Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak Kullanılmış Ev Eşyası Türkiye’ye İthali

- Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak Kullanılmış Ev Eşyası Türkiye’ye İthali

 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, kendilerine ait kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilecek kişiler düzenlenmiştir

 Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali iki yolla yapılabilir:

Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyası Yerleşim yeri Türkiye dışında bulunan kişiler tarafından Türkiye’de satın alma veya kiralama suretiyle edindikleri konutta kullanılmak üzere getirilen kullanılmış ev eşyası 
 

Gümrük vergilerinden muaf olarak Kullanılmış ev eşyası Türkiye’ye ithal hakkından kimler faydalanabilir? 

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişiler : Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz. Bu madde kapsamında kullanılmış ev eşyası muafiyetinden faydalanmış olan kişilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dışında en az yirmidört ay yeniden ikamet tesis etmiş olmaları gerekir. Eşinden ayrı olarak yurt dışında bulunan ve ev kurmuş olan gerçek kişiler de bu muafiyetten yararlanır. Ayrıca, karı ve kocanın her ikisi de Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ancak ayrı yaşıyorlar ise eşlerin bu muafiyetten yararlanabilmeleri için boşanma veya ayrılık durumunun mahkeme kararıyla belgelendirilmesi gerekir. Kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar)  göre uygulanır. Karı, koca ve çocuklar bir aile ünitesi sayılır. Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır. Ailesi ile birlikte oturan çocuklar reşit olmalarından sonra ikametlerine 24 ay veya daha fazla devam etmiş olmaları halinde, kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanır. 

Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. : (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)  Bu kişilerin, yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle eşyasını beraberlerinde götürmelerinin külfetli ve masraflı bulunması veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerinde veya göndermelerinde zorunluluk bulunması hallerinde, durumlarının tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışındaki ev eşyası için muafiyet uygulanır. Söz konusu kişiler serbest dolaşıma sokmak istedikleri eşyanın cins ve miktarını ayrıntılı olarak gösteren, dört nüsha eşya listesi ekli ve eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idaresinin de belirtildiği bir dilekçe ile durumlarını bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşuna bildirirler. Atamayı yapan kamu kurum veya kuruluşunca durum uygun görülürse, eşya listesinin üç nüshasının eklenmesi suretiyle talep, eşyanın serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idaresine bildirilir. Gümrük idaresince eşyanın naklihane eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eşyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve uygun görülmesi halinde işlemler tamamlanır.  Ayrıca, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna da bilgi verilir. Gümrük idaresi, serbest dolaşıma giren eşyanın cins ve miktarını gösteren listeyi onaylayarak bir örneğini ilgili kişiye verir. Geçici görevle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında görevlendirilenler ile daimi görevi uhdesinde olduğu halde izinli veya davet üzerine geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine gelen memurlar kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanamazlar


Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler: (Bu kişiler için Türkiye gümrük bölgesi dışında en az 24 ay ikamet şartı aranmaz)

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları: Murisin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta altı aydan fazla kalmamış olması gerekir. Türkiye’de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

 

Eşyaya ilişkin Şartlar ve Getirilme/beyan süreleri

Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;   Ev eşyası olmalıdır, Kullanılmış olmalıdır,  İthal edene ait olmalıdır,  Naklihane suretiyle getirilmelidir,  Kişinin beraberinde veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulmalıdır.

Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin kullanılmış ev eşyası muafiyeti kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

Evde kullanılabilen oturma, yemek, yatak odaları ve salon eşyası, mutfak takımları ile kişisel bilgisayar ve aksesuarları ve çanak çapları 120 cm. kadar olan (120 cm dahil) olan uydu (çanak) antenler ev eşyası kabul edilir.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye’de yerleşik gerçek kişi mirasçıları, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, ölen kişiye ait kullanılmış ev eşyasını veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirerek serbest dolaşıma giriş beyanında bulunmaları gerekir.

Kullanılmış ev eşyası hakkı bir partide kullanılabileceği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesine gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içinde olmak kaydıyla muhtelif partiler halinde de kullanılabilir.


Gümrük için gerekli belgeler nelerdir?

Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin kendisi veya eşi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir. 

a) Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO seyahat emri, Lasse-Passe gibi pasaport yerine geçen belgeler.

b) Pasaportunda daha önce naklihane yaptığına ilişkin kayıt bulunan kişilerin, yurtdışında tekrar ikamet tesis ettiğine ve en az yirmidört ay kaldıktan sonra tekrar yurda kesin döndüğüne dair dış temsilciliklerimizden (Türk konsolosluğu) alınan belge.

c) Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden (Türk konsolosluğu)  alınacak ikamet nakil belgesi.

ç) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği.

d) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluşu tarafından verilecek belge.

e) Türk vatandaşlığına geçişi gösteren belge.

f) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde veraset ilamı.

g)Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde miras bırakan kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olduğunun ispatı için yurda giriş-çıkış kayıtları.

ğ)Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, muafiyetten yararlanacak kişinin Türkiye’de yerleşik olduğunun ispatı için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye’de bulunan diğer mirasçılar tarafından verilecek noter tasdikli “feragat mukavelesi”.

ı) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.


2- Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişiler Tarafından Kullanılmış Ev Eşyasının Serbest Dolaşıma Sokulması

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 57nci maddesi ile yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiye'de edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri kendilerine ait kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma (Türkiye’ye)  ithal edebilir

 

Kimler faydalanabilir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan gerçek kişiler, Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri, kullanılmış ev eşyasını bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilirler. Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır. Bu kapsamda muaf olarak eşya ithal edecek olan kişilere ilişkin temel şart, bu kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları olup, kişilerin uyruğu dikkate alınmamaktadır. Söz konusu kişilerin, Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru en az yirmi dört ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir. Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda yüz seksen beş güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar)  göre uygulanır. Karı, koca ve çocuklar bir aile ünitesi sayılır. Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır. Eşler ayrı ayrı muafiyetten yararlanmazlar.


Konuta ilişkin şartlar nelerdir?

Bu kapsamda eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın Türkiye'de kullanılacağı konuta sahip olunması veya konutun en az 1 yıl için kiralanmış olması gerekir. Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilir. Eşyanın, aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder.


Eşyanın getirilme süresi ne kadardır?

Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.
 

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Gümrük idarelerince yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan gerçek kişiler tarafından kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, bu kişilerin kendisi veya eşi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

a) Pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler.

b) Yurtdışında en az yirmidört ay yerleşik olunduğuna dair dış temsilciliklerimizden (Türk konsoslosluğu) ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden  (Diğer konsolosluklardan) alınan belge.

c) Dış temsilciliklerimizden ya da Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge.

ç)  Edinilen konut;

1) Satın alınmış ise, kişinin veya eşinin adına düzenlenmiş olan tapu veya satış vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu.

2) Kiralanmış ise, kişi veya eşinin adına düzenlenmiş noter tasdikli en az iki yıllık kira sözleşmesi.

d) Sözlü beyan formuna eklenecek eşya listesi.


 

07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ilgili maddeleri


İKİNCİ AYIRIM
Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası


Muafiyetin kapsamı
MADDE 48- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin kendilerine ait kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir:
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler. 
b) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kişiler.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yıl içinde altı aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak, bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde aranan yirmidört ay kalma süresine dahil edilmez.
(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişiler için, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmidört ay ikamet etme şartı aranmaz.
(4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanan memurların, yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle eşyasını beraberlerinde götürmelerinin külfetli ve masraflı bulunması veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerinde veya göndermelerinde zorunluluk bulunması hallerinde, durumlarının tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışındaki ev eşyası için muafiyet uygulanır.

Muafiyet koşulları
MADDE 49- (1) Kullanılmış ev eşyası muafiyeti, aile ünitesine tanınır.
(2) İlgilinin bu tür eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerinde de aynı amaçla kullanması şarttır. 
(3) Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir.
(4) Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin bu Ayırımdaki hükümler kapsamında muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilmez.

 

Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye'de Edindikleri Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası


Muafiyetin kapsamı
MADDE 57- (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az yirmidört ay süre ile yerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine ait ev eşyasına muafiyet tanınır.
(2) Muafiyet; 
a) Türkiye'de bulunan konuta sahip olunması veya konutun en az iki yıl için kiralanmış olması, 
b) Eşyanın kullanılmış olması,
halinde uygulanır.
(3) Muafiyetin uygulanmasında aile ünitesi esas alınır.
(4) Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır. 
(5) Söz konusu eşyanın, aynı kişi tarafından Türkiye’de kiralanmak veya satın alınmak suretiyle elde edilen başka bir konutta kullanılması durumunda muafiyet uygulaması devam eder