Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Tahsilat Islemleri) (Seri No: 2) (21.01.2014 T. 28889 R.G.) Hiç alinmadigi veya noksan alindigi belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarina iliskin kararlarin düzenlenmesi, bunlarin tebligi, tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldirilmasi ve alacagin terkinine iliskin usul ve esaslar hk.

Gümrük 	 ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Tahsilat Islemleri) (Seri No: 2) (21.01.2014 T. 28889 	R.G.) Hiç alinmadigi veya noksan alindigi belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku 	ile para cezalarina iliskin kararlarin düzenlenmesi, bunlarin tebligi,  tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldirilmasi ve 	alacagin terkinine iliskin usul ve esaslar hk.


hiç alınmayan veya noksan alınan gümrük vergileri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28889
Yayım  Tarihi 21/01/2014 Yürürlüğe Giriş Tarihi 21/01/2014
Özet Resmi  Gazete Sayısı 28889
Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) (21.01.2014 T. 28889  R.G.)
Hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen gümrük vergilerinin tahakkuku  ile para cezalarına ilişkin kararların düzenlenmesi, bunların tebliği,  tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldırılması ve  alacağın terkinine ilişkin usul ve esaslar hk.

 

Gümrük  ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK  GENEL TEBLİĞİ

(TAHSİLAT İŞLEMLERİ)

(SERİ NO:  2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve  kapsam

MADDE 1 – (1)  Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya  noksan alındığı belirlenen  gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarına ilişkin kararların  düzenlenmesi, bunların tebliği, tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile  geri verilmesi veya kaldırılması ve  alacağın terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli  ve 4458 sayılı Gümrük  Kanunu, 21/7/1953 tarihli ve6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında  Kanun, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile  yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük  Kanununun Bazı Maddelerinin  Uygulanması Hakkında  Karar ile 7/10/2009 tarihli  ve mükerrer sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük  Yönetmeliğine dayanılarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1)  Bu Tebliğde geçen;

a)  Alacak: 6183 sayılı Kanun  hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili gereken gümrük  vergileri ile bunlara bağlı fer’i  amme alacakları ve  para cezalarını,

b) Asıl  yükümlü: Doğrudan temsilde adına ve hesabına beyanda bulunulan, dolaylı temsilde  ise hesabına beyanda bulunulan kişiyi,

c)  Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç)  Genel Müdürlük: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

d)  Gelir eksiği: Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya  noksan alındığı belirlenen  gümrük vergileri ile bunların fer’ilerini,

e) Geri  verme: Ödenmiş olan  gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen veya kısmen yükümlüsüne  geriödenmesini,

f)  Gümrük vergileri: İlgili  mevzuat uyarınca gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen ithalat  vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü,

g)  Gümrük vergileri alacağına bağlı para  cezaları: Tutarının belirlenmesinde bir vergi alacağının dayanak olarak  alındığı para  cezalarını,

ğ)  Kaldırma: Henüz ödenmemiş olan  gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen veya kısmen alınmamasına  karar verilmesini,

h)  Tahsil dairesi: Gümrük idarelerini,

ı) Para  cezaları: Gümrük idarelerince verilip, takip ve tahsil edilen idari para  cezalarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gümrük  Vergilerinin Tahakkuku ile Para Cezalarına İlişkin  Kararların

Düzenlenmesi, Bunların Tebliği ve Tahsili

Tahakkukun yapılması

MADDE 4 – (1)  Yapılan kontrol ve denetlemeler neticesinde hiç alınmadığı veya  noksan alındığı anlaşılan  gümrük vergileri için ek tahakkuk işlemleri, zamanaşımı süreleri  göz önüne  alınarak yapılır.

(2) Ek  tahakkuka esas alacak aslının, 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde  belirtilen tutarın altında kalması halinde ek tahakkuk yapılmaz ve vergi  aslına bağlı olarak  ceza kararı da  düzenlenmez.

(3) Şartlı muafiyet  rejimlerine girişte veya nihai kullanım izni kapsamında, tahakkuku  yapılan ve teminata bağlanan gümrük vergilerine ilişkin olarak, ilgili  rejim hükümlerinin ihlali halinde, alacak aslına ilişkin ayrıca tahakkuk  yapılmaz.

Tahakkukun tebliği

MADDE 5 – (1)  Ek tahakkuku yapılan gümrük vergileri, zamanaşımı hükümleri  dikkate alınarak 11/2/1959 tarihli  ve 7201sayılı Tebligat  Kanunu hükümlerine göre ek-1’de yer alan kararla asıl yükümlüye tebliğ edilir.

(2)  Aynı gümrük  vergilerinin ödenmesinden  birden çok  yükümlünün müştereken ve müteselsilen sorumlu  olduğunun tespiti halinde, ek tahakkuk bu kişilerin her birine ayrı ayrı tebliğ edilir.  Gelir eksikliğinin oluşmasında, 6 ncı maddede  yer alan hükümler doğrultusunda dolaylı temsilcinin  sorumluluğunun tespiti halinde tebligatlar ilgililere aynı anda  gönderilir.

(3) İkinci  fıkra hükmü kapsamında  dolaylı temsilcinin  sorumluluğunun tespit edildiği durumlarda, gümrük müşavirinin bir tüzel  kişilik bünyesinde faaliyet göstermesi halinde, gelir eksiği ilgili  tüzel kişiliğe de tebliğ edilir.

(4)  Gelir eksiğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi  halinde, diğer yükümlüler açısından da yükümlülük sona erer.

(5)  Gümrük Kanununun 244 ü ncü maddesi  uyarınca uzlaşmanın vaki olması durumunda  uzlaşma tutanağının yükümlü tarafından  imzalanması tebliğ hükmünde  olup ayrıca bir tebligat yapılmaz.

Dolaylı temsilde  sorumluluk

MADDE 6 – (1)  Gümrük Kanununun 181 inci  maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda  dolaylı temsilcinin, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu  bildiği veya mesleği icabı ve  mutat olarak bilmesi gerektiği durumların tespitinde;

a)  Gümrük beyannamelerinin beyanın hazırlanmasına esas alınan belge ve  bilgilere uygun olmaması,

b)  Gümrük beyannamesi eki belgeler arasında çelişki  bulunması halinde  gümrük müşavirinin elindeki imkânlarla bu hususu araştırmamış olması,

c)  Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin sahte, yanlış veya  hatalı olduğunun  ayrıca bir araştırmaya gerek duyulmaksızın anlaşılabilecek olması,

ç)  Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin ulusal ve uluslararası mevzuatın ön  gördüğü formlara  veya şartlara  uygun olmaması,

d)  Beyanname kapsamı eşyanın  cins, nevi ve niteliğinin herhangi bir tahlil veya detaylı bir  incelemeye gerek kalmaksızın yapılacak fiziki incelemeyle veya beyanname  eki belgelerde yer alan bilgilerden anlaşılabilmesine karşın, tarife  yönüyle yapılan beyanın gümrük vergilerini ödememe  veya noksan ödeme  veya vergi dışı önlemlere  tabi olmama sonucunu doğuracak nitelikte olması,

e)  Vergi kaybına neden olan işleme ilişkin olarak, sorumlulukları Gümrük  Kanununun 181 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde  ortaya konulmak şartıyla  haklarında; Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli  ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla  Mücadele Kanunu ve ceza koyan ilgili diğer kanunlar kapsamında takibatta  bulunulması talebiyle  fezleke, rapor veya iddianame düzenlenmiş olması,

hallerinin varlığı araştırılır.  Bu hallerden herhangi biri mevcut ise dolaylı temsile  yetkili kişiler müştereken ve  müteselsilen sorumludur.

(2)  Dolaylı temsile  yetkili kişilerin sorumluluğunun tespit edildiği durumlarda, ek  tahakkuka ilişkin olarak alınan kararlarda yapılan tespitler ispatlayıcı belgelerle  birlikte gerekçeli olarak belirtilir.

(3)  Dolaylı temsile  yetkili kişilerin sorumluluğunun tespit edildiği durumlarda;

a) Asıl  yükümlünün onaylanmış kişi  statü belgesi  veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına  sahip olması,

b) Asıl  yükümlü adına  gümrük idaresi nezdinde, alacağa yetecek miktarda teminatın bulunması,

c)  Eşyanın tesliminden önce  ek tahakkukun asıl yükümlüye tebliğ edilmiş olması,

hallerinde dolaylı temsile  yetkili kişilere ayrıca tebligat yapılmaz.

(4) Bu  maddenin uygulanmasında, Posta ve Hızlı Kargo  Taşımacılığı yolu  ile gelen eşyanın gümrük işlemlerine yönelik olarak yetkilendirilen  dolaylı temsilciler  için, 10/3/2013 tarihli  ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük Genel  Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo  Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 10  uncu maddesi hükümleri saklıdır.

Para  cezası kararlarının  düzenlenmesi ve tebliği

MADDE 7 – (1)  Para cezaları gümrük  idare amirleri veya yardımcıları tarafından  karara bağlanır. Söz konusu ceza kararı, ek-2’de yer alan örnek  esas alınarak hazırlanır.

(2)  Ceza kararları, 7201 sayılı Kanun  hükümlerine göre ilgilisine tebliğ edilir  ve tebligat metninde Gümrük Kanununun242 nci maddesi  uyarınca bu karara karşı başvurulabilecek  kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde  belirtilir.

(3)  Para cezasına konu fiilin bir tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren  dolaylı temsilci  tarafından işlenmesi durumunda, para cezası ilgili  tüzel kişiliğe de tebliğ edilir.

İştirak

MADDE 8 – (1) 30/3/2005 tarihli  ve 5326 sayılı Kabahatler  Kanununun 14 üncü maddesinin  birinci fıkrasıkapsamında iştirak hükümlerinin uygulanabilmesi için,  para cezasına konu kabahat fiilinin kasıtla yani bilerek ve istenilerek  işlenmiş olması gerekir.

(2) İştirak  halinin varlığı tespit  edildiğinde, para cezaları ilgililere  ayrı ayrı uygulanır  ve tebliğ edilir.

(3)  Dolaylı temsilcilerin  vergi aslına bağlı para  cezalarına konu kabahat fiillerine iştirak edip etmediklerine yönelik  yapılacak değerlendirmede, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin  birinci fıkrasında sayılan hallere kasten sebep olunup olunmadığı göz önünde  bulundurulur.

(4)  Vergi aslına bağlı olmayan  para cezalarında kabahatin işlenişinde iştirak hallerinin varlığı genel  hükümlere göre belirlenir.

Tahakkuk zamanaşımı

MADDE 9 – (1)  Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl  içinde tahakkuk ettirilmeyen gümrük vergileri, bu süre dolduktan sonra  ilgilisinden istenmez. Tahakkuk zamanaşımı süreleri  gümrük idarelerince re’sen dikkate  alınır.

(2)  Gümrük vergilerinin, ceza gerektiren ve zamanaşımı daha  uzun olan bir fiile ilişkin olması ve  5607 sayılı Kanun ve diğer ceza kanunları uyarınca  mahkemeye intikal ettirilmiş ve  bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olması  kaydıyla gelir eksiği, ceza davasının sonuçlanması beklenilmeksizin,  ilgili kanunlarda belirlenmiş olan  zamanaşımı süreleri içerisinde takip ve tahsil edilir.

(3)  Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zamanaşımını durdurur.

(4)  Tebliğ edilen  gümrük vergilerine karşı, ilk derece mahkemesinde dava açılması tahsilât  takibini durdurur. İlk  derece mahkemesince yükümlü aleyhine  verilen karara karşı itiraz  veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece,  tahsilâtı durdurmaz.

Para  cezalarında zamanaşımı

MADDE  10 – (1)  Gümrük vergileri alacağına bağlı para  cezalarının zamanaşımı, bu para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin  zamanaşımına tabidir.

(2)  Gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan  maktu ve nispi idari para cezalarında zamanaşımı süreleri  5326 sayılı Kanunun20 nci maddesi  hükümleri uyarınca belirlenir.

Ek  tahakkuk veya ceza kararlarının birleştirilmesi

MADDE  11 – (1)  Konusu ve yükümlüsünün aynı olması,  aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla;  birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para  cezalarına tek tahakkuk ve tek ceza kararı düzenlenebilir.  Kararların ilgili olduğu işlem veya beyanname bilgileri, ek  yapılmaksızın kararın içinde belirtilir.

İtiraz

MADDE  12 – (1)  Tebliğ edilen  gelir eksiği ve para cezalarına karşı kendisine  tebligat yapılan yükümlü tarafından, tebliğ tarihinden  itibaren on beş gün  içinde bir üst  makama, üst  makam yoksa aynı makama  verecekleri bir dilekçe ile itiraz edilebilir.

(2)  Aynı gümrük  vergilerinin ödenmesinden  asıl yükümlü ile  birlikte dolaylı temsilcinin  müştereken ve müteselsilen sorumlu  olması durumunda,  taraflardan birinin uzlaşma başvurusunda bulunması, diğerinin ise  Kanunun 242 nci maddesine  göre itiraz etmesi halinde itiraz, uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra  değerlendirmeye alınır.

(3)  Alacağa ilişkin olarak idare tarafından düzenlenerek ilgililere tebliğ edilen  kararlara karşı ilgililerden  birinin idari yargıya başvurması durumunda,  aynı alacağa  dair diğeri hakkında yapılacak işlemler, tahsil zamanaşımı süreleri  dikkate alınarak, idari dava süreci sonuçlarına göre değerlendirilir.  Vergi aslına bağlı olmayan  para cezalarına konu kabahat fiilinin iştirak dahilinde işlenmesi  durumunda bu hüküm uygulanmaz.

(4)  Yapılan itiraz başvurularının, otuz gün içerisinde sonuçlandırılması gerekmekle  birlikte eğer bu süre zarfında karar alınamayacak ise sürenin  dolmasından önce,  süre aşımını gerekli  kılan gerekçeler ve ek süre yükümlüye bildirilir.

Gümrük  vergileri ile para cezalarının kesinleşmesi

MADDE  13 – (1)  Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin olarak tebliğ edilen  kararlar;

a) İtiraz  edilmemesi halinde, tebliğ edildiği  tarihten itibaren Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde  belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,

b)  Gümrük Kanununun 242 nci maddesi  uyarınca idari itirazda bulunulması halinde,  itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği  tarihten itibaren bu karara karşı idari  yargıya başvurma için 6/1/1982 tarihli  ve 2577 sayılı İdari  Yargılama Usulü Kanununda  belirtilen sürenin bitiminde,

c) İdari  itirazın reddedilmesi üzerine  idari yargıya başvurulması halinde,  nihai yargı kararının  tebliğ edildiği  tarihten itibaren, söz konusu yargı kararına  bir üst  mahkeme nezdinde itiraz veya temyiz yoluna gidilmesi için gerekli olan  otuz günlük süre içerisinde üst  mahkemeye başvurulmaması halinde,  söz konusu sürenin bitiminde,

ç) İdari  yargı kararına  karşı bir üst  mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üzerine  verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi  talebinde bulunulması için  gerekli olan on beş günlük  süre içerisinde kararın düzeltilmesi talebinde bulunulmaması halinde,  söz konusu sürenin bitiminde,

d)  Süresi içinde idari yargı kararının  düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde,  idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği  tarihte,

kesinleşir.

(2)  Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi  uyarınca başvuruda bulunulması ve  uzlaşılması durumunda,  gümrük vergileri ile para cezaları uzlaşılan  tutarlar üzerinden  kesinleşir.

Gümrük  vergileri ile para cezalarının takibi ve tahsili

MADDE  14 – (1)  Kesinleşen ve 6183 sayılı Kanunun 55 ve  müteakip maddeleri gereğince takibi gereken alacaklara ilişkin  tebligatlar, mezkur Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 4/1/1961 tarihli  ve 213 sayılı Vergi  Usul Kanununun tebligat hükümlerine göre yapılır.

(2)  Düzenlenen gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin kararlar, tarih  sırasına göre numara verilerek ilgili programlara kaydedilir.

(3) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının  uygulanmasında gümrük idaresince yükümlüsüne, söz konusu alacağın, 6183  sayılı Kanunun 37 nci maddesinde  belirtilen bir aylık ödeme  süresi içinde ödenmesi  gerektiği hususu bildirilir.

(4)  Zamanaşımına uğramış gümrük  vergilerini ve para cezalarını yükümlünün ödemek  istemesi durumundarızaen yapılacak ödemeler  kabul olunur.

(5)  5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca  idarî para  cezalarının, ilk taksitinin peşinödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve  dört eşit taksit halinde ödenmesine  ceza kararını veren  gümrük idaresince, bu konuda ödeme  süresi içerisinde yapılacak yazılı başvuru üzerine  karar verilebilir.

Gecikme  zammı ve  gecikme zammı oranında  faiz uygulanması

MADDE  15 – (1)  Hiç alınmayan  veya eksik alınan gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün  başladığıtarihten, vergilerin kesinleştiği tarihe kadar olan süre için  6183 sayılı Kanunun 51 inci  maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında  faiz uygulanır. Söz konusu faiz, Bakanlar Kurulu Kararı ile  belirlenen aylık gecikme zammıoranı on  iki ile çarpılmak  suretiyle yıllık orana dönüştürülerek ve formül-1 kullanılarak  hesaplanır.

 FORMÜL-1

Gecikme Zammı Oranında Faiz

=

Tutar  X (Aylık Gecikme Zammı Oranı X 12) X Gün Sayısı

                              36.000

 

(2) Hiç alınmayan  veya eksik alınan gümrük vergilerine ilişkin olarak ilgili gümrük  idaresince yapılan tebligata rağmen ödeme  süresi içinde ödenmeyen  vergiler için, vadenin bitim tarihinden itibaren ödeme  tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı her  ay için ayrı ayrı uygulanır.  Bu hesaplamada ödeme  tarihi süreye dahil edilir,  vade tarihi ise süreye dahil edilmez.

(3)  Gecikme zammı, aylık olarak formül-2 kullanılarak hesaplanır. Aylık  esasa göre gecikme zammının hesaplanacağı bir  aylık süre içinde oran değişikliği yapılırsa söz konusu bir aylık  sürenin tamamına eski oran tatbik edilir.

 FORMÜL-2

Aylık  esasa göre gecikme zammı tutarı

=

Aylık  gecikme zammı oranı

 

X

 

Ay  sayısı

 

X

Gecikme zammı uygulanacak tutar

 

(4) Ay  kesirleri için gecikme zammı, 25/12/2003 tarihli  ve 5035 sayılı  Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 2/1/2004  tarihinden itibaren günlük esasa göre formül-3 kullanılarak hesaplanır.  (Ek-10’da örnek  verilmiştir).

  FORMÜL-3

Günlük esasa göre gecikme zammı tutarı

=

(Aylık gecikme zammı oranı/30)

X

Gün  sayısı

X

Gecikme zammı uygulanacak tutar

 

(5)  6183 sayılı Kanunun 51 inci  maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda,  gümrük idarelerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı oranında  faiz ve gecikme zammı uygulanmaz.

(6)  Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin  beşinci fıkrası gereğince,  uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği  tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe  kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun  51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında  faiz uygulanır.

Mahal  tanımı

MADDE  16 – (1)  6183 sayılı Kanunun 5  inci maddesi uyarınca  takibat, alacaklı amme  idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır. Borçlu veya malları başka  mahallerde bulunduğu takdirde tahsil dairesi, borçlunun veya mallarının  bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o mahaldeki aynı neviden  amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırır.

(2)  Büyükşehir belediyesi sınırları içinde  bulunan gümrük idareleri için mahal, büyükşehir belediyesi sınırı,  illerde bulunan gümrük idareleri için mahal, merkez ilçe sınırları,  ilçelerde bulunan gümrük müdürlükleri içinse mahal, ilçe sınırlarıdır.

(3)  Büyükşehir ve ilçe belediye sınırları içinde  birden fazla gümrük müdürlüğü olması durumunda  bu müdürlüklerin yetki mahalleri, gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri  tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tecil ve  Taksitlendirme

Gümrük  Kanununa göre ödemenin  ertelenmesi

MADDE  17 – (1)  Gümrük Kanununun 198 inci  maddesinin birinci fıkrası uyarınca,  yükümlünün, gümrük vergilerinin tebliğinden itibaren tanınan on beş günlük ödeme  süresi içinde talep etmesi halinde ödeme,  teminat alınmak şartıyla başvuru tarihinden itibaren otuz güne kadar  ertelenebilir.

(2) Ödemesi  ertelenen gümrük vergileri ile birlikte, 6183 sayılı Kanunun 48 inci  maddesine göre tecil faizi alınır. Söz konusu tecil faizinin  hesaplanmasında 24 üncü maddede  yer alan formül-4 kullanılır.

6183  sayılı Kanun çerçevesinde ödemenin  ertelenmesi

MADDE  18 – (1)  6183 sayılı Kanun çerçevesinde,  zamanında alınmadığı veya  noksan alındığı için  sonradan yükümlüden istenen gümrük vergileri ile bu vergilerden  kaynaklanan para cezaları için  yapılan başvurunun ilgili gümrük idaresi tarafından uygun bulunması halinde  tecil ve taksitlendirme işlemi yapılır.

(2) Söz  konusu başvurunun reddi durumunda ise 6183 sayılı Kanunun  48 inci maddesinin üçüncü fıkrasıuyarınca  mezkûr alacağın, ret kararının tebliğinden itibaren azami otuz gün  içinde tecil faizi uygulanmak suretiyle ödenmesi mümkündür.

Tecil  ve taksitlendirme yetkisi

MADDE  19 – (1) İdari  para cezalarının taksitlendirilmesine ilişkin 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin  üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere,  6183 sayılı Kanunun  48 inci maddesi uyarınca yapılan, gümrük vergilerinin ve para  cezalarının tecil ve taksitlendirme taleplerinde;

a)  250.000 liraya kadar olan tutarlar için gümrük müdürlükleri,

b)  250.000 liradan - 1.000.000 liraya kadar olan tutarlar için gümrük ve  ticaret bölge müdürlükleri,

c)  1.000.000 lira ve üzerindeki  tutarlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

yetkilidir.

Tecil  ve taksitlendirme başvuru süresi, şekli  ve yeri

MADDE  20 – (1)  Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesine yönelik başvuru,  alacağın ilgilisine tebliğinden itibaren, haczedilen malların paraya çevrilmesi  aşamasına kadar yapılabilir.

(2)  Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi talebinde bulunacak  yükümlülerin başvurularını, ek-3’te yer alan Tecil ve Taksitlendirme  Talep Formu, Taksitlendirilmesi İstenilen  Borç Bilgileri  ve Mali Durum Bildirim Formunu doldurarak, ilgili gümrük beyannamesi ve  ekleri ile birlikte ilgili gümrük müdürlüklerine yapmaları gerekir.

(3) İlgili  gümrük müdürlükleri tarafından söz konusu talebin ilk incelemesi  yapılır, varsa eksik bilgi ve belgelerin on beş gün  içinde tamamlanması istenilir.

(4)  Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin yazılı talebin  ilgili gümrük idaresinin kaydına girdiği tarih, bu konuda yapılacak süre  ve tecil faizi hesaplamalarına esas alınır.

Çok zor  durum halinin tespiti

MADDE  21 – (1) Çok  zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmiş gümrük  müşavirlerince hazırlanan Çok  Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin  Rapor dikkate alınır.

(2) Çok  Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin  Rapor, yetkilendirilmiş gümrük  müşaviri tarafından tespit işlemleri için gerekli inceleme ve  araştırmanın tamamlanmasını müteakiben, 5/5/2011 tarihli  ve 27925 sayılı ResmîGazete’de  yayımlanan Gümrük Genel  Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük  Müşavirliği) (Seri No:2)’nin uygulanmasına  ilişkin yetkilendirilmiş gümrük  müşavirliği rehberinin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara  uygun şekilde  düzenlenir.

(3) İhbar, şikâyet  veya bariz bir şüphe  olması durumunda  Genel Müdürlükçe Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu veya Çok  Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin  Raporda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde  gerekli inceleme yapılır. Yapılacak olan inceleme sonucunda oranların  hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde  tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor  düzenlediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük  müşaviri hakkında Gümrük Kanununun geçici  6 ncı maddesi  hükümleri uygulanır.

(4)  Borçlunun çok  zor durum halinin tespitinde; “[Kasa+Banka+Kısa  Vadeli Alacaklar]/Kısa Vadeli Borçlar”formülü sonucu  bulunacak oranın “1” ve  altında olması borçlu  açısından “çok  zor durum hali” olarak  kabul edilir.

(5)  Kamu kurum ve kuruluşlarının çok  zor durum hali tespitleri Genel Müdürlükçe yapılır.

Teminat

MADDE  22 – (1)  Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde gümrük idarelerince kabul edilecek  teminatlar şunlardır:

a)  Para,

b)  Bankalar ve özel  finans kurumları tarafından  verilen süresiz teminat mektupları,

c)  Hazine bonosu,

ç)  Devlet tahvili,

d)  Gümrük idarelerince haczedilmiş taşınır  ve taşınmaz mallar.

(2)  Gümrük idaresince haczedilmek suretiyle teminat olarak alınması mümkün  olan taşınır ve taşınmazların teminat olarak gösterilmesi halinde, bu  nitelikteki malların durumu, olayına münhasır olarak farklılık  gösterebileceğinden, değer tespitine ilişkin raporlar da dikkate  alınarak öncelikle  satış kabiliyeti  yüksek olan, muhafazası kolay,  zaman içinde değer yitirmeyen ve alacağın tahsilini kolay kılan  nitelikteki taşınır ve taşınmazların teminat olarak alınmasına dikkat  edilir.

(3)  Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat olarak kara taşıtları,  deniz taşıtları veya  gayrimenkuller gösterilmiş ise  değer tespitlerinde;

a)  Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde  yetkilendirilmiş değerleme  uzmanları veya  değerleme şirketleri  tarafından düzenlenen raporlar,

b)  Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaları ile  Türk mühendis ve mimar odaları veya  bunların bağlı olduğu  birlik yönetimlerince bilirkişilik, eksperlik ve  hakemlik yapma yetkisi verilenler tarafından düzenlenen raporlar,

c) Kara  taşıtlarında kasko değerini gösteren belgeler ile sigortalı diğer  taşıtlarda sigortaya esas değeri gösteren ve sigorta şirketleri  tarafından hazırlanmış poliçe  ve raporlar,

ç)  Bankalar tarafından yaptırılan değer tespitine ilişkin raporlar,

d)  Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişilerce  düzenlenen raporlar,

esas alınır.

(4)  Hukuk mahkemelerince tayin edilmiş bilirkişiler  hariç olmak üzere  değer tespitine ilişkin düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen  bilirkişilere ait yetki veya ruhsat belgelerinin eklenmesi zorunludur.

(5)  Gösterilen teminat, kara taşıtları ile  menkul hükmünde olan deniz taşıtları hariç taşınır  ise öncelikle  değer tespiti yapılır. Taşınırın niteliğine göre gerek görülmesi halinde  bilirkişilere değer tespit ettirilir ya da ilgili meslek odalarından  görüş alınır  veya emsal mallar için piyasa araştırmasına gidilerek değer tespiti  yapılır veya yaptırılır.

(6)  Değer tespitine ilişkin bilirkişi raporlarında önerilen  hususlarda tereddüde veya şüpheye  düşülmesi halinde, başka bir bilirkişi raporu düzenlenmesi istenmek  suretiyle işlem yapılır.

(7)  6183 sayılı Kanunun 11 inci  maddesine göre borçlu, maddi teminat gösteremediği takdirde, muteber bir şahsımüteselsil  kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir. Şahsi  kefaleti ve gösterilen kefili veya kefilleri kabul edip etmemek hususu  ile kefilin mali durumu ve borç ödemedeki  iyi niyeti konusundaki takdir hakkı gümrük  idaresine aittir. Gerektiğinde gümrük idaresi kefilden, borcu  karşılayacak miktarda mal varlığı olup  olmadığını belgelendirmesini  isteyebilir ve kefil tarafından gösterilen mallar ile ilgili olarak  değer tespitleri yaptırabilir. Şahsi  kefaletin, 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Tahsilât Genel  Tebliği Seri:A Sıra  No:1’in ek-5’inde yer alan  noter onaylı Tecil  Kefalet Senedi ile tesis edilmesi gerekir.

(8)  Yükümlünün gümrük idaresine verdiği teminat, ödemedeki  düzenliliği ve borcunun azalmasına bağlı olarak  yeni bir teminat ile değiştirilebilir.

Tecil  ve taksitlendirmeye ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE  23 – (1)  Tecil ve taksitlendirme başvurusunu alan gümrük idaresi ilk incelemeleri  yaparak yetkisini aşan tutarlar için ilgili dosyayı kendi  görüşüne de yer vererek yetki limitine göre bağlı bulunduğu  gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne veya bölge müdürlüğü kanalıyla  Bakanlığa gönderir.

(2)  Gümrük müdürlüklerince tecil talebinde bulunanlara, ek-4’te gösterilen şekilde  bir yazı gönderilir  ve teklif ettikleri taksit veya miktarları zamanında ödeyip ödemedikleri  izlenir. Tecil talebi hakkında karar verilirken, yükümlünün taksitleri  zamanında ödeyip ödemediği  hususu değerlendirme sırasında göz önünde  bulundurulur.

(3)  Gümrük müdürlükleri tarafından, tecil ve taksitlendirme kapsamına  alınacak borç tutarı,  gümrük yükümlülüğünün doğmasından, tecil ve taksitlendirme talep  tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için 15 inci maddede  belirtilen formüller kullanılarak belirlenir ve tecil faizinin  hesaplanmasından önce  bu tutara, varsa para cezalarıda eklenir.

(4)  Azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır. İdarece  yapılacak değerlendirme neticesinde borcun daha az bir sürede ödenebileceğine  kanaat getirilmesi halinde, daha az süreli tecil ve taksitlendirme  yapılabilir.

(5)  Borcunun tecilini talep eden, ancak talepleri uygun görülmeyerek  reddedilen yükümlülere bu durum bir yazıile bildirilir.

(6)  Tecil ve taksitlendirme talebinin uygun bulunması halinde  ek-5’te yer alan örneğe  uygun Tecil ve Taksitlendirme Kararı düzenlenir.  Yetki limitleri dâhilinde gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü veya  Bakanlık tarafından düzenlenen Tecil ve Taksitlendirme Kararı,  başvurunun yapıldığı gümrük  müdürlüğüne gönderilir.

(7) İlgili  gümrük müdürlüğü tarafından  Tecil ve Taksitlendirme Kararı, ek-6’daki örneğe  uygun bir yazı ile  borçluya tebliğ edilir.  Söz konusu yazıya, ek-7’de yer alan Ödeme  Planı da  eklenir. Alınan kararlar gümrük idareleri tarafından derhal uygulanır.

(8) İdarece  belirlenen şartların  yükümlü tarafından  kabul edilmesi esastır. Yükümlü tecil  ve taksitlendirmeşartlarını kabul  ettiğini yazılı olarak  Bakanlığın ilgili birimine bildirebileceği gibi, tecil ve  taksitlendirmenin kabul edilmesine ilişkin kararın müdürlükte kalan  nüshasını imzalamak  suretiyle de beyan edebilir.

Tecil  faizi hesaplanması

MADDE  24 – (1)  Tecil faizi hesaplamalarında esas alınacak tutar, gümrük vergileri,  gecikme zammı oranında  faiz ve/veya gecikme zammı ile  para cezalarının toplamıdır.

(2)  Gecikme zammı hesabında  dikkate alınacak süre, vade gününü takip  eden tarih ile tecil ve taksitlendirme talebinin yapıldığı tarih  (talep tarihi hariç) arasında kalan süredir.

(3)  Tecil ve taksitlendirme talebi, borcun vadesinden önce  veya vadesinde yapılmış ise  vade gününü takip  eden tarihten ödeme  tarihine; vade tarihinden sonra yapılmış ise  tecil talep tarihinden (bu tarih dâhil), ödeme  tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için tecil faizi uygulanır ve  taksitlerle birlikte tahsil edilir. Tecil edilen borcun taksit  sürelerinden önce  bir kerede ödenmesi  mümkündür. Bu durumda tecil faizi, tecil talep tarihinden ödeme  tarihi arasında geçen süre için ödeme  tutarı üzerinden  hesaplanır.

(4)  Tecil faizi, toplam borç tutarının  taksitlendirme yapılan ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan her bir  taksit tutarı üzerinden  ve tecil edilen süreler dikkate alınarak aşağıdaki formül kullanılarak  hesaplanır (Ek-11’de örneği  verilmiştir.).

 FORMÜL-4

Tecil  Faizi =

Taksit Tutarı X Yıllık Tecil Faizi Oranı X Gün Sayısı

36.000

 

Tecil  ve taksitlendirme talebinin reddedilmesi

MADDE  25 – (1)  Tecile yetkili makamlarca; borç tutarına,  borçlunun zor durumuna, gösterdiği teminatın miktar ve niteliğine, daha önce  yapılan tecil ve taksitlendirmelerde borcunu düzenli ödeyip ödemediği  gibi hususlara bakılır. Yapılan değerlendirme neticesinde uygun  bulunmayan talepler kabul edilmez.

Taksitlerin süresinde ödenmemesi

MADDE  26 – (1)  Aylık taksitlerin ve diğer şartların,  yükümlülerce yerine getirilmemesi durumunda muaccel hale gelen alacağın  tahsili için 6183 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi  uyarınca, borcun yedi gün içinde ödenmesi  gerektiği, aksi halde teminatın paraya çevrileceği  veya diğer şekillerle  cebren tahsile devam olunacağı borçluya  bildirilir. Söz konusu süre içerisinde borç ödenmediği  takdirde teminat, söz konusu Kanun hükümlerine göre paraya çevrilerek  cebren tahsile devam edilir.

(2)  Tecil şartlarına  uyulmaması hallerinde  tecil edilmiş borçların  normal vade tarihinden ödeme  tarihine kadar gecikme zammı hesaplanır.  Bu borçlar için daha önce ödenmiş olan  tecil faizleri, hesaplanan borçtan veya borçlardan mahsup edilir. Ancak  tecil edilen alacağın gecikme zammı uygulanamayan  bir alacak olması halinde,  bu alacaklar içinödenmiş olan  tecil faizi iade veya mahsup edilmez, hazineye irat olarak kaydedilir.

Tecilin  geçerli sayılması

MADDE  27 – (1) Ödenmesi  gereken taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi  tecil ihlaline neden olmakla birlikte, yükümlülerin taksitlendirme  süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde  talepte bulunmaları halinde,  bu talep tecili yapan idarece değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(2)  Tecilin geçerli sayılması, daha evvel tecil edilen bir borca karşılık  yapılan ödemelerin  geçerli sayılması ve  kalan tutarın da belirlenen bir plan dahilinde ödenmesine  izin verilmesidir.

(3)  Tecilin geçerli sayılması durumunda,  tecil faizi hesaplanmasında ve taksitlendirme süresinin belirlenmesinde  ilk müracaat tarihi esas alınır.

(4)  Tecilin ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde  yükümlülerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son  taksit ödeme  süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları ve  ihlal edilen taksit tutarı ile  hesaplanan tecil faizini tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının  tebliğ edildiği  tarihten itibaren beş  günü içindeödemeleri  gerekir. Bu  tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine  tecil geçerli sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Terkin

Terkin  işlemleri

MADDE  28 – (1)  6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine  göre zamanaşımına uğramış alacakların  terkin izninin alınması için, 10/12/2003 tarihli  ve 5018 sayılı Kanuna  dayanılarak hazırlanan ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 üçüncü  mükerrer sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde yer alan “Bütçe  Gelirleri Tahakkuk Artıklarından Zamanaşımına Uğramış Olanlara İlişkin  Ayrıntı Cetveli” kullanılır  (Ek-8).

(2)  Zamanaşımının 6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine  göre kesilmesi halinde, amme alacağının zamanaşımı süresinin  hesabına daima zamanaşımının kesildiği tarihin rastladığı takvim  yılını takip  eden takvim yılı başıesas  alınarak devam edilir. Zamanaşımının Kanunun 103 üncü maddesinde  sayılan durumlardan herhangi birisinin tatbiki suretiyle kesilmesi  halinde, cetvelin, “Zamanaşımını Tayine  Esas Olan Tarih” sütununa  amme alacağının zamanaşımı başlangıç tarihi  yazılmakla beraber, ayrıca cetvelin “Zamanaşımının  En Son Kesildiği Tarih” sütununda  da zamanaşımının en son kesildiği tarih gösterilir.

(3)  Zamanaşımının 6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi  gereğince borçlunun yabancı memlekette  bulunması, hileli iflas etmesi veya terekenin tasfiyesi dolayısıyla  durması halinde,  cetvelin “Zamanaşımı Süresinin  BaşlangıçTarihi” sütununda,  yukarıda birinci maddede açıklandığı şekilde  amme alacağının normal zamanaşımı başlangıç tarihi  gösterilmekle beraber, cetvelin açıklama sütununda ayrıca zamanaşımını durduran  sebep ile süresi belirtilir. Bu  durumdaki alacaklarda zamanaşımının durmasından önce  veya sonra zamanaşımı kesilmişse,  cetvelin "Zamanaşımının En Son Kesildiği Tarih" sütununda aynı zamanda  zamanaşımının kesildiği tarih gösterilir.

(4)  6183 sayılı Kanunun  102, 103 ve 104 üncü maddeleri  kapsamında değerlendirilerek terkin edilmesi gereken amme alacaklarına  ilişkin olarak, gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilecek  incelemeler sonucunda tespit edilecek terkine tabi amme alacaklarına  dair bilgiler, ek-8’de yer alan Bütçe Gelirleri Tahakkuk Artıklarından  Zamanaşımına Uğramış Olanlara İlişkin  Ayrıntı Cetveline,  söz konusu cetvelin ilgili tüm sütunları eksiksiz,  doğru ve okunaklı birşekilde  doldurularak kaydedildikten sonra, gerekli terkin izninin alınmasını teminen Gelir İdaresi  Başkanlığına iletilmeküzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Terkin  izninin alınmasını müteakip  ilgili gümrük idaresi işlemleri sonuçlandırır.

Tahsil imkansızlığı sebebiyle  terkin

MADDE  29 – (1)  18/2/2009 tarihli ve 5838  sayılı Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanunun 32 nci maddesinin  on birinci fıkrası ile  6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde  yapılan değişiklik uyarınca; amme idarelerince tahsil zamanaşımı beklenilmeksizin  terkin olunabilecek amme alacağı 20  lira (bu tutar dahil)  olarak belirlenmiş olup,  6183 sayılı Kanunun  106 ncı maddesinin  Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, tahsili imkansız veya tahsili  için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 20 liraya  kadar olan amme alacağının terkin yetkisi gümrük müdürleri veya  vekillerine aittir. Bu kapsamda yapılacak terkin işleminde terkin  cetveli düzenlenmez ve terkin izni alınmaz. Gümrük müdürleri veya  vekilleri tarafından verilecek “takipten  vazgeçme onayı” takibat  dosyasında muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Gümrük  Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması

Geri  verme veya kaldırmanın kapsamı

MADDE  30 – (1)  Kanunen ödenmemeleri  veya tahakkuk ettirilmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu  vergilerin yükümlüye tebliği ve ilgilinin bu tebliği izleyen üç yıl  içinde gümrük idaresine Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’inde  yer alan form ile müracaatı üzerine  geri verilir veya kaldırılır.

(2)  Geri verme veya kaldırma talebi, Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesindeki  limitlere göre ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir ve yetkili  idare amirince imzalanarak karara bağlanır.

(3)  Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden  birinin tespiti durumunda, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğinden  itibaren üç yıl  içinde geri verme veya kaldırma işlemi doğrudan yapılır.

(4) Bir  gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiş olan  gümrük vergileri, bu beyannamenin iptal edilmesiüzerine ilgilinin,  Gümrük Kanununun 46 ve 70 inci  maddelerinin ikinci fıkralarında belirtilen süreler içerisinde geri  verme talebinde bulunması halinde  verilir.

(5)  Beyannamenin tescil tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas  teşkil eden sözleşme hükümlerine aykırıolduklarından bahisle, ithalatçı tarafından  kabul edilmeyen eşyaya ait ithalat vergilerinin geri verilebilmesi; buna  ilişkin başvurunun bir yıllık başvuru süresi içinde yapılması, söz  konusu eşyanın ilk kullanım dışında kullanılmamış olması(bir  kere kullanılarak tüketilen eşya hariç) ve eşyanın Türkiye Gümrük  Bölgesi dışına ihraç edilmesi  koşullarına bağlıdır.

(6)  Gümrük vergileri Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma  hükümleri çerçevesinde,  Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek hallerde geri verilir veya  kaldırılır.

Geri  verme veya kaldırma işlemlerine ilişkin gümrük idaresince yapılacak  işlemler

MADDE  31 – (1)  Geri verme başvurusunun şeklen  incelenmesi, gerekli bilgi ve belgelerin veya noksanlıklarının  tamamlattırılması sonucunda  başvurunun kabul edilmesi, alınan kararların talep sahibine ve adına  talepte bulunulana tebliği, tutulacak kayıtlar ve benzeri tamamlayıcı işlemler,  başvurunun yapıldığı gümrük  idaresince yerine getirilir.

(2)  Geri verme veya kaldırma işleminin bölge müdürlükleri veya Bakanlıkça  sonuçlandırılacak olması halinde,  ilgili gümrük idaresince başvuru formu ekine beyanname, dolaşım  belgeleri ve ekleri, menşe belgeleri ve ekleri ile geri verilmesi  istenilen vergilerin tahsiline ilişkin vezne alındısı eklenir  ve geri verilmesi veya kaldırılması talep  edilen tutarın doğruluğu kontrol edilerek ve görüş belirtilerek  ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne veya Bakanlığa gönderilir.

(3)  Beyanın bağlayıcılığı, idareye karşı beyannamede  yer alan eşyadan kaynaklanan vergiler ve para cezalarıaçısından  yükümlünün yaptığı beyanla  sorumlu olduğunu ifade eder. Bu durumun tersine söz konusu hükümler,  yükümlüye karşı vergilerin  ve para cezalarının geri verilmesi konusunda idarenin sorumluluğunu  ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle, beyanname ekinde yer alan  belgelere aykırı olarak,  beyanname üzerinde  ağırlık, adet,ölçü, kıymet veya döviz cinsinin yanlış yazılması gibi  nedenlerden ötürü fazla ödenen  veya gümrük idaresince fazla tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin,  aynı Kanunun 211 inci  maddesi kapsamında geri verilmesi veya kaldırılmasıyönündeki talepler  kabul edilerek değerlendirilir.

(4)  Geri verme başvurularının, otuz günlük süre içerisinde  sonuçlandırılması, eğer bu süreye uyulamıyorsa, sürenin dolmasından önce,  süre aşımını gerekli  kılan gerekçeler ile talep hakkında karar vermek için gerekli görülen ek  süreyi de belirterek yükümlüye bildirimde bulunulması gerekir.

(5)  Gümrük vergileri kapsamındaki Katma Değer Vergisinin geri verme  başvurusu, Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’indeki Geri Verme veya Kaldırma  Başvurusu Formu ile yapılır. Gerekli değerlendirme sonucunda Katma Değer  Vergisinin geri verilmesine veya mahsuben geri verilmesine karar  verilir.

a) İndirim  hakkına sahip olmayanlarla ilgili olarak, geri vermenin yapılabilmesi  için yükümlülerin bağlı olduğu  vergi dairesinden alınacak belgeye istinaden Gümrük Yönetmeliğinin 506 ncı maddesine  göre işlem yapılır.

b) İndirim  hakkına sahip olanlarla ilgili olarak, gümrük idaresi fazla veya yersiz  tahsil ettiği vergi tutarını, indirim hakkına sahip yükümlünün vergi  dairesine doğrudan göndereceği, ekinde geri verme veya kaldırma  başvurusu formu ile geri verme kararının onaylı birer örneği  yer alan bir yazı ile  bildirir.

(6)  Gümrük Yönetmeliğinin 180 inci  maddesi uyarınca mavi ve yeşil hat kontrol türleri kapsamında işlem  görmüş gümrük  beyannamelerine ilişkin geri verme veya kaldırma başvurularının  değerlendirilmesinde, yükümlünezdinde ayrıca bir inceleme veya tespit  yapılmasına gerek bulunması durumunda,  buna ilişkin tespit işlemleri yetkilendirilmiş gümrük  müşavirlerine yaptırılabilir.

Geri  verme veya kaldırma işlemlerinde süreler

MADDE  32 – (1)  Geri verme veya kaldırma taleplerine ilişkin başvurunun Gümrük Kanununun 211, 212, 213 ve 214 üncü maddeleri  ile Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirlenen süreler içinde  yapılması gerekir.

(2)  Gümrük Kanununun 197 nci maddesi  uyarınca, yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığıveya  noksan alındığı belirlenerek  tahsil edilen gümrük vergilerine ilişkin bir geri verme talebi olması durumunda,  buna ilişkin başvurunun ek tahakkukun tebliği tarihinden itibaren üç yıl  içinde yapılması gerekir.

Telafi  edici verginin geri verilmesi

MADDE  33 – (1)  Gümrük Kanununun 212 nci maddesine  göre, dahilde işleme  rejimi kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin iptali üzerine,  bu beyannameyle ilgili tahakkuk veya tahsil edilen telafi edici verginin  geri verilmesi veya kaldırılması için,  Gümrük Yönetmeliğinin 417 nci maddesindeki  beyanname iptali için belirlenen süre içerisinde talepte bulunulması gerekir.

(2) Dahilde işleme  izin belgesi ile irtibatlandırılarak ihraç edilen  eşyaya ait ihracat beyannamesinin daha sonra ihracatçı birliklerince  belge taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmaması halinde,  bu ihracat beyannamesiyle ilgili olarak ödenen  telafi edici verginin geri verilmesinin veya kaldırılmasının istenilmesi  durumunda;

a) A.TR  dolaşım belgesi kapsamı eşyanın  serbest dolaşımda bulunduğunun,

1)  Belge kapsamı eşyanın üretiminde  kullanılan girdilerin temin ediliş belgeleri,

2) Üçüncü ülke  menşeli girdi kullanıldı ise  giriş beyannameleri,

3) Üretici  firmanın kapasite raporu,

4)  Belge kapsamı eşyanın çıkış beyannamesi;

b) EUR.1  dolaşım sertifikası kapsamı eşyanın  tercihli menşe statüsüne sahip olduğunun,

1) İhracatçı tarafından  düzenlenen "ihracatçı beyanı"  eki tüm belgelerin,

2) Eğer  belge kapsamı ürün  tamamıyla Türkiye'de elde edilmiş ise  temin ediliş faturaları veya  müstahsil makbuzları,

3) Ürün  tamamıyla Türkiye'de elde edilmemiş ise ürünün  bünyesine giren üçüncü ülke  menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde  ne gibi bir işlem ve işçilik yapıldığına ilişkin imalatçı beyanının,

4)  Belge kapsamı eşyanın üretiminde  kullanılan girdilerin Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi  ülkeler ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler  menşeli olması halinde  bu durumları ispat  eder belgeler (EUR.1, fatura beyanı ve  tedarikçi beyanı) esas alınmak ve gerekmesi halinde ek bilgi ve belge  istemek suretiyle,

tespit edilmesini  müteakip geri verilir veya kaldırılır.

(3) Dahilde işleme  rejimi kapsamında yapılan ihracat sırasında yanlışlıkla (kur, vergi  oranının yanlışhesaplanması ve  benzeri nedenlerle) fazla alındığı anlaşılan  telafi edici vergi, Gümrük Kanununun 211  inci maddesi ikinci  fıkrasında belirtilen süre içerisinde talepte bulunulması halinde  geri verilir.

(4) Dahilde İşleme  Rejimi kapsamında yapılan ihracat sırasında tahsil edilmiş telafi  edici verginin konusu olanüçüncü ülke  menşeli eşya girdisinin gerçekte beyan edilenden daha az miktarda  kullanılmış olması nedeniyle, ödenmesi  gerekenden daha fazla ödenmiş olan  telafi edici verginin Gümrük Kanununun 211 inci maddesi uyarınca  yapılacak geri verme veya kaldırma başvurularının, telafi edici vergisi ödenmiş ihracat  beyannamesi bünyesindeki eşyada üçüncü ülke  menşeli girdinin daha az miktarda kullanıldığı ve  işlenmiş ürünün  bir kısmının serbest dolaşımda bulunan eşyadanüretildiğinin  ispatlanmasına bağlı olarak  geri verilir veya kaldırılır.

(5) AB  ile ticarette kullanılan A.TR Dolaşım Belgesi ve serbest ticaret  anlaşmaları çerçevesinde  kullanılan menşe ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED, fatura beyanı,  menşe beyanı ve  benzeri) usulüne uygun bir şekilde  düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi gerektiği halde düzenlenmesi  nedeniyle telafi edici verginin geri verilmesi veya kaldırılması için,  Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre  içerisinde talep edilmesinin yanında, bahse konu dolaşım belgelerinin  asıllarının ilgili gümrük idaresine iade edilmiş olması veya  ithalat sırasında kullanılmadığını belirten  ithalatçı ülke  gümrük idaresinden temin edilecek resmi bir yazının ibrazı gerekir.

Para  cezalarının geri verilmesi ve kaldırılması

MADDE  34 – (1)  Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin hükümler,  Gümrük Kanunu kapsamında tatbik edilen para cezaları için  de uygulanır.

(2)  Para cezalarının geri verme veya kaldırma talepleri, Gümrük Kanununda  gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin süreler  içerisinde, Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’inde yer alan Geri Verme veya  Kaldırma Başvurusu Formu ile para cezasını veren  gümrük müdürlüğüne yapılır. Geri verme veya kaldırma talebi ile re’sen geri  verme durumlarına ilişkin gerekli değerlendirmeler, Gümrük  Yönetmeliğinin 500 üncü maddesindeki  limitlere göre yetkili gümrük müdürlüğü, gümrük ve ticaret bölge  müdürlüğü veya  Bakanlık tarafından yapılır. İdari  para cezalarının geri verilmesine veya kaldırılmasına karar verilmesi  durumunda düzenlenecek bir geri verme veya kaldırma kararı ile  işlemler sonuçlandırılır.

Re’sen geri  verme veya kaldırma işlemleri

MADDE  35 – (1)  Kontrol ve denetlemeler sonucunda fazla alındığı tespit  edilen gümrük vergileri veya para cezalarına ilişkin olarak yapılacak re’sen geri  verme veya kaldırma işlemleri Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi  doğrultusunda gerçekleştirilir.

Dolaşım  belgelerinin yanlış düzenlenmesi  durumunda yapılacak kaldırma işlemi

MADDE  36 – (1)  Gümrük Kanununun 198 inci  maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca,  Türkiye ile idari iş birliği  anlaşması bulunan  bir ülkeden  tercihli tarife kapsamında ithal edilen eşyaya ait dolaşım belgesinin  karşı ülke  idaresince yanlışlıkla onaylandığının tespit edilmesi durumunda,  yükümlünün, herhangi bir ihmalinin bulunmadığını ve  gümrük mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde  tüm özeni  gösterdiğini ispat edebilmesi şartıyla,  tercihli tarife uygulanması nedeniyle  alınmayan veya tahakkuk ettirilmeyen vergiler sonradan istenmez.

(2) Bu  durumda yapılacak tespitlerde, karşı gümrük  idaresince yapılacak yazışmalar ile dolaşım belgesinin sehven  onaylanmasının, ihracatçının verdiği yanlış bilgilendirmeler  hariç, karşı ülke  gümrük idaresinin bir hatasından kaynakladığının belirlenmesi ve  yükümlünün gümrük işlemlerinin yürütülmesinde gerekli özeni  gösterdiğinin ve herhangi bir ihmal veya kusurunun bulunmadığına ilgili  gümrük idaresi tarafından karar verilmesi gerekir.

Menşe  veya dolaşım belgelerinin sonradan verilmesi durumunda yapılacak  işlemler

MADDE  37 – (1)  Menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan ibraz edilmesi sebebiyle geri  verme talep edilmesi halinde ilgili gümrük idaresi tarafından;

a) Geri  verme veya kaldırma başvurusu formu ekinde yer alan dolaşım veya menşe  belgelerinin, geri vermeye konu eşyaya ait serbest dolaşıma giriş beyannamesinin  tescil edildiği tarihte söz konusu eşyanın tercihli tarife  uygulamasından yararlanabilir durumda olduğunu ispatlar nitelikte olup  olmadığı,

b)  Dolaşım veya menşe belgelerinin özellikle  geri vermeye konu eşya için düzenlenip düzenlenmediği,

c) Geri  vermeye konu eşyanın tercihli tarifeden yararlanabilmesi için gerekli  tüm şartların  sağlanıp sağlanmadığı,

hususları kontrol  edilir.

(2)  Birinci fıkranın uygulanmasında, yükümlüden dolaşım veya menşe  belgelerinde yer alan eşyanın geri vermeye konu eşya ile aynı eşya  olup olmadığının ispatı amacıyla  ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

Geri  verme veya kaldırmaya konu edilemeyecek talepler

MADDE  38 – (1)  Geri verme veya kaldırma talepleri;

a)  Menşe ve dolaşım belgelerinin mahreç ülkeler  nezdinde sonradan kontrole tabi tutulmasına karşın ilgili mevzuatında öngörülen  süreler içinde sonuç alınamaması,

b)  Menşe ve dolaşım belgelerinin sonradan ibrazının öngörüldüğü haller  hariç, vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgelerin sonradan  ibrazı,

c)  Kıymet kriterli gözetim  uygulamalarında, yükümlünün kendi isteğiyle ilgili gözetim tebliğinde  belirlenen eşik kıymet üzerinden  beyan yapılması,

hallerinde reddedilir.

Geri  verilecek verginin muaccel hale gelen borçtan mahsup edilmesi

MADDE  39 – (1)  6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin  birinci fıkrası doğrultusunda  yapılacak işleme esas olmak üzere,  geri verilmesi gereken amme alacakları ile  ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli  veya geri verilmesi gereken amme alacağının Bakanlığımıza muaccel hale  gelmiş borçlarına  mahsup edilmesi talepli olması gerekir.  Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu  olup olmadığıhususunda ek-9’da yer alan örneğe  uygun bir yazı ile  bildirimde bulunmaları istenir.

(2)  Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için, yükümlünün 6183 sayılı Kanun  kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiş borcunun  bulunmaması gerekir.

Geri  verilecek tutarın yükümlüye ödenmesi

MADDE  40 – (1)  Alınacak geri verme kararları ile  ilgili olarak gümrük idarelerince saymanlık müdürlüklerine yapılacak  bildirim üzerine ödenecek  tutarlar, 39 uncu maddedeki mahsup halleri hariç, asıl yükümlüye ait  olan banka hesap numarasına aktarılır.

İndirimli vergi oranının uygulanmasının talep edilmemesi

MADDE  41 – (1)  Tarımsal mali yükler dışında kalan ithalat vergileri oranlarının serbest  dolaşıma girişbeyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eşyaya  ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesinden  veya teminata bağlanmasından önce  indirilmesi ve indirimli oranın uygulanmasının beyan sahibi tarafından  talep edilmemesi halinde, indirimin talebe bağlı olması ve  zorunlu olmaması nedeniyle  Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin uygulanmasımümkün değildir.

Yargı kararlarının  uygulanması

MADDE  42 – (1) 2577  sayılı Kanunun  28 inci maddesine göre, idari yargı merci  kararlarının idareye tebliğinden itibaren otuz gün içinde idarece yerine  getirilmesi gerekmektedir. Buna  göre, gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin veya para cezalarının  geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin olarak idare aleyhine açılan  davalarda mahkemelerce verilen kararlarda geri vermeyi gerektiren hüküm  bulunması halinde,  Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’indeki form ile müracaat edilmesi  beklenilmeksizin ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde  belirtilen limitler dikkate alınmaksızın, ilgili mahkeme kararı gerekçe  gösterilerek düzenlenecek bir karar ile otuz gün içerisinde geri verme  veya kaldırma işlemleri sonuçlandırılır.

Kanun  veya BKK ile getirilen muafiyet hükümlerinin uygulanması

MADDE  43 – (1)  Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile  getirilen muafiyetlerin kanun veya kararın yürürlük tarihinden önceki  işlemleri kapsaması halinde,  Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’indeki form ile müracaat edilmesi  beklenilmeksizin ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde  belirtilen limitler dikkate alınmaksızın, ilgili yasal hükümler gerekçe  gösterilerek düzenlenecek bir karar ile geri verme veya kaldırma  işlemleri sonuçlandırılır.

Fer’i  alacakların geri verilmesi

MADDE  44 – (1)  Tahsil edilen asli amme alacağının geri verilmesine karar verilirken  buna bağlı olarak  tahsil edilmiş olan fer’ilerinin de  geri verilmesi gerekmektedir.

ALTINCI  BÖLÜM

Çeşitli ve  Son Hükümler

Yetki

MADDE  45 – (1)  Bu Tebliğin uygulanmasını temin  etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri  almaya,özel, istisnai ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan  hususları inceleyip  sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE  46 – (1) 22/4/2011 tarihli  ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Tahsilat İşlemleri  Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) yürürlükten  kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE  47 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE  48 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini  Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

…………………………………………..

Sayı     :

Konu    :Ek  Tahakkuk Kararı

EK TAHAKKUK KARARI

KARAR NO                                                                             :

KARAR TARİHİ                                                                       :          

GÜMRÜĞÜN ADI                                                                     :

YÜKÜMLÜNÜN ADI  SOYADI/UNVANI/ADRESİ              :          

T.C. KİMLİK NO/ VERGİ  NUMARASI                            :

BELGE/BEYANNAME TARİH  VE SAYISI                                   :

VERGİNİN NEV'İ VE  ALACAK MİKTARI                                   :

KANUNİ DAYANAK       : (Bu  kısımda; ek tahakkuka konu verginin sonradan istenmesinin dayanağı olan  kanun maddesi belirtilir.)

OLAYLAR : (Bu  kısımda; ek tahakkuka konu verginin ortaya çıkmasına neden olan  hususlara yer verilmesi zorunludur.)

SONUÇ VE KARAR : (Bu  kısımda;

- Ek tahakkuk  kararının kanuni dayanağından bahisle açıklanır.

- Ek tahakkuka konu  vergi veya vergilerin toplamı belirtilir.

- Ödeme süresi  kararın tebliği tarihinden itibaren on beş gün olarak belirtilir.

- Ödemenin nereye  yapılacağı belirtilir.

- 4458 sayılı Kanunun  242 nci maddesi uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde  (itiraz merciine yer verilerek) bir dilekçe ile itiraz edebileceği ve  itirazda bulunulmadığı takdirde verginin kesinleşeceği belirtilir.

- Ödeme süresi içinde  ödenmeyen vergi veya vergilerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkındaki Kanunun 51 inci maddesi gereği gecikme zammına tabi  olduğu belirtilir.

- Gümrük Kanununun  244 üncü maddesi uyarınca, uzlaşma kapsamında bulunan işlemlere ilişkin  ek tahakkuk kararlarında, itiraz etmeden önce uzlaşma talebinde  bulunulabileceği, uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz  süresinin duracağı, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi  halinde sürenin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı, ancak sürenin  bitimine üç günden az kalmış olması halinde sürenin üç gün uzayacağı,  ifade edilir.)

 

 

Kararı Veren Gümrük  İdare Amiri

İMZA

Adı Soyadı ve Unvanı

 

 

 

 

 

 

TEBLİĞ TARİHİ                        :

KESİNLEŞME TARİHİ   :

AÇIKLAMA

- Kararın ilgilisine  huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması halinde kararın  verildiği esnada, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerime göre tebliğ  edilmesi halinde, idarelerde kalan nüshalarda tebligatı müteakip mutlaka  tebliğ tarihi yazılır.

Ek-2

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

…………………………………………..

Sayı     :

Konu    :Para  Cezası Kararı

 

PARA CEZASI KARARI

KARAR NO                                                                             :

KARAR TARİHİ                                                                       :          

GÜMRÜĞÜN ADI                                                                     :

YÜKÜMLÜNÜN ADI  SOYADI/UNVANI/ADRESİ              :          

T.C. KİMLİK NO/ VERGİ  NUMARASI                            :

BELGE/BEYANNAME TARİH  VE SAYISI                                   :

CEZANIN NEV'İ VE  ALACAK MİKTARI                         :

KABAHAT FİİLİ VE  CEZANIN KANUNİ DAYANAGI        : (Bu  kısımda; kanundaki para cezasına ilişkin hüküm belirtilir.)

OLAYLAR : (Bu  kısımda; Kanunda belirtilen kabahat fiilinin oluştuğuna ve bu fiilin  işlendiğini ispata yarayacak bütün delillere, fiilin işlendiği yer ve  zamana yer verilmesi zorunludur.)

SONUÇ VE KARAR : (  Bu kısımda;

- Para cezası kararı  kanuni dayanağından bahisle açıklanır.

- Para cezasının  nisbi veya maktu oranı ve toplamı belirtilir.

- Ödeme süresi  kararın tebliği tarihinden itibaren on beş gün/bir ay olarak belirtilir.

- Ödeme süresi içinde  ödemenin nereye yapılacağı belirtilir.

- Para cezasının  kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün veya bir ay içinde  ödenmesi halinde dörtte biri oranında indirim uygulanarak tahsil  edileceği belirtilir.

- Ödeme süresi içinde  olmak şartıyla; 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına  göre taksitlendirme talep hakkı olduğu belirtilir.

- 4458 sayılı Kanunun  242 nci maddesi uyarınca, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde  (itiraz merciine yer verilerek) bir dilekçe ile itiraz edebileceği ve  itirazda bulunulmadığı takdirde cezanın kesinleşeceği belirtilir.

- Gümrük Kanununun  244 üncü maddesi uyarınca, uzlaşma kapsamında bulunan işlemlere ilişkin  ceza kararlarında, itiraz etmeden önce uzlaşma talebinde  bulunulabileceği, uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz  süresinin duracağı, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi  halinde sürenin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı, ancak sürenin  bitimine üç günden az kalmış olması halinde sürenin üç gün uzayacağı,  ifade edilir.

 

 

Kararı Veren Gümrük  İdare Amiri

İMZA

Adı Soyadı ve Unvanı

 

 

 

 

 

TEBLİĞ TARİHİ                        :

KESİNLEŞME TARİHİ   :

AÇIKLAMA

- Kararın ilgilisine  huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması halinde kararın  verildiği esnada, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerime göre tebliğ  edilmesi halinde, idarelerde kalan nüshalarda tebligatı müteakip mutlaka  tebliğ tarihi yazılır.

- İdari yaptırım  kararının idarelerde kalan nüshalarında, mutlaka kesinleşme tarihi  yazılır.

 

 

Ek-3

 

TECİL VE  TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU

 

 

……………………………. Gümrük  Müdürlüğüne

 

 

Müdürlüğünüze aşağıda  türü, vadesi ve miktarı belirtilmiş olan …./……/201…. tarihi itibariyle  toplam …………………. TL borcum bulunmaktadır.

Çok zor durumda olmam  nedeniyle Müdürlüğünüze olan tüm borçlarımı defaten ödeme imkanım  bulunmamaktadır. Bu nedenle borcumu ………….. ay süreyle 6183 sayılı  Kanunun 48 inci maddesi gereğince taksitler halinde ödemek istiyorum.

İlk taksitin  ödendiğine dair makbuz ile teminatın değer tespitine ilişkin rapor form  ekinde sunulmuştur.

Tecil ve  taksitlendirme talebimin değerlendirilerek gerekli işlemlerin  yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

…../…../………

Adı Soyadı/Unvanı

                                                                                                                                 İmza,  Kaşe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇLUYA AİT BİLGİLER

 

T.C.  Kimlik No

 

Adı  Soyadı/Unvanı

 

Vergi  Dairesi ve Vergi No

 

Ticaret Sicil No

 

İş  Yeri Adresi

 

İş  Telefonu ve Faks No

 

Yerleşim Yeri Adresi

 

Yerleşim Yeri Telefon No

 

Cep  Telefon No

 

E-Posta Adresi

 

 

 

TAKSİTLENDİRİLMESİ  İSTENİLEN BORÇ BİLGİLERİ

Gümrük İdaresi:

Borç  Aslı Tutarı (TL)

Vadesi

Gecikme Zammı Tutarı (TL)

Tutar  (TL)

1

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

Genel  Toplam

 

EKLER:

1- Makbuz

2- Teminatın Değer  Tespit Raporu

3- İmza Sirküleri  aslı/onaylı örneği

4- Gümrük  beyannameleri listesi

5- Mali Durum  Bildirim Formu

 

 

 

 

MALİ DURUM BİLDİRİM  FORMU

 

……………………. Gümrük  Müdürlüğüne

 

Müdürlüğünüze  …./…../…… tarihi itibariyle …………….. TL tutarındaki toplam borcumun 6183  sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirilmesi için  …./…../…… tarihi itibariyle mali durumumun tespitine ilişkin bilgiler  aşağıda belirtilmiştir.

Beyan ettiğim  bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

 

…./…./……… Tarihi İtibariyle ile Mali Durumu Gösterir  Değerler (Toplam)

Kasa

Banka

Kısa  Vadeli Alacaklar

Kısa  Vadeli Borçlar

 

 

 

 

 

Kısa Vadeli Alacaklar  Hakkında Bilgi

 

Borçlunun Adı

Alacağın Türü

Ödeme  Vadesi

Toplam Tutar (TL)

1

 

 

 

 

…

 

 

 

 

Kısa Vadeli Borçlar  Hakkında Bilgi

 

Alacaklının Adı

Borcun Türü

Ödeme  Vadesi

Toplam Tutar (TL)

1

 

 

 

 

…

 

 

 

 

Banka Bilgileri

 

 

Banka  Şubesi

Hesap  Numarası

Bakiye  Tutarı

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

…./…../20

Adı Soyadı

İmza

Ek-4 TECİL  VE TAKSİTLENDİRME TALEBİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINDA BAŞVURU  SAHİBİNE GÖNDERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

 

T.C.

Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı

…………………. Gümrük  Müdürlüğü

 

…………………………………………………………

……………………………………

 

 

....................... tarihli dilekçe ile ayda  ................................ lira veya  .............................. tarihinde defaten ödenmek üzere tecilini  talep ettiğiniz .................. gümrük müdürlüğüne  ....................... yılı ...................... vergi vesair olan  ............................lira borcunuz hakkındaki tecil talebiniz  incelenmekte olup/tecile yetkili mercie intikal ettirilmiş olup, bu  hususta tarafınıza yapılacak kat'î tebligata kadar teklif ettiğiniz  taksitleri veya miktarı zamanında düzenli olarak ödemeniz gerektiği  tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

 

 

TECİL VE  TAKSİTLENDİRME KARARI

 

KARARI ALAN:

 

Gümrük İdaresi                                     :……………………......

Kararın Tarih ve  Sayısı                           :…./…./  201…/………..

 

BORÇLUNUN

 

Adı-Soyadı / Unvanı                               :……………………….

T.C. Kimlik No                                      :……………………….

Vergi Dairesi ve  Vergi No                       :……………………….

Ticaret Sicil No                                     :……………………….

 

TECİL VE  TAKSİTLENDİRMEYE KONU BORCUN:

 

Türü  (Vergi,  Para Cezası, Gecikme Zammı gibi):……………       

Tutarı:………………………………………………………….                                               

Ait Olduğu Ay ve  Yıllar:………………………………………                                  

Tecil ve  Taksitlendirme Yapılacak Borç Tutarı:………………        

(Gümrük idaresince  hesaplanan toplam):………………………

Borçlu Tarafından  Gösterilmesi

Gereken Zorunlu  Teminat Tutarı:………………………………                    

Borçlu Tarafından  Sunulan Teminat:…………………………..       

Teminatın  Değeri:………………………………………………                                                        

Borçlunun Likidite  Oranı:……………………………………...                                 

Kabul Edilen  Taksitlendirme Süresi:…………………………..                   

 

1-TALEBİN KONUSU:…………………………………………………………………….

2- OLAYLAR:…………………………………………………………………………………………………………………

3- KARARA ESAS  MEVZUAT HÜKÜMLERİ:………………………………………...

4- DEĞERLENDİRME:…………………………………………………………………………………………………

5- SONUÇ VE KARAR:…………………………………………………………………...

 

 

……. / …… / ………………

İmza

Ek-6

 

T.C.

Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı

…………………. Gümrük  Müdürlüğü

 

…………………………………………………………

……………………………………

 

Müdürlüğümüze olan  .../.../..…. tarihine kadar hesaplanmış gecikme zammı dahil ………… TL,  tutarındaki …………….borcun;

1- Tecil ve  taksitlendirilen borçlarınıza ilişkin ……… TL değerinde teminat  gösterilmesi,

2- Bu borcunuza  taksitlendirme tarihinden itibaren yıllık % ……tecil faizi uygulanması,

3- Borca karşılık her  ay ödeme planında belirtilen aylık taksit tutarları ile birlikte  hesaplanacak faizlerin birlikte ödenmesi,

4- Tecil ve  taksitlendirme şartlarına uyulmadığı takdirde tamamı muaccel olacak borç  için cebri takibe başlanılarak teminatın derhal nakde çevrilmesi,

5- Tecil edilen  borçların tecil şartlarında uygun ödenmemesi veya tecil sırasında  gösterilen teminat veya teminat hükmünde olan haczedilmiş malların değer  kaybetmelerine rağmen bunların tamamlanmaması veya yerlerine  başkalarının gösterilmemesi halinde tecil şartlarının ithal edilmiş  olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği,

6- Ödenmesi gereken  taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi tecil ihlaline neden olmakla  birlikte, taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması  yönünde talepte bulunulması halinde, tecilin geçerli sayılabilmesi için  taksitlendirme süresi içerisinde en fazla iki taksitin süresinde  ödenmemesi ve tecilin ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap  edilecek tecil faizi ile birlikte, tecilin geçerli sayıldığına ilişkin  yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ödenmesi,

7- Tecilin ihlaline  neden olan taksitin son taksit olması halinde tecilin geçerli  sayılmasına ilişkin taleplerin en geç son taksit ödeme süresini izleyen  ayın sonuna kadar yapılması ve ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan  tecil faizini tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ  edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ödenmesi,

Kayıt ve şartı ile  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci  maddesi uyarınca …./…./…… tarihinden itibaren tecil ve  taksitlendirilmesi ve ekte gönderilen ödeme planı çerçevesinde tahsili  uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini,  yukarıdaki şartların kabul edildiğinin bir yazı ile bildirilmesini rica  ederim.

 

Gümrük Müdürü

İmza

 

EKLER:

1- Tecil ve  Taksitlendirme Kararı

2- Ödeme Planı

Ek-7

 

ÖDEME PLANI

 

TECİL  VE TAKSİTLENDİRME BİLGİLERİ

Gümrük İdaresi:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Kararın Tarih ve Sayısı: ………………………

Borçlunun Adı Soyadı/Firma Unvanı:

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Talebin Tarih ve Sayısı: ………………………..

Toplam Borç: ………………………………….

 

Tecil  Faiz Oranı: ………………………………

Beyanname/Belge/Karar Tarih ve Sayısı:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………….

…………………………………………………..

Taksitler

Tecilin Başlangıcı

Vadesi

Taksit Miktarı

Tecil  Faizi

Ödenecek Tutar

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 


 

Ek-8

 

BÜTÇE GELİRLERİ  TAHAKKUK ARTIKLARINDAN ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLANLARA İLİŞKİN AYRINTI  CETVELİ

 

BÜTÇE  GELİRLERİ TAHAKKUK ARTIKLARINDAN ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ  OLANLARA İLİŞKİN AYRINTI CETVELİ

Muhasebe Biriminin

Adı

:

 

 

 

Kodu

:

 

Yılı

 

Sıra  Numarası

Mükellefin

BÜTÇE  GELİRİNİN AYRINTISI

 

Zamanaşımını Tayine Esas Olan Tarih

Zamanaşımı Kesilmiş İse Son Defa Kesildiği Tarih

Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

Gelirin Yılı

 

 

 

Adı  Soyadı, Unvanı

Adresi

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıtlara Uygundur.          ...../...../20......

Muhasebe Yetkilisi  Yardımcısı veya Şef                                                                                                           Muhasebe  Yetkilisi

Adı Soyadı                                                                                                                                                    Adı  Soyadı

İmza                                                                                                                                                         İmza-Mühür


 

Ek-9

 

 

T.C.

Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı

………….GÜMRÜK  MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

……………………kabul  tarihli/sayılı geri verme müracaatıma ilişkin olarak;

 

6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gümrük idarelerine  muaccel hale gelmiş borcum yoktur.

 

6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gümrük idarelerine  muaccel hale gelmiş borcum vardır.  Aynı  Kanunun 23 üncü maddesine göre borcuma mahsuben geri verme işleminin  yapılmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.     ...../…../…..

 

 

 

 

Adı Soyadı/Unvanı

                                                                                                                       İmzası

 

 

 

T.C. Kimlik No                                      :

Vergi Kimlik No                                    :

Kurumlar Vergisi No                                          :

Mahsubu Talep Edilen  Borca İlişkin Bilgiler         :

 

 


 

Ek-10

 

ÖRNEK HESAPLAMA 1

ÖRNEK 1) 31/01/2007  tarihinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan  10.000 lira tutarındaki gelir eksiği ilgilisine 17/07/2007 tarihinde tebliğ  edilmiş ancak, söz konusu borç vadesinde ödenmediğinden ve itiraz  edilmediğinden 31/07/2007 tarihinde kesinleşmiştir. Bu alacak 05/10/2007  tarihinde ödenmiştir. Bu borca uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı  tutarlarını hesaplayınız.

}                    31.01.2007  - Tescil 

}                    17.07.2007  - Tebliğ

}                    31.07.2007  – Vade

}                    05.10.2007  – Ödeme

 

Gecikme Zammı Oranında  Faiz (beyannamenin  tescilinden vergilerin kesinleştiği tarihe kadar);

Gecikme zammı oranında  faiz = [10.000X (2,5 X 12) X 181] / 36.000 = 1508,33 lira

Kesinleşme tarihi itibarı  ile borç: 10,000 + 1508,33 = 11508,33 lira

 

Gecikme zammı  (vadeden-gümrük vergilerinin ödendiği tarihe kadar);

}                    01.08.2007-31.08.2007  tarihleri arasındaki bir aylık süre için (% 2.5 oranında) aylık esasa göre,

}                    01.09.2007-30.09.2007  tarihleri arasındaki bir aylık süre için (%2.5 oranında) aylık esasa göre,

}                    01.10.2007-05.10.2007  tarihleri arasındaki beş günlük süre için (%2,5/30) ise günlük esasa göre  hesaplanacaktır.

 

 Aylık  gecikme zammı =%2,5 x 2 x 10.000 = 500 lira

Günlük gecikme zammı =  (%2,5/30) x 5 x 10.000 = 41,67 lira

Toplam gecikme zammı =  500 + 41,67 = 541,67 lira

Ödeme tarihi itibarı ile  borç = 11508,33 + 541,67 = 12050 lira

 


 

 

Ek-11

ÖRNEK HESAPLAMA 2

 

ÖRNEK 2) 31.01.2007  tarihinde tescil edilen SDGB’den kaynaklanan 10.000,- TL tutarındaki gümrük  vergileri yükümlüye 17.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiş ancak, söz konusu  borç vadesinde ödenmediğinden ve itiraz edilmediğinden 31.07.2007  kesinleşmiştir. Bu alacak için 05.10.2007 tarihinde tecil ve taksitlendirme  talebinde bulunulmuş, olup tecil ve taksitlendirme talep tarihine kadar  toplam borç tutarı, gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı ile  birlikte, 12050 liraya ulaşmıştır. Tecil ve taksitlendirme talebi ilgili  gümrük idaresi tarafından 15/10/2007 kabul edilerek borcun yükümlü  tarafından beş ayda ve beş eşit taksitte, 05/11/2007, 05/12/2007,  05/01/2008, 05/02/2008 ve 05/03/2008 tarihlerinde ödenmesi uygun  görülmüştür.

 

}                    31.01.2007  - Tescil 

}                    17.07.2007  - Tebliğ

}                    31.07.2007  – Vade

}                    05.10.2007  - Tecil ve taksitlendirme talep tarihi

 

 

Tecil  faizi uygulanacak süre

 

Faiz  Hesaplamasına Esas Olan Tarih

Ödeme  Günü

1.Taksit  için

05/10/2007

05/11/2007=32 gün

2.Taksit  için

05/10/2007

05/12/2007=62 gün

3.Taksit  için

05/10/2007

05/01/2008=93 gün

4.Taksit  için

05/10/2007

05/02/2008=124 gün

5.Taksit  için

05/10/2007

05/03/2008=152 gün

 

 

Her taksit için tecil  faizi hesaplanması:

1. Taksit  için tecil faizi

=

2410 x 24  x 32

36.000

=

51,41  lira

2. Taksit  için tecil faizi

=

2410 x 24  x 62

36.000

=

99,61  lira

3. Taksit  için tecil faizi

=

2410 x 24  x 93

36.000

=

149,42  lira

4. Taksit  için tecil faizi

=

2410 x 24  x 124

36.000

=

199,23  lira

5. Taksit  için tecil faizi

=

2410 x 24  x 152

36.000

=

244,21  lira

 

 

Tahsil edilecek taksit  tutarları ve toplam tutar:

1. taksit

=

     2410

+

51,41

=

2461,41  lira

2. taksit

=

2410

+

99,61

=

2509,61  lira

3. taksit

=

2410

+

149,42

=

2559,42  lira

4. taksit

=

2410

+

199,23

=

2609,23  lira

5. taksit

=

2410

+

244,21

=

2654,21  lira

TOPLAM

12050  lira

+

743,88  lira

=

12793,88  lira

 

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc