Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Gümrük Beyannamesinin Iptali hk. GENELGE (R.K.G.M.)(2013/8) - 19/08/2013

Risk Yönetimi ve 	Kontrol Genel Müdürlügü: Gümrük Beyannamesinin Iptali hk. GENELGE (R.K.G.M.)(2013/8) - 19/08/2013


Uğurlu Gümrük Müşavirliği - Gümrük Beyannamesinin İptali hk.

Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/8
Yayım  Tarihi 19/08/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 19/08/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (R.K.G.M.)(2013/8)
Gümrük Beyannamesinin İptali hk.

 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve  Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı :  73421605-010.06.02

Konu : Gümrük  Beyannamesinin İptali

 

GENELGE

(2013/8)

 

BİLGE Sisteminde gümrük  beyannamesi iptalleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 64  ncü maddesi ile Gümrük  Yönetmeliği'nin 123 ila 128 inci maddelerine  istinaden yapılmaktadır.

 

BİLGE Sisteminde gümrük  beyannamesinin muayene işlemleri tamamlanana kadar idarece iptal işlemi  gerçekleştirilebilmekte; beyannamenin sonraki aşamalarda iptal edilmek  istenmesi durumunda ise Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünden statü  değişikliği talep edilmesi ve bu değişikliğin anılan Genel Müdürlükçe uygun  görülmesi halinde iptal işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, BİLGE  Sisteminde yapılan çalışma sonucunda; muayene işlemleri bitirilmiş veya  vergileri ödenerek/teminata bağlanarak muhasebe işlemleri tamamlanmış  ithalat ve antrepo beyannameleri ile herhangi bir transit beyannamesi, çıkış  bildirimi veya TIR İhracat özet beyanda beyan edilmemiş ihracat  beyannamelerinin Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne statü  değişikliği talebinde bulunulmaksızın doğrudan idarece iptal edilebilmesine  olanak sağlanmıştır.

 

4458 sayılı Gümrük  Kanunu'nun 64 ncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 123 ila 128 inci  maddelerine istinaden yapılacak iptal işlemlerinin aşağıda belirtilen  esaslara uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir:

 

1- Yükümlü tarafından  gümrük beyannamesinin iptali talebinde bulunulması halinde öncelikle  yükümlünün gümrük idaresine iptal talebini içeren bir dilekçe ile başvurması  ve bu talebin gümrük idare amirince uygun görülmesi halinde beyannamenin  iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Gümrük beyannamesinin  Gümrük Kanunu'nun 70 inci maddesine  istinaden gümrük idaresince yükümlü talebi olmaksızın re'sen iptal  edilebilmesi içinöncelikle gümrük idare amirinin iptal kararını uygun  görmesi, ardından beyannamenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

2- Bu Genelge kapsamına  giren gümrük beyannamelerinin iptal işlemleri, idare amirince  görevlendirilecek personel tarafından beyannamenin statüsü  değiştirilmeksizin gerçekleştirilecektir.

 

3- Bu Genelge  kapsamında ihracat beyannamelerinin iptal edilebilmesi için, ihracat  beyannamesinin BİLGE Programı Detaylı Beyan modülünde veya NCTS  uygulamasında tescil edilmiş bir transit beyannamesinde yahut BİLGE Programı  Özet Beyan modülünde tescil edilmiş bir çıkış bildiriminde veya özet beyanda  açma yapılmamış ve "çıkabilir" statüde olması gerekmektedir.

 

4- Beyannamede iptal  işlemlerinin gerçekleştirilme usulüne lişkin teknik detaylar Bakanlığımız  intranet adresinde "BİLGE İşlemleri" sekmesi altında bulunan rehberde yer  almaktadır.

 

5- İptal edilecek  beyannamenin başka bir gümrük beyannamesi, özet beyan veya elektronik  ortamda gerçekleştirilmiş diğer işlemlerle bağlantılı olması durumunda,  bunların kontrol edilmesi gerekmekte olup söz konusu belge veya işlemlerde  gerekli düzeltmeler yapılmadan beyanname iptal edilmeyecektir.

 

Örneğin 5300 rejim  kodlu bir beyannamenin tutanakla kapatıldığının tespit edilmesi durumunda,  söz konusu beyannamenin iptal edilebilmesi için öncelikle tutanağın iptal  edilmesi gerekmektedir.

 

6- Bir gümrük  beyannamesinin iptal edilmesinin ardından, iptal edilen beyanname  muhteviyatı eşya için yükümlü tarafından yeni bir beyannamenin tescil  edilmesi halinde, tescil edilen yeni beyannamenin 44 numaralı alanına iptal  edilen beyannamenin sayısının/tarihinin girilmesi gerekmektedir.

 

7- BİLGE Sisteminde  iptal işleminin geri alınması mümkün olmadığından, iptal işlemini yapan  memur tarafından gerekli dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

 

8- Gümrük idare  amirleri gümrük beyannameleri iptallerinin yukarıda belirlenen usul ve  esaslar dahilinde gerçekleştirilmesini teminen gerekli önlemlerin alınmasını  sağlamakla ve yapılan iptal işlemlerini sorgulama ekranlarından düzenli  olarak sorgulayarak işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilip  gerçekleştirilmediğinin denetimini yapmakla sorumludur.

 

12/08/2011  tarihli ve 2011/12 sayılı  Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica  ederim.


 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM :

Merkez ve Taşra Teşkilatı

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc