Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/2)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (28.02.2014 t. 28927 s. R.G.)

small_ekonomi-logo(190).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABERLERİ - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2013/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.2014 t.  28927 s. R.G.)

 Ekonomi  Bakanlığından:

MADDE 1 - 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2013/2)'in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)  ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük  kıymetlerinin altında birim kıymetleri  haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı  yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve  esasları içermektedir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti 
(ABD Doları/Ton*)
0902.10.00.00.00 Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg'yi geçmeyen  hazır ambalajlarda) 4.550 (1)
0902.20.00.00.00 Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 2.500
0902.30.00.00.00 Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente  edilmiş çay (3 kg'yi geçmeyen hazır ambalajlarda) 4.550 (1)
0902.40.00.00.00 Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen  fermente edilmiş diğer çaylar 2.500
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) 3.000

* Ton: Brüt Ağırlık
(1) Süzen poşet çaylar için 7.800 $/Ton uygulanır."

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi  kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı,  ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük  beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin  geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat  Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru  sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine  ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde, tamamı kullanılmış veya  geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim  belgesinin/belgelerinin aslını, gözetim belgesinin zayii durumunda ise  zayie ilişkin gazete ilanını veya bu hususu belgelendiren ilgili  belgeleri İthalat Genel Müdürlüğüne iletmesi zorunludur. Bu şartın  yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlenmez."

MADDE 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.