Gümrükler Genel Müdürlügü: Kitap Ithalati ile Yatirim Tesvik Belgesi Kapsaminda Yapilan Ithalat Islemlerinde KKDF hk. 07.03.2014 tarihli 4725 sayili tasarruflu yazisi

small_gum-logo(336).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2014 tarihli 4725 sayılı  tasarruflu yazısı (Kitap İthalatı ile Yatırım Teşvik Belgesi  Kapsamında Yapılan İthalat İşlemlerinde KKDF hk.) 

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
07.03.2014/4725
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan kitap ithalatı ile yatırım teşvik  belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerinin Kaynak Kullanımını  Destekleme Fonu (KKDF)'ye tabi olup olmadığı hususlarında tereddüt hasıl  olduğu anlaşılmıştır.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak  Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci  maddesi uyarınca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme  şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri KKDF kesintisine tabi tutulmakta,  peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise KKDF  alınmamaktadır.

Aynı Tebliğin "Fona Kesinti Yapılamayacak Krediler" başıklı 3 üncü  maddesinin 14 üncü bendinde "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında  kullandırılan krediler", 21 inci bendinde "Kitap ithalatının finansmanı için  kullanılan krediler" den KKDF kesintisi yapılmayacağı, 12 nci maddesinde  ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulamaya ilişkin talimatlarının  tebliğ hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 05.12.1997 sayılı 97/7 sayılı  talimatında; bu tarihten itibaren mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul  kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap ithalatı ile kitap ithalatının  finansmanı için kullandırılan kredilerden fon kesintisi yapılmayacağı  05.08.1996 sayılı 96/2 sayılı talimatının 7 inci bölümünde ise Yatırım  Teşvik Belgesi kapsamında yapılan vadeli ithalat ve bu belge kapsamında  kullandırılan kredilerin fon kesintilerinden muaf tutulacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, mal mukabili,  vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap  ithalatı işlemlerinde ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan ithalat  işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Cenap AŞCI
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükler