Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Ihracatta kalemdeki Marka Bilgilerinin Beyanname Çiktisinda gösterilmesine gerek olmadigi TASARRUFLU YAZI 19.07.2013-4559

small_gum-logo(204).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 004559
Yayım Tarihi 19/07/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 19/07/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (19.07.2013/004559)
İhracatta kalemdeki Marka Bilgilerinin Beyanname Çıktısında gösterilmesine gerek olmadığı ile Devam Listesinde yer alacak bilgiler arasında 44.hane bilgilerinin yer almadığı hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı:73421605-401.99

 

Konu.07/02/2013 tarihli ve 28552 sayılı

R.G. de yayımlanan Yön.Değişikliği

 

 

19.07.2013/004559

 

MAVİ BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Halk Caddesi Sunar  İş Merkezi No.37 Kat:1 D112-113

Üsküdar/İSTANBUL

 

İlgi 17/04/2013

 

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

 

Gümrük Yönetmeliğinin 07.02.2013 tarih ve 28552 sayılı R.G. ile değişik 14 numaralı ekinin “C. BEYANNAMENİN DOLDURULMASI” başlığının (b) bendinde:”Her beyanname formu,bir kalem eşya için kullanılır.Transit rejimi hükümleri saklı kalmak  kaydıyla,beyan edilen eşyanın birden fazla kalemi içermesi halinde,bir devam formu (Ek 3 ve 4) veya kalem sıra numarası,GTİP numarası,eşyanın cinsi,rejim kodu,vergi matrahı,vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu bir liste kullanılır.”denilmekte olup,söz konusu listede bulunması gereken bilgiler arasında 44 no.lu alan yer almamaktadır.

 

Diğer taraftan,2013/2 sayılı Genelge ile,ülkemiz ihracat profilinin belirlenmesini teminen markalı ihracatın takibi ile lüks otomobil ithalatında vergi kayıp ve kaçaklarının engellenmesi amacıyla BİLGE Sistemi Detaylı beyan modülünde eşya bilgilerini içeren 31 no.lu alana “marka bilgisi” başlığı altında eklenen yeni bilgiler ile bu bilgiler için veri girişlerinin ne şekilde yapılacağı hususları belirlenmiş olup,söz konusu Genelge’de bahsi geçen marka bilgilerinin beyanname çıktısında yer alması ile ilgili herhangi bir husus bulunmamaktadır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Sultan KİBRİTOĞLU

Bakan a.

Daire Başkan V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne)

 

 

17.04.2013

İSTANBUL

 

 

İlgi:2013/2 sayılı GENELGE

 

İlgide kayıtlı Genelgeleri konusu markalı ihracatın takibi amacıyla ihracatta “ BİLGE Detaylı Beyan Modülü kalem ekranında 31 no.lu alanda yer alan Marka türü, tescil no, marka adı, kıymeti  bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Marka türünün "tescilli" seçilmesi halinde Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen marka tescil numarası yazılarak "marka adı" sistem tarafından otomatik olarak getirilecek, diğer durumlarda "marka adı" manuel olarak doldurulacaktır.”şeklinde işlem yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.

 

Gümrük idarelerinde yaşanan karışıklıkların giderilmesi amacıyla;BİLGE detaylı beyan modülünde elektronik olarak sisteme kaydedilen marka bilgilerinin,beyanname kağıt ortamında basılıp basılmayacağı,basılacaksa hangi formatta basılması gerektiği hususunun tarafımıza bildirilmesi hususunu arz ederiz.

 

 

 

Mavi Bilşim ve Danışmalık Ltd.Şti.

Halk Caddesi Sunar  İş Merkezi No.37 Kat:1 D112-113

Üsküdar/İSTANBUL