Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/3) (10.01.2014 t. 28878 s. R.G.) Israil menseli 7005.29 GTiP “renksiz düzcamlar

small_ekonomi-logo(177).jpg


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/3) (10.01.2014 t. 28878 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve  23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin  önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping  soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat  kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Trakya Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan, İsrail menşeli  "renksiz düzcamlar"ın Türkiye'ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu  durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke  menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu ürün

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 7005.29 gümrük tarife pozisyonu  (GTP) altında kayıtlı "renksiz düzcamlar"dır.

(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette  değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil  niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) İsrail için normal değer hesaplamasında, ürünün en  çok satışı bulunan 4 mm renksiz düzcama ait iç satış faturası  kullanılmıştır.

(2) Şikâyet konusu ülkeden, Türkiye'ye gerçekleştirilen satışların ihraç  fiyatının belirlenmesinde, şikayet konusu ürünün normal değerinin  hesaplanmasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)  verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı esas alınmıştır.

(3) Normal değer ile Türkiye'ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı  ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılmış olup İsrail menşeli  şikayet konusu ürün için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın  üzerinde olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) İsrail menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının hem  mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2010-2013  (Ocak-Eylül) dönemi arasında artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.

(2) Şikayete konu üründe tüketimin artmasına karşın, dampingli olduğu  iddia edilen ithalattaki artış nedeniyle yerli üretim dalının büyüyen  pazarda pazar payını artıramadığı buna karşın şikâyete konu ülkenin pazar  payını zarar inceleme dönemi içerisinde arttırdığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretim dalının stok miktarı, kapasite kullanım oranı ve  karlılığı gibi bazı ekonomik göstergelerinde zararı ortaya koyacak olumsuz  göstergelerin ortaya çıktığı değerlendirilmiştir.

(4) Şikâyete konu ülke menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını  2013 (Ocak-Eylül) döneminde kırdığı tespit edilmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî  istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu  iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zararı  ortaya koyacak olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli  bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız  Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, İsrail menşeli söz konusu ürün için,  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına  karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen  ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına,  soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, İsrail'in  Ankara'daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde  bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya  kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi  Bakanlığına ait "Ticaret Politikası Savunma Araçları" internet sayfasındaki  (www.tpsa.gov.tr)  ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde,  soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini,  destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak  birinci ve üçüncü fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü  girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici  dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini  Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen  süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili  sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi  belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların  isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks  numaraları belirtilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası  çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli  olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde  anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar,  istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını  belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek  nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu  cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin  gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği  bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna  ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37  günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci  maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma  ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın  akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde,  ilgili taraflardan birinin verilen süreler dahilinde ve istenilen biçimde  gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi  reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da  yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş  sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai  belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine  gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine  gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük  uygulanması

MADDE 10 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma  süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye  dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası  bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin  aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 22

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms231@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış  kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.