Gümrükler Genel Müdürlügü: ÖTV I Sayili listede yer alan esya için ÖTV tutari kadar teminat alinmasi gerektigi hk 28.01.2014 tarihli 01855 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(309).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.01.2014 tarihli 01855 sayılı  tasarruflu yazısı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.01.2014  tarihli 01855 sayılı tasarruflu yazısı (ÖTV I Sayılı listede yer  alan eşya için ÖTV tutarı kadar teminat alınması gerektiği hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-156.01.V30
Konu : ÖTV
28.01.2014 / 01855
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 04.11.2009 tarihli ve 23730 sayılı yazımız

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I)  sayılı listede yer alan malların ithali aşamasında, 4458 sayılı Gümrük  Kanununun 202 nci maddesi çerçevesinde ÖTV tutarının % 20 fazlasıyla teminat  istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun 2 nci maddesinin 1-a  fıkrasında ithalat; verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti  Gümrük Bölgesine girişi olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Kanunun 16 ncı  maddesinde; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat  vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim  vergisinin de aynı usule tabi tutulacağı, ayrıca (I) sayılı listedeki  malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere  türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca  belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hüküm altına alınmıştır.

1 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği'nin “Gümrükte Alınacak Teminat” başlıklı  16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; Kanuna ekli (I) sayılı listedeki  malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar banka  teminat mektubunun veya Türk Lirası olarak nakit teminatın gümrük idaresine  verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi  yapılmaması hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte ithalatçıların, her  bir parti ithalatları için münferit banka teminat mektubu verebilecekleri  gibi, ileride yapacakları ithalatlarını da kapsayacak şekilde global bir  banka teminat mektubu verebilecekleri belirtilmiştir.

Bu itibarla, gümrük idarelerince ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer  alan malların ithali aşamasında alınacak teminatın tutarına ve çözümüne  ilişkin işlemlerin belirtilen ÖTV mevzuatına göre yerine getirilmesi,  bu çerçevede söz konusu eşyanın ithalinde ÖTV tutarı kadar teminat alınması  gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine