Gelir Idaresi Baskanligi: Tahsilat Iç Genelgesi Seri No:2014/1 (Tecil ve Taksitlendirme)

small_maliye_bakanligi(49).jpg


GÜMRÜK MEVZUAT HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Tahsilat İç Genelgesi Seri No:2014/1 (Tecil ve Taksitlendirme)

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi  Başkanlığı
 
Sayı: 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014
Konu: Tecil ve Taksitlendirme
 
TAHSİLAT İÇ GENELGESİ
SERİ NO:2014/1
 
...............VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir  Müdürlüğü)
..............VERGİ  DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci  maddesine ilişkin açıklamalar Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin  Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün "I.Tecil" alt başlıklı bölümünde  yapılmıştır.

Bu İç Genelgede anılan maddeye istinaden tecil ve taksitlendirme  talebinde bulunan borçluların bu taleplerinin süratle incelenerek karara  bağlanması ve kamu alacaklarının daha etkin bir şekilde tahsil edilmesi  amacıyla tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve  esaslar açıklanmıştır.

Buna göre, İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisinin  kullanılmasında 10/03/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen usul ve  esaslara uyulması gerekmektedir.

I- TUTAR İTİBARIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlıklar, Vergi Dairesi  Müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için, 3.000.000 TL,
b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi  Başkanlıkları için, 2.250.000 TL,
c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya  Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 1.500.000 TL,
d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 1.250.000 TL,
e) Defterdarlıklar için, 600.000 TL,
f) Bağımsız Vergi Daireleri için, 100.000 TL,
g) Bağlı Vergi Daireleri için, 50.000 TL,

olarak belirlenmiştir.

Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b)  bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için  300.000 TL, (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı  vergi daireleri için 200.000 TL olarak uygulanır.

II- SÜRE İTİBARIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapılacak tecil ve  taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 36 aylık süre  aşılmayacak şekilde tecile yetkilidir. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve  Defterdarlıklar; 36 ayı aşmamak koşuluyla kendilerine bağlı her bir vergi  dairesi için farklı tecil yetkisi belirleyebileceklerdir.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, tecil süreleri tespit edilirken  öncelikle borçluların taleplerinin dikkate alınması, ancak bu genelgenin "VI-Borçlunun Çok Zor Durum Halinin Tespiti" başlıklı bölümünde yer alan  oranlar ile tespit edilmiş azami tecil sürelerinin aşılmaması ve Seri:A Sıra  No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin tecile ilişkin bölümünde yer alan  açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

III- VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVREDİLEBİLECEK TECİL VE  TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

Sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla, vergi dairesi  müdürleri kendilerine devredilmiş olan tecil ve taksitlendirme yetkisini  astlarına devretmeleri mümkündür.

IV- BAZI ALACAKLARA İLİŞKİN TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

- Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı,  gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre  verilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre  verilen idari para cezaları, mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü  Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı Karayolları Genel  Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken  geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacaklar,

- Yüksek öğrenim kredi borcu ve yüksek öğrenim harç kredisinden olan  alacaklar,

ile bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen  alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya vergi  daireleri yetkili kılınmıştır.

V- BORÇLULARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRME BAŞVURULARI

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçlarının tecil ve  taksitlendirilmesini talep eden borçluların; "Tecil ve Taksitlendirme  Talep Formu" (EK-1) ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu  form, Başkanlığımız internet sitesinden temin edilerek çoğaltılmak suretiyle  kullanılabilecektir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçlunun formun ilgili  bölümlerini doldurmaması durumunda vergi dairesi borçluya gerekli uyarıda  bulunacak, yapılan uyarı üzerine borçlunun ilgili bölümleri doldurmaması  halinde tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tecil taleplerinde Tecil ve Taksitlendirme  Talep Formu aranılmayacaktır.

VI- BORÇLUNUN ÇOK ZOR DURUM HALİNİN TESPİTİ

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre; amme borcunun vadesinde  ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi  amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, amme alacakları tecil  edilebilmektedir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların "çok zor durumda"  olup olmadıklarının tespitinde; aşağıda belirtilen likidite oranları  kullanılacak ve bu oranlar sonucunda tespit edilen çok zor durum derecesine  uygun olarak tecil süreleri belirlenecektir.

A) Bilanço esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin  tespitinde kullanılacak,

Likidite Oranı = Dönen Varlıklar - Stoklar
formülü,
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

İşletme hesabı esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum  halinin tespitinde kullanılacak,

Likidite Oranı = Kasa + Banka+Kısa Vadeli Alacaklar
formülü,
Kısa Vadeli Borçlar

ile bulunacaktır.

Buna göre;

1) Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil  edilmeyecektir.

2) Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0,50'den büyük olması  durumunda 18 aya kadar tecil yapılabilecektir.

3) Likidite oranının 0,50 veya 0,50'den küçük olması durumunda ise  borçlar 36 aya kadar tecil edilebilecektir.

Borçlunun vergi dairesine olan borçları kısa vadeli borç olarak  değerlendirileceğinden, borçluların tecil talepleri değerlendirilirken,  borçlu tarafından vergi dairesine olan borcunun kısa vadeli borçlara dahil  edilip edilmediğine dikkat edilecektir.

B) Gayrifaal veya faaliyetini terk etmiş olan borçlular ile  gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve  iradları nedeniyle mükellefiyeti bulunan ya da bu sayılanlar dışında kalan  diğer borçluların talepleri Tecil ve Taksitlendirme Talep Formundaki  beyanlarına göre değerlendirilecek, taksit tutarları ile taksitlendirme  süresi borçlunun durumuna göre takdir edilerek borçları 36 aya kadar  tecil edilebilecektir.

C) Bilanço ya da işletme hesabı esasına göre defter tutan  borçluların belirlenen oran analizlerine göre borcunun tecil edilmemesi  gerektiği sonucuna ulaşılmakla birlikte, tecil müracaat tarihinden itibaren  geriye dönük dört ay içerisinde 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer  alan tabii afetlere maruz kaldıklarını belgelendirmeleri durumunda  borçlarının 36 ay süre ile tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Mahalli teşkilatımıza tanınan 18 ve 36 aylık süreler azami  sürelerdir. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; bağımsız vergi  daireleri veya bağlı vergi dairelerinin yapacakları teciller için farklı  süre belirlemeye yetkili kılındıklarından, vergi dairelerinin tecil yaparken  kendilerine tayin edilen azami tecil sürelerini dikkate almaları gerektiği  tabiidir.

Borçlulara verilecek tecil süresinin tespitinde, borçlunun öteden beri  borç ödemede iyi niyetli olup olmadığı, borç tutarının az veya çok oluşu,  daha önce tecil edilen borçlarını tecil şartlarına uygun ödeyip ödemediği ve  ödeme gücü göz önünde bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının beyanlarına göre çok zor  durum halinin tespiti yukarıda açıklanan oran analizlerine bağlı  kalınmaksızın değerlendirilecektir.

VII- SÜRELİ RED

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Borcunun  tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular  söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne  kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı  ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur." hükmü yer  almaktadır.

Uygulamada "süreli red" olarak adlandırılan fıkraya ilişkin gerekli  açıklamalar Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Tecil talebi reddedilen borçlulara tecile yetkili makamca 30 güne kadar  verilecek sürenin azami süre olduğu da dikkate alındığında bu sürenin;

-Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yetkisinde bulunan  tecil taleplerinden uygun görülmeyerek süreli reddedilenler için azami  15 gün,

-Bağımsız ve bağlı vergi daireleri yetkisinde bulunan tecil  taleplerinden uygun görülmeyerek süreli reddedilenler için azami 7 gün,

olarak tatbiki uygun görülmüştür.

Amme alacağının verilen sürede ödenmesi durumunda anılan Tebliğde  belirtilen esaslar çerçevesinde tecil faizi hesaplanacaktır.

Borçlunun tecil talebinin süre verilerek reddedilmesi ve borcun verilen  süre içerisinde ödenmemesi durumunda, borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine  göre cebren takip ve tahsil edilecektir.

VIII- TECİL EDİLMEYECEK ALACAKLAR

Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta  Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata  dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait  gecikme zammı dahil), Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacaklar  tecil edilmeyecektir.

Tecili uygun görülmeyen bu alacakların İlinize tanınan tecil ve  taksitlendirme yetkisi kapsamında süre verilerek reddedilmesi de mümkün  değildir.

IX - VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE VERİLMESİ TALEPLERİ

Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin "I. Tecil" bölümünün (9)  numaralı bölümünün (e) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde tecilin,  tecil ve taksitlendirme şartlarının borçlu tarafından kabul edilmesiyle  hüküm ifade ettiği hususu da dikkate alınarak, tecil edilen borç tutarının  %10'u ödenmedikçe borçlunun ilgili tahsil dairesine borcunun bulunmadığını  gösteren yazının verilmemesinin kabulü koşuluyla tecil ve taksitlendirme  yapılacaktır. Tecil ve taksitlendirilen borcun %10'unun ödenmesi ve  borçlunun başkaca borcunun bulunmaması halinde vadesi geçmiş borç  bulunmadığına dair yazı verilecektir.

X- DİĞER HUSUSLAR

1- Tutar itibarıyla İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme  yetkisini aşan talepler; mükellefin eksiksiz olarak doldurması gereken "Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu" ile birlikte tecili talep edilen  borcun nev'i, tutarı ve vade tarihleri ile tecil müracaatının borcun vade  tarihinden sonra yapılması halinde bu borçlara karşılık tecil müracaat  tarihi (bu tarih hariç) itibarıyla hesap edilecek gecikme zammı tutarlarının  ayrı ayrı tespit edilerek ve gerekli görülen diğer bilgilere de yer verilmek  suretiyle en geç 5 gün içinde Başkanlığımıza gönderilecektir.

2- Tecil talebinde bulunan mükelleflerin tecil müracaat  tarihlerinden, taleplerinin sonuçlandırılmasına kadar belli bir süre  geçebilmektedir. Bu süre içerisinde mükelleflerin tecil taleplerinin  kabulüne veya reddine ilişkin tebligat yapılıncaya kadar, taleplerinde  önerdikleri taksit tutarlarını ödemeleri gerektiği özellikle  hatırlatılacaktır.

3- Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait  gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik  Kanununa göre verilen trafik para cezaları, mülga 5539 sayılı Karayolları  Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6001 sayılı  Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca  tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve  bunlara ilişkin fer'ileri tecil edilen borçluların, tecil şartlarına uygun  ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene  yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için  "Fenni Muayene İzin Belgesi"nin düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin  (c) bendi uyarınca motorlu taşıtların satış ve devirleri sırasında ise tecil  edilen söz konusu borçlar defaten ödenmediği takdirde "Motorlu Taşıtların  Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi" düzenlenmeyecektir.

4- Tecile yetkili olan makamlar, tecil yetkilerini kullanırken  borçlunun ekonomik faaliyet dönemleri ile nakit akışlarını da göz önünde  bulundurmak suretiyle farklı taksit tutarları belirleyebileceklerdir.

5- Bu İç Genelge ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine ilişkin  daha önce yayımlanmış olan 2008/3 ve 2012/1 Seri No.lu İç Genelgelerin  10/03/2014 tarihinden itibaren uygulamasına son verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve durumun ilgililere de duyurularak uygulamanın bu  esaslar doğrultusunda yürütülmesinin teminini önemle rica ederim.

  Mehmet KİLCİ
  Gelir İdaresi Başkanı