Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu: Petrol Piyasasinda Ulusal Marker Uygulamasina Iliskin Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (19.07.2013 T. 28712 R.G.)

small_enerji-piyasası-kurumu(1).bmp


 
Kaynak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayı 28712
Yayım Tarihi 19/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 19/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28712

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.07.2013 T. 28712 R.G.)


 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(19.07.2013 T.  28712 R.G.)

MADDE 1 – 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

 

“c) Kaçak akaryakıt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,”

 

“g) Ulusal marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,”

 

“h) Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemler ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanlarında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olmuş ve Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,”

 

“ı) Gözetim yetki belgesi: Kurum tarafından bağımsız gözetim firmalarına verilen belgeyi,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Ulusal marker, yurt içinde pazarlanacak akaryakıta, rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce, ilgili lisans sahibi tüzel kişiler tarafından Kurumca belirlenecek şart ve özellikte ve bağımsız gözetim firması nezaretinde eklenir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“c) Ulusal markerin eklenmesi sırasında can ve mal güvenliği ile çevre ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirleri almak,”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir.

 

“Bağımsız gözetim firmaları

MADDE 8/A– (1) Bağımsız gözetim firmalarının yükümlülükleri, bu firmalara gözetim yetki belgesi verilmesi ve iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.”

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2006

26137

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/7/2006

26240

2-

10/10/2006

26315

3-

5/5/2007

26513

4-

30/11/2007

26716

5-

13/2/2008

26786

6-

28/5/2008

26889

7-

22/6/2008

26914

8-

17/12/2010

27788

9-

17/5/2011

27937

10-

29/12/2012

28512