Bakanlar Kurulu: 4458 Sayili Gümrük Kanununun Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (2013/5371) (08.11.2013 T. 28815 R.G.)

small_rg(31)(15).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER  - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2013/5371
Yayım  Tarihi 08/11/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/11/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28815

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin  Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2013/5371)  (08.11.2013 T. 28815 R.G.)
 

 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(2013/5371)

(08.11.2013 T. 28815 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2013/5371

 

Ekli “4458 Sayılı  Gümrük?Kanununun  Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik  Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret  Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı  Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221,  225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde  kararlaştırılmıştır.

 

4458 SAYILI  GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/9/2009  tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın  4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen  eşya için, Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük  yükümlülüğü doğması hali hariç bu kısım hükümleri uygulanmaz."

MADDE 2- Aynı  Kararın 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 39- (1) Bu Kısım  kapsamında tam muafiyetten yararlanamayan ve önemli ekonomik etkisi  olmayan eşyaya bir defaya mahsus olmak üzere tam muafiyet suretiyle  geçici ithalat izni verilir. Bu eşyaya verilecek süre hiçbir koşulda üç  ayı geçemez ve bu eşyaya ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmaz.

(2) Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde icra edilecek eğitimlere  katılacak NATO üyesi olmayan ülkelere aiteşyaya  Genelkurmay Başkanlığınca talep edilen süre kadar geçici ithalat izni  verilir. Eğitimlerde kullanılan ve sarf edilen eşyanın ayniyeti  aranmaz."

MADDE 3- Aynı  Kararın 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4)  numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı  Kararın 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bir ay sonra" ibaresi  "üç ay sonra" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı  Kararın 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 59- (1) Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde  getirilip serbest dolaşıma sokulan, ticari miktar ve mahiyette olmayan  ve Ek-9'daki liste kapsamı  dışında kalan kişisel ve hediyelik eşyaya muafiyet tanınır.

(2) Kara hudut kapısından çıkış yapan yolcular, seyahat ettikleri  ülkede, en az üç gün geçmeden kara hudut kapısından dönmeleri halinde  58, 61 ve 62 nci maddeler uyarınca öngörülen muafiyet haklarından  yararlandırılmazlar."

MADDE 6- Aynı  Kararın 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 62- (1) Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla,  posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 45 inci ve  yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen  limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın;

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,

b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo  taşımacılığı  yoluyla gelmesi,

c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı  kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi,

gerekir."

MADDE 7- Aynı  Kararın 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "serbest dolaşıma  sokacakları veya" ibaresinden sonra gelmek üzere "kişiler tarafından bu  kurumlar adına getirilecek veya" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı  Kararın 95 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "96 ncı  maddenin dördüncü fıkrası" ibaresi "96 ncı madde hükümleri" şeklinde  değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı  Kararın Beşinci Kısmının Altıncı Bölümünün Dördüncü Ayırımının başlığı  "Deniz ve Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya" şeklinde  değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı  Kararın 97 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 97- (1) Aşağıda belirtilen donatım ve işletme malzemesine  muafiyet tanınır.

a) Hava ve deniz ulaşım araçları tarafından yabancı limanlar ve  meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya bu araçlar adına  gönderilen donatım ve işletme malzemesi.

b) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilen hava  aracı bakım kuruluşları tarafından hava ulaşım araçları için serbest  dolaşıma sokulacak donatım ve işletme malzemesi.

(2) Yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu  şirketleri tarafından bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere serbest  dolaşıma sokulan hava taşıtları, motorları ile bunların birinci fıkranın  (a) bendi kapsamında yer almayan aksam ve parçalarına muafiyet tanınır.

(3) İkinci fıkra kapsamında muafiyet tanınacak hava taşıtlarının koltuk  kapasitesinin yirmi ve üzeri olması gerekir.

(4) Birinci fıkra kapsamı eşyanın cins ve nevileri Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme Bakanlığı ile müştereken belirlenir."

MADDE 11- Aynı  Kararın Beşinci Kısmının Dokuzuncu Bölümünün Birinci Ayırımının başlığı  "Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı  Kararın 104 üncü maddesinin başlığı "Engellilerin kullanımına mahsus eşya",  aynı maddede yer alan "malul ve sakatların" ibareleri "engellilerin", "malul  ve sakatlara" ibaresi "engellilere", "malul ve sakat" ibareleri "engelli",  "malul ve sakatlar" ibaresi "engelliler" şeklinde değiştirilmiş ve aynı  maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) İkinci fıkranın (a) bendi kapsamında serbest dolaşıma sokulacak  araçlar, beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerin varlığı halinde, engelli  kişinin araçta bulunması şartıyla başka bir kişi tarafından da  kullanılabilir."

MADDE 13- Aynı  Kararın 107 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "malul ve sakat olan  bir" ibaresi ile "malul ve sakat" ibaresi "engelli" şeklinde, aynı maddenin  altıncı fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(6) 68 inci maddede belirtilen ambulans ve diğer kurtarma araçlarının,  beyannamenin tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe muafiyetten  faydalanan başka bir kurum ve kuruluşa; on yıl geçmedikçe muafiyetten  faydalanmayan kurum ve kuruluşlara gümrük vergileri tahsil edilmeden  satışı, hibesi veya devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu  araçların satışı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz."

MADDE 14- Aynı  Kararın 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 110- (1) Kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarım  muafen serbest dolaşıma sokan 46 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve  (c) bentlerinde yer alan kişiler hariç olmak üzere, bu Kısım  hükümlerinin uygulanmasında kişilerin çift uyruklu olup olmadığı dikkate  alınmaz."

MADDE 15- Aynı  Kararın 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 112- (1) 97 nci maddenin ikinci fikrası kapsamında serbest  dolaşıma sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin  uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler  dikkate alınmaz.

(2) Miktar itibarıyla Ek-9'daki listede belirtilen sınırların üzerinde  olan ve Kanunun 235 inci maddesinin üçüncü fikrası uyarınca müeyyide  uygulanan eşya birinci fıkra hükmüne tabidir."

MADDE 16- Aynı  Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

"c) Değeri 1500 Avro'ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası  hariç olmak üzere (b) bendinde belirtilen miktarı geçmeyen serbest  dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen  eşyanın,"

MADDE 17- Aynı  Kararın 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 127- (1) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi  veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, Bakanlıkça kolaylaştırılan gümrük  beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için  verilen hizmet karşılığında;

a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal vb. isimler altında ilave ücret  alamaz.

b) 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamı  eşyaya ilişkin işlemler için hiçbir surette; (b) ve (c) bentleri kapsamı  eşyaya ilişkin işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin  alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti  alamaz."

MADDE 18- Aynı  Kararın 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

"(4) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı  kargo taşımacılığı yapan şirketlerin, bu Kısımda yer alan hükümlere  aykırı davrandıklarının tespiti halinde, fiilin daha ağır bir cezai  yaptırımı gerektirmemesi durumunda usulsüzlüğe konu her bir gönderi için  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır."

MADDE 19- Bu  Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu  Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakam yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi  Sayısı
7/10/2009  27369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin  Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi  Sayısı
1- 13/7/2010 27640
2- 8/4/2011 27899
3- 20/8/2011 28031
4- 11/1/2012 28170
5- 8/3/2012 28227