Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2013/28) (18.12.2013 T. 28855 R.G.) Çin ve Çin Tayvani menseli 5806.32.90.00.11 GTIP altinda yer alan “cirt bant” ve 5806.32.90.00.19 GTIP altinda yer alan “digerleri” isimli esyanin ithalatinda uygulanmakta olan önlem için nihai gözden geçirme SORUSTURMASI açilmasina karar verilmesi hk.

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2013/28) (18.12.2013 T. 28855 R.G.) Çin ve Çin Tayvani menseli 5806.32.90.00.11 GTIP altinda yer alan “cirt bant” ve 5806.32.90.00.19 GTIP altinda yer alan “digerleri” isimli esyanin ithalatinda uygulanmakta olan önlem için nihai gözden geçirme SORUSTURMASI açilmasina karar verilmesi hk.


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/28
Yayım Tarihi 18/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 18/12/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28855
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/28) (18.12.2013 T. 28855 R.G.)
Çin ve Çin Tayvanı menşeli 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri” isimli eşyanın ithalatında uygulanmakta olan önlem için nihai gözden geçirme SORUŞTURMASI açılmasına karar verilmesi hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/28)

(18.12.2013 T.  28855 R.G.)

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik)  oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üreticiler Dost Cırtbant Dokuma San. A.Ş. ile Anteks Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından yapılan ve diğer yerli üretici Levent Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından da desteklenen başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Çin Tayvanı menşeli “cırt bant”ın ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinindamping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürünler, 5806.32.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan “cırt bant”  ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan “Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) ÇHC ve Çin Tayvanı  menşeli 5806.32.90.00.00  GTİP altında yer alan “yalnız cırt bant” için 13/12/2002 tarihli ve 24962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2002/15) ile ÇHC menşeli olanlar için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı menşeli olanlar için de 1,83 ABD Doları/Kg tutarlarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/36) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda önlemlerin, 5806.32.90.00.11 GTİP altında yer alan “cırt bant” ve 5806.32.90.00.19 GTİP altında yer alan “diğerleri” ürünlerinin, ÇHC menşeli olanları için 3,86 ABD Doları/Kg, Çin Tayvanı menşeli olanlar için ise 1,83 ABD Doları/Kg olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.

(3) 17/9/2009 tarihli ve 27352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/34) ile  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/36)’in “Karar” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan tablo aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

GTİP

Madde

Menşe Ülke

Dampinge Karşı  Önlem

5806.32.90.00.11

Cırt Bant

Çin Halk  Cumhuriyeti

3,86 ABD  Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD  Doları/Kg

5806.32.90.00.19

Yalnız cırt bantınbileşenleri  (kroş ve  astragan)

Çin Halk  Cumhuriyeti

3,86 ABD  Doları/Kg

Çin Tayvanı

1,83 ABD  Doları/Kg

 

Gerekçe

MADDE 5 – (1) 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2)  ÇHC ve Çin Tayvanı menşeli ithalatta uygulanan başvuruya konu ürünlere yönelik yürürlükte bulunan mevcut önlemler, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, Genel Müdürlük tarafından soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca Ankara’da bulunan ÇHC ve Çin Tayvanı’nın Ankara’daki resmi temsilciliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 8 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen sürelerdahilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi ve belge vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ngs153@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc