Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligi: Türk Gida Kodeksi Etiketleme Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (07.02.2014 t. 28906 s. R.G.)

small_tarim-logo(16).bmp


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.2014 t. 28906 s. R.G.)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 –(1) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar saklı kalmak  kaydıyla;

a) 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda  işletmecileri, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 11 inci  madde ile 27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan  hükümlere 1/7/2012 tarihine kadar, 8 inci maddenin ikinci fıkrası ve 45  inci madde hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlere 31/12/2014  tarihine kadar uymak zorundadır.

b) Gıda işletmecileri 8 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne, gıda  onay numarası alınması zorunlu gıda ya da gıda grupları ile ilgili kendi  mevzuatında verilen geçiş hükümlerinde belirtilen tarihe kadar uymak  zorundadır.

c) 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda  işletmecileri tarafından, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi,  11 inci madde ile 27 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer  alan hükümlere uyulmaksızın 1/7/2012 tarihinden önce piyasaya arz edilen  veya etiketlenen gıdalar 31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilir.

ç) 29/12/2011 tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda  işletmecileri tarafından, 8 inci maddenin ikinci fıkrası ve 45 inci  madde hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümlere uyulmaksızın  31/12/2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen gıdalar 31/12/2015  tarihine kadar piyasada bulunabilir.

(2) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe  göre kayıt işlemine tabi olan gıda işletmecilerine, birinci fıkraya  ilave olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) 5996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/12/2010 tarihinden önce  faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda  işletmecileri, üretim izni belgesi bulunan gıdalar için, “Tarım ve  Köyişleri Bakanlığının ….tarih ve … sayılı izni ile üretilmiştir.”  ifadesinin yer aldığı etiketleri, bu bilginin yer aldığı bölümün uygun  şekilde kapatılması ve bunun yerine işletme kayıt numarasının  belirtilmesi suretiyle 31/12/2014 tarihine kadar kullanabilir. Gıda  İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak  işletme kayıt numarasını henüz almamış olan gıda işletmecileri, “işletme  kayıt numarası” yerine (b) bendine göre uygun olan bilgiye yer verir.

b) 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin  faaliyeti devam eden gıda işletmecileri ve 13/12/2010 tarihinden sonra  işletme kayıt belgesi alan gıda işletmecileri; Gıda İşletmelerinin Kayıt  ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme kayıt numarası  alıncaya kadar, ürettikleri veya ambalajladıkları gıdaların  etiketlerinde işletme kayıt numarası yerine gıda sicil  numarasını/çalışma izin numarasını/işletme kayıt belgesi numarasını  belirtirler. Bu bilgi verilirken “Gıda sicil numarası/çalışma izin  numarası/işletme kayıt belgesi numarası:…” şeklinde ifade edilir.

c) (b) bendi kapsamında bulunan gıda işletmeleri, işletme kayıt  numarası alındıktan sonra piyasaya arz edecekleri gıdaların etiketinde  sadece “işletme kayıt numarası” bilgisine yer verebilecekleri gibi,  “işletme kayıt numarası” bilgisinin ilave edilmesi şartıyla (b)  bendindeki ifadeler de etikette bulunabilir.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre 31/12/2014 tarihinden önce  piyasaya arz edilen gıdalar, 31/12/2015 tarihine kadar piyasada  bulunabilir.

(3) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe  göre onay işlemine tabi olan gıda işletmecilerine, birinci fıkraya ilave  olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) 5996 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 13/12/2010 tarihinden önce  faaliyet gösteren ve halen işletmesinin faaliyeti devam eden gıda  işletmecileri, üretim izni belgesi bulunan gıdalar için, “Tarım ve  Köyişleri Bakanlığının ….tarih ve … sayılı izni ile üretilmiştir.”  ifadesinin yer aldığı etiketleri, bu bilginin yer aldığı bölümün uygun  şekilde kapatılması ve bunun yerine tanımlama işaretine yer verilmesi  suretiyle 31/12/2014 tarihine kadar kullanabilir. Gıda İşletmelerinin  Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay  numarasını henüz almamış olan gıda işletmecileri, “tanımlama işareti”  yerine (b) bendine göre uygun olan bilgiye yer verir.

b) 13/12/2010 tarihinden önce faaliyet gösteren ve halen işletmesinin  faaliyeti devam eden gıda işletmecileri; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve  Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygun olarak işletme onay numarası  alıncaya kadar, ürettikleri veya ambalajladıkları gıdaların  etiketlerinde tanımlama işareti yerine gıda sicil numarasını/çalışma  izin numarasını belirtirler. Bu bilgi verilirken “Gıda sicil  numarası/çalışma izin numarası:…” şeklinde ifade edilir.

c) (b) bendi kapsamında bulunan gıda işletmeleri, işletme onay  numarası alındıktan sonra piyasaya arz edecekleri gıdaların etiketinde  sadece “tanımlama işareti”ne yer verebilecekleri gibi “tanımlama  işareti”nin ilave edilmesi şartıyla (b) bendindeki ifadeler de etikette  bulunabilir.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre 31/12/2014 tarihinden önce  piyasaya arz edilen gıdalar, 31/12/2015 tarihine kadar piyasada  bulunabilir.

(4) İthal edilen gıdaları piyasaya arz eden gıda işletmecilerine,  birinci fıkraya ilave olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Bu gıda işletmecileri, üzerinde ithalat kontrol belgesi tarihi ve  sayısı veya ithal izin tarihi ve numarası bulunan etiketleri mevcut hali  ile 1/7/2012 tarihine kadar kullanabilirler.

b) Bu gıda işletmecileri, üzerinde ithalat kontrol belgesi tarihi ve  sayısı veya ithal izin tarihi ve numarası bulunan etiketleri, üzerindeki  “Tarım ve Köyişleri Bakanlığının …. tarih ve …sayılı izni ile ithal  edilmiştir.” ifadesinin yer aldığı bölümün uygun şekilde kapatılması  suretiyle 31/12/2013 tarihine kadar kullanabilir.

c) (a) bendine göre 1/7/2012 tarihinden önce ve (b) bendine göre  31/12/2013 tarihinden önce piyasaya arz edilen veya etiketlenen gıdalar,  31/12/2014 tarihine kadar piyasada bulunabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak  üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanı yürütür.