Gümrükler Genel Müdürlügü: Genelge No: 2014/7 (Posta ve hizli kargo tasimaciligi yoluyla gelen esya hk.) 24.03.2014

small_gum-logo(345).jpg


Gümrük Haber - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Genelge No: 2014/7 (Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla  gelen eşya hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 31775355-10.06.01
Konu : Posta ve hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla gelen eşya
  24.03.2014
GENELGE
(2014/7)

7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı  Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın Beşinci Kısım hükümleri  çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya  aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

1) Aşağıda belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı,  dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş  hızlı kargo firmaları tarafından yapılabilir.

a) Doküman,

b) Kararın 45 inci maddesinde belirtilen önemli değeri olmayan eşya,

c) Kararın 62 nci maddesinde belirtilen değeri 1500 Avro'yu, miktarı  brüt 30 kilogramı geçmeyen, bir gerçek kişi adına gelen ticari miktar ve  mahiyet arz etmeyen eşya,

d) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci  fıkrasının sekizinci bendinin (d) alt bendi kapsamı numunelik eşya ve  modeller".

2) Kararın 45 inci maddesi çerçevesinde posta veya hızlı kargo  taşımacılığı kapsamında gelen eşyaya muafiyet uygulanmasında, eşyanın ticari  miktar ve mahiyette olup olmadığı veya bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye  gelip gelmediği önem arz etmemektedir. Bununla birlikte, Kararın 62 nci  maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya  muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın bir gerçek kişiye gelmesi, ticari  miktar ve mahiyet arz etmemesi ve değerinin 1500 Avro'yu, miktarının  diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere brüt 30 kilogramı  geçmemesi gerekmektedir.

3) Kararın 61 inci maddesinde düzenlenen 430 Avro  tutarındaki yolcu beraberi eşya muafiyeti, posta veya hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla getirilen eşyaya uygulanmamaktadır.

4) Kararın 62 nci maddesi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesindeki  gerçek bir kişiye posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın  vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden Kararın 45 inci maddesinde geçen  değer mahsup edilmeyecektir.

5) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın  kıymetinin muafiyet limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo  ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye'deki  bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün  teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır. Eşyanın  sigorta poliçesinde belirtilen kıymetinin yüksek ya da düşük bildirilmiş  olduğunun tespiti durumunda, eşyanın kıymeti ibraz edilen faturaya, satış  fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu  tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük  bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

6) Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından  siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve  modellerin gümrük işlemleri, Kararın 45 ve 62 nci maddelerinden  bağımsız olarak, 86 ncı madde hükümleri çerçevesinde gümrük vergilerinden  muafen posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi  kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya  ambalajında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene  memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın  işlemlerinin yukarıda bahsi geçen hükümler kapsamında sonuçlandırılması  gerekmektedir.

Bu Genelge hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı  yoluyla muafiyet hükümleri kapsamında getirilmesi yasaklanan eşyanın numune  olduğuna kanaat getirilmesi ve bu maddede belirtilen şartları karşılaması  koşuluyla muafen ithali mümkün bulunmaktadır.

7) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla şahsi tedavide  kullanılmak üzere getirilen ilaçların, gümrük memurunca alıcı şahsın  hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kesin olarak kanaat getirilmesi  durumu saklı kalmak üzere, gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alman  rapor, doktor raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak,  girişine izin verilecektir.

8) Cep telefonunun muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için,  sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir.  Dolayısıyla, yolculuk öncesi veya sonrasında gönderilen yolcu beraberi eşya  kapsamı dahil olmak üzere, cep telefonunun posta veya hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir surette  getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışına giden  yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt  dışında kalması veya tamir amacıyla yurt dışına gönderilmiş olması ve bu  telefonların posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi  durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun  "http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php" adresinden yapılacak sorgulama  sonucu teyit edilmesi halinde muafen teslim edilmesi mümkündür.

9) Hayvansal ürünlerin posta veya hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla yurda girişine ilişkin işlemler, 1/2/2012 tarihli ve  28191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel  Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin 5 inci  maddesi uyarınca yürütülür.

10) 13/6/2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda  ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 no.lu alt bendinde  tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 6/12/2003 tarihli ve 25308  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi  2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu  gıdaları"nın Kararın 45 inci ve 62 nci maddeleri kapsamında ithali mümkün  bulunmamaktadır.

Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin,  hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun  önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi"ni  ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta  veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir. Rapor veya reçetelerin,  eşyanın ilgilisine teslim edildiği tarih itibariyle son bir yıl içerisinde  düzenlenmiş olması yeterli olup, her gönderi için yeni bir rapor ve reçete  aranmasına gerek bulunmamaktadır.

11) 30/3/2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesi ile  kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin Kararın 45 inci ve 62 nci  maddeleri kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadır.

12) 10 ve 11 inci maddelerde bahsi geçen ve muafen ithali mümkün  olmayan eşyaya, kıymetine ve miktarına bakılmaksızın genel hükümler  çerçevesinde, mer'i gümrük ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri  uygulanarak işlem yapılabilir.

13) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesine  sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka  eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terk veya mahrecine iadesinin  talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan eşyaya genel hükümler  çerçevesinde işlem yapılır.

14) Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile 4207 sayılı Tütün  Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci  maddesinin altıncı fıkrasına eklenen hüküm gereğince "tütün ürünü" kabul  edildiğinden, elektronik sigara ve her tür kartuşlarının Kararın 45 ve 62  nci maddeleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali  yasaktır.

15) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi  Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye  haiz maddelerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihracı  mümkün bulunmamaktadır.

16) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer  Aletler Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde yer alan kişiler hariç,  yurtiçinde kayıt ve ruhsatı bulunmayan silah ve tüfeklerin serbest dolaşıma  sokulması mümkün bulunmadığından söz konusu eşyanın posta veya hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla da getirilmesi yasaktır. Ancak, silah ve tüfekler hariç  olmak üzere, 2013/11 sayılı Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar,  Bıçaklar ve Benzeri Araçların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamı eşyanın posta  veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulmak istenmesi  halinde, kıymeti, miktarı veya ağırlığı hakkında herhangi bir istisna  getirilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak genel güvenlik ve  asayiş yönünden uygunluk yazısının ibrazı gerekmektedir.

17) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın  gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin  tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurularak 4458  sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca işlem başlatılması  gerekmektedir.

6/7/2011 tarihli 2011/39 sayılı Genelgenin posta ve hızlı kargo yoluyla  gelen eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin hükümleri yürürlükten  kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen  eşyaya ilişkin olarak yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesisi  hususunda gereğini rica ederim.

  Ziya ALTUN YALDIZ
  Bakan a.
  Müsteşar

DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı