Gümrükler Genel Müdürlügü: Tercihli tarife uygulamasi disinda kalan ülkelere ait düzenlenmis bulunan Form A Belgeleri hk.- 13.02.2014 tarihli 3058 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(324).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.02.2014 tarihli 3058 sayılı  tasarruflu yazısı (Tercihli tarife uygulaması dışında kalan  ülkelere ait düzenlenmiş bulunan Form A Belgeleri hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
3058/13.02.2014
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Genelleştirilmiş Tercihler  Sisteminden (GTS) yararlanacak ülkelere ilişkin değişiklikler de içeren ve  31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 (2.mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanan 2013/5725 sayılı İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar çerçevesinde  tercihli tarife uygulaması dışında kalan ülkelere ait düzenlenmiş bulunan  Form A Belgelerine ilişkin olarak 01.01.2014 tarihinden sonra nasıl bir  uygulama yapılacağına ilişkin tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 29.01.2014 tarihli ve  7320 sayılı yazıda, 2013/5725 sayılı İthalat Rejim Kararı'na Ek Karar'ın  (EK:3) ve (Ek:4) listelerinde GTS'den yararlanacak ülkeler ile hariç  sektör grubuna dahil edilecek eşyanın belirlendiği, söz konusu Karar'ın  2'nci maddesi uyarınca da yürürlük tarihinin 01.01.2014 olarak tespit  edildiği, bu itibarla ithal edilecek eşyaya uygulanacak gümrük tarifesi  hususunda 2013/5725 sayılı mer'i İthalat Rejim Kararı'na Ek Karar'ın esas  alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, 01.01.2014 tarihinden önce bir geçici depolama yeri,  antrepo ya da serbest bölgeye alınmış olan eşya da dahil olmak üzere,  2013/5725 sayılı İthalat Rejim Kararı'na Ek Karar'a ekli listelerde GTS'den  yararlanacak ülkeler arasında yer almayan bir ülkeye ait Form A Belgesinin,  01.01.2014 tarihi ve sonrasında tescil edilmiş bir gümrük beyannamesinde  kullanılarak tercihli tarife uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Mustafa GÜMÜŞ
  Bakan a.
  Genel Müdür Yrd. V