Gümrükler Genel Müdürlügü: Özel takas kapsaminda yapilan ithalat-ihracat karsilama oranlarina göre KKDF istisnasi olup olmayacagi... 04.04.2014 tarihli 6772 sayili tasarruflu yazisi ( )

Gümrükler Genel Müdürlügü: Özel takas kapsaminda yapilan ithalat-ihracat karsilama oranlarina göre KKDF istisnasi olup olmayacagi... 04.04.2014 tarihli 6772 sayili tasarruflu yazisi ( )


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2014 tarihli 6772 sayılı  tasarruflu yazısı (Özel takas kapsamında yapılan ithalat-ihracat  karşılama oranlarına göre KKDF istisnası olup olmayacağı )

 

T.C.
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 85593407-156.06.01
Konu : KKDF
 
04.04.2014 /  6772
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: a) 02/10/2012 tarihli ve 20401 sayılı yazımız.

b) 04/02/2014 tarihli ve 2383 sayılı yazımız.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesinin d  fıkrasında; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme  şekillerine göre yapılan ithalatların KKDF kesintisine tabi olduğu hükme  bağlanmış, aynı Kararın 4 üncü maddesinin 12 numaralı bendinde takas fon  kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Ayrıca, 6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takas  veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat  2006/4) ile de takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatın usul ve  esaslar belirlenmiştir. Bununla birlikte, Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret  Müsteşarlığı) tarafından Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata  İlişkin 2006/4 seri nolu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile  yürürlükten kaldırılmıştır.

Kambiyo takibini kaldıran mevzuat değişikliği ve takasa ilişkin ithalat  ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları  düzenleyen mevzuatın yürürlükten kalkmasıyla takas işlemlerinin takibi  yapılamaz hale gelmiştir.

Akabinde, takas işlemlerinde takibin sağlanmasına ilişkin usul ve  esasları belirleyen 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge  yayımlanmış, söz konusu Genelge ile bankacılık sisteminin kullanılmadığı  veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete  mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde,  belirli şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde  KKDF kesintisi yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda ise mezkur Genelge kapsamı dışında kalan  takas işlemlerinin takibi yapılamadığından, ilgi (a)'da kayıtlı yazımızda  belirtilen zamanaşımı hükmü dikkate alınarak ithalat ve ihracat toplamları  arasında mahsuplaşmaya gidilmeyerek, 12/07/2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanan Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata  İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/4) Yürürlükten Kaldırılmasına  İlişkin Tebliğin (No: İhracat 2008/10) yürürlük giriş tarihi olan 12/7/2008  tarihinden itibaren özel takas ve bağlı muamele işlemleri için KKDF  istisnasının uygulanmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, 2011-2013 yılları arasında ödeme şekli takas olarak beyan  edilen ithalat ve ihracat beyannameleri incelemeye tabi tutulmuş, bu  çerçevede belirtilen dönemde belli bir ülkeden yapılan ithalat işlemlerinin  karşılığı ihracatların ithalat yapılan ülkeye ve firmaya yapılıp yapılmadığı  incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda tespit edilen ve yazımız ekinde Bölge  Müdürlüklerine göre tasnif edilmiş listesi gönderilen firmaların ödeme  şeklini "özel takas" beyan ederek gerçekleştirdikleri ithalat ve ihracat  işlemlerinin, Bölge Müdürlükleri Kontrol Şubelerince zamanaşımı hükümleri de  dikkate alınarak incelenmesi bu suretle ilgili ithalat işlemlerinde KKDF  istisnası uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi uygun bulunmuştur. Bu  kapsamda, söz konusu firmaların banka ve muhasebe kayıtlarının incelenmesi,  ihracatlarının ithalatlarını karşılayıp karşılamadığının tespiti,  karşılaması durumunda 88/12944 sayılı Kararın 4 üncü maddesinin 12 numaralı  bendi çerçevesinde takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması,  karşılamaması halinde ithal edilen eşya bedeli kısmen veya tamamen döviz  transferi ile karşılanmış ise döviz transferinin beyanname tescil tarihinden  önce olması durumunda KKDF istisnası uygulanması, sonra olması durumunda ise  ödeme şekli mal mukabili olarak değerlendirilerek KKDF istisnası  uygulanmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

  Cenap AŞCI
  Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Batı Marmara, Doğu Marmara, Ege, Orta Akdeniz,

Orta Anadolu, Uludağ, Fırat, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge  Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc