Bakanlar Kurulu: Dahilde Isleme Rejimi Kararinda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Karar - 2014/6197 (18.04.2014 t. 28976 s. R.G.)

small_resmi-gazete(16).bmp


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında  Karar - 2014/6197 (18.04.2014 t. 28976 s. R.G.)

 

Karar Sayısı : 2014/6197

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın  yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/2/2014 tarihli ve 12851 sayılı  yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963  tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı  Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121  inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984  tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/2/2014  tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

DAHİLDE İŞLEME  REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 MADDE 1 - 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü  maddesine aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının öngördüğü  basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik  kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere  yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifikayı,”

MADDE 2 - Aynı Kararın 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, yurt içinden temin edilen eşya için, bu Kararın ikincil işlem  görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmaz.  Ayrıca, yurt içinden temin edilen eşyanın belge süresi içerisinde işlem  görmüş ürün olarak ihracının gerçekleştirilmemesi halinde, bu Kararın 22  nci maddesinde belirtilen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi  hükmü uygulanmaz.”

MADDE 3 - Aynı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya A sınıfı onaylanmış  kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde  işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan  verginin %1'inin,”

MADDE 4 - Aynı Kararın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih  esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge  kapsamında hiç ithalat yapılmaması halinde de belge süresi azami 3 (üç)  ay uzatılır. Ayrıca, firmanın belgeli performansı dikkate alınarak  dahilde işleme izin belgesine verilecek ek süreler, bu Karara istinaden  yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 5 - Aynı Kararın 19 uncu  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 - Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi  firmaların, belge/izin ihracat taahhüdünü kapatmak için, bu Karara  istinaden yayımlanacak tebliğ hükümleri çerçevesinde müracaat etmeleri  gerekir. Aksi takdirde, bu belge/izin müeyyide uygulanarak resen  kapatılır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü,  belgede/izinde belirtilen şartlar da dikkate alınmak suretiyle, dahilde  işleme rejimi hükümleri çerçevesinde eşdeğer eşya ve/veya ithal  eşyasından elde edilen işlem görmüş ürün ile değişmemiş eşyanın başlamış  işlemler dahil olmak üzere ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla kapatılır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni ihracat taahhüdü,  belge/izin sahibi firma ve/veya aracı ihracatçı firma tarafından  gerçekleştirilen ihracat ile kapatılır. Ancak, Bakanlıkça (İhracat Genel  Müdürlüğü) aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin  belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, asıl işlem  görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi  içerisinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük  idaresince yerinde tespiti (eşyanın muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası  ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların  eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette  teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin  tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla  4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 207  nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu durumda serbest  dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal  edilen eşyanın veya asıl işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı  çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi  veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın  gerçekleştirilmesi aranmaz.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin  belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen asıl işlem görmüş  ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri  getirilmesi halinde, geri gelen asıl işlem görmüş ürün belge/izin süresi  içerisinde ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali  için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon  mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken  vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 170 inci  maddesi ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu  durumda serbest dolaşıma giren ithal eşyaya tekabül eden ihracatın  gerçekleşmesi aranmaz.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal  edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin  ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde  gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde  gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre  ithali hallerinde, bu ürünün ihracatının gerçekleştirilmesi aranmaz.  İkincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimine göre  ithaline ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak  tebliğle belirlenir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı  taahhüt edilen işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi sahibi  firmalara yurt içinde teslimine ilişkin usul ve esaslar, bu Karara  istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç  edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi  içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı  çerçevesinde ve süresi geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle  varsa yararlanılan hak ve menfaatin bu Kararın 6 ncı maddesi hükmüne  göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince  bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat  taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili  ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir.  Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen  eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate alınmaksızın ilgili dahilde  işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma  koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile tekemmül ettirilir.  Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin  belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük  beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa  taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç  edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü  kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple geri getirilen ve belge/izin  sahibi firma tarafından yeniden ihraç edilecek işlem görmüş ürünün, yeni  bir belge/izin kapsamında ayniyet tespiti ve ihracat nedeniyle varsa  yararlanılan hak ve menfaatin bu Kararın 6 ncı maddesi hükmüne göre  teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince  ithalatına müsaade edilir.

İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde  işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir  sebeple geri getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden  ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma  işleminin yeniden tekemmül ettirilmesini teminen ilgili ihracatçı  birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt  kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde  çerçevesinde, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni  taahhüt kapatma işleminin ihracatçı birlikleri genel  sekreterliğince/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan değerlendirme  sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın  ithalatında alınmayan verginin bu Kararın 22 nci maddesi çerçevesinde  geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin  iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün  ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma  işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi  dikkate alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde  işleme izninin ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut  gümrük beyannameleri (geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi  ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk kapatma işlemine esas teşkil eden  gümrük beyannameleri) ile tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının  kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme  izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate  alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa taahhüt kapatma işlemi  müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin  belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde  Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde  Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf  ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya  Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün  ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya  ilişkin varsa telafi edici verginin, bu Kararın 16 ncı maddesi hükmüne  istinaden her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine  dair bilgi ve belgelerin tevsiki aranır. Belge/izin kapsamında telafi  edici verginin fazla ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile  telafi edici verginin eksik ödendiği ihracata ilişkin gümrük  beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda, eksik ödenen ve 6183  sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate  alınarak hesaplanan telafi edici vergiye ilişkin kısmın, 4458 sayılı  Gümrük Kanununun 211 inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen  telafi edici vergiye ilişkin kısımdan düşülmesi suretiyle taahhüt  kapatma işlemi tekemmül ettirilir. Ancak, ilgili ihracata ilişkin gümrük  beyannamesi kapsamında eksik ödenen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan telafi  edici verginin eksikliği tamamlanamamışsa, taahhüt kapatma işleminin  tekemmül ettirilebilmesi için eksik kısmın ilgili ihracata ilişkin  gümrük beyannamesi kapsamında yatırıldığına ilişkin bilgi ve belgelerin  tevsiki aranır.

İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip, dahilde işleme izin  belgesi/dahilde işleme izni kapsamında alınan teminat veya vergi, bu  Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen usul ve esaslar  çerçevesinde ilgili firmaya geri verilir.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının  belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu  Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir.

İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde  işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel  Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü)  uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı  birlikleri genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya  belge/izin kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir  sebeple geri getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede,  taahhüt kapatma işlemi geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın  giderilmesini veya geri gelen eşyaya ilişkin olarak bu maddede  belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı  yeniden kapatılır. Ayrıca, maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya  çıkan yeni durumla sınırlı kalmak kaydıyla yeni işlemler de tekemmül  ettirilebilir.”

MADDE 6 - Aynı Kararın 20 nci  maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kararın 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü saklı kalmak  kaydıyla, ikincil işlem görmüş ürünün ihraç edilmemesi halinde, ithal  eşyasına ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki kur ve vergi oranı veya  asıl işlem görmüş ürünün ihraç edilen kısmı oranında ikincil işlem  görmüş ürünün serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil  tarihindeki kur ve vergi oranı esas alınarak hesaplanan verginin, ilgili  gümrük idaresine yatırıldığının tevsiki aranır. Aksi takdirde, 22 nci  madde hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 7 - Aynı Kararın 22 nci  maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracatı  gerçekleştirilmeyen eşya için, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci  maddesi çerçevesinde müeyyide uygulanır.”

“Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye  Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben  1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi,  ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması  halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458  sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde  usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme  izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine  getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay  içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya  gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu  işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük  Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük  cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.”

MADDE 8 - Aynı Kararın 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş  yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler  için, dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla  tebliğ, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.”

MADDE 9 - Aynı Karara aşağıdaki geçici madde  eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce  düzenlenmiş, belge süresi bitmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz  kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece 4458 sayılı Gümrük  Kanununun 241 inci maddesi çerçevesindeki işlemlerin yapılabilmesini  teminen, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay  içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi kaydıyla, bu  müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilir ve dahilde işleme  izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge  süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği  işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya  kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge kapsamında  değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin  üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası  tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye gümrük  bölgesine getirilen eşyanın belge süresinin bitimini takiben

2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi,  ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması  halinde, bu işlemler belge kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı  Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde  usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.”

MADDE 10 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu  Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
   Tarihi Sayısı
   27/1/2005 25709
Bakanlar Kurulu  Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî  Gazete'nin
   Tarihi Sayısı
1- 15/12/2005 26024
2- 6/8/2006 26251
3- 23/9/2006 26298
4- 8/12/2006 26370
5- 8/4/2008 26841
6- 8/10/2008 27018
7- 10/2/2009 27137
8- 17/7/2009 27291
9- 14/5/2010 27581
10- 29/6/2010 27626
11- 22/8/2010 27680
12- 13/11/2010 27758
13- 4/5/2012 28282
14- 4/12/2012 28487