Maliye Bakanligi: Ticari Defterlere Iliskin Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (01.12.2013 T. 28838 R.G.)

small_maliye_bakanligi(42).jpg


Ticari Defter - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Maliye  Bakanlığı Sayı 28838
Yayım Tarihi 01/12/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 01/12/2013
Özet Resmi Gazete  Sayısı 28838

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.12.2013 T. 28838 R.G.)
 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13 üncü maddesinde ve Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli başlıklı 15 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(01.12.2013 T. 28838 R.G.)

 

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.”

 

“(6) Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.”

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.”

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.