Gümrükler Genel Müdürlügü: Tehlikeli Madde Tasimaciligi Denetimleri 16.04.2014 / 07340 Tasarruflu yazi

Gümrükler Genel Müdürlügü: Tehlikeli Madde Tasimaciligi Denetimleri 16.04.2014 / 07340 Tasarruflu yazi


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :74428289 -120.01.01 S 04

Konu   :Tehlikeli Madde Taşımacılığı

 Denetimleri

 

 

16.04.2014 / 07340

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanarak 24.10.2013 tarihli, 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin "Denetimle Görevli ve Yetkili Kurum ve Kuruluşlar" başlıklı 23 üncü maddesi ile Bakanlığımız personeline bazı yetki ve sorumluluklar verilmiştir.

Mezkur Yönetmelik ile gümrük idaresine verilen denetim yetkisinin kullanılması sırasında oluşabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi bakımından söz konusu Bakanlık yetkilileri ile yapılan toplantı ve yapılan yazışmalar sonucunda anılan Bakanlıktan alınan ve ekte bir örneği gönderilen 20.03.2014 tarihli, 14954 sayılı yazıda Bakanlıklarınca yeni bir düzenleme yapılıncaya değin yukarıda bahsi geçen Yönetmelik ile gümrük personelince yapılması öngörülen denetimlerin gümrük kapılarında yapılmayabileceği ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

 

Ek: Yazı Örneği

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

T.C.

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlike Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı    :27401505-360.02/14954

Konu   :Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri                                         20.03.2014

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Dumlupınar Bul. No:15 Eskişehir yolu 9.Km. Ankara

 

İlgi:     a) 30.12.2013 tarihli ve 1677 sayılı yazımız.

         b) 07.03.2014 tarihli ve 120.01.01.S.04/775-04779 sayılı yazınız.

 

İlgi (b) yazıda, 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin “Denetimle Görevli ve Yetkili Kurum ve Kuruluşlar” başlıklı 23 üncü maddesi ile Bakanlıklarına denetim yetkisinin verilmiş olduğu, ilgi (a) yazımız ekindeki “Yol Kenarı Denetimi Genelgesi” uyarınca da denetim yapan personel tarafından uygulanan idari para cezası tutanaklarının Bakanlığınıza bildirilmesinin talep edildiğinden bahisle, sınır gümrük idarelerince anılan Yönetmelik uyarınca yapılacak kontrollerde; kontrol sahasının ve zamanın yetersiz olduğu, personel sayısı açısından sıkıntıya yol açacağı, özellikle akaryakıt taşımacılığının yoğun bir şekilde yapıldığı Güneydoğu kara sınır kapılarında uzun kuyrukların oluşmasına sebebiyet vereceği; bu durumun, ülkemiz ile sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkış işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, bürokrasi ve zaman kaybının önüne geçilmesine yönelik yayımlanan 2006/11 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile çelişeceği ifade edilerek, söz konusu denetimlerin sınır kapılarından ziyade yurt içinde yapılmasının yerinde olacağı ve bunlara ilave olarak denetimlerin kara sınır kapılarında ve liman sahalarında nasıl ve ne şekil yapılacağı, bu kapsamda taşıma yapan araçların tümünün mü yoksa risk kriterlerine göre belirlenecek araçların mı kontrol edileceği hususlarının aydınlığa kavuşturulması gerektiği belirtilmektedir.

Malumları olduğu üzere, söz konusu Yönetmeliğin “Yol Kenarı Denetimi” başlıklı 24. Maddesi “Bakanlık, görev ve yetkileri kapsamında, trafikte seyreden taşıtların kontrolleri için karayolları kenarlarında tesis edilen sabit veya mobil denetim istasyonlarında tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimini yapar. Tehlikeli madde taşıyan taşıtların denetimleri ayrıca; 23 üncü maddede belirtilen kurumlardan karayolunda denetim yapma yetkisi bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup personel tarafından da yapılır.” hükmünü amirdir. Bu hüküm gereği, Bakanlığımız personelince yol kenarı denetim istasyonlarında, Emniyet Genel Müdürlüğü personelince de yol kenarlarında “Yol Kenarı Denetimleri Genelgesi” çevresinde denetimlere fiilen başlanmıştır.  

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede; ilgili birimlerce yol kenarlarında yapılan denetimler göz önünde bulundurularak ilgi (b) yazınızdaki endişeleri ortadan kaldırmak ve Başbakanlığın 2006/11 sayılı Genelgesi ile çelişmemek amacıyla, ilgi (a) yazımız ekindeki “Yol Kenarı Denetimleri Genelgesi'nde belirtildiği üzere Bakanlığımızca denetim hususunda yeni düzenlenme yapılıncaya kadar söz konusu denetimlerin gümrük kapılarında yapılmayabileceği hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

M.Mehdi GÖNÜLALÇAK

Bakan a.

Genel Müdür V

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc