Gümrükler Genel Müdürlügü: Uzlasilan tutarin taksitlendirilmesi hk. - 30.01.2014 tarihli 2009 sayili tasarruflu yazisi

Gümrükler Genel Müdürlügü:  Uzlasilan tutarin taksitlendirilmesi hk. - 30.01.2014 tarihli 2009 sayili tasarruflu yazisi


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2014 tarihli 2009 sayılı  tasarruflu yazısı (Uzlaşılan tutarın taksitlendirilmesi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : Uzlaşılan tutarın taksitlendirilmesi
 
2009/30.01.2014
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Son zamanlarda muhtelif Bölge Müdürlüklerinden Bakanlığımıza intikal eden  olaylardan, uzlaşma talep edilerek üzerinde uzlaşma sağlanan alacak için  yükümlünün talebi ile taksitlendirme yapılıp yapılamayacağına ilişkin  tereddütler yaşandığı müşahede edilmiştir.

Bilindiği üzere, 27/08/2011 tarihli, 28038 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanarak 31/08/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Gümrük Uzlaşma  Yönetmeliği'nin "Ödeme" başlıklı 24 üncü maddesinin "Uzlaşılan  tutarın belirtilen süre içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu  edilmemesi halinde uzlaşma vaki olmamış sayılır. Bu durumda, uzlaşmaya konu  edilen alacak, genel usullere göre tahsil edilir." şeklindeki ikinci  fıkrası, 01/09/2012 tarihli, 028398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük  Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle "Uzlaşma  konusu yapılan alacaklar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma  tutanağının tebliğinden itibaren genel usullere göre bir ay içinde ödenir."  şeklinde değiştirilmiştir.

Böylelikle, "uzlaşmanın kesinliği" ilkesinin bir gereği olarak, uzlaşılan  tutarın 1 ay içinde ödenmemesi veya tecil/taksitlendirmeye konu edilmemesi  durumunda uzlaşmanın vaki olmamış sayılacağına ilişkin hüküm ortadan  kaldırılarak uzlaşılan alacakların genel usullere göre 1 ay içinde ödenmesi  hususu düzenlenmiştir.

Bu itibarla, uzlaşma sağlandığı takdirde, ödeme ve buna bağlı işlemlerin,  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri  doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmekte olup yükümlü tarafından  uzlaşılan tutar için usulüne uygun olarak taksitlendirme talebinde  bulunulması mümkün bulunmaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Kanunun  Şümulü" başlıklı 1 nci maddesi "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve  belediyelere ait vergi, resim harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme  masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli gecikme zammı, faiz gibi fer’i  amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, fiil ve haksız iktisaptan  doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan  diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri  tatbik olunur." hükmünü amirdir.

Öte yandan, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü maddesinin birinci  fıkrasında da "Bu Kanunun; a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna  ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, b)  Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi  yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır." hükmü yer  almaktadır.
Buna göre, uzlaşma talebinde bulunan yükümlü tarafından uzlaşılan tutar için  taksitlendirme talebinde bulunulması halinde, ilgili gümrük idaresi  tarafından, 21/01/2014 tarihli, 28889 sayılı Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel  Tebliği (Seri No:2)'nin tecil ve taksitlendirmeye ilişkin hükümleri de  dikkate alınarak, aşağıda belirtilen şekilde işlem tesis edilecektir:

1- Üzerinde uzlaşılan para cezası alacağı için yükümlü tarafından,  tercihe göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu veya 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgili gümrük  idaresine taksitlendirme talebinde bulunulması mümkün olacaktır. 5326 sayılı  Kanun hükümlerine göre taksitlendirme talebinde bulunulması halinde mezkur  Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde; 6183 sayılı Kanun  hükümlerine göre taksitlendirme talebinde bulunulması halinde ise bahse konu  Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde talep sonuçlandırılacaktır.

2- Üzerinde uzlaşılan vergi aslı alacağı için yükümlü tarafından sadece  6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde taksitlendirme talebinde  bulunulması mümkün olacağından bu durumda söz konusu talep anılan Kanunun 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc