Gümrükler Genel Müdürlügü: Özel Takas ödeme sekline göre ithalatlarda ithalat-ihracat karsilastirmasi ile KKDF tahakkuku (13.05.2014 tarih ve 368859 sayili tasarruflu yazisi)

small_gum-logo(369).jpg


Gümrük Haber - Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.05.2014 tarih ve 368859 sayılı  tasarruflu yazısı (Özel Takas ödeme şekline göre ithalatlarda  ithalat-ihracat karşılaştırması ile KKDF tahakkuku) 

 

T.C. 
GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler  Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 85593407/156.06
Konu: KKDF
 
13.05.2014 /  368859
GÜMRÜK VE  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: a) 02/10/2012 tarihli ve 20401 sayılı yazımız.

b) 04/02/2014 tarihli ve 2383 sayılı yazımız.

c) 04/4/2014 tarihli 6772 sayılı yazımız.

İlgi (c)'de kayıtlı yazımızda; 2011-2013 yılları arasında ödeme şekli  takas olarak beyan edilen ithalat ve ihracat beyannamelerinin incelemeye  tabi tutulduğu, bu çerçevede belirtilen dönemde belli bir ülkeden yapılan  ithalat işlemlerinin karşılığı ihracatların ithalat yapılan ülkeye ve  firmaya yapılıp yapılmadığının incelendiği, yapılan inceleme sonucunda  tespit edilen ve yazımız ekinde Bölge Müdürlüklerine göre tasnif edilmiş  listesi gönderilen firmaların ödeme şeklini "özel takas" beyan ederek  gerçekleştirdikleri ithalat ve ihracat işlemlerinin, Bölge Müdürlükleri  Kontrol Şubelerince zamanaşımı hükümleri de dikkate alınarak incelenmesi bu  suretle ilgili ithalat işlemlerinde KKDF istisnası uygulanıp  uygulanmayacağının belirlenmesinin uygun bulunduğu bu kapsamda, söz konusu  firmaların banka ve muhasebe kayıtlarının incelenmesi, ihracatlarının  ithalatlarını karşılayıp karşılamadığının tespiti, karşılaması durumunda  88/12944 sayılı Kararın 4 üncü maddesinin 12 numaralı bendi çerçevesinde  takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmaması, karşılamaması halinde ithal  edilen eşya bedeli kısmen veya tamamen döviz transferi ile karşılanmış ise  döviz transferinin beyanname tescil tarihinden önce olması durumunda KKDF  istisnası uygulanması, sonra olması durumunda ise ödeme şekli mal mukabili  olarak değerlendirilerek KKDF istisnası uygulanmaması gerektiği ifade  edilmiştir.

Belirtilen dönemde takas işlemi yaptığı tespit edilen, yazımız ekinde  Bölge Müdürlüklerine göre tasnif edilmiş listesi yer alan firmaların ödeme  şeklini takas beyan ederek yapmış oldukları ithalat ve ihracat işlemlerinin  de yukarıda bahsi geçen talimatımız çerçevesinde incelenerek  sonuçlandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

  Erkan ERTÜRK
  Daire Başkanı


EKLER:1 liste örn

DAĞITIM:
Doğu Marmara, Ege, Orta Akdeniz, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri