Gümrükler Genel Müdürlügü: Dahilde Isleme Izinlerinde ayniyet tespiti hk.GENELGE (2013/46)

small_gum-logo(249).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/46
Yayım Tarihi 05/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 05/11/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/46)
Dahilde İşleme İzinlerinde ayniyet tespiti hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501-010.06.01

Konu :

05.11.2013

GENELGE

(2013/46 )

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ile ihracat taahhüdünün gerçekleştirilerek gümrük idaresince rejimin sonlandırılması ve buna bağlı olarak firmalardan ithalat anında alınan teminatların iadesinde sorunlar yaşandığı anlaşılmıştır.

 

Bahsi geçen sorunların önlenmesini teminen, yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

 

I- Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın ihracat sırasında ayniyat tespitinin yapılabilmesi için, ithalatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni Talep Formunun 10 no.lu "Diğer Hususlar" bölümüne aşağıda belirtilen kodlardan en az bir tanesi yazılacaktır.

 

(Kod-1) Seri/şasi/motor numaraları ve modeli,

 

(Kod-2) Ek bilgi formunun beyannameye eklenmesi,

 

(Kod-3) Numune alınması,

 

(Kod-4) Fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması,

 

(Kod-5) Ekspertiz raporunun ibrazı,

 

(Kod-6) Laboratuar tahlili

 

II- İthalatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilecek eşyanın aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması suretiyle geçici ithaline izin verilecektir.

 

1-Tamir amaçlı geçici ithal edilen makine ve taşıt araçlarının seri/şasi/motor numaralarının ve modelinin gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesine kaydedilmesi ve bu işlemlerin yapılmasını işaret eden Kod-1 'in kullanılması, Kod-1’e göre tespit yapılmasının mümkün olmaması halinde Kod- 4'te belirtilen ayniyet tespit yönteminin kullanılması,

 

2 -"Karkas" niteliğindeki kullanılmış lastiklerin ithalatında jant çapı, üretim numarası, imal tarihi ve marka bilgisini içeren ek bilgi formunun (Kod-2) beyannameye eklenmesi,

 

3-a) Ticaret politikası önlemlerine (İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemler) tabi eşya,

 

b) 2006/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin 1, 2 ve 3 no.lu Eklerinde belirtilen eşya,

 

c) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesinde belirtilen "eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) mallar,için numune alınması, fotoğrafının eklenmesi yada ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod 3 veya 4) ya da ekspertiz raporunun ibrazı (Kod-5) şeklindeki ayniyet tespit yöntemlerinden birinin seçilmesi,

 

4- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen etiketler ile (ı) bendi kapsamında ithal edilen tekstil ana hammaddelerinden numune alınması (Kod-3) veya fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-4), bunların mümkün olmaması halinde ise Gümrük Yönetmeliğinin 194 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın laboratuar tahliline tabi tutulması (Kod-6)

 

5- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ithali yapılan kıymetli maden ve taşlar için ekspertiz raporu (Kod-5) aranılması,

 

6- Numunesinin alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerinin ve gerek görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması,

gerekmekte olup, alınan numunelerin ithalata ilişkin gümrük beyannamesine ve Dahilde İşleme İzin Talep Formuna eklenmesi gerekmektedir.

 

III- İhracatın yapıldığı gümrük idaresince, Dahilde İşleme İzin Talep Formunun 10 no.lu hanesindeki meşruhat kontrol edilerek, bu meşruhata göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, ekspertiz raporu hazırlanması, laboratuar tahlili vb. işlemlerin tekemmül ettirilerek ayniyet tespitini müteakiben eşyanın ihracına izin verilecektir.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belge sahibi yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır.

 

14/11/2006 tarih ve 2006/22 sayılı Genelge ile 26/12/2006 tarih ve 2006/24 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 

Bakan a.

 

Müsteşar V.

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri