Fikir ve Sanat Eserlerini Içeren Tasiyici Materyaller ile Bu Eserlerin Çogaltilmasina Yarayan Teknik Cihazlarin Bedellerinden Yapilan Kesintilerin Kullanimina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (13.12.2011 t. 28141 s. R.G.)

small_kultur-turizm-bakanligi-logo.bmp


Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (13.12.2011 t. 28141 s. R.G.)
 
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
 
MADDE 1 – 13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde, bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı halinde bu imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
 
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Telif Hakları Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

ç) Kesinti: Taşıyıcı materyallerin ve teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde üçü geçmemek üzere belirlenen oranda yapılan kesintiyi,

d) Özel hesap: Bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan hesabı,

e) Taşıyıcı materyal: Fikir ve sanat eserlerinin kaydedilebildiği her türlü boş veya üzerine tekrar yazmaya elverişli video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketleri, CD, DVD, Blu-ray, taşınabilir ya da sabit katı hal depolama aygıtları ve döner mekanizmalı ya da katı hal fiziki diskleri ve benzeri taşıyıcı materyalleri,

f) Teknik cihaz: Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“a) Fikri mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası her türlü toplantı, konferans, eğitim programı ve seminer gibi organizasyonların yapılması, yaptırılması ve yapılanlara katılımın sağlanmasına yönelik giderler,”

“ğ) Korsan faaliyetlerle mücadele kapsamında el konulan materyallerin muhafazasının sağlanması amacıyla depo kiralanması, satın alınması veya yaptırılmasına ilişkin giderler,”

“h) Genel Müdürlükte yer alan kültürel miras niteliğindeki fikir ve sanat eserleri ile bu eserlere ilişkin kayıt ve belgelerin korunması ve uygun şartlarda muhafazasının sağlanması amacıyla bina kiralanması, satın alınması, yaptırılması ve ihtiyaç duyulan fiziki, teknik ve bilişimsel donanımın teminine ilişkin giderler.”

“(2) Bu madde kapsamında yapılan giderlerden yatırım karakterli olanların yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 7 – (1) Özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür ve Turizm Bakanına aittir.

(2) Özel hesaptan yapılacak işlemler, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’nin 3 üncü Mükerrer sayısında yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük tarafından muhasebeleştirilir.

(3) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Yapılan harcamalara ait bütün belgeler gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere, Genel Müdürlükçe on yıl süresince saklanmak zorundadır.

(4) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren yapım ve etkinliklere verilecek desteklerin usul ve esasları Genel Müdürlük ile etkinliği gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol ile belirlenir. Protokolde, ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü belirtilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/4/2006

26138

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/3/2008

26824


 
13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ticari amaçla üretilen her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 

13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 inci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen oranda yapılan kesintiler sonucu elde edilen gelirin kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 

13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürünü,

d) Kanun: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

e) Özel Hesap: Bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan hesabı,

f) Taşıyıcı materyal: Fikir ve sanat eserlerinin kaydedildiği her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketleri, CD, DVD gibi taşıyıcı materyalleri,

g) Teknik cihaz: Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazı,

ğ) Kesinti: Taşıyıcı materyallerin ve teknik cihazların imalat veya ithalat bedeli üzerinden Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde üçü geçmemek üzere belirlenen oranda yapılan kesintiyi

ifade eder.


 
13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
 
a) Fikri mülkiyet alanında ulusal ve uluslar arası her türlü toplantı, konferans, seminer ve benzeri organizasyonların yapılması, yaptırılması ve yapılanlara katılımın sağlanmasına yönelik giderler,

13/4/2006 tarihli ve 26138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

MADDE 7 – (1) Özel hesapta toplanan gelirlerin dağıtım ve kullanım yetkisi Kültür ve Turizm Bakanına aittir.

(2) Bu gelirlerin kullanılmasında, muhasebeleştirilmesinde, sorumluların belirlenmesinde ve denetiminde genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile ilgili usul ve esaslar uygulanır.

(3) Harcamalarda, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen belgeler aranır. Yapılan harcamalara ait bütün belgeler gerektiğinde yetkililere ibraz edilmek üzere, Genel Müdürlükçe on yıl süresince saklanmak zorundadır.

(4) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren yapım ve etkinliklere verilecek desteklerin usul ve esasları Genel Müdürlük ile etkinliği gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokol ile belirlenir. Protokolde, ödemelerin yapılma usulü ile istenilen materyaller ve ödemelere ilişkin harcama belgelerinin kontrolünün sağlanma usulü belirtilir.