurulu: Türkiye ile Avrupa Toplulugu Arasinda Olusturulan Gümrük Birliginin Uygulanmasina Iliskin Esaslar Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (2013/5047)(12.07.2013 T. 28705 R.G.)

Bakanlar Kurulu: Türkiye ile Avrupa Toplulugu Arasinda Olusturulan Gümrük Birliginin Uygulanmasina Iliskin Esaslar Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (2013/5047)(12.07.2013 T. 28705 R.G.)


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/5047
Yayım Tarihi 12/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28705

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2013/5047)(12.07.2013 T. 28705 R.G.)
Hırvatistanın AB ye üye olmasından kaynaklanan değişiklikler uyarlanmıştır.


 

2013/5047     TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(12.07.2013 T.  28705 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2013/5047

 

        Ekli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28/6/2013 tarihli ve 5632 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 28/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     

TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 

MADDE 1- 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "-Fransa," ibaresinden sonra gelmek üzere "-Hırvatistan," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrası, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 8 inci maddesinin başlığı ile birinci ve beşinci fıkraları, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi, 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 23 üncü maddesinin birinci fıkrası, 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası, 39 uncu maddesinin birinci fıkrası, 73 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlık" ibareleri "Bakanlık" şeklinde,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendinde yer alan "Gümrük Müsteşarlığı" ibaresi "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" şeklinde,

c) 21 inci maddesinin birinci, 26 ncı maddesinin ikinci, 30 uncu maddesinin birinci ve 39 uncu maddesinin birinci fıkralarında yer alan "Müsteşarlığa" ibareleri "Bakanlığa" şeklinde,

ç) 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Müsteşarlığın" ibaresi "Bakanlığın" şeklinde,

d) 24 üncü maddesinin üçüncü, 26 ncı maddesinin ikinci ve 30 uncu maddesinin birinci fıkralarında yer alan "Gümrükler Genel Müdürlüğü" ibareleri "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü" şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Sonradan düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı kutusunda yer alan "Gözlemler" bölümüne;

"???????? ? ??????????"

"EXPEDIDO A POSTERIORI"

"VYSTAVENO DODATECNE"

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

"??????? ?? ??? ???????"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

"RILASCIATO A POSTERIORI"

"IZSNIEGTS RETROSPEKTIVI"

"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

"KIADVA VISSZAMENOLEGES HATÁLLYAL"

"MAHRUG RETROSPETTIVAMENT"

"AFGEGEVEN A POSTERIORI"

"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

"EMITIDO A POSTERIORI"

"EMIS A POSTERIORI"

"IZDANO NAKNADNO"

"VYDANÉ DODATOCNE"

"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

"UTFÄRDAT I EFTERHAND"

"NAKNADNO IZDANO"

"SONRADAN VERİLMİŞTİR"

ifadelerinden biri yazılır.

MADDE 4- Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri çerçevesinde basitleştirilmiş işlem usullerinden yararlanan ve onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan dolaşım belgelerinin, (8) numaralı "Gözlemler" bölümünde;

"????????? ?????????"

"Procedimiento simplificado"

"Zjednodušeny postup"

"Forenklet fremgangsmåde"

"Vereinfachtes Verfahren"

"Lihtsustatud tolliprotseduur"

"?????????µ??? ??????????"

"Simplified procedure"

"Procédure simplifiée"

"Procedura semplificata"

"Vienkaršota procedura"

"Supaprastinta procedura"

"Egyszerusített eljárás"

"Procedura simplifikata"

"Vereenvoudigde regeling"

"Procedura uproszczona"

"Procedimento simplificado"

"Procedura simplicata"

"Poenostavljen postopek"

"Zjednoduseny postup"

"Yksinkertaistettu menettely"

"Förenklat förfarande"

"Pojednostavljeni postupak"

"Basitleştirilmiş işlem"

ifadelerinden birisinin bulunması şarttır.

MADDE 5- Aynı Kararın 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 80- (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür."

MADDE 6- Aynı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- (1) Hırvatistan'ın 1/7/2013 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği'ne üye olması dolayısıyla Türkiye'yle mevcut Serbest Ticaret Anlaşması fesh olunduğundan, bu tarih öncesinde, yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Hırvatistan gümrük idarelerince düzenlenen EUR.l Dolaşım Belgeleri veya ihracatçıları ya da onaylanmış ihracatçılarınca düzenlenen fatura beyanları, 1/7/2013 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde (en geç 31/10/2013 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmiş olması durumunda kabul edilir.

(2) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi çerçevesinde Topluluk ülkelerine uygulanan tercihli hadler uyarınca hesaplanır. Bu çerçevede;

a) 1 inci maddede atıfta bulunulan eşyaya, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Topluluktan gelen eşyanın tabi olacağı tercihli tarife,

b) Tarım veya demir-çelik ürünlerine, EUR.l Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı eşliğinde Topluluktan gelen eşyanın tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.

(3) Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri açısından Topluluk ülkelerine yönelik uygulamalar Hırvatistan için de geçerlidir.

(4) Yukarıda belirtilen koşulları karşılayan eşya için sonradan düzenlenen bir menşe ispat belgesi, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması ve anılan belgenin geçerlilik süresi içerisinde (en geç 31/10/2013 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmiş olması koşullarıyla kabul edilir.

(5) Söz konusu menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin talepler, anılan menşe ispat belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içerisinde yapılır.

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Hırvatistan'a yönelik ihracatta 1/7/2013 tarihinden itibaren 1 inci maddede belirtilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi, tarım veya demir-çelik ürünleri için EUR.l Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenir.

(2) Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri açısından Topluluk ülkelerine yönelik uygulamalar Hırvatistan için de geçerlidir.

(3) 1/7/2013 tarihinden önce gerçekleştirilen ihracat işlemleri için geçici 8 inci maddede atıfta bulunulan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde bir tercihli menşe ispat belgesi düzenlenmesi gerekir. Eşyanın Türkiye'den ihracatına ilişkin gümrük işlemlerinin 1/7/2013 tarihinden önce tamamlanması halinde ihracatçının talebi halinde sonradan bir menşe ispat belgesi de düzenlenir. Bu durumda ithalatçı ülke gümrük idaresi tarafından kabul edilebilmesi için belgenin geçerlilik süresi içerisinde (en geç 31/10/2013 tarihinden önce) ilgili ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmiş olması gerekir.

(4) Anılan menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin talepler, söz konusu menşe ispat belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içerisinde kabul edilir.

GEÇİCİ MADDE 10- (1) Hırvatistan'dan ülkemize ihraç edilen ve 1/7/2013 tarihinde sevkiyat halinde olan veya bir geçici depolama yeri, gümrük antreposu ya da serbest bölgede bulunan eşya için de, gerekli tüm koşulların karşılanması kaydıyla, Topluluk ülkelerine yönelik uygulamalar geçerli olur.

(2) Söz konusu eşyanın birinci fıkra kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilmesini teminen, geçici 8 inci maddede atıfta bulunulan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde söz konusu ülke makamlarınca usulüne uygun olarak sonradan düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin 1/7/2013 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde (en geç 31/10/2013 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekir."

MADDE 7- Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc