Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Üç yildan az süredir faaliyette bulunan firmalarin yetkilendirilmis yükümlü sertifikasi basvurulari hk. GENELGE (R.K.G.M.)10/09/2013 - 2013/15

small_gum-logo(228).jpg


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI- Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları hk.
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/15
Yayım  Tarihi 10/09/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 10/09/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (R.K.G.M.) (2013/15)
Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi  ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 56358280-10.06.02

 

 

Konu: Üç  yıldan az süredir faaliyette bulunan firmaların yetkilendirilmiş  yükümlü sertifikası başvuruları

 

10/09/2013

GENELGE

(2013/15)

10/01/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilenler hariç olmak üzere, üç yıldan daha kısa süredir faaliyette bulunan firmalara yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınabilmesi için gereken ilave şartları, öncelikle sermaye büyüklükleri esas alınmak üzere belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

 

Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan firmalar adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenebilmesi için Yönetmeliğin 5 ila 8 inci maddelerinde belirlenmiş koşulların yanı sıra aşağıdaki koşulların da karşılanması gerekir.

 

1) Başvuru tarihi itibariyle en az 50.000.000 TL tutarında sabit sermaye yatırımı yapılmış olması,

 

2) Başvuru tarihi itibariyle en az 15.000.000 TL tutarında ödenmiş sermayesinin bulunması,

 

3) Bir yıl veya daha fazla süredir faaliyette bulunulması halinde başvuru tarihinden önceki son hesap döneminde aktif toplamının 75.000.000 TL veya net satışlarının 125.000.000 TL olması,

 

4) Başvuru tarihinden geriye dönük son bir yıllık dönemde herhangi bir ay içerisinde en az 30 beyanname kapsamında işlem yapılmış olması,

 

5) İki yıl ve daha fazla süredir faaliyette bulunulması halinde başvuru tarihinden önceki son hesap döneminin zararla kapatılmamış olması.

 

Yukarıda yer alan koşullardan (1), (3) ve (5) no.lu koşulların karşılandığının tevsiki için aşağıdaki belgelerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu ile birlikte Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne ibrazı gerekir.

 

1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin 7 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş yeminli mali müşavirce onaylı belge.

 

2) Başvuru tarihinden önceki son hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosunun bağlı olunan vergi dairesince onaylı örneği.

 

Söz konusu koşulların karşılanıp karşılanmadığı, Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca Bölge Müdürlüklerince yapılan ön incelemenin tamamlanarak başvuru dosyasının Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne intikalini müteakip 10 iş günü içerisinde Genel Müdürlükçe incelenir.

 

Yönetmeliğin 5 ila 8 inci maddelerine ilişkin olarak yapılan incelemeler saklı kalmak kaydıyla, bu Genelge uyarınca yapılacak incelemenin sonucuna bağlı olarak üç yıldan az süredir faaliyette bulunan başvuru sahipleri adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenip düzenlenemeyeceğine karar verilir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya  ALTUNYALDIZ

 

Bakan a.

 

Müsteşar