Gümrükler Genel Müdürlügü: Antrepolarda Teminat Islemleri hk.- GENELGE (2013/53)

small_gum-logo(284).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ
Kaynak Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/53
Yayım  Tarihi 27/12/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/12/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/53)
Antrepolarda Teminat İşlemleri hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler  Genel Müdürlüğü

 

Sayı :  77939137-010.06.01

Konu : Antrepolarda  Teminat İşlemleri

 

GENELGE

 (2013/53)

 

 

Bilindiği gibi,  21/11/2013 tarihli ve 28828 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10  uncu maddesi ile 4760 sayılı  OTV Kanununun eki (I) sayılı listede  yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü teminat uygulamasından  yararlanılmayacağı hüküm altına alınmış ve söz konusu düzenleme ile birlikte  akaryakıt antrepolarında götürü teminat uygulamasına son verilmiştir.

 

Bakanlığımıza intikal  eden olaylardan, yeni uygulama ile birlikte antrepo işleticilerinin  akaryakıt cinsi eşyanın genel antrepolara alınmasında teminat teminine  ilişkin sorunlar yaşadığı; bu durum karşısında, kimi kullanıcıların genel  antrepo işleticisi yerine teminat vermek suretiyle eşyanın antrepoya  alınması yönünde taleplerde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Antrepo işleticisi ve  kullanıcılarının Gümrük Kanununun 96, 97/2, 98/1, 202 ve  Gümrük Yönetmeliğinin 329/1-a, 522,526/1 inci  maddelerinde sayılan yükümlülüklerinden hareketle genel antrepolarda antrepo  işleticisinin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla hem  işleticinin hem de kullanıcının antrepo rejimi kapsamında tahakkuk  edebilecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat vermesi mümkün  bulunmaktadır.

 

Kullanıcı, söz konusu  teminatı antrepo işleticisi adına verebileceği gibi kendi adına da  verebilir.

 

Kullanıcının antrepo  işleticisi adına teminat verdiği durumlarda Gümrük Yönetmeliği Ek 77'de yer  alan teminat mektubunun"kısmen veya tamamen……….'dan tahsili gereken" kısmına  işleticinin adı yazılacak; metnin sonuna da teminatın Gümrük Kanununun 202  nci maddesi uyarınca işletici adına kullanıcı tarafından verildiğine yönelik  ibare kaydedilecektir.

 

Kullanıcının kendi  adına teminat verdiği durumlarda ise Gümrük Yönetmeliği Ek 77'de yer alan  teminat mektubu kullanıcı adına düzenlenecektir.

 

Diğer taraftan, gümrük  antrepo rejimine tabi tutulmuş olan eşyanın başka bir gümrük rejimine tabi  tutulmasına ilişkin olarak 71 ile biten rejim kodu ile tescil edilmiş olan  gümrük beyannamesinde teminat olarak alınacak gümrük vergisi ve sair  vergiler için toplu teminat kullanılması durumunda, teminata ilişkin  kontroller tescil aşamasında yapılmaya devam edecek olup, bu beyannamenin  muayene işlemleri tamamlanarak blokesi kaldırıldığında kullanılabilir  teminat tutarı üzerinden, teminata bağlanan tutar kadar düşüm yapılacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica  ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 Bakan a.  Müsteşar

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret  Bölge Müdürlükleri

 gümrük, gümrük, gümrük,gümrük