Bati Balkan Mense Kümülasyon Sistemi Kapsami Ticarette Esyanin Tercihli Menseinin Tespiti Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (21 Subat 2012 T. 28211 S.RG)

small_rg(20).jpg


21 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28211

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1’in,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d)10/4/2003 tarihli ve 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ekinde yer alan Protokol I’e”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek arasındaki Anlaşmaları,”

“p) Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan Cumhuriyeti, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek’i,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-II’sinde yer alan “y3006” ile “y6506” tarife pozisyonları satırlarının altında yer alan (1) numaralı dipnotlar sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Bu tanım, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ile tercihli ticarette uygulanacaktır.”

“1 Bu kural, yalnızca Karadağ, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ile tercihli ticarette uygulanacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan “Sırpça Uyarlama” kısmından sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım eklenmiştir.

     “                                                              Bosna ve Hersekçe Uyarlama

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br............(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ...............(2) preferencijalnog porijekla.

 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br............(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...............(2) preferencijalnog podrijetla.

 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлаштење бр............(1)) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи ...............(2) преференцијалног поријекла.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-VI’sında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Avrupa Birliği

Arnavutluk

Cumhuriyeti

Bosna ve Hersek

Hırvatistan

Cumhuriyeti

Makedonya

Cumhuriyeti

Karadağ

Sırbistan Cumhuriyeti

Türkiye

Cumhuriyeti

Avrupa Birliği

 

 

1.1.2007

1.7.2008

 

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 

Arnavutluk

Cumhuriyeti

1.1.2007

 

 

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

Bosna ve Hersek

1.7.2008

 

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

Hırvatistan

Cumhuriyeti

 

 

22.8.2007

22.11.2007

 

22.8.2007

22.08.2007

24.10.2007

 

Makedonya

Cumhuriyeti

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

Karadağ

1.1.2008

 

26.7.2007

22.11.2007

22.8.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

Sırbistan Cumhuriyeti

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

Türkiye

Cumhuriyeti

 

1.8.2011

14.12.2011

 

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 14/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/7/2009

27293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

16/3/2010

27523

2

2/9/2010

27690

3

2/8/2011

28013