Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig ( Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menseli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00 ) (No: 2014/13) (25.04.2014 t. 28982 s. R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig ( Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 	menseli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00,  7019.90.00.30.00 ) (No: 	 2014/13) (25.04.2014 t. 28982 s. R.G.)


GÜMRÜK HABER- UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/13) (25.04.2014 t. 28982 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Yasal dayanak ve başvuru

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) ile yürürlüğe konulan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve  23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin  önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan ara gözden geçirme  soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat  kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.

(2) Şikâyetçi yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)  menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00,  7019.90.00.30.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan  “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalatında halen uygulanmakta olan  dampinge karşı önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle  uğradığı zararı ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gerekçesiyle söz konusu  ülke menşeli ürüne yönelik bir ara gözden geçirme soruşturması açılması  istemiyle başvuruda bulunmuştur.

Önleme tabi ürün

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 7019.11, 7019.12, 7019.19,  7019.31, 7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00 GTİP’lerinde yer alan “cam  elyafı takviye malzemeleri”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı  mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife  pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ  hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun  Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil  niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem

MADDE 4 – (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci mükerrer sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) kapsamında Chongqing Polycomp International  Corporation (CPIC) firması için CIF bedelin %20,20’si, diğer firmalar için  %23,75’i oranlarında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde  başvurunun ÇHC menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara ilişkin ara  gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delilleri içerdiği  anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Bir ara gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi  için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta  Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün  için Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir ara gözden geçirme  soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince,  soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel  Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen  ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen  ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen  üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki  Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan  özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya  kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi  Bakanlığına ait “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet sayfasındaki  (www.tpsa.gov.tr)  ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde,  soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini,  destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(5) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu  maddenin 1 inci ve 3 üncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar  (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları,  tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi)  görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında  belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili  sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi  belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların  isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks  numaraları belirtilmelidir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası  çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli  olmayan bir özeti sunulmalıdır. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul  ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olmalıdır. İlgili taraflar,  istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını  belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek  nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 8 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu  cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin  gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği  bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna  ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37  günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 7 nci  maddenin beşinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma  ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın  akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde,  ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde  gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi  reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da  yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş  sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai  belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine  gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine  gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin  aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 18-22/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: ags210@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış  kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc