Bakanlar Kurulu: Bazi Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara Iliskin Oran ve Tutarlarin Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar - 2013/5761 (01.01.2014 t. 28869 s. R.G.)

small_rg(31)(20).jpg


UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ - 2014 DIŞ TİCARET MEVZUAT HABERLERİ

 

Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve  Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar - 2013/5761  (01.01.2014 t. 28869 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2013/5761

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2013 tarihli  ve 1488 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2013 tarihinde  kararlaştırılmıştır.

31/12/2013  TARİHLÎ VE 2013/5761 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Kararın amacı; Özel Tüketim Vergisi  Kanununa göre bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve  asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan tütün fonu  tutarlarının tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2- Bu Karar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim  Vergisi Kanununun
12 nci  ve geçici 6  ncı maddeleri ile 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı  Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- 4760 sayılı Kanuna ekli
(II)  sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri Motor  silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler" için uygulanan %40 vergi oranı %45,  "-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü  geçmeyenler" için uygulanan %80 vergi oranı %90, "-Diğerleri Motor silindir  hacmi 2000 cm3'ü geçenler" için uygulanan %130 vergi oranı %145 olarak  yeniden tespit edilmiştir.

MADDE 4- 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin
  (A) ve (B)  cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi  tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi
Oranı
(%)
Asgari
Maktu
Vergi
Tutarı
(TL)
       
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25 -
       
2203.00 Malttan  üretilen biralar 63 0,74
       
22.04 Taze üzüm  şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09  pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve  2204.30 diğer üzüm şıralan hariç) 0 3,97
       
2204.10 Köpüklü  şaraplar 0 26,83
       
22.05 Vermut ve diğer  taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle  aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 36,81
       
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi  hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 29,22
       
2206.00 Fermente  edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı  gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan  fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş  içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 3,97
       
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi  hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar 0 118,18
       
2207.20 Alkol derecesi  ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım  yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne  olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) 0 118,18
       
22.08 Alkol derecesi  hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil  alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve  diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi  hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil  alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 118,18
       
2208.20 Üzüm şarabı  veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü  içkiler 0 112,45
       
2208.50 Cin ve Geneva 0 94,09
       
2208.60 Votka  (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 0 94,09
       
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2  litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim  itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 118,18
       
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2  litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar) 0 118,18
2208.70 Likörler 0 118,18
       
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 118,18
       
2208.90.48.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
0 89,11
       
2208.90.71.00.11 Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0 89,11

 

 

(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi
Oranı(%)
Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)
Maktu Vergi
Tutarı (TL)
         
2402.10.00.00.11 Tütün içeren  purolar 40 0,1875 0,13
         
2402.10.00.00.12 Uçları açık  purolar 40 0,1875 0,13
         
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,1875 0,13
         
2402.20 Tütün içeren  sigaralar 65,25 0,1875 0,13
         
2402.90.00.00.00 Diğerleri  (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık  purolar, sigarillolar ve sigaralar)      
-Tütün yerine  geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve  sigarillolar 40 0,1875 0,13
-Tütün yerine  geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,1875 0,13
       
2403.10 İçilen tütün  (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)  (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç) 65,25 0,1875 0,13
         
2403.10.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0490 0,13
         
2403.10.90.00.19 Diğerleri  (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,0490 0,13
         
2403.99.10.00.00 Enfiye ve  çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,1875 0,13
 

4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı  fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen asgari maktu ve maktu vergi  tutarları hakkında 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

MADDE 5- 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası  hükmü uygulanarak, üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi  tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A)  cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki  hane, (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için  virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

MADDE 6- 12/10/2011 tarihli ve
2011/2304  sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan "100  Türk Lirası" ibaresi "120 Türk Lirası" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- 21/12/2009 tarihli ve
2009/15685  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak  Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci  fıkrasında yer alan "1500 $/ton" ibaresi "1200 $/ton" şeklinde  değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakam yürütür.

 

 


4760 sayılı Kanuna ekli (II)  sayılı listedeki "87.03" G.T.İ.P. numaralı mallardan "-Diğerleri Motor  silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler" , "-Diğerleri Motor silindir hacmi  1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler" , "-Diğerleri Motor silindir  hacmi 2000 cm3'ü geçenler" için uygulanan ÖTV vergisinin Yukarıdaki Karar  ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

  -Diğerleri  
 

Motor  silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

40
  Motor silindir  hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 80
  Motor silindir  hacmi 2000 cm3'ü geçenler 130

 


4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin  (A) ve (B)  cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi  tutarlarının Yukarıdaki Karar ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli  aşağıdadır. (Mevzuat Net)

(III)  SAYILI LİSTE 

A CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)  

Asgari  Maktu Vergi Tutarı (TL)

2202.10.00.00.13 Kolalı  Gazozlar 25 -
          
2203.00 Malttan  üretilen biralar 63 0,64
              
22.04 Taze üzüm  şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09  pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204,10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)
0 3,61
             
2204.10 Köpüklü  şaraplar 0 24,39
             
22.05 Vermut ve  diğer taze özüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle  aromalandırılmış)
(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)
0 33,46
             
2205.10.10.00.00 Alkol  derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 26,56
             
2206.00 Fermente  edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı  gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan  fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş  içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 3,61
             
2205.10.90.00.12 Alkol  derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar 0 107,44
              
2207.20 Alkol  derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve  damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir  (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0 107,44
             
22.08 Alkol  derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)  edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler,  likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi  hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil  alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0 107,44
              
2208.20  Üzüm şarabı  veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü  içkiler 0 102,23
              
2208.50 Cin ve  Geneva 0 85,54
              
2208.60 Votka  (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç) 0 85,54
             
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2  litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim  itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 107,44
             
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2  litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar) 0 107,44
              
             
2208.70 Likörler 0 107,44
             
2208.90 Diğerleri  (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 0 107,44
             
2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 81,01
            
2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 0 81,01

 

(III)  SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)  

Asgari  Maktu Vergi Tutan (TL)

 

Maktu  Vergi Tutarı (TL)

         
2402.10.00.00.11 Tütün içeren  purolar 40 0,1613 0,0922
         
2402.10.00.00.12 Uçları açık  purolar 40 0,1613 0,0922
         
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 40 0,1613 0,0922
         
2402.20 Tütün içeren  sigaralar 65,25 0,1613 0,0922
         
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık  purolar, sigarillolar ve sigaralar)      
  -Tütün yerine  geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve  sigarillolar 40 0,1613 0,0922
  -Tütün yerine  geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,1613 0,0922
         
2403.10 İçilen tütün  (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)
65,25 0,1613 0,0922
         
2403.10.10.00.19 Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)
65,25 0,0420 0,0922
         
2403.10.90.00.19 Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)
65,25 0,0420 0,0922
         
2403.99.10.00.00 Enfiye ve  çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,1613 0,0922