Gümrükler Genel Müdürlügü: Takas Islemlerinde KKDF hk. - (04.02.2014 tarihli 02383 sayili tasarruflu yazi)

small_gum-logo(317).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.02.2014 tarihli 02383 sayılı  tasarruflu yazısı (Takas İşlemlerinde KKDF hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-156.06.01
Konu : Takas İşlemlerinde KKDF
04.02.2014 / 02383
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 02/10/2012 tarihli, 20401 sayılı yazımız.

Bakanlığımız müfettişlerince gümrük idarelerinin denetimi sonucu  düzenlenen muhtelif raporlarda, takas işlemlerinde KKDF istisnasının  uygulanmasına ilişkin Genel Müdürlüğümüzce düzenleme getirilmesi  istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 26/8/1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 12.5.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak  Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin (Sıra No:6) 3 üncü maddesinin  12 nci bendinde takas, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında  sayılmıştır.

Ayrıca, 6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takas  veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat  2006/4) ile de takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatın usul ve  esaslar belirlenmiştir. Bahsi geçen tebliğde; takas veya bağlı muamele  başvurularının, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılacağı,  ihracat ve ithalat bedellerinin mahsup ve transfer işlemlerinin, Kambiyo  Mevzuatı çerçevesinde işleme aracılık eden bankalarca sonuçlandırılacağı,  takas veya bağlı muamele izinlerinin, süresi 6 ayı aşmamak kaydıyla firmanın  ibraz ettiği sözleşmede yer alan süre kadar olacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından  Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri nolu  Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin Maliye Bakanlığından alınan 16/3/2009 tarihli, 28591  sayılı yazıda, özel takas ve bağlı muamele işlemleri için KKDF istisnasının  uygulanamayacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen zamanaşımı hükümü  dikkate alınarak ve ithalat ile ihracat toplamları arasında mahsuplaşmaya  gidilmeyerek, 12/07/2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ  No: İhracat 2006/4) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğin (No: İhracat  2008/10) yürürlük giriş tarihi olan 12/7/2008 tarihinden itibaren özel takas  ve bağlı muamele işlemleri için KKDF istisnasının uygulanmaması  gerekmektedir.

Bununla birlikte, Genel Müdürlüğümüzün 3/10/2013 tarih ve 2013/45 sayılı  Genelgesi ile değişik 14/6/2013 tarih ve 2013/21 sayılı Genelgesi hükümleri  saklıdır.

Bunlara ilaveten, 6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde takasın; ihraç veya  ithal edilen mal veya hizmet bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet veya  döviz ile karşılanması işlemini, bağlı muamelenin; ikiden fazla taraf  arasında yapılan takas işlemini ifade ettiği belirtilmektedir.

Dolayısıyla, ithal veya ihraç edilen eşyanın bedelinin yine eşya ithal  veya ihracı ile karşılanabileceği gibi döviz transferi yolu ile de kısmen  veya tamamen karşılanması mümkün bulunmaktadır.

Bu nedenle, ödeme şekli özel takas olarak beyan edilen serbest  dolaşıma giriş beyannameleri için eşyanın bedelinin kısmen veya tamamen  döviz transferi ile karşılanması durumunda döviz transferinin beyanname  tescil tarihinden önce olması halinde KKDF istisnası uygulanacak, sonra  olması halinde ise ödeme şekli mal mukabili olarak değerlendirilerek KKDF  istisnası uygulanmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri