Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Islemlerinin Kolaylastirilmasi Yönetmeligi (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Islemlerinin Kolaylastirilmasi Yönetmeligi (21.05.2014 t. 	 29006 s. R.G.)


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (21.05.2014 t.  29006 s. R.G.)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak  belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi,  askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında  faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme,  onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat  uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve  güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan  faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük  mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve  esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli  ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5/A, 10, 71, 73, 150, 202  ve 204  üncü maddeleri, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin  Uygulanması Hakkında Kararın 116 ncı  maddesi, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan  Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19  ilâ 23  üncü maddeleri ile 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi  Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine  İlişkin Kararın 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda  tanımlanan deyimlere ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda  serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli  rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu  idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük  idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,

d) Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı: İhracatçı  tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde  belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli  ayrıntıda tanımlayan metni 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden  Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek IV’ünde,  26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünün (a) ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın  Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın  Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Türkiye - Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe  Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti  Hakkında Yönetmeliğin  Ek IV’ünde, 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest  Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin  Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Türkiye  Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında  Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura  Beyanına İlişkin Yönetmeliğin ek  II’sinde yer alan usulüne uygun olarak yapılan beyanları,

e) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi  ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi  bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan  aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren  yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

g) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi  bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan  aynı gruba ait imalatçı firmayı,

ğ) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi  bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan  aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren  yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

h) İhracatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ihraç işlemlerinin  firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılması  suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan  çıkış gümrük idaresine sevk edilmesini,

ı) İthalatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ithalat gümrük  idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi  tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin firmanın kendi  tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapılmasını,

i) İzinli alıcı: İthalat eşyasını varış gümrük idaresine  getirmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan kendi tesislerine veya  ithalatta yerinde gümrükleme iznine haiz eşya sahibinin tesislerine sevk  etmeye ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırmaya  yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit  beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,

j) İzinli gönderici: Eşyanın transit işlemlerini kendi  tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı  hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine  sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde  transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,

k) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458  sayılı Gümrük Kanununu,

l) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan  Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

m) Kontrol türü: Eşyanın muayene ve/veya belge kontrolüne tabi  tutulup tutulmayacağını gösteren kırmızı, sarı, mavi veya yeşil hattı,

n) Onaylanmış ihracatçı: İhracatta yerinde gümrükleme,  basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize  etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED fatura  beyanı düzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi,

o) Parsiyel taşımacılık: Birden fazla transit beyanı  kapsamında aynı araç içerisinde aynı ihracatçıya ya da aynı veya birden  fazla transit beyanı kapsamında ve aynı araç içerisinde ihracatta birden  çok ihracatçıya, ithalatta ise birden çok ithalatçıya ait eşyanın  taşınmasını,

ö) Sertifika: Bu Yönetmeliğin öngördüğü basitleştirilmiş  uygulamalar, beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalar ile emniyet ve  güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere  yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikasını,

p) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve  işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil eşyanın  gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge  ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait  yerlerde kontrolünü,

r) Sonradan kontrol yetkilisi: 27/10/2008 tarihli ve 27037  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca  sonradan kontrol işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kişiyi,

s) Yeşil hat: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi  tutulmadığı hattı,

ş) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya: 20/5/1987 tarihli  Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Ek I, İlave I’inde yer alan  eşya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Ek-33’ünde yer alan eşyayı,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı,  Sertifika Başvuru Koşulları, Sertifika  Başvurularında Aranacak Belgeler, Başvuru Şekli ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı

MADDE 4 – (1) 5 ilâ 8 inci maddelerde belirlenmiş  koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye  Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan  gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve  kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan  ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet  ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere  yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır.

(2) Sertifika sahibi şirketin, devir veya birleşme suretiyle tüzel  kişiliğinin sona ermesi durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi  şirketi devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az üç  yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz. Ancak tüzel kişiliği sona  eren şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer  alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci  fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı sertifika talebinde bulunan  kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte  değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci  maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin  birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci  fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde tüzel kişiliği sona eren  firmanın verileri de kullanılır. Yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi  devralan şirketin sertifikalandırılmasında yapılacak yerinde incelemede  tüzel kişiliği sona eren sertifika sahibi şirketin tesislerinin 8 inci  maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz. Ancak  bunun dışındaki tesislere bakılır.

(3) Sertifika sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla  bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi  halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından sertifika sahibi  şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket  ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika  başvurusunda en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak  sertifika sahibi şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ)  bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı  maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı sertifika  talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları  ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci  fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası,  57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c)  bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin  birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde sertifika sahibi  firmanın verileri de kullanılır.

(4) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan  bir başka şirketin katılması durumunda, sertifika sahibi şirket tarafından  devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde  gümrük idaresine bildirilir. Bu tarihi izleyen altmış iş günü içerisinde 10  uncu maddede sayılan belgelerle birlikte 11 inci madde uyarınca yeniden  sertifika başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süre sonuna kadar sertifika  için yeniden başvurulmaması halinde, sertifika 154 üncü maddenin on birinci  fıkrası uyarınca geri alınır. Başvurunun 12 nci madde uyarınca yapılacak ön  incelemesinde devir suretiyle katılarak tüzel kişiliği sona eren şirketin 5  inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere  ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (j)  bendinde belirtilen beyan sayısı yeniden sertifika talebinde bulunan kişi  adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte  değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci  maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin  birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci  fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde devralınan şirketin verileri de  kullanılır. Başvurunun 13 üncü madde uyarınca yapılacak yerinde  incelemesinde sertifikası yenilenen şirketin tesislerinin 8 inci maddede  belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz, ancak  devralınan şirketin tesislerinin bu koşulları sağlayıp sağlamadığına  bakılır.

(5) Sertifika sahibi şirketin, sertifika sahibi bir başka şirkete devir  suretiyle katılması veya sertifika sahibi bir başka şirketle yeni bir tüzel  kişilik altında birleşmesi durumunda, yeniden sertifika başvurusunda  bulunulmaz. Bu durumda her bir şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının  (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile  aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı  birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası,  45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci  maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96  ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci  fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde her bir şirketin verileri  birlikte kullanılır.

(6) Sertifika başvurusunda bulunan şirketin, iki veya daha fazla şirketin  devralınması veya yeni kurulan bir şirket şeklinde birleşilmesi sonrasında  başvuruda bulunması halinde, her bir şirketin en az üç yıldır faaliyette  bulunması kaydıyla, her bir şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c)  ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı  maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı birlikte  değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci  maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin  birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci  fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde verileri birlikte kullanılır.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki  basitleştirilmiş uygulamalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın,  faydalanmalarına izin verilir:

a) Eksik beyan usulü,

b) Kısmi teminat uygulaması.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki  basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanmalarına, talep etmeleri ve o  uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları da sağlamaları halinde  izin verilir:

a) Götürü teminat uygulaması,

b) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;

1) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve  kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine  ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

2) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla  tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım  ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı  olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında  gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın  fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

3) İhracatta yerinde gümrükleme izni,

c) İzinli gönderici yetkisi,

ç) İzinli alıcı yetkisi,

d) İthalatta yerinde gümrükleme izni.

(9) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne  ilişkin aşağıdaki kolaylaştırmalardan ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın,  yararlanma izni verilir:

a) Yeşil hat uygulaması,

b) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde  kontrollerinin öncelikle yapılması,

c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde  muayenenin öncelikle yapılması.

(10) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine Türkiye Gümrük  Bölgesine giriş ve çıkışta aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine  ilişkin kolaylaştırmalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma  izni verilir:

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet  beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin  gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle  yapılması,

c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

(11) Adına sertifika düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu sertifika  kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan, bizzat bu kişilerce yararlanılır.  Söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi başka kişilere  kullandırılamaz.

(12) Sertifika kapsamında tanınan hak, uygulama ve kolaylaştırmalardan  yalnızca sertifikanın geçerli olduğu sürece yararlanılabilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için  aranacak güvenilirlik koşulu

MADDE 5 – (1) Güvenilirlik koşulunun yerine  getirilmiş olması için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanmış olduğunun  yapılacak ön inceleme neticesinde gümrük idaresince tevsik edilmiş olması  gerekir.

a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip  gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini  haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene  ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve  casusluk, uluslararası suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye  kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,  hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan  mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765  sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237  sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına  teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa;  7/1/1932 tarihli ve mülga 1918 sayılı  Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607  sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı  Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele  Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015  sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549  sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna,  12/6/1933 tarihli ve 2313  sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986  tarihli ve 3298  sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya  mahkumiyet kararı bulunmaması.

b) Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu;  yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip  gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini  haiz çalışanlarının, 5237  sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan uluslararası suçlar, devletin  güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı  suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,  rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,  inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve  iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat  karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama  suçlarından, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs  suçlarından, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs  suçlarından, petrol kaçakçılığı suçlarından, uyuşturucu kaçakçılığı  suçlarından, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer  ülkelerin mevzuat hükümlerine muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararı  bulunmaması.

c) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl  içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir  dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı  gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük  cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam  sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören  ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde  birini aşmaması.

ç) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl  içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir  dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali  nedeniyle, haklarında Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası ile  237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında  öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza  kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde  başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve Kanunun 84  üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında  taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı ile Kanunun 84 üncü  maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket  veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara  sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan  transit beyanı toplam sayısının yüzde birini aşmaması.

d) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl  içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir  dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı  gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci  maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında  öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda  düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki usulsüzlük  cezasının iki yüz elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı  maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden  fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata  ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının binde ikisini aşmaması.

e) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl  içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir  dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali  nedeniyle, haklarında Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası ile  237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında  öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda  düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki usulsüzlük  cezasının iki yüz elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca  düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak  koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve  Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri  kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı ile Kanunun  84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve  hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü,  kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş  olan transit beyanı toplam sayısının binde ikisini aşmaması.

f) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl  içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir  dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı  gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi  uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen  usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile  Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında  öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı  toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem  gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının  yüzde ikisini aşmaması.

g) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl  içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir  dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali  nedeniyle, haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci  maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını  aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi  uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını  aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak  koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve  Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri  kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı ile Kanunun  84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve  hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü,  kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş  olan transit beyanı toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması.

ğ) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl  içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir  dönem içerisinde beyan edilen özet beyanlardan kaynaklı gümrük mevzuatı  ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun  241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç  katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi  uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını  aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak  koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet  beyan toplam sayısının yüzde birini aşmaması.

h) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu  bulunmaması.

ı) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması.

i) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu  bulunmaması.

j) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan önceki takvim yılı içinde  veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl  içerisinde gümrük idaresinde en az yüz adet beyan kapsamında işlem  yapılmış olması.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci  maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı beyannameye  ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza kararı bir ceza kararı sayılır.

(3) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında aynı gümrük  idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama  sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek  bir ceza kararı sayılır.

(4) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında kesinleşmemiş  ceza kararları dikkate alınmaz.

(5) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında ceza  kararının düzenlendiği tarih esas alınır. Başvurunun değerlendirilmesinde,  başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıldan daha önce  işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(6) Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinin uygulanmasında Kanunun 234  üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate  alınmaz.

(7) Birinci fıkranın (ç), (e) ve (g) bentlerinin uygulanmasında özet  beyandan dolayı düzenlenen ceza kararları ile belirtilen dönem içerisinde  beyan edilmiş olan özet beyan sayıları dikkate alınmaz.

(8) Birinci fıkranın (h), (ı) ve (i) bentlerinin uygulanmasında ilgili  mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen,  taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için  aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu

MADDE 6 – (1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa  taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun kabul  edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını  değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama  sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik  edilmiş olması gerekir.

a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince  yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin  sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve  kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe  ilkelerine uygun olarak tutmak.

b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde  gösterilmesini ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün  kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak.

c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin  fiziki veya elektronik olarak erişebilmesine olanak sağlamak.

ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun  ortamı sağlamak.

d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir  lojistik kayıt sistemine (stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe  sistemi ve benzerleri) sahip olmak.

e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz  işlemlerin tespitine imkân veren, eşya akışının idaresi için uygun,  belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve  iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip  olmak.

f) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük  idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir  sistematiğe sahip olmak ve

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç  kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli  personel istihdam etmek veya

2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden  tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol  süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya  çıktığında veya sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini  bilgilendirmek.

ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda  sunulacak şekilde, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyanın  gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş yıl süreyle ilgili belgeleri  saklamak.

h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine  yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak.

ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini  güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine  sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (a) ilâ (h) bentlerinde belirtilen koşulların  sağlandığının kabul edilebilmesi için, sonradan kontrol yetkilisi tarafından  düzenlenen EK-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda  “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere aşağıdaki  hususların karşılanması gerekir.

a) Herhangi bir sorudan sıfır puan alınmamış olması,

b) Yerinde inceleme değerlendirme formunda yer alan ilk on göstergede  yer alan (onuncu gösterge dâhil) sorulara ilişkin alınan toplam puanın,  alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde sekseninin üzerinde olması,

c) Onuncu göstergeden sonraki göstergelerde yer alan sorulara ilişkin  alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde altmış  beşinin üzerinde olması.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için  aranacak mali yeterlilik koşulu

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibinin mali yapısının  başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir  tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında Ocak ilâ Mart ayları içerisinde  yapılacak başvurularda bir önceki yıla ilişkin mali tabloların  tamamlanamamış olması halinde, yeminli mali müşavir tarafından yapılacak  incelemede başvuru yılından önceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl esas  alınır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin  iştigal ettiği iş alanının özellikleri de göz önüne alındığında,  taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunmasını ve hakkında  iflas işlemleri başlatılmamış olmasını ifade eder.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için  aranacak emniyet ve güvenlik koşulu

MADDE 8 – (1) Başvuru sahibinin uygun emniyet ve  güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça  yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik  kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların  yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle  ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları  önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik  tedbirlerini almış olmak.

b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve  taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol  tedbirlerini almış olmak.

c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya  eklenmesini önleyecek tedbirleri almış olmak.

ç) Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini  kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak.

d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara  ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip  edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını  oluşturmuş olmak.

e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını  sağlamak amacıyla, iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça  tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun emniyet ve güvenlik  tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak.

f) Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas  pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve  sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor ve firmada  çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik  tedbirleri alıyor olmak.

g) İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim  programlarına aktif olarak katılımını sağlamak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığının kabul  edilebilmesi için, sonradan kontrol yetkilisi tarafından düzenlenen EK-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda “uygulanamaz”  olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere aşağıdaki hususların  karşılanması gerekir.

a) Herhangi bir sorudan sıfır puan alınmamış olması,

b) Yerinde inceleme değerlendirme formunda yer alan ilk on göstergede  yer alan (onuncu gösterge dâhil) sorulara ilişkin alınan toplam puanın,  alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde sekseninin üzerinde olması,

c) Onuncu göstergeden sonraki göstergelerde yer alan sorulara ilişkin  alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde altmış  beşinin üzerinde olması.

Kamu kurum ve kuruluşları için istisna hükmü

MADDE 9 – (1) Resmî daireler, sermayesinin tamamı  devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları  ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi  kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası başvurularında 5 ilâ 8 inci maddelerde sayılan koşullar aranmaz.

Başvuru için aranacak belgeler

MADDE 10 – (1) Başvuru sırasında Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun yanı sıra aşağıdaki belgeler de  ibraz edilir.

a)  Ek-2’de yer alan soru formu.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler  için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru  tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmî kuruma verilmek  üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli  olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için 5 inci maddenin  birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlardan Türkiye’nin veya  diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduklarına dair  ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’de yer alan örneğe uygun beyan formu asılları.

c) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu  bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak; başvuru tarihinden geriye dönük  en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun e-borcu yoktur  uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili  e-borcu yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret  unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile  T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen  barkod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı  tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin  bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur  belgesi ya da Ek-4’te yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun  ilgili birimlerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay  içerisinde alınan yazı aslı veya borcun teminata bağlandığını,  yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup  talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

ç) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi  dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde  alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını  veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını,  yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup  talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

d) Son üç yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının  incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı  olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği.

e) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına  imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk  değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun  markasını taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı  veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerin,  düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol  edilebilmeleri şartıyla, elektronik ortamda oluşturulmuş örnekleri asıl  nüsha veya kâğıt ortamındaki örneği yerine kabul edilebilir.

(3) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan;

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme,  yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili  işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını,

b) ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi  gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik,  depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin  elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla  kullandığı bilişim güvenliğini,

kapsamalıdır.

(4) Başvuru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan  gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden  imza yetkisini haiz gerçek kişi/kişiler tarafından imzalanır.

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat  uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formunun da  ibraz edilmesi gerekir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı  yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunun da  ibraz edilmesi gerekir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici  yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası  taşımacı yetki belgesi örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli alıcı  yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formu ile  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası  taşımacı yetki belgesi örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

(9) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında ithalatta yerinde  gümrükleme izninden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru  formunun da ibraz edilmesi gerekir. Başvuru sahibince bu form ile birlikte  aşağıdaki belgelerden birinin de ibraz edilmesi gerekir;

a) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya  kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı  kapasite raporu,

b) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün  bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca  düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü  (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,

c) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için,  gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe  faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın  ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslı.

(10) Resmî dairelerce yapılan başvurularda yalnızca başvuru formu,  sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu  iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne  veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda ise  başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge de  aranır.

(11) Başvuru sırasında Ek-1/A, istenilen yetkiye göre Ek-1/B ilâ Ek-1/F ile Ek-2’de yer alan belgelerin asılları ile birlikte elektronik ortamda  hazırlanan örneklerinin de ibraz edilmesi gerekir.

Başvuru yeri

MADDE 11 – (1) Başvurular Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne  yapılır.

(2) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet  teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir  iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı  müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları Orta Anadolu  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Başvuruların ön incelemesi

MADDE 12 – (1) Başvurunun ilgili bölge  müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim  tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgileri  takvim yılı itibariyle müteselsil sıra numarası ile kaydedilir.

(2) Başvurunun ön incelemesi, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını  takiben ilgili bölge müdürlüğü tarafından en geç on beş iş günü içinde  tamamlanır.

(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler  haricindeki aranan belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer  almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru  sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elektronik  posta yoluyla ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.

(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkra uyarınca bildirilen eksiklikler bunlara  ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz iş günü içinde  tamamlanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler,  genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde  incelenir.

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen koşulların  yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci  fıkrasının (e) bendinde sayılan ISO 27001 sertifikası üzerinden, 7 nci  maddede belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin  inceleme ise 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan  yeminli mali müşavir raporu üzerinden yapılır.

(7) Yapılan ön inceleme neticesinde 6 ncı maddenin (a) ilâ (h) bentleri  ile 8 inci maddede sayılanlar dışındaki koşulların tümünün sağlandığının  tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formuyla birlikte Ek-1/A’da yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ve Ek-2’de yer alan soru formu gönderilir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü kapsamında talep edilen yetkilere göre; 45  inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci  maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının  (a) ilâ (c) bentleri, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c)  bentleri ve/veya 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c)  bentlerinde sayılan koşulların yerine getirilip getirilmediği de ilgili  bölge müdürlüğü tarafından ön inceleme kapsamında değerlendirilir ve ilgili  ek koşulların karşılandığı tespit edilen ilave yetkiler Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formunda belirtilir.

(9) Ön inceleme değerlendirme formu ile soru formunun kayıtlara  alınmasını müteakip Genel Müdürlükçe on beş iş günü içerisinde soru formu  içerisinde yer alan bilgilerin tam ve yeterli olup olmadığı incelenir.

(10) Dokuzuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda  yer alan bilgilerin tam ve yeterli olduğunun tespiti halinde, 13 üncü  maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(11) Dokuzuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda  yer alan bilgilerin eksik veya yetersiz olduğunun tespiti halinde,  incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde durum başvuru sahibine  bildirilerek bildirim tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde eksik  veya yetersiz olduğu tespit edilen hususlar giderilecek şekilde soru  formunun yeniden düzenlenerek Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi istenilir. Soru  formunun bu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, 14 üncü maddenin  dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde  başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(12) On birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ibraz edilen soru  formu on iş günü içerisinde Genel Müdürlük tarafından incelenerek;

a) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların  giderildiğinin tespit edilmesi halinde 13 üncü maddenin birinci fıkrası  uyarınca işlem yapılır.

b) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların  giderilmediğinin tespit edilmesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü  fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun  yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(13) İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli  alıcı yetkisi, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetki  sahiplerince tesis eklenilmesi talebi halinde, başvurunun ilgili bölge  müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip beş iş günü içerisinde Ek-18’de yer alan tesis ekleme formu Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yerinde inceleme

MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin onuncu fıkrası  veya on ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca soru formu tam ve yeterli  bulunan başvurular için Genel Müdürlük tarafından en geç 12 nci maddenin  dokuzuncu ve duruma göre on ikinci fıkralarında belirtilen olumlu  değerlendirmeye ilişkin işlem sürelerinin bitimini müteakip on iş günü  içerisinde yerinde inceleme yapmak üzere sonradan kontrol yetkilisi  görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır. Bu süre, başvuru sahibinin  bilgilendirilmesi kaydıyla, on iş günü uzatılabilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci  maddede sayılan koşulların sağlanıp sağlanmadığı sonradan kontrol yetkilisi  tarafından otuz iş günü içerisinde incelenir. Bu süre içerisinde bu  koşullardan bir veya daha fazlasının sağlanmadığı ancak verilecek ek süre  içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin başvuru  sahibi tarafından taahhütte bulunulması halinde, bu eksikliklerin  giderilmesi için başvuru sahibine otuz iş gününe kadar ek süre tanınır.  Verilen ek sürenin bitimini müteakip sonradan kontrol yetkilisi tarafından  on beş iş günü içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip  giderilmediği incelenir. Yapılan inceleme neticesinde, koşulların tümünün  sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak Ek-7’de yer alan formata uygun yerinde inceleme değerlendirme formu  düzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içinde Genel  Müdürlüğe intikal ettirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen form, Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasını  müteakip Genel Müdürlükçe on iş günü içerisinde incelenerek;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve  sekizinci maddede sayılan koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının  anlaşılması halinde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem  yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge  müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve  sekizinci maddede sayılan koşulların tamamının sağlandığının anlaşılması  halinde, 15 inci madde uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü  içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde  bulunulur.

(4) 8 inci maddede yer alan koşulların incelenmesi, başvuru sahibinin  gümrük ve dış ticaret ile ilgili faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm tesis ve  birimlere ilişkin olarak yapılır. İncelemeye konu çok fazla sayıda tesis ve  birim bulunması nedeniyle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenleme  süresi içinde tüm ilişkili yerlerin incelenmesi mümkün değil ise, ilgili  sonradan kontrol yetkilisi başvuru sahibinin tüm tesis ve birimlerinde ortak  güvenlik standartları uyguladığı konusunda herhangi bir kuşku duymamak  şartıyla bütünü temsil eden bir kısmını inceleyebilir. Tesislerin tümünün  değil de bir kısmının incelenecek olması halinde, ihracatta yerinde  gümrükleme izni, ithalatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi  veya izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin  tamamına bakılırken, başvuru sahibinin üretim, depolama, yükleme, lojistik  ve benzeri işlemlerine ilişkin diğer tesislerinden bütünü temsil eden bir  kısmına bakılabilir. Söz konusu inceleme ve sonuçları yerinde incelemeyi  gerçekleştiren sonradan kontrol yetkilisi tarafından belgelendirilir.

(5) Başvuru sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli  gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme  izni istenilmişse ve bunlara ilişkin ek koşullar yerine getirilmişse, 59  uncu maddenin birinci fıkrası, 78 inci maddenin birinci fıkrası, 99 uncu  maddenin birinci fıkrası ile 124 üncü maddenin birinci fıkrası doğrultusunda  belirtilen tesisler aşağıda belirtilen hususlar açısından yerinde inceleme  kapsamında incelenir ve izin kapsamına alınması uygun bulunanlar üçüncü  fıkranın (b) bendinde belirtilen bildirimde belirtilir;

a) Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)  bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları,

b) Bu tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, 76 ncı  maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 96 ncı maddenin birinci  fıkrasının (ç) ve (d) bentleri veya 121 inci maddenin birinci fıkrasının  (ç) bendinde sayılan teçhizat ve donanımın bulunup bulunmadığı,

c) Bu tesislerin 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası veya 86  ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen özelliklerde, uygun  güvenli alana/güvenli park alanına ya da 106 ncı maddenin birinci ve  ikinci fıkrasında veya 130 uncu maddenin birinci ile ikinci fıkrasında  belirtilen güvenli depolama alanına/güvenli park alanına sahip olup  olmadıkları.

(6) 59 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 78 inci maddenin üçüncü fıkrası, 99  uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 124 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereği,  izin/yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci  fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp  taşımadığının tespiti için, 12 nci maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen  formun Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasından itibaren on iş günü  içerisinde yerinde inceleme yapmak üzere sonradan kontrol yetkilisi  görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır. Bu süre, başvuru sahibinin  bilgilendirilmesi kaydıyla, on iş günü uzatılabilir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ  (ç) bentlerinde sayılan koşullar ile duruma göre beşinci fıkrada belirtilen  koşulların sağlanıp sağlanmadığı sonradan kontrol yetkilisi tarafından otuz  iş günü içerisinde incelenir. Bu süre içerisinde bu koşullardan bir veya  daha fazlasının sağlanmadığı ancak verilecek ek süre içerisinde tespit  edilen eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin başvuru sahibi tarafından  taahhütte bulunulması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru  sahibine otuz iş gününe kadar ek süre tanınır. Verilen ek sürenin bitimini  müteakip sonradan kontrol yetkilisi tarafından on beş iş günü içerisinde  tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenir. Yapılan  inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin  olarak Ek-7’de yer alan formata uygun yerinde inceleme değerlendirme formu  düzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içinde Genel  Müdürlüğe intikal ettirilir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen form, Genel Müdürlük kayıtlarına  alınmasını müteakip Genel Müdürlükçe on iş günü içerisinde incelenerek;

a) Koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının anlaşılması halinde,  14 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş  günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde  bulunulur.

b) Koşulların tamamının sağlandığının anlaşılması halinde, 15 inci  madde uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun  yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun reddi

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlardan  herhangi birinde başvuru ön inceleme yapılmaksızın reddedilir ve başvuru  dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından derhal iade edilir.

a) Başvurunun Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge  müdürlüğüne yapılmamış olması.

b) Başvuru formunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak  imzalanmamış olması.

c) Başvuru dosyasında 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e)  bendinde belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması.

ç) 156 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca sertifikası daha önce  iptal edilmiş kişilerce yeni sertifika başvurusunun iptal işlemini  müteakip üç yıl içerisinde yapılmış olması.

d) Sertifika başvurusunun onaylanmış kişi statü belgesinin veya  eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisinin 162 nci maddenin  altıncı fıkrasında belirtilen şekilde iptalini müteakip üç yıl  içerisinde yapılmış olması.

e) 4 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak kaydıyla,  başvuru sahibinin başvuru tarihi itibariyle üç yıldan daha az süredir  fiilen faaliyette bulunuyor olması.

(2) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirilen eksik bilgi ve  belgeleri aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde  tamamlamayan kişilerin başvuruları beş iş günü içerisinde reddedilerek  başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından iade edilir.

(3) Yapılan ön inceleme neticesinde, başvuru sahipleri tarafından;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde,

b) 8 inci maddede,

sayılanlar dışındaki koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit  edilmesi halinde, ön incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde  başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından iade edilir.

(4) Yapılan ön inceleme sırasında, 12 nci maddenin on birinci fıkrası  uyarınca ibrazı istenilen soru formunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi  veya süresi içerisinde ibraz edilmiş ancak aynı madde uyarınca bildirilen  eksik veya yetersiz bulunan hususların giderilmediğinin Genel Müdürlük  tarafından tespit edilmiş olması halinde, aynı maddenin on birinci fıkrası  veya on ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi müteakip  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde  başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası iade  edilir.

(5) Yapılan yerinde incelemede, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ  (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılan koşullardan herhangi birinin  sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, buna ilişkin 13 üncü maddenin  üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen bildirimi müteakip başvurunun  yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde başvurunun  reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası iade edilir.

(6) Bir ilâ beşinci fıkralar uyarınca başvurusu reddedilen kişilerin  bundan sonra yapacakları başvuruları yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler  hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve  soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının  öğrenilmesi durumunda, yapılan sertifika başvurusu reddedilir.

(8) Bu madde uyarınca ret işlemi veya 15 inci madde uyarınca sertifika  düzenleme işlemi tamamlanmadan, başvuru sahibince bölge müdürlüğüne yazılı  olarak başvurularak sertifika başvurusunun geri çekilmesi halinde, talep  doğrultusunda başvuru dosyası iade edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi

MADDE 15 – (1) 13 üncü maddenin üçüncü  fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi müteakip ilgili bölge müdürlüğü  tarafından aşağıda belirtilen süreler içerisinde Ek-8’de yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenir.

a) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmemiş  olması halinde beş iş günü içerisinde,

b) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmiş  olması halinde 36 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre  tahditleri içerisinde.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sertifika,“TR/AEOF” ibaresi ile  “yıl/düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/sıra  numarasını” içerecek şekilde (örnek: TR/AEOF/12/34/0001) her yıl itibariyle  müteselsil sertifika numarası alınarak hak sahibine verilmek üzere  düzenlenir.

(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikanın geçerlilik  durumu, “R harfi, sertifika başlangıç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen  bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu ve düzenlenen sertifikaya  ilişkin başvurunun 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre verilen kayıt  numarasından” oluşan dokuz haneli rakamsal birleşim dikkate alınarak  oluşturulacak referans numarası (örnek: R12340001) ile kayda alınır.  Belirlenen referans numarası sertifikanın üzerine yazılır.

(4) Sertifika ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürünce imzalanır.

(5) Sertifikanın kapsamına bağlı olarak, birinci fıkrada belirtilen süre  içerisinde ilgili bölge müdürlüğü tarafından BİLGE sistemi üzerinde gerekli  güncelleme işlemleri yapılır.

(6) Sertifika kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı  veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izninden faydalanılacak olması halinde,  işlem yapılabilecek eşya listelerinin sisteme girişi beşinci fıkrada yer  alan güncelleme işlemleri esnasında yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik  Süresi ve Değiştirilmesi

Sertifikanın geçerlilik süresi

MADDE 16 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelir.

(2) 154 ilâ 156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası süresiz olarak geçerlidir.

Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması

MADDE 17 – (1) Adına sertifika düzenlenmiş  kişinin ticaret unvanı, vergi numarası, adresi, ticaret siciline kayıtlı  olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik olması  halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da  Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin, aslı veya onaylı suretleri  veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve  Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine  elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan  odalarca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı  bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslı ve Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile sertifikayı düzenlemiş olan bölge  müdürlüğüne başvurulur.

(2) Ticaret unvanının değişmesi nedeniyle bu madde uyarınca değişiklik  yapılması talep edilen sertifika kapsamında, götürü teminat uygulamasından  yararlanma hakkı tanınmış olması durumunda mevcut teminat mektuplarının  yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde  düzenlenmiş, Ek-19’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu başvuru formuna  eklenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik  yapılmasının ilgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, Ek-8’de yer alan sertifika yeni bilgilere göre düzenlenir ve 15 inci  maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(4) Sertifikada üçüncü fıkra uyarınca değişiklik yapılması durumunda,  mevcut sertifikanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu  sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde yeni  bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, referans  numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru  kayıt numarası dikkate alınır.

(5) Sertifikanın çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz  hale gelmesi gibi durumlarda sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne  başvurulur. Uygun görülmesi halinde, eski sertifika yerine geçmek üzere aynı  tarih, sayı ve referans numarası ile yeni bir sertifika düzenlenir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerden ticaret unvanı, adres, ticaret  siciline kayıtlı olunan yer ve/veya ticaret sicil numarasından birinde  değişiklik olması halinde, değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde veya  Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi, vergi  numarası değişikliği olması halinde, değişikliğin ilgili vergi dairesince  sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde  birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılması  başvurusunda bulunulması gerekir, Aksi takdirde 154 üncü maddenin dokuzuncu  fıkrası uyarınca işlem yapılır.

Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması

MADDE 18 – (1) Sertifika sahiplerince adlarına  düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan onaylanmış ihracatçı yetkisine  bağlı uygulamalardan herhangi birinin talep edilmesi ya da kapsamlarında  veya içeriklerinde değişiklik yapılmasının istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formu ile  söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında  bulunmayan izinli gönderici yetkisinin talep edilmesi veya mevcut yetkiye  ilişkin izinin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile söz  konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında  bulunmayan izinli alıcı yetkisinin talep edilmesi veya mevcut yetkiye  ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formu ile söz  konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında  bulunmayan ithalatta yerinde gümrükleme izninin talep edilmesi veya mevcut  izne ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formu  ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(5) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında  bulunmayan götürü teminat uygulamasının talep edilmesi veya mevcut yetkinin  kapsamında değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda,  Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formuyla söz  konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(6) Sertifika kapsamına yeni bir yetkinin eklenmesinin istenilmesi  halinde, talep edilen yetkiye ilişkin koşulların karşılandığının ilgili  bölge müdürlüğü tarafından tespiti gerekir. Ayrıca talep edilen yetkinin  yerinde gümrükleme izni veya izinli alıcı ya da izinli gönderici yetkisi  kapsamında kullanılmak istenilen tesisler içermesi durumunda, 13 üncü  maddenin beşinci fıkrasında yer alan yerinde incelemeye ilişkin hususlar  dikkate alınır.

(7) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında yer  alan götürü teminat uygulamasından faydalanma hakkından, onaylanmış  ihracatçı yetkisi ve/veya bu yetki kapsamındaki uygulamalardan herhangi  birinden ve/veya izinli gönderici yetkisinden ve/veya izinli alıcı  yetkisinden ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izninden feragat edilmek  istenmesi durumunda, söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge  müdürlüğüne Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile yazılı olarak başvurulur.

(8) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat  uygulaması hariç, yedinci fıkrada ve bir ilâ dördüncü fıkralarda belirtilen  işlemlere ilişkin olarak Ek-8’de yer alan sertifika, yeni bilgilere göre ve yeni referans  numarası ile düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları  uyarınca işlem yapılır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik  başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.

(9) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat  uygulamasının mevcut sertifikaya eklenmesi veya sertifika kapsamından  çıkarılmasına ilişkin olarak 15 inci maddenin yalnızca beşinci fıkrası  uyarınca işlem yapılır.

(10) Sekizinci fıkra uyarınca yeni sertifika düzenlenmesi durumunda,  mevcut sertifikanın sayı ve başlangıç tarihi değişmez ancak söz konusu  sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde yeni  bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, referans  numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru  kayıt numarası dikkate alınır.

(11) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması işlemlerinde  sertifikanın ve sertifika kapsamında bulunan yetki, izin, uygulama veya  kolaylaştırmaların askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin  hükümleri saklıdır.

İKİNCİ KİTAP

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı Yetki,  İzin, Uygulama ve Kolaylaştırmalar

BİRİNCİ KISIM

Eksik Beyan Usulü

Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler

MADDE 19 – (1) Sertifika sahibi kişilerce,  Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154  ve 163 üncü maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda  sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannamenin tescilinden sonra  temin edilmek üzere beyanda bulunulabilir.

a) Fatura.

b) A.TR Dolaşım Belgesi.

c) Menşe ispat belgeleri.

ç) Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta  poliçesi.

d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde  ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

e) Vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgeler.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler beyannamenin tescil anında hazır  olmakla birlikte temin edilmemiş olan belgelerdir.

Eksik beyanı tamamlama süresi ve ek süre verilmesi

MADDE 20 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 114  üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 19 uncu maddede  sayılan belgelerden bir veya daha fazlası sonradan temin edilmek üzere  beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek  istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir  ay içinde gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz  edilmeleri gerekir.

(2) İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için  gereken belgelerin eksikliği durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen  eşyanın indirimli veya sıfır oranında vergilendirileceği konusunda yeterli  nedenlerin olması koşuluyla, birinci fıkrada belirtilen süre içinde beyan  sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce söz konusu belgenin ibrazı için  üç ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

(3) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve  beyanın tamamlanmasının daha uzun bir süre gerektirdiğinin kanıtlanması  durumunda, gümrük müdürlüğünce üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.

Eksik beyanın yeşil hatta işlem görmesi

MADDE 21 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikasına sahip kişilerin yeşil hatta işlem gören eksik beyan usulüne  konu beyannamelerine ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz edilmez. Bu  belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza  edilir.

Beyannamenin tescili ve gümrük idaresince yapılacak  kontroller

MADDE 22 – (1) Eksik belgeyle beyan edilmek  istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin detaylı beyan ekranında yer  alan basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna Bakanlıkça belirlenen ilgili  basitleştirilmiş usul kodu yazılır.

(2) Beyannameye eklenen belgelere ilişkin bilgilere ek olarak, beyanname  ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin BİLGE kodları, tarih  ve sayıları eksiksiz girilerek bu belgelere ilişkin 44 no.lu alanda yer alan  doğrulama kodu bölümüne “S” yazılır.

(3) Sertifika sahibince 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat  uygulamasından yararlanılmadığı durumlarda beyanname ekinde yer almayacak  olan eksik beyana konu belgelerin faks ya da fotokopileri beyannameye  eklenir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen basitleştirilmiş usul kodu ile tescil  edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak  kontrollerin aşağıdaki hususları da kapsaması gerekir:

a) Beyannamenin bir ve ikinci fıkralara uygun olarak doldurulduğu,

b) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiği,

c) Söz konusu sertifika sahibinin eksik beyanda bulunma hakkına sahip  olduğu,

ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiği.

Vergi tahakkuku ve teminat işlemleri

MADDE 23 – (1) 32 ilâ 43 üncü maddeler  kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanan sertifika sahibi  kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet  hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan  usulünden yararlanılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre  indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre  yapılır.

(2) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından  yararlanılmadığı durumlarda, bu uygulamadan yararlanmak istemeyen ya da  götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı bulunmayan sertifika  sahiplerince, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin  uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulü için  normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya  sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak  miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Söz konusu  eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp  beyana göre işlem yapılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralar uyarınca eksik beyan uygulamasından yararlanan  kişilerce eksik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması veya  24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda Ek-9’da yer alan  eksik belge tamamlama formu ibraz edilerek eksik belgelerin tamamlandığına  ilişkin bildirimde bulunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak  kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat  vergilerine göre eksik ödenen vergiler ile Kanunun 207  nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 21/7/1953 tarihli  ve 6183 sayılı  Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen  gecikme zammının yükümlüye tebliğ edildiği tarihi takip eden on beş gün  içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve  gecikme zammı ile ceza tutarı varsa yükümlünün teminatından çözülerek irada  kaydedilir, yoksa 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında  Kanunun 55  ve bulunması halinde  56 ncı maddeleri uyarınca tahsil işlemlerine başlanır.

Eksik belgelerin tamamlanması

MADDE 24 – (1) Eksik belge veya belgeler, ek  süreler dâhil süresi içinde, Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin  tescil edildiği gümrük müdürlüğüne sunulur.

(2) Gümrük müdürlüğünce yapılan incelemede eksik belgelerin süresi içinde  ve eksiksiz olarak ibraz edildiğinin anlaşılması durumunda, BİLGE sistemine  söz konusu gümrük beyannamesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı  bilgisi girilir.

(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması  durumunda sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241  inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem  yapılmak üzere, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne bildirimde  bulunulur.

(4) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan  eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin  anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca şartlar  gerektiriyorsa Kanunun 234  üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.

(5) Eksik belgeyle yapılan beyanın yeşil hatta işlem görmesi halinde  birinci fıkra uyarınca belge asılları veya örnekleri gümrük idaresince  ayrıca istenilmedikçe ibraz edilmez. Ancak eksik belgelerin tamamlandığı, 20  nci maddede belirtilen eksik beyanı tamamlama süresi içerisinde beyannamenin  tescil edildiği gümrük müdürlüğüne Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu ile elektronik ortamda  bildirilir. Bu bildirim ile BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyannamesi  kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı bilgisi girilir. Eksik belge  tamamlama formu elektronik ortama aktarılıncaya kadar işlemler kâğıt ortamda  yürütülür. (24 üncü maddesinin beşinci fıkrası,  1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 165)

Eksik beyan usulüne konu beyannamelerin takibi

MADDE 25 – (1) Gümrük müdürlüklerince her ayın  ilk beş iş günü içinde BİLGE sisteminde sorgulama yapılarak, eksik olan  belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemiş veya 24 üncü  maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ibraz edilmeye hazır hale  getirilmemiş eksik beyan uygulaması kapsamı beyannameler tespit edilir.

(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği veya  24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ibraz edilmeye  hazır hale getirilmediği tespit edilen beyannamelerin adına tescil edildiği  sertifika sahipleri hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası  tatbik edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmak üzere sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği veya 24 üncü maddenin  beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ibraz edilmeye hazır hale  getirilmediği tespit edilen belge ya da belgelerin indirimli veya sıfır  oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin  belgeler olması durumunda 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem  yapılır.

(4) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda eksik olan  belgelerin ibraz edilmeye hazır hale getirilip getirilmediği Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu üzerinden tespit edilir.

Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması

MADDE 26 – (1) Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formunu ya da 24 üncü maddenin  beşinci fıkrasının uygulanmadığı durumlarda bu form ile birlikte eksik belge  veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika sahibi  kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri, ibraz edilmeyen eksik belge veya  belgeler tamamlanıncaya kadar askıya alınır. 24 üncü maddenin beşinci  fıkrasının uygulandığı durumlarda, askıya almanın sonlandırılması için  Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formuyla birlikte daha önce ibrazı  istenmeyen eksik belge veya belgelerin de ibraz edilmesi gerekir.

(2) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, Ek-9’da  yer alan eksik belge tamamlama formunda tamamlanmış olduğu beyan edilen  eksik belge veya belgelerin formda belirtildiği tarihlerde tamamlanmadığının  tespit edilmesi halinde, sertifika sahibinin eksik beyanda bulunma  yetkisinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241  inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği  bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulanmadığı durumlarda, eksik  belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika  sahibi kişiler ilk seferde beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince  birinci fıkrada belirtilen askıya alma işleminin sonlandırılmasını müteakip  yazılı olarak uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal  bildirimde bulunulur.

(4) İkinci fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl  içerisinde, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde,  sertifika sahibi kişiler hakkında ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl  içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde,  sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkisinin altı ay süreyle  askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241  inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği  bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç  yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde,  sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkisinin altı ay süreyle  askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal  bildirimde bulunulur.

(7) Beşinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan  kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde,  birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin  eksik beyanda bulunma yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen  haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek  sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç  yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde,  sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkisinin iki yıl süreyle  askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal  bildirimde bulunulur.

(9) Yedinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan  sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci  fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde  bulunmuş sayılır ve üçüncü fıkra uyarınca işlem yapılır.

(10) Sekizinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra  ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde kişi birinci kez  ihlalde bulunmuş sayılır ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(11) Bu maddenin iki ilâ sekizinci fıkralarının uygulanmasında, tespit  edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en  son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve iki veya üçüncü fıkra  uyarınca işlem yapılır.

(12) Bu maddenin iki ilâ sekizinci fıkralarının uygulanmasında aynı gün  içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge  veya belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her  bir beyanname için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir  ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz etmemiş  sayılır.

(13) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların  uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen  gümrük vergileri ve faizin 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca  tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi halinde,  sertifika sahibi hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem  yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal  bildirimde bulunulur.

(14) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi  olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci veya ikinci fıkrada belirtilen  ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi  veya bu maddede belirtilen ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri  başlatılamadan birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar  gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak  kabul edilir ve ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun  241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

İKİNCİ KISIM

Kısmi Teminat Uygulaması

Kısmi teminat uygulanacak durumlar

MADDE 27 – (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü  altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat  alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri  halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

(2) Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar  hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş teminat  uygulamaları hükümleri saklıdır.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanılamayacak  durumlar

MADDE 28 – (1) Gümrük vergilerinin gümrük  mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Yönetmelikte  düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dışında bırakılmış olması  durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için kısmi  teminat uygulamasından yararlanılmaz.

(2) Sertifika kapsamında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun  ekindeki (I) sayılı  listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için Bakanlıkça  belirlenecek haller dışında kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz.

Gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 29 – (1) Tescil edilen gümrük  beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzuatında öngörülen kontrollerin yanı  sıra;

a) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiğinin,

b) Sertifika sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma  hakkına sahip olduğunun,

c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin,

kontrol edilmesi gerekir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 30 – (1) Ekonomik etkili gümrük  rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle  ödenmesi gereken kesinleşmiş gümrük vergileri, faiz ve para cezasının  tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen sertifika sahibi  hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını  teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde  bulunulur.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin  askıya alınması

MADDE 31 – (1) 30 uncu maddede belirtilen  ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma  işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı  halinde, kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi kesinleşmiş  gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle  askıya alınır.

(2) 30 uncu maddede belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası  uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç  yıldan daha fazla süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde  bulunmuş sayılarak 30 uncu madde uyarınca işlem yapılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, 30 uncu maddede belirtilen ihlalin birden  fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede  belirtilen ilgili askıya alma işlemleri başlatılamadan 30 uncu maddede  belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu  ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

(4) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca götürü teminat uygulamasından  yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahiplerinin kısmi teminat  uygulamasından yararlanma yetkisi de askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması ve kapsamı

MADDE 32 – (1) Götürü teminat uygulaması,  eşyanın gümrük vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe  onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan  yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı  ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız  olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle  kullanılabilmesini ifade eder.

(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde  kullanılacak olan götürü teminat için 98 inci madde, ithalatta yerinde  gümrükleme izni kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılacak olan  götürü teminat için 123 üncü madde hükümleri esas alınır.

(3) Götürü teminat uygulamasının kapsamı, izinli alıcı yetkisi ile  ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında gerçekleştirilen işlemler  dışında kullanılmak üzere, sertifika sahibinin talebine bağlı olarak  aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Gümrük antrepo rejimi hariç,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat  hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat  hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

b) Gümrük antrepo rejimi dâhil,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat  hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat  hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde 98 inci  maddede belirtilen götürü teminat türü kullanılır.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak  işlemlerde 123 üncü maddede belirtilen götürü teminat türü  kullanılır.

Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek  durumlar

MADDE 33 – (1) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel  Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede  yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış  işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için  geçerlidir.

Kabul olunabilecek teminat

MADDE 34 – (1) Götürü teminat uygulamasından  yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilecek, teminat mektubu  vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olan süresiz teminat mektupları teminat  olarak kabul olunur.

Teminat tutarının belirlenmesi

MADDE 35 – (1) Götürü teminat uygulamasından  yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat  tutarı;

a) Yalnızca izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için  kullanılacak olan 98 inci maddede belirtilen bir milyon Avro tutarında  teminat olarak,

b) Yalnızca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak  işlemler için kullanılacak olan 123 üncü maddede belirtilen beş yüz bin  Avro tutarında teminat olarak,

c) Diğer hallerde, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi  veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge  müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük  bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak  teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu  olarak belirlenir.

(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi  için birinci fıkranın (c) bendine göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat  hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini  kapsaması durumunda iki yüz elli bin Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat  hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini  kapsaması durumunda yetmiş beş bin Avro’dan,

az olamaz.

(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika  sahibinden, birinci fıkranın (c) bendi uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek  olsa bile, iki milyon Avro tutarında azami teminat verilmesi istenebilir.

(4) Sertifika sahibi veya sertifika başvurusunda bulunan kişiye ait  antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527  nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528  inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu  götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo  rejimi kapsamında kullanılmış teminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkranın  (c) bendindeki teminat tutarının hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda bu  madde uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında  kullanılamaz.

(5) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken  teminatın iki ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının  hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına  girdiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz  alış kuru esas alınır.

(6) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu  maddede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında  götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel  evrak kayıtlarına girdiği ayın ilk gününde geçerli olan TCMB döviz alış kuru  esas alınır.

Teminat mektuplarının ibrazı

MADDE 36 – (1) Götürü teminat uygulamasından  yararlanma hakkı başvurularında;

a) Götürü teminat yetkisine ilişkin başvuruda bulunulan ilgili bölge  müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca verilmesi gereken teminat tutarı  hesaplanarak, duruma göre götürü teminat uygulamasına ilişkin başvurunun  genel evrak kaydına alınmasını takiben veya sertifika başvurusuyla  birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak için  başvuruda bulunuluyor ise 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b)  bendinde belirtilen bildirimi takiben on iş günü içinde başvuru sahibine  yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.

b) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin  yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz iş günü içinde ibraz edilir. Bu  süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki teminat mektubu veya  mektuplarını ibraz etmeyen kişilerin götürü teminat yetkisi için  başvuruları reddedilir. Bundan sonra yapılacak götürü teminat  uygulamasına ilişkin başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

c) 35 inci maddeye göre belirlenen tutardaki teminat mektubu veya  mektuplarının (b) bendinde belirtilen süre içinde ibrazını müteakip  götürü teminat yetkisi için başvuru ilgili bölge müdürlüğünce, teminat  mektuplarının genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü  içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi  başvurularında teminat mektuplarının ibrazına ilişkin işlemler 39 uncu madde  hükümleri uyarınca yapılır.

(3) Sertifika başvurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından  faydalanmak için başvuruda bulunulduğu durumlarda, birinci fıkranın (a)  bendinde belirtilen teminat mektubunun aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen  süre içerisinde ibraz edilmemiş olması halinde, sertifika götürü teminat  yetkisini kapsamayacak şekilde düzenlenir. Bundan sonra sertifika kapsamına  götürü teminat yetkisinin eklenmesinin istenilmesi halinde, 18 inci maddenin  beşinci fıkrası uyarınca yeniden başvuruda bulunulması gerekir.

(4) 123 üncü maddenin dördüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, 98 inci  veya 123 üncü madde uyarınca ibraz edilecek teminat ilgili bölge  müdürlüğünce yapılacak bildirimi müteakip ibraz edilinceye kadar ithalatta  yerinde gümrükleme izninden veya izinli alıcı yetkisinden yararlanılamaz.

Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların  iadesi

MADDE 37 – (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz  edilen teminat mektuplarından ilgili bölge müdürlüğünce kabulü uygun  görülenler söz konusu bölge müdürlüğünce belirlenecek gümrük muhasebe  birimine gönderilir.

(2) Gümrük muhasebe birimince, ilgili bölge müdürlüğünce gönderilen  teminat mektuplarına ilişkin alındı belgeleri düzenlenerek sertifika  sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.

(3) Götürü teminat yetkisi tanınan sertifika sahiplerince, talep edilmesi  halinde, BİLGE sistemine dâhil olan gümrük idarelerine daha önce verilmiş  olan teminatların iadesi mümkündür.

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi

MADDE 38 – (1) Götürü teminat yetkisinin  geçerlilik süresi bir yıldır.

(2) Geçerlilik süresinin başlangıcı götürü teminat yetkisinin tanınması,  güncellenmesi veya teminatın değiştirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili  bölge müdürlüğü tarafından tamamlandığı tarihten sonraki ilk iş günüdür.

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının  değiştirilmesi

MADDE 39 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz  sertifika sahibince, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için 38 inci  maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde  başvuruda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme  başvuruları kabul edilmez.

(3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat  yetkisinin kapsamının değiştirilmesinin istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat başvuru formu ile söz konusu  sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca  teminat tutarı hesaplanır. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat  tutarını karşılamaması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasını  takiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta  yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan  teminat tutarını karşılaması halinde ise götürü teminat yetkisinin  güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin işlemler bu süre  sonuna kadar sonuçlandırılır.

(5) Başvuru sahibine bildirilen tutarı karşılayacak şekilde mevcut  teminat mektuplarını aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı  karşılayacak yeni teminat mektubu 38 inci maddede belirtilen geçerlilik  süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve işlemler teminat mektubunun genel  evrak kaydına alınmasını takiben beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır.  Geçerlilik süresinin aşılması halinde, götürü teminat yetkisi teminat  mektubu ibraz edilinceye kadar 42 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca  askıya alınır.

(6) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat  yetkisinin güncellenmesi veya kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin  işlemler tamamlanarak BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri  yapılır.

(7) Aşağıdaki durumlarda götürü teminat yetkisi, sertifika sahibinin  aksine bir talebi bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge  müdürlüğünce re’sen güncellenir;

a) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro  türünden iki milyon Avro tutarında teminat verilmiş olması,

b) 98 inci maddede belirtilen bir milyon Avro tutarındaki teminatın  Avro türünden verilmiş olması,

c) 123 üncü maddede belirtilen beş yüz bin Avro tutarındaki teminatın  Avro türünden verilmiş olması.

(8) Başvuru sahibinin götürü teminat yetkisi için gümrük idaresine daha  önce ibraz etmiş olduğu teminat mektubunun 35 inci madde uyarınca hesaplanan  teminat tutarından daha yüksek olması ve başvuru sahibinin talep etmesi  halinde, mevcut teminat mektubu hesaplanan yeni tutardaki teminat mektubuyla  değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat mektubunun  ibraz edilmiş olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, 35 inci  madde uyarınca hesaplanan teminat tutarını aşan tutarı kapsayan teminat  mektuplarının bir veya daha fazlası iade edilebilir.

Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 40 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz  sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle sertifikada 17 nci  madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat yenilenir.

(2) Sertifika sahibinin talep etmesi ve ilgili bölge müdürlüğünce uygun  bulunması halinde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir  teminatla değiştirilebilir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 41 – (1) Götürü teminat kapsamındaki  gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş kamu alacağının süresi içinde  ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun cebren tahsile ilişkin hükümleri  uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan sertifika sahibi  hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını  teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde  bulunulur.

Götürü teminat yetkisinin askıya alınması

MADDE 42 – (1) Götürü teminat yetkisini haiz  sertifika sahibince; 39 uncu maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak  kaydıyla, 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitiminde, 39 uncu  maddede düzenlenen güncelleme işleminin tamamlanmamış olması durumunda  götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(2) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının  değişmesi nedeniyle sertifikasında değişiklik yapılması için 17 nci madde  uyarınca talepte bulunulmasına rağmen 40 ıncı maddede belirtilen yenileme  işleminin yapılmaması durumunda 17 nci maddede belirtilen işlemler  tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yeni unvana göre düzenlenmiş en az  aynı tutardaki teminat mektubu ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(3) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 154 üncü  maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona  erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde;  kişinin götürü teminat yetkisi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza  borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(4) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 154 üncü  maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona  erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla süre içerisinde tekrarı  halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 41 inci maddenin  birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi  halinde, yeni bir teminat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi  askıya alınır.

(6) 31 inci madde uyarınca kısmi teminat uygulamasından yararlanma  yetkisi askıya alınan sertifika sahibinin 32 nci maddenin üçüncü fıkrası  kapsamındaki götürü teminat yetkisi de askıya alınır.

(7) Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü  teminat sisteminden yararlanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade  edilmez ve askıya alma süresi içinde teminata bağlanması gereken tüm gümrük  vergileri tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanır.

(8) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasında, 41 inci maddede  belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit  edilmesi veya bu maddede belirtilen askıya alma işlemleri başlatılamadan 41  inci maddede belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi  halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

(9) Sertifika sahibinin 119 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisinin  askıya alınması halinde yalnızca 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki  buna ilişkin götürü teminat yetkisi, 141 inci madde uyarınca ithalatta  yerinde gümrükleme izninin askıya alınması halinde ise yalnızca 32 nci  maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi  askıya alınır.

(10) Yalnızca 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat  yetkisinin askıya alınması durumunda izinli alıcı yetkisi veya ithalatta  yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak 98 inci  veya 123 üncü madde uyarınca teminata bağlanan gümrük vergileri için yedinci  fıkra hükmü uygulanmaz.

Götürü teminat yetkisinin geri alınması

MADDE 43 – (1) Sertifika sahibinin 32 nci  maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat uygulamasından  yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri alınır.  Sertifika sahibince 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinden  vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna  ilişkin götürü teminat yetkisi, 142 nci madde uyarınca ithalatta yerinde  gümrükleme izninden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fıkrası  kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi geri alınır.

(2) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan kişinin,  götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri tutarının yüzde yirmi  fazlasıyla teminata bağlanmasının ardından, götürü teminat sisteminden  yararlanmak için verilen teminat iade edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca geri alınan götürü teminat sisteminden  yararlanma hakkının, sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18  inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

(4) Sertifika sahibinin 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinin  geri alınması veya 142 nci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme  izninin geri alınması halinde 32 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca izinli  alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme kapsamındaki işlemler dışında  teminata bağlanan gümrük vergileri için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) 123 üncü maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı ve birinci fıkra  uyarınca 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat  uygulamasından yararlanmaktan vazgeçildiği durumda, teminat 123 üncü madde  uyarınca yeni bir teminat ibraz edilinceye kadar iade edilmez. Yalnızca 32  nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat yetkisinin geri  alınması durumunda izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak 98 inci veya 123 üncü madde  uyarınca teminata bağlanan gümrük vergileri için ikinci fıkra hükmü  uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı

MADDE 44 – (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi  aşağıdaki uygulamaları kapsar;

a) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş  tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme  zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

b) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla  tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım  ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı  olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında  gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya  ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenleyebilme izni,

c) İhracatta yerinde gümrükleme izni.

BİRİNCİ BÖLÜM

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve  vize etme izninin kapsamı ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 45 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya  başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde  en az elli adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış  olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem  kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni verilebilir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve  vize etme izni verilmiş kişi, A.TR Dolaşım Belgesini Bakanlıkça yetki  verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük  idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenleyebilir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve  vize etme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-13/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki  numarası verilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım  Belgelerinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 46 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında  düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, Kararda belirlenen form ve evsafa uygun  olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha halinde  bastırılır.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR Dolaşım Belgelerinin (12)  numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe  uygun onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım  Belgelerinin tesliminde, ihracatçının basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR  Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme iznine sahip olup olmadığı kontrol  edilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım  Belgelerinin doldurulması ve kullanılması

MADDE 47 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında  düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine  uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım  Belgeleri, tasdik edilmeksizin, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR  Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından vize  edilir.

(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasını içerir  şekilde ve Ek-13/B’de yer alan formata uygun olarak basitleştirilmiş işlem  kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi  tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında  düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde  yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile  gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım  Belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Kararın 8  inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım  Belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun  olarak düzenlenip düzenlenmediği, vize edilip edilmediği hususlarından  doğrudan doğruya basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi  düzenleme ve vize etme uygulamasından yararlanma izni verilmiş kişiler  sorumludur.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım  Belgelerinin sonradan düzenlenmesi

MADDE 48 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında  A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce, Kararın  12 ilâ 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından  sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen Dolaşım  Belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat  beyannamesine eklenir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım  Belgelerinin ikinci nüsha olarak düzenlenmesi

MADDE 49 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında  A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce  düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip  edilmesi halinde, Kararın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu  belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım  Belgesi düzenleme ve vize etme izninin askıya alınması

MADDE 50 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında  A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce Karar  hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin  anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl  içerisinde kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin  ikinci kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı  olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl  içerisinde kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin  üçüncü kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin  basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize  etme izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım  Belgesi düzenleme ve vize etme izni askıya alınan kişilerin askıya alma  süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde Karar hükümleri ile 45 ilâ 47  nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde,  basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize  etme izni iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR  Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni askıya alınan sertifika sahibi  kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra Karar hükümleri ile 45 ilâ  47 nci madde hükümlerinin yeniden ihlali halinde kişi birinci kez ihlalde  bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit  edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en  son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve birinci fıkra uyarınca  işlem yapılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden  fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede  belirtilen ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci  fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi  halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım  Belgesi düzenleme ve vize etme izninin geri alınması

MADDE 51 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde  kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme  ve vize etme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş  işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni geri  alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında  A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika kapsamında  yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca  başvuruda bulunulması gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya  EUR.MED fatura beyanı düzenlenme uygulamasının kapsamı ve uygulamadan  faydalanma izninin verilmesi

MADDE 52 – (1) Sertifika sahibi kişilerin  başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın  ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı dörtlü  tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az elli adet EUR.1 veya  EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları  halinde onaylanmış ihracatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke  veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği  arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek  taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında  gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve  ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenleyebilme izni verilebilir.

(2) Bu madde hükümleri uyarınca izin verilmesi için aranılacak olan aynı  eşyanın EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracat  koşulunun sağlanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup  ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat  tutarları dikkate alınmaz.

(3) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura  beyanı düzenleyebilme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-14’te yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki  numarası verilir.

Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanlarının şekli  ve kullanımı

MADDE 53 – (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında  düzenlenecek fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanları Serbest Ticaret  Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile  Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz  tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi  rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe  Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti  Hakkında Yönetmeliklerin "fatura beyanı" başlıklı 19 uncu maddeleri  çerçevesinde ve bu Yönetmeliklerin IV no.lu eklerinde yer alan şekil  şartlarına uygun olarak düzenlenir.

(2) Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı gümrük idaresince vize  işlemine tabi olmadığından gerek şekil şartları gerekse içerdiği bilgi  bakımından söz konusu belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip  düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya eşyanın kıymetine  bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme iznine  sahip ilgili kişiler sorumludur.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya  EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin değiştirilmesi

MADDE 54 – (1) İzin kapsamındaki eşyanın başka  bir eşya ile değiştirilmek istenmesi, izin kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni  bir eşyanın daha izin kapsamına alınmak istenmesi, ihracatın yapıldığı  ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi ya da ihracatın yapıldığı  ülkeye veya ülke grubuna ilaveten başka bir ülke veya ülke grubu eklenmek  istenmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası doğrultusunda başvuruda  bulunulur.

(2) Yapılan incelemede başvuru sahibinin başvuru konusu eşya için 52 nci  maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulu karşıladığının tespit edilmesi  halinde izin kapsamı değiştirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen değişikliğe istinaden mevcut onaylanmış  ihracatçı (EUR) yetki numarası verilir. İzin sahibi kişilerce yeni yetki  numarasının veriliş tarihinden itibaren değişiklik kapsamında işlem  yapılabilir.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya  EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin askıya alınması

MADDE 55 – (1) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın  fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme iznine sahip  kişilerce Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla  tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin  tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen  tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran  Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile 52 ile 53 üncü  madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu  kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl  içerisinde kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlalin ikinci kez  işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar  uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl  içerisinde kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlalin üçüncü kez  işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin eşyanın kıymetine  bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme  izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı  veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni askıya alınan kişilerce  askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada  belirtilen ihlalin tekrar işlenildiğinin anlaşılması halinde, eşyanın  kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenleyebilme izinleri iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı  veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni askıya alınan sertifika  sahibi kişilerce askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada  belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin anlaşılması halinde, kişi birinci kez  ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit  edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en  son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden  fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede  belirtilen ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci  fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi  halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya  EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin geri alınması

MADDE 56 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde  kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın  fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninden  yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsamında  eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenleyebilme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında  eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı  düzenleyebilme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18  inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

İhracatta yerinde gümrükleme izni

MADDE 57 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası sahibi kişilere aşağıdaki ek koşulların tümünü sağlamaları  şartıyla, eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç işlemlerini  ilgili bölge müdürlüğünce 59 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerde  gerçekleştirmek üzere izin verilebilir;

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda  alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş  milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin  kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma  sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret  sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla  gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ihracatta  yerinde gümrükleme iznine haiz grup ihracatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü  statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinde, 59 uncu madde uyarınca  izin alınmış olmak şartıyla, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  işlem yapabilirler.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup  imalatçılarının tesislerinin grup ihracatçısı tarafından yerinde gümrükleme  izni kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, adlarına ihracat yaptığı  grup imalatçılarını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı  bulunulan ihracatçı birliğince Ek-10’da yer alan örneğe uygun olarak, başvuru yılından bir önceki  takvim yılı için düzenlenmiş grup imalatçısı tespit formu aslının da  ihracatta yerinde gümrükleme izni başvurusu sırasında ibraz edilmesi  gerekir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-11/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki  numarası verilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı

MADDE 58 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında, sadece “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ile eşyanın  vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri  gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat  beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu izin kapsamında ihracı  yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj,  palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta  yerinde gümrükleme izni sahibi, “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören  ihracat eşyasını sadece izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu  durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve  araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta  yerinde gümrükleme izni sahibi,

a) “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

b) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde  bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu  ile işlem gören eşyayı,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen rejim kodları kapsamında ihracı  yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap,  ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını,

izinli gönderici aracılığıyla ya da ilgili bölge müdürlüğünce 61 inci  madde uyarınca uygun bulunan izinli gönderici yetkisi sahibi olmayan kişi  aracılığıyla taşıtabilir veya bu eşyayı mülkiyetinde olan veya kiralama  yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla transit beyanından sorumlu kişi  olarak kendisi taşıyabilir. İzinli gönderici yetkisi sahibi taşıyıcı  aracılığıyla taşıtılmaması durumunda eşya araca ihracatta yerinde gümrükleme  izni sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izin sahibi tarafından mühürlenir.  İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca  ihracatta yerinde gümrükleme izni olan yetkilendirilmiş yükümlünün izin  kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta  yerinde gümrükleme izni sahibi ihracatçının eşyasını izinli gönderici  yetkisine sahip taşıyıcı aracılığı ile taşıtması halinde, ihracat eşyasının  araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri tercihe bağlı olarak ya  ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde  ya da izinli göndericinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.  Araç her iki durumda da izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından  mühürlenir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait eşya parsiyel  taşımacılık dâhilinde 77 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında taşınabilir.

(6) İzinli gönderici vasıtasıyla gerçekleştirilen taşımalarda izinli  göndericinin kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme  sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(7) “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi  kapsamı eşya sadece transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında  taşınabilir. (58 inci maddesinin yedinci  fıkrası, 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 165) 

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

MADDE 59 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında  yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi  için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci  fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur.  Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen  yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde  gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste  ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi  halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına  alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)  bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp  taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri  uygulanarak yapılır.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak  veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen  koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin  birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi  zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci  maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları  taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda  bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İhracatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenen  tesisin daha önce 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme  kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde bu tesisin 8 inci maddenin  birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp  taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca ihracatta yerinde  gümrükleme izni kapsamında kullanılacak güvenli alanın 67 nci maddenin  birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin ikinci  fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı  Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü  içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli alanın 67  nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci  maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi  halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ihracatta yerinde gümrükleme  kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel  Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli alanın 67 nci  maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin  ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde,  beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(7) Altıncı fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına  alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka  bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge  müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü  içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı  bulunduğu bölge müdürlüğüne altıncı fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere  bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir.  Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce altıncı fıkra uyarınca gerekli  bildirimler yapılır.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem  yapılacak ihracat gümrük müdürlükleri

MADDE 60 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük müdürlükleri, 59 uncu madde  uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi  göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü  tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla  gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili  kılınamaz. İhracatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenilen  tesislerin 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni  kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 125 inci madde uyarınca  belirlenmiş gümrük müdürlükleri ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir  gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 59 uncu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına  tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük  müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından  belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli  görmesi halinde Genel Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller  dışında da ihracatta yerinde gümrükleme izninde yer alan tesisler kapsamında  işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye  yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük  müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine  bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca  ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük  müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı  veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda  sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü  tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde,  bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle  sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü  tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem  yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı  taşıyacak izinli gönderici harici taşıyıcılar

MADDE 61 – (1) Aşağıdaki koşulların karşılanması  halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, ihracatta yerinde  gümrükleme izni kapsamında, 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen  eşyayı izinli gönderici olmayan kişilerle de taşıtabilir;

a) İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma  hizmeti alıyor olması,

b) İhracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin izin kapsamında taşıma  işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik  tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

c) İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci  fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen koşulu sağlıyor olması.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 58 inci maddenin üçüncü  fıkrasında belirtilen eşyasının birinci fıkrada sayılan kişiler aracılığıyla  taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde  kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda  belirtilir ve bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu  kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön  inceleme kapsamında tespit edilir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde  gümrükleme izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir  taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla ihracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci  fıkrası uyarınca bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek  başvuruda bulunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına  alınması istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp  sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci  maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık taşıma  yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini  kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca  başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan taşıyıcıların,  birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, bu kişilerle olan  sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin birinci fıkrası  uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil  edilebilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  ihracatı yapılamayacak eşya

MADDE 62 – (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler  ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli  kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile  Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın ihracatı ihracatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında  ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin  alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 63 – (1) 62 nci madde hükümleri saklı  kalmak kaydıyla, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait yüksek  kaçakçılık riski içeren eşyanın, ihracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında ihraç edilmek istenilmesi halinde, bu eşya yalnızca yüksek  kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına  sahip izinli göndericiler vasıtasıyla taşınabilir.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 64 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem görmüş ihracat beyannamesi  kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler  uygulanmaz.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyaya  ilişkin kontrol türü bildirim süresi

MADDE 65 – (1) İhracat eşyasının güvenli alana  veya güvenli park alanına alındığının gümrük idaresine bildirilmesini  müteakip 71 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi  tutulacağına ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen  bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması  durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması  halinde eşyanın muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne  şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve  değiştirmeye yetkilidir.

İhracatta yerinde gümrükleme izin formunun kapsamı

MADDE 66 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni  aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde  Ek-11/B’de yer alan formda belirtilir;

a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

b) 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü  bildirim süresi,

c) İzin kapsamı tesisler,

ç) İzin kapsamı ihracat beyannamesinin tescil edileceği gümrük  müdürlükleri,

d) 61 inci madde uyarınca izin kapsamında taşıma yaptırılması uygun  görülen izinli gönderici olmayan taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge  müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise ihracatta yerinde gümrükleme izni  tanınan kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı  tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları

MADDE 67 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamı tesislerde, ihracat beyannamesinin tescilinden sonra, 71 inci  maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimden önce ve eşyanın bu  alandan çıkışına izin verilinceye kadar bekletileceği uygun bir muayene ve  sevkiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve  insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile  alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz  olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma  düzenine sahip açık veya kapalı güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı  eşyanın bekletileceği birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip bir  güvenli park alanının bulunması gerekir. Eşya bu alana beyannamenin  tescilinden sonra ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  bildirimden önce herhangi bir zamanda konulur ve bu alanda eşya çıkışına  izin verilinceye kadar bekletilir.

a) 71 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihraç edilecek eşyanın  taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek olması,

b) İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği  bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması,

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ithalatta  yerinde gümrükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki  izin kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması halinde, ikinci  fıkrada belirtilen güvenli park alanı ile 130 uncu maddenin ikinci  fıkrasında belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının  birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla  aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, ihracatta yerinde gümrükleme  izni kapsamı işlemlerde 68 inci ve 69 uncu madde hükümlerine, ithalatta  yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde ise 131 inci ve 132 nci madde  hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ihracata ilişkin güvenli alanın tesisteki  kapalı bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, ihracata  ilişkin bu alan aynı zamanda ithalatta yerinde gümrükleme işlemleri  kapsamında kullanılamaz, ancak 130 uncu maddenin birinci fıkrasında  belirtilen güvenli depolama alanı ile birinci fıkrada belirtilen güvenli  alanın birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya  geçişine karşı gerekli tüm önlemlerin alınmış olması koşuluyla bu iki alan  aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli alanlar ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma  aracının alınmasında 68 inci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının  çıkartılmasında ise 69 uncu madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli alan ve güvenli park alanlarına ilişkin 68 inci maddedeki  giriş ile 69 uncu maddedeki çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası  verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan ve ihracat  beyannamesine konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara  alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece  devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına  alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli alan ya da park alanının  yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli alan ya da  park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge  müdürlüğüne 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.  Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli alanın birinci  fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri  taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda  alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin  bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne  bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun  kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu  yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra  kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan  bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne  beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce  başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden  fazla grup imalatçısı, her birinin ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip  olması koşuluyla, o tesis içeresinde bulunan güvenli alan veya güvenli park  alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin  giriş işlemleri

MADDE 68 –  (1) İzin kapsamında ihraç edilecek  eşya 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç  edilecekse, eşya bu alana alınmadan önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi  ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli  kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar asgari  olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alana giriş tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında  belirtilen güvenli park alanından ihraç edilecekse, eşya alanda bekletilecek  araca yüklenmeden önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer  alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Araca yüklenecek eşyaya  ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Varsa eşyanın seri numaraları,

c) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

e) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(3) Eşya ikinci fıkradaki işlemleri müteakip taşıma aracına yüklendikten  sonra güvenli park alanına sevk edilen taşıma aracı kontrol edilir. Gerekli  kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar  taşınan eşyaya ilişkin ikinci fıkrada belirtilen kayıtlarla  ilişkilendirilerek asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde  tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı.

(4) 67 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanmadığı durumlarda,  güvenli alan ve güvenli park alanlarına sadece ihracat beyannamesine konu  eşya konulabilir.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin  çıkış işlemleri

MADDE 69 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek  eşya 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç  edilecekse, güvenli alana alınan eşyanın bu alandan çıkışında eşya bu  alandan çıkarılmadan önce 68 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen  kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller  yapılarak bu alandan çıkışı yapılan eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma  aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde  tutulur;

a) Eşyanın güvenli alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka  numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 71 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında  taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında  belirtilen güvenli park alanından ihraç edilecekse, güvenli park alanına  alınan taşıma aracının bu alandan çıkışında taşıma aracı bu alandan  çıkarılmadan önce 68 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt  bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak  bu alandan çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak  aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 71 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında  taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen  yüklü olarak gelmiş olması halinde, güvenli alanın bulunduğu tesislerde veya  güvenli park alanında kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci  veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.

(4) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu güvenli alan veya güvenli  park alanından çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden  yapılamaz.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem  gören ihracat beyannamesinin tescili

MADDE 70 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme  izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesislerden çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu  kutusuna yazılır.

(3) İhracat beyannamesinin tescilinden sonra ve 71 inci maddenin birinci  fıkrasında belirtilen şekilde eşyanın güvenli alana veya güvenli park  alanına alındığının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük  müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilmesinden önce, eşyanın 67 nci  maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana veya 67 nci maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına konulması ve 68 inci  maddede belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi  sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine  89 uncu madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki  eşyaya ilişkin muayene işlemleri

MADDE 71 – (1) İhracat eşyasının 70 inci  maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde güvenli alana veya güvenli  park alanına alınmasını müteakip bu durum ihracatta yerinde gümrükleme izni  sahibi tarafından gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve  eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur.

(2) Eşya, 65 inci madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 67 nci  maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda veya 67 nci maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında bekletilir. Belirlenen  sürenin bitimine kadar gümrük idaresince izin sahibine eşyanın muayene  edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde eşyanın araca yüklenmesini müteakiben,  58 inci madde hükümleri uyarınca duruma göre araç, ihracatta yerinde  gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir ve  eşyaya ilişkin transit beyanının verilmesinden sonra eşyanın tesislerden  çıkışı yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi birinci fıkrada  belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(3) 65 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitiminde eşyanın  muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli alanda muayene  ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın  muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit  edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları  çerçevesinde işlem yapılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki işlemlerin yerine getirilmesinde,  eşyanın transit rejimi kapsamında taşınacağı araçta bekletilmek istenilmesi  halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından, eşyanın yüklü  olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası, eğer taşıma  aracı konteyner ise konteyner numarası kayda alınarak eşya ve taşıma aracı  eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesine kadar, eşyanın muayene  edileceği bildirildiyse de muayene ile görevli memur gelinceye kadar, 67 nci  maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında, araca ve eşyaya  müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edildiği durumlarda beyana  aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer  alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(5) Eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli  memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene  edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir.

(6) Üçüncü ile beşinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, 65  inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat  içinde firmanın tesislerine gidilerek başlatılır, ancak eşyanın bulunduğu  tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir  sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin  eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli  olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle,  süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. İhracatta yerinde gümrükleme izni  sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada  öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(7) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına  ilişkin transit beyanı, eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin  tesislerinden ihraç edilecek olması halinde, 70 inci maddede belirtilen  ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır. Mühür  numarası eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne  bildirilir.

(8) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme  işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı  gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre  gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına  ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin  alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en  az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış  olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(9) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin birinci fıkrada belirtilen  bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin  talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai  bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek  ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip  eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en  son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği  gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada  belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı  bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi  halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(10) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi  sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 90  ıncı madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında özel  tipte mühür kullanımı

MADDE 72 – (1) İhracat eşyasını taşıyan aracın  ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenecek olması  durumunda, ücreti karşılığında gümrük idaresinden temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde, seri numarası ve ihracatta  yerinde gümrükleme iznine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması  zorunludur.

(3) Transit beyanına, kullanılan mührün numarasının ve adedinin  kaydedilmesi zorunludur.

(4) Taşıyıcının izinli gönderici yetkisine sahip olması durumunda, bu  madde hükümleri yerine 92 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin  yükümlülükleri

MADDE 73 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni  verilmiş sertifika sahiplerince, bu Yönetmelikten kaynaklı diğer  yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi  gerekir.

a) 71 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası kapsamında yapılacak  kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması  için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur  tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve 67  nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin  kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara  ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre  ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında  belirtilen alanlara ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların  istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur  tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak özel  mührün korunmasını sağlamaya yönelik gerekli bütün tedbirleri almak.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin askıya  alınması

MADDE 74 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan  herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı  olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 58 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 61  inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 62 nci madde, 63 üncü madde,  67 nci maddenin dördüncü fıkrası, 68 inci maddenin dördüncü fıkrası, 69  uncu maddenin dördüncü fıkrası, 71 inci maddenin bir ilâ dördüncü  fıkrası, 72 nci maddenin birinci fıkrası ve 73 üncü maddede belirtilen  hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 58 inci maddenin dördüncü ve yedinci fıkrası, 67 nci maddenin  üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 68 inci maddenin bir ilâ üçüncü  fıkrası, 69 uncu maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 70 inci maddenin  üçüncü fıkrası ve 72 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden herhangi  birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 58 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca izin kapsamında taşınan  eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında  beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

ç) 61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, yetki  kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınan eşya ile  taşındığı beyan edilen eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklılık  olduğunun anlaşılması,

d) 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis  içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli alan veya güvenli park  alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin  alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin  değiştirilmesi,

e) 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut  güvenli alanın veya güvenli park alanının özelliklerinden birini  kaybetmesi,

f) 71 inci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca gerekli koşullar  yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin  kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

g) 71 inci maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne  talepte bulunulmaksızın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  mesai saatleri dışında işlem yapılması,

ğ) 72 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ihracat eşyasını taşıyan  aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından  mühürlenmesinde özel tipte mührün kullanılmaması,

h) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı  olduğunun veya beyan harici eşyanın ihraç edilmeye çalışıldığının tespit  edilmesi,

ı) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük  Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye  eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca  saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut  olmadığının tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç),  (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin  tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı  olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla  haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek  sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından  yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle  askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla  haklarında Kanunun 241  inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (d), (f)  veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c),  (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi  birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından  yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay  süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak  kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik  edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde  bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme  izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin  bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (d), (f) veya  (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme  izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin  bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e),  (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin  tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından  yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl  süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak  kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik  edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde  bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme  izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin  bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (d), (f) veya  (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme  izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin  bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e),  (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin  tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra  birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve  birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda asgari  beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapamadığının veya izin  kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan  numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip  olmadığının anlaşılması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni bu  koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller  arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal  birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen  ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit  edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci  fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi  halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için  ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta  yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin  birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden  sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri  saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya  alınan kişinin ihracatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince  askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi  olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (c) ve (h) bentlerinde belirtilen beyana  aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından  gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu  maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için Kanununun 241 inci  maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (c) ve (h) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığa  esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez  gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi  içinde değerlendirilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması

MADDE 75 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde  kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi  durumunda ihracatta yerinde gümrükleme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ihracatta yerinde gümrükleme  izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin  birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

BEŞİNCİ KISIM

İzinli Gönderici Yetkisi

İzinli gönderici yetkisi

MADDE 76 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları  halinde eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini  kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış  uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi  olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı  ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan  en az birini sağlamış olmak;

1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya  transit etmiş olmak,

2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,

3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında  işlem yapmış olmak.

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve  yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve  donanıma sahip olmak.

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve  taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncü  maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya  için düzenlenmiş olan transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin  ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük  müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO  limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate  alınır.

(3) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-15/A’da yer aldığı şekilde bir izinli gönderici yetki numarası  verilir.

İzinli gönderici yetkisinin kapsamı

MADDE 77 – (1) İzinli gönderici yetkisi sahibi  yalnızca “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ve eşyanın vergilerin geri  verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek  istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi  kapsamı eşyanın transit işlemlerini bu izin kapsamında yapabilir. Bu izin  kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek  olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması  yapılmaz.

(2) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi  sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi  statü belgesi almış kişilerin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile  işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumda ihracat eşyasının araca  yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri;

a) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe  bağlı olarak ya izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit  rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici  yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse  eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan  izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde  gerçekleştirilir.

Her durumda ise araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından  mühürlenir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde, 91  inci maddenin uygulandığı durumlarda veya ihracatta yerinde gümrükleme  iznine sahip kişinin tek araçla taşınacak eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi  dışında birden fazla varış yerine gönderilecek olması nedeniyle birden fazla  transit beyanı kapsamında taşınacak olması halinde eşyayı taşıyacak olan  izinli göndericinin tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme izni  sahibinin tesislerinden, diğer hallerde ise yalnızca eşyayı taşıyacak olan  izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinden taşınabilir.

(4) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi  sahibi, ikinci fıkrada sayılanlar dışındaki bir kişinin sadece aşağıda  belirtilen eşyasını taşıyabilir;

a) “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

b) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde  bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu  ile işlem gören eşyayı,

c) “1000” rejim kodu ile ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş  olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat  eşyasını.

Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde  yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.  İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca  izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde  gerçekleştirilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasında kapsamlı  teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan  tahditler saklıdır.

(6) Bu yetki kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşya  sadece transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında taşınabilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesisler

MADDE 78 – (1) İzinli gönderici yetkisi  kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında  yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için tespit formunda  belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)  bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp  sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme  işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca  belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste yetki kapsamında işlem  yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca  başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması  istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)  bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp  taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri  uygulanarak yapılır.

(4) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci  maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan  herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin ikinci fıkrası  uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci  maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları  taşımaları şartıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda  bulunulması halinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İzinli gönderici yetkisine hak kazanmış kişinin taşımacılık işlemleri  için bu yetki kapsamında kendi tesislerini kullanmak istememesi halinde, bu  kişi izinli gönderici yetkisini yalnızca aralarında sözleşme bulunan ve 57  nci madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınmış olan kişinin  59 uncu madde uyarınca belirlenmiş olan tesislerinde yalnızca bu izin sahibi  kişinin eşyasının taşınmasında kullanabilir. İzinli gönderici yetkisi  sahibinin aynı zamanda izinli alıcı yetkisine de sahip olması koşuluyla 91  inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak  taşımacılıkta aralarında sözleşme bulunan ihracatta yerinde gümrükleme izni  sahibinin izin kapsamındaki tesisleri arasında parsiyel taşıma yapılabilir.

(7) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisin  daha önce 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında  yetkilendirilmiş olması halinde, bu tesislerin 8 inci maddenin birinci  fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı  tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında  kullanılacak güvenli alanının 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa  güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen  özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce  başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir.  İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli alanın 86 ncı maddenin birinci  fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında  yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü  içerisinde tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine  ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde  bulunulur. Güvenli alanın 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli  park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları  taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru  sahibine bildirimde bulunulur.

(8) Yedinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmak  istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir  bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge  müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü  içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı  bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere  bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir.  Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce yedinci fıkra uyarınca gerekli  bildirimler yapılır.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak  hareket gümrük idareleri

MADDE 79 – (1) İzinli gönderici yetkisi  kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük müdürlükleri, 78 inci madde  uyarınca uygun bulunan tesislerin hareket gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve  işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı  bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis  için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin  yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem  yapılmak istenilen tesislerin 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi  kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 100 üncü madde uyarınca  belirlenmiş gümrük müdürlükleri izinli gönderici yetkisi kapsamında  yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir  gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 78 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına  tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük  müdürlükleri 78 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum hariç  sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli  görmesi halinde Genel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller  dışında da izinli gönderici yetkisi dâhilinde yer alan tesisler kapsamında  işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye  yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük  müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde  belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli  gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük  müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen  bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı  veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir  bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge  müdürlüğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya  sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem  yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında  kullanılabilecek araçlar ve diğer taşıyıcılar

MADDE 80 – (1) İzinli gönderici yetkisine sahip  olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda belirtilen araçlarla taşıyabilir;

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli göndericinin  transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük  idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti  almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır  taşıma hizmeti alıyor olması,

2) İzinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini  yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri  alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci  fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen  koşulları sağlıyor olması.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci  fıkrada sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu  kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında  Ek-1/C’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formunda belirtilir  ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde  belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz  edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp  sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci  maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından izinli gönderici yetkisi  izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı  vasıtasıyla izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi  halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu  maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu  kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması  istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp  sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci  maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya  birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan  taşıyıcıların 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak  derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcıların  birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, 10 uncu maddenin  birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan  sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin ikinci fıkrası  uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil  edilebilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında transit  taşımacılığı yapılamayacak eşya

MADDE 81 – (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler  ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli  kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile  Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın taşıması izinli gönderici yetkisi  kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın yetki kapsamında  ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin  alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 82 – (1) 81 inci madde hükümleri saklı  kalmak kaydıyla, yüksek kaçakçılık riski içeren eşya, yalnızca yüksek  kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına  sahip izinli göndericiler tarafından taşınabilir.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 83 – (1) İzinli gönderici yetkisi  kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem görmüş ihracat beyannamesi  kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler  uygulanmaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyaya ilişkin  kontrol türü bildirim süresi

MADDE 84 – (1) 89 uncu madde uyarınca ihracat  beyannamesi verilen eşyanın güvenli alana alındığının bildirilmesini  müteakip 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca beyanın hangi kontrol  türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre  sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması  durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması  halinde eşyanın muayenesi için, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak  olması halinde ise belge kontrolünün tamamlanması için bekletileceği süreyi  kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne  şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve  değiştirmeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi formunun kapsamı

MADDE 85 – (1) İzinli gönderici yetkisi için  verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-15/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği hareket  gümrük idareleri.

b) 84 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü  bildirim süresi.

c) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

ç) İzin kapsamı tesisler.

d) 80 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun  görülen izinli gönderici olmayan taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge  müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise izinli gönderici yetkisi verilen  kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerdeki  güvenli alanlar ve güvenli park alanları

MADDE 86 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamı  tesislerde, ihracat eşyasının beyanın tescilinden sonra, 90 ıncı maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen bildirimden hemen önce ve eşyanın bu alandan  çıkışına izin verilinceye kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve  sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve  insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile  alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz  olarak, izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma  düzenine sahip açık veya kapalı güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, izinli gönderici yetkisi kapsamı ihracat  eşyasının bekletileceği birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip bir  güvenli park alanının bulunması gerekir. Eşya bu alana beyannamenin  tescilinden sonra ve 90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen  bildirimden önce herhangi bir zamanda konulabilir ve bu alanda eşya çıkışına  izin verilinceye kadar bekletilir.

a) 90 ıncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca ihraç edilecek eşyanın  taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek olması,

b) İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği  bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması,

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli alıcı  yetkisine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı  işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, ikinci fıkrada  belirtilen güvenli park alanı ile 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında  belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine  karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer  olarak belirlenebilir. Bu durumda, izinli gönderici yetkisi kapsamı  işlemlerde 87 nci ve 88 inci madde hükümlerine, izinli alıcı yetkisi kapsamı  işlemlerde ise 107 nci ve 108 inci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ihracat eşyasına ilişkin güvenli alanın  tesisteki kapalı bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, bu  alan aynı zamanda ithalat eşyası için kullanılamaz, ancak 106 ncı maddenin  birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ile birinci fıkrada  belirtilen güvenli alanın birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki  alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemler alınmış olması  koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli alanlar ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma  aracının alınmasında 87 nci madde, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma  aracının çıkartılmasında ise 88 inci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli alan ve güvenli park alanlarına ilişkin 87 nci maddedeki  giriş ile 88 inci maddedeki çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası  verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan ve ihracat  beyannamesine konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara  alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece  devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmış  olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli alan ya da park alanının yerinin  değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli alan ya da park alanı  eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18  inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri  değiştirilecek veya eklenecek güvenli alanın birinci fıkrada, güvenli park  alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı  başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten  itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın  gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde,  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten  itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük  müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme  yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü  inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü  içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru  sahibine bildirimde bulunulur.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin  giriş işlemleri

MADDE 87 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek  eşya 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç  edilecekse, eşya bu alana alınmadan önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi  ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli  kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar asgari  olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alana giriş tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında  belirtilen güvenli park alanından ihraç edilecekse, eşya alanda bekletilecek  araca yüklenmeden önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer  alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Araca yüklenecek eşyaya  ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Varsa eşyanın seri numaraları,

c) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

e) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(3) Eşya ikinci fıkradaki işlemleri müteakip taşıma aracına yüklendikten  sonra güvenli park alanına sevk edilen taşıma aracı kontrol edilir. Gerekli  kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar  taşınan eşyaya ilişkin ikinci fıkrada belirtilen kayıtlarla  ilişkilendirilerek asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde  tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı.

(4) 86 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda,  güvenli alan ve güvenli park alanlarına sadece ihracat beyannamesine konu  eşya konulabilir.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin  çıkış işlemleri

MADDE 88 – (1) İzin kapsamında ihraç edilecek  eşya 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç  edilecekse, güvenli alana alınan eşya bu alandan çıkarılmadan önce 87 nci  maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak  kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan  eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak  aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka  numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen haller dışında  taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında  belirtilen güvenli park alanından ihraç edilecekse, güvenli park alanına  alınan taşıma aracı bu alandan çıkarılmadan önce 87 nci maddenin üçüncü  fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir.  Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan taşıma aracına  ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen haller dışında  taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci madde uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen  yüklü olarak gelmiş olması halinde, güvenli alanın bulunduğu tesislerde veya  güvenli park alanında kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci  veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.

(4) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu güvenli alan veya güvenli  park alanından çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden  yapılamaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamındaki eşyaya  ilişkin beyannamenin tescili

MADDE 89 – (1) İzinli gönderici yetkisi  kapsamında işlem görecek ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi  tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde  elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesisten çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu  kutusuna yazılır.

(3) İhracatçı, yetki kapsamında taşınacak eşyayı, birinci fıkrada  belirtilen beyannamenin tescil numarasını da bildirerek izinli göndericiye  teslim eder.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde  gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde  hükümleri yerine 70 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında sevk edilecek  eşyaya ilişkin işlemler

MADDE 90 –  (1) Eşya izinli göndericiye teslim  edildikten sonra izinli gönderici eşyayı ikinci fıkradaki bildirimden önce  86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana veya beşinci  fıkra ya da 91 inci madde uyarınca işlem yapılmak istenilmesi halinde, 86  ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alır ve 87  nci maddede belirtilen hususlara uyar.

(2) Birinci fıkra uyarınca eşyanın güvenli alana veya güvenli park  alanına alınmasını müteakip izinli gönderici, eşyanın güvenli alana veya  güvenli park alanına alındığını ihracat beyannamesinin tescil edildiği  gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşyanın ihracı için  gerekli olan bütün belgeler ya da örnekleri hazır bulundurulur.

(3) Birinci fıkra uyarınca güvenli alana alındığı bildirilen eşya, gümrük  idaresi tarafından belirlenen ve 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan süre  kadar 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda  bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince yetki  sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge  kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın araca  yüklenmesini müteakiben sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Bu fıkrada  belirtilen bekleme süresi ikinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip  işlemeye başlar.

(4) 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitiminde eşyanın  muayenesi ya da belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya  duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar ya da  yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli alandan veya güvenli park  alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.  Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük  müdürlüğüne ibraz edilir. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi 89 uncu madde  uyarınca ihracat beyannamesi verilen eşyanın güvenli alana alındığının  bildirilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşyanın muayenesi veya belge  kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından  beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip  sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(5) Eşyanın taşıma aracında yüklü halde gelip izinli göndericinin eşyayı  yüklü olduğu taşıma aracıyla sevk yapmayı öngörmesi veya izinli alıcı  yetkisi kapsamındaki tesiste yüklenen eşyanın tesis içerisindeki güvenli  park alanında yüklendiği araçta bekletilecek olması halinde, izinli  gönderici, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka  numarası, eğer taşıma aracı konteyner ise konteyner numarasını kayda alarak  ve eşyayı ve taşıma aracını gerekli kontrollere tabi tutarak eşyayı  boşaltmaksızın 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park  alanına alır ve gümrük idaresi tarafından eşyanın güvenli park alanından  çıkışına izin verilmesine kadar müdahale edilmeksizin bekletir.

(6) Beşinci fıkranın uygulandığı durumda eşyanın muayene edilmeyeceğinin  veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının  bildirilmesini, eşyanın muayene edileceği veya ihracat beyannamesinin belge  kontrolüne tabi tutulacağı bildirildiyse de eşyanın muayenesi veya belge  kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından  beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip  sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Eşyanın muayenesinin öngörülmüş  olduğu durumda, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya  taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü  olarak muayene edilir.

(7) Dördüncü ile altıncı fıkralar uyarınca yapılacak muayene 84 üncü  madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde  başlatılır, ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük  müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli  göndericinin tesislerine gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması  halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç  saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan  belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu  fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip  işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden  dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz.

(8) Üçüncü, dördüncü ve duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin bitimini  müteakip izinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat  beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit  beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli gönderici  tarafından mühürlenerek eşyanın tesislerden çıkışı yapılır. Dokuzuncu  fıkranın uygulandığı durumlar haricinde taşıma aracına takılan mührün  numarası, transit beyanında belirtilir. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR  Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça  belirlenir.

(9) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme  işlemi yapılmaksızın eşyanın yetki kapsamı tesislerden çıkışı  gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre  gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına  ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin  alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en  az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış  olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(10) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit  beyanında, taşınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife  pozisyonu da belirtilir.

(11) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin ikinci fıkrada belirtilen  bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin  talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai  bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek  ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip  eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en  son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği  gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ikinci fıkrada belirtilen  bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini  içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global  mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(12) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar  haricinde, eşyanın ihracat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin  belge kontrolü yapılmaz ancak, beyanname eki belgeler gümrük idaresince  istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

(13) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde  gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde  hükümleri yerine 71 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici tarafından birden fazla tesiste  işlem yapılması (91 inci madde, 1/1/2015  tarihinde yürürlüğe girer. Madde 165)

MADDE 91 – (1) 96 ncı madde uyarınca izinli  alıcı yetkisine de sahip olan izinli göndericiler tarafından, eşya aynı  taşıma aracına birden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek  üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda  belirtilen tesisler arasında yapılabilir.

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu  madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere  yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında yetkilendirilmiş olan ihracatta yerinde gümrükleme izni  sahibinin farklı tesisleri,

c) Birden fazla ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 59 uncu  madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) (a), (b), (c) fıkralarında belirtilen tesisler.

(2) İhraç edilecek eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin eşyanın  bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi  gerekir.

(3) Eşyanın ilk yüklendiği tesiste, tesisin izinli göndericiye ait olması  halinde 89 uncu ve 90 ıncı madde, tesisin ihracatta yerinde gümrükleme izni  sahibine ait olması halinde, 70 inci ile 71 inci madde hükümleri uyarınca  işlem yapılmasını müteakip, eşyayı taşıyan aracın birinci fıkrada belirtilen  bir başka tesise sevkine izin verilir.

(4) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında, aracın ikinci  tesise vardığı, o tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine  bildirilir. Bu bildirimi müteakip, o tesisten yüklenecek eşya için 90 ıncı  maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrası uyarınca yükleme izni  verilmesi halinde, varsa araç mührü 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrasının  uygulandığı durumlarda izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli  gönderici, 90 ıncı maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumda ise  muayene ile görevli memur tarafından kırılarak o tesiste bulunan eşya araca  yüklenir. Birinci tesisten ikinci tesise sevkiyat için başlatılmış olan  transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılarak, aracın bulunduğu  tesisten bir başka tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevki için yeni bir  transit beyanı açılır. Aracın bulunduğu tesisteki eşyanın araca yüklenmesine  izin verilinceye kadar taşıma aracına, taşıma aracı mühürlüyse mühre ve  taşıma aracında yüklü olan eşyaya müdahale edilmez ve bunlara müdahale  edilmesine karşı gerekli tüm önlemler alınır. 90 ıncı maddenin dokuzuncu  fıkrasında belirtilen durumlar haricinde taşıma aracının bir tesisten diğer  bir tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevkinde taşıma aracı 92 nci  maddede belirtilen izinli gönderici mührü ile mühürlenir ve taşıma aracına  takılan mührün numarası transit beyanına kaydedilir.

(5) Tek araçla taşınacak eşyanın ikiden fazla tesisten ayrı ayrı  yüklenerek ihraç edilmek istenilmesi halinde, üçüncü ve dördüncü fıkradaki  işlemlerin her bir tesiste tekrarlanması gerekir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu  maddede belirtilen genel hükümlere uyulması koşuluyla, getirildiği tesiste  getirildiği araçtan boşaltılarak 80 inci maddenin birinci fıkrasında  belirtilen başka bir araca bu işlemin güvenli park alanı içerisinde  yapılması şartıyla yüklenmesi mümkündür.

(7) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine  taşınmasında her bir sevkiyat için ayrı ayrı transit beyanı verilmesi  gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak  işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu  maddede belirtilen genel hükümlere uyulması şartıyla ve bu işlemin güvenli  park alanında gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği  araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka  bir araca yüklenmesi mümkündür.

(10) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak  istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin  talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai  bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek  ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip  eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en  son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili  bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini  içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global  mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında özel tipte  mühür kullanımı

MADDE 92 – (1) Transit eşyasını taşıyan aracın  izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından 90 ıncı veya 91 inci madde  uyarınca mühürlenecek olması durumunda gümrük idaresinden ücreti  karşılığında temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel  tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde seri numarası ve izinli  gönderici yetkisine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi transit beyanına, kullanılan mührün  numarasını ve adedini kaydeder.

İzinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri

MADDE 93 – (1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş  sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin  yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 90 ıncı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları kapsamında  yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin  yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli  memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve  aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin  kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara  ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre  ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen  güvenli alana ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park  alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir  kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde  incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün ve  kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli  tedbirleri almak.

İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması

MADDE 94 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan  herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı  olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında  Kanunun 241  inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği  bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci maddenin birinci  ve beşinci fıkrası, 81 inci madde, 82 nci madde, 86 ncı maddenin  dördüncü fıkrası, 87 nci maddenin dördüncü fıkrası, 88 inci maddenin  dördüncü fıkrası, 90 ıncı maddenin iki ilâ beşinci fıkrası, 92 nci madde  ve 93 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket  edildiğinin anlaşılması,

b) 77 nci maddenin altıncı fıkrası, 86 ncı maddenin üçüncü, altıncı  ve yedinci fıkrası, 87 nci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 88 inci  maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 90 ıncı maddenin sekizinci ve onuncu  fıkrası, 91 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 92 nci maddenin üçüncü  fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket  edildiğinin anlaşılması,

c) 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis  içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli alan veya güvenli park  alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin  alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin  değiştirilmesi,

ç) 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut  güvenli alanın veya güvenli park alanının özelliklerinden birini  kaybetmesi,

d) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca gerekli koşullar  yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin  kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

e) İzinli gönderici yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte  bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması,

f) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce veya 80 inci  maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ise yetki kapsamında  taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında taşınan eşyanın kap,  ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan  edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

g) Yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında beyan  edilen eşya ile taşınan eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklı  olduğunun anlaşılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (e),  (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak  tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin  izinli gönderici yetkilerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer  mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci  maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge  müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (c) veya  (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç),  (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin  tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin  izinli gönderici yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen  diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci  maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge  müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini  müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (c) veya (d)  bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini  müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g)  bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin  izinli gönderici yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen  diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci  maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge  müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi  askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini  müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (c) veya (d)  bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi  askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini  müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g)  bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan  sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci  fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi  halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca  işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış  uluslararası taşımacı yetki belgesine artık sahip olmadığının,

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine artık sahip  olmadığının,

c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 76 ncı maddenin ikinci  fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı  maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlardaki  işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve  yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve  donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli gönderici yetkisi eksik olan bu  koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller  arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal  birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen  ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit  edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci  fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi  halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için  ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli  gönderici yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci  fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulların tümünün  yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 119 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan kişinin  izinli gönderici yetkisi de izinli alıcı yetkisinin askıya alma süresince  askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi  olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen beyana  aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından  gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu  maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak her bir aykırılık  için diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci  maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığa  esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden  herhangi birinin 80 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin  uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi sahibinin taşıma yaptırdığı  kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında  gerçekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli gönderici yetkisi sahibi  tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez  gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi  içinde değerlendirilir.

İzinli gönderici yetkisinin geri alınması

MADDE 95 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde  kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda  izinli gönderici yetkisi geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli gönderici yetkisinin  sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci  fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

ALTINCI KISIM (96 ilâ 142 nci maddeler, 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 165)

İzinli Alıcı Yetkisi

İzinli alıcı yetkisi

MADDE 96 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları  halinde, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini  kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin  tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış  uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı  ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan  en az birini sağlamak:

1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil)  kapsamında eşya transit etmiş olmak,

2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,

3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan  kapsamında işlem yapmış olmak.

c) 98 inci madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve  yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve  donanıma sahip olmak,

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve  taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin birinci ve üçüncü alt bentlerinin  uygulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncü  maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya  için düzenlenmiş olan transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin  ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük  müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO  limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate  alınır.

(3) İzinli alıcı yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-16/A’da yer aldığı şekilde bir izinli alıcı yetki numarası verilir.

İzinli alıcı yetkisinin kapsamı

MADDE 97 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında  yalnızca yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi  statü belgesi sahiplerinin eşyası taşınabilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında transit edilecek olan eşyanın  gümrükleme işlemleri;

a) Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahipse, tercihe  bağlı olarak izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi  çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli alıcı yetkisi  sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse,  eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan  izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde  gerçekleştirilir.

Her iki durumda da, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen  durum saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracının mührü yalnızca izinli alıcı  yetkisi sahibi tarafından kırılabilir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi bu izin kapsamında birinci fıkrada  sayılan kişilerin “4000”, “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görecek olan  ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyasının transit işlemlerini yapabilir.  Bu yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak  getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalatında rejim  kodu sınırlaması yapılmaz.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında  kullanılacak teminat

MADDE 98 – (1) İzinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için  gümrük idaresine bir milyon Avro tutarında nakit teminat veya teminat  mektubu verilmiş olması gerekir.

(2) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken  teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının  hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına  girdiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

(3) Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecek olması halinde,  teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları  tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen  süresiz teminat mektubu verilmesi gerekir.

(4) Sertifikanın veya izinli alıcı yetkisinin askıya alınması veya geri  alınması durumunda ve yetki sahibinin talebi halinde gümrük idaresine yetki  kapsamında işlem yapabilmek için vermiş olduğu teminat askıya alma veya geri  alma işleminden önce başlamış olan işlemlerin tamamlanmasının ardından  kendisine iade edilir.

(5) Sertifikanın iptal edilmesi durumunda, teminat gümrük idaresince  yapılacak gerekli incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde sahibine  iade edilir.

(6) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken  teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının  belirlenmesini teminen 39 uncu maddede belirtilen usuller çerçevesinde işlem  yapılarak, teminat tutarının her yıl yeniden hesaplanması ve gümrük  idaresine ibraz edilmiş olan teminatın tutarının buna göre güncellenmesi  gerekir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesisler

MADDE 99 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak  tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formunda  belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)  bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp  sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme  işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca  belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste yetki kapsamında işlem  yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca  başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınması  istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)  bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp  taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri  uygulanarak yapılır.

(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci  maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan  herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin üçüncü fıkrası  uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci  maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları  taşımaları şartıyla 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda  bulunulması halinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İzinli alıcı yetkisine hak kazanmış kişinin taşımacılık işlemleri  için yetki kapsamında kendi tesislerini kullanmak istememesi halinde, bu  kişi izinli alıcı yetkisini yalnızca aralarında sözleşme bulunan ve 121 inci  madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni tanınmış olan kişinin 124  üncü madde uyarınca belirlenmiş olan tesislerine yalnızca bu izin sahibi  kişinin eşyasının taşınmasında kullanabilir. İzinli alıcı yetkisi sahibinin  aynı zamanda izinli gönderici yetkisine de sahip olması koşuluyla 117 nci  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak taşımacılıkta  aralarında sözleşme bulunan ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin  kapsamındaki tesisleri arasında parsiyel taşıma yapılmasına izin verilir.

(7) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenen tesisin daha  önce 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında  yetkilendirilmiş olması halinde bu tesisin 8 inci maddenin birinci  fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı  tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca izinli alıcı yetkisi kapsamında  kullanılacak güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında  ve/veya güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen  özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce  başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir.  İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli depolama alanının 106 ncı  maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 106 ncı maddenin  ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde,  beş iş günü içerisinde tesisin izinli alıcı yetkisi kapsamında da  kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru  sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin  birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci  fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş  günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(8) Yedinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmak  istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir  bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge  müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü  içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı  bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere  bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir.  Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce yedinci fıkra uyarınca gerekli  bildirimler yapılır.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak  varış gümrük müdürlükleri

MADDE 100 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında  işlem yapılacak varış gümrük müdürlükleri, 99 uncu madde uyarınca uygun  bulunan tesislerin varış gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz  önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü  tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla  gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili  kılınamaz. İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen  tesislerin 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmış  olması durumunda bu tesisler için 79 uncu madde uyarınca belirlenmiş gümrük  müdürlükleri izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili  kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili  kılınmaz.

(2) 99 uncu maddenin iki ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına  tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük  müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından  belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli  görmesi halinde Genel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller  dışında da izinli alıcı yetkisi dâhilinde yer alan tesisler kapsamında işlem  yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük  müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde  belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli  alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük  müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen  bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı  veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir  bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge  müdürlüğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya  sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak  gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılabilecek  araçlar ve diğer taşıyıcılar

MADDE 101 – (1) İzinli alıcı yetkisine sahip  olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda belirtilen araçlarla taşıyabilir;

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli alıcının  transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük  idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti  almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır  taşıma hizmeti alıyor olması,

2) İzinli alıcı yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini  yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri  alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci  fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen  koşulları sağlıyor olması.

(2) Transit beyanının hareket ülkesinde kendisi dışında bir gönderici  tarafından verilmiş olması halinde, eşyanın hareket ülkesinden Türkiye’deki  ilk varış limanı veya havalimanına kadarki taşımacılıkta veya eşya karayolu  ile geliyor ve hareket ülkesinde açılan transit beyanı Türkiye’ye girişteki  ilk kara sınır kapısında sonlandırılıyorsa kara sınır kapısına kadarki  taşımacılıkta birinci fıkrada belirtilen tahditler uygulanmaz.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci fıkranın  (c) bendinde belirtilen kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde,  bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında  Ek-1/D’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve  bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen  belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu  kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön  inceleme kapsamında tespit edilir.

(4) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından izinli alıcı yetkisi izninde  belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı  vasıtasıyla izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi  halinde, 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu  maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu  kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.  Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından tespit edilir.

(5) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya  birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan  taşıyıcıların 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak  derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcılar,  birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, üçüncü fıkrada  belirtilen işlemler yapılarak izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında  transit taşımacılığı yapılamayacak eşya

MADDE 102 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın taşıması izinli alıcı  yetkisi kapsamında yapılamaz.

a) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla  ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,

b) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

c) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (ç) bentlerinde belirtilen eşya,

ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı  listede yer alan eşya,

d) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü  uygulamasına tabi eşya,

e) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında  ithalinin yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin  alınmış olması gerekir.

(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın, bu madde  kapsamı dışında kalan eşya ile birlikte getirilmesi ve bu madde kapsamı  dışında kalan eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için kullanılacak olması  halinde, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya bu madde  kapsamı kısıtlama uygulanmaz.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 103 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında “4100” ve “5100”  rejim kodu ile işlem görmüş ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyaya gümrük  idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İzinli alıcı tesislerinde bulunan yetki kapsamı  eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi

MADDE 104 – (1) Güvenli depolama alanında veya  güvenli park alanında bulunan eşyanın ithal edilmek istenildiğinin gümrük  idaresine bildirilmesini müteakip 115 inci madde uyarınca beyanın hangi  kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından izinli alıcıya  bildirileceği azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce  belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması  durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması  halinde eşyanın muayene için, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak  olması halinde ise belge kontrolünün tamamlanması için bekletileceği süreyi  kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne  şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve  değiştirmeye yetkilidir.

İzinli alıcı yetkisi formunun  kapsamı

MADDE 105 – (1) İzinli alıcı yetkisi için verilmiş izin aşağıda  yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-16/B’de yer alan formda belirtilir.

a) Yetki kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği varış  gümrük idareleri.

b) 104 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü  bildirim süresi.

c) Yetki çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

ç) Yetki kapsamı tesisler.

d) 101 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun  görülen taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge  müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise izinli alıcı yetkisi verilen  kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli  depolama alanları ve güvenli park alanları

MADDE 106 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamı  tesislerde, 111 inci madde uyarınca boşaltma izninin verilmesini müteakip  ithalat eşyasının araçtan boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline  ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve  sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve  insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile  alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz  olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve gerekli yeterli  aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden  koruyacak şekilde yapılmış kapalı güvenli depolama alanı bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde izinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın  bekletilebileceği ve birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip ancak  kapalı olma zorunluluğu olmayan güvenli park alanının bulunması gerekir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda  muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan  sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği  konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 112 nci madde uyarınca kırk sekiz saat  içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması.

Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 112 nci veya  113 üncü maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre  eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu  alana boşaltılana kadar bekletilir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici  yetkisine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı  işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması halinde, bu maddede belirtilen  güvenli park alanı ile 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli  park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken  bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlenebilir. Bu  durumda, izinli alıcı yetkisi kapsamı işlemlerde 107 nci ve 108 inci madde  hükümlerine, izinli gönderici yetkisi kapsamı işlemlerde ise 87 nci ve 88  inci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ithalata ilişkin güvenli depolama  alanının, tesisteki kapalı bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması  halinde, ithalata ilişkin bu alan aynı zamanda izinli gönderici yetkisi  kapsamında kullanılamaz, ancak 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen  güvenli alan ile birinci fıkrada belirtilen güvenli depolama alanının  birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine  karşı gerekli tüm önlemler alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı  alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya  taşıma aracının alınmasında 107 nci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma  aracının çıkartılmasında ise 108 inci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin 107 nci  maddeye göre tutulan giriş ve 108 inci maddeye göre tutulan çıkış  kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları  birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata  ilişkin beyannameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu  alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları  sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmış olan  bir tesisin içerisinde bulunan güvenli depolama alanı ya da park alanının  yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama  alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen  bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda  bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli depolama  alanının birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada  belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge  Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü  içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün  başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge  müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü  içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı  bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere  bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir.  Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde  bulunulur.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park  alanlarına giriş işlemleri

MADDE 107 – (1) 111 inci madde uyarınca yapılan  işlemler kapsamında 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli  depolama alanına alınacak eşya, bu alana alınırken ilişkili olduğu transit  beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve  buna müteakip güvenli depolama alanına alınır. Güvenli depolama alanına  yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek  şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Eşyanın alana giriş tarihi ve saati,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

f) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

g) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

ğ) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan  taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve  eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, 109 uncu  maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının  mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına  alınır. 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda, taşınan  eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle  karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir.  Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki  bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde  taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve  saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alana girişteki ağırlığı,

e) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

f) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan  taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve  eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, taşıma aracı  konteynerse konteyner mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı  güvenli park alanına alınır. Taşıma aracı konteyner değilse, taşınan eşya da  ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle  karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir.  Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki  bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracı konteynerse konteyner mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve  saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten taşıma aracı konteynerse  konteyner mührünün kırılmasını müteakip, değilse taşıma aracının alana  girişi sırasında aşağıda belirtilen bilgiler de kaydedilir, (d) bendinde  sayılan bilgi eşyayı taşıyan aracın eşyayı alana boşalttıktan sonra alandan  çıkışını müteakip de tutulabilir;

a) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

b) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(5) 106 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda,  güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına sadece ithalat  beyannamesine konu edilecek eşya konulabilir.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park  alanlarından çıkış işlemleri

MADDE 108 – (1) 111 inci madde uyarınca yapılan  işlemler kapsamında 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli  depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu  alandan çıkartılırken 107 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt  bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle  karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından  çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar  asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve  sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı,  taşınan eşyanın ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan  çıkartılırken 107 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri  ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından  çıkartılır. 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda,  taşınan eşya da ilişkili olduğu ithalat beyannamesi ve eklerinde yer alan  bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına çıkışında kontrol  edilir. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak  aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alandan çıkış tarihi ve  saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

d) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve  sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından getirildiği taşıma  aracıyla birlikte çıkartılan eşyanın güvenli park alanı dışında araçtan  boşaltılmasına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek  şekilde tutulur ve bu kayıtlar ikinci fıkradaki kayıtlarla ilişkilendirilir;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

c) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

ç) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(4) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı,  taşınan eşya alana boşaltıldıktan sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci  maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak  kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli  park alanından taşıma aracının çıkışına ilişkin kayıtlar asgari olarak  aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Alana boşaltılan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki  ağırlığı,

ç) Varsa alana boşaltılan eşyanın sipariş numaraları,

d) 117 nci maddenin uygulandığı durumda, 90 ıncı maddenin dokuzuncu  fıkrasında belirtilen durum haricinde, araca takılan izinli gönderici  yetkisi kapsamındaki özel tipteki mührün numarası.

(5) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında depolanan eşya, ithalat  işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin  dördüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin  beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir  ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli park alanından  yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek  şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve  sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(6) Yetki kapsamı eşyanın 113 üncü maddeye göre 106 ncı maddenin ikinci  fıkrasında belirtilen güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde  depolandığı durumda, konteyner içerisinde depolanan eşyanın tamamının  ithalat işlemlerinin sonlandırılmasını müteakip konteynerin alandan  çıkışında konteyner numarası, o konteyner dâhilindeki eşya için beşinci  fıkraya göre tutulmuş çıkış kayıtlarıyla ilişkilendirilerek kaydedilir.

(7) Vergileri ödenmeden ya da ilgili rejim uyarınca teminata bağlanmadan  ithalinden vazgeçilen eşyanın güvenli depolama alanları veya güvenli park  alanlarından çıkışı, ancak gümrük idaresi tarafından Kanunun 163 ilâ 165  inci maddelerinin uygulanmasına izin verildiği hallerde ve 111 inci  maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılabilir. Mahrece  iade işlemlerinin tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde yapılmasını  sağlamak üzere eşya bu gümrük müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk  edilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı işlemlerde mühür  kullanımı

MADDE 109 – (1) İzinli alıcı yetkisine konu  eşyayı taşıyan aracın veya konteynerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte  mühürsüz halde gelmesi ya da varsa bu mührün sınır gümrük idaresince  kırılması durumunda, dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eşya  sınır gümrük idaresinden firmanın yetki kapsamındaki tesislerine transit  edilirken araç gümrük idaresi tarafından mühürlenir.

(2) 117 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamındaki birden fazla  tesiste işlem yapılması halinde, tesisler arasındaki taşımalarda taşıma  aracı 92 nci madde uyarınca özel tipte mühür ile mühürlenir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi transit beyanına, ikinci fıkrada  kullanılan mührün numarasını ve adedini kaydeder.

(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınan eşya tesislere aşağıdaki  şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürsüz olarak  getirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre  gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına  ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin  alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en  az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış  olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük  Bölgesine girişi ve yetki kapsamı tesislere varışı

MADDE 110 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamı  eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girişte aşağıda belirtilen işlemlerin  tamamlanmasının ardından bir iç gümrüğe götürülmeden transit rejimi  kapsamında izinli alıcının tesislerine sevk edilir.

a) Özet beyana, özet beyan yerine geçen belgelere ya da Gümrük  Yönetmeliğinin 64  üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılan bilgilere ilişkin  olarak yapılacak risk analizi sonucuna göre emniyet ve güvenlik amaçlı  kontroller.

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine  girişte yapılması gereken kontroller.

c) Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, birinci fıkra uyarınca eşyanın tesislere  transit rejimi kapsamında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez.

a) Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı  öncesinde elektronik ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük  Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılması,

b) Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi  bilgilerinin giriş gümrük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

(3) Eşya izinli alıcı yetkisi kapsamı tesise ulaştığında, izinli alıcı  tarafından taşıma aracına ve mühre ilişkin kontroller gerçekleştirilerek  varış tarih ve saati kayıt altına alınmak suretiyle elektronik ortamda  tesise varış bildirimi yapılır. Bu bildirim elektronik ortamda eşyanın  bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne transit beyanının  tarih ve sayısı bildirilmek suretiyle yapılır. Tesise varış bildiriminde  eşyanın ithalat işlemlerinin 111, 112 ya da 113 üncü maddelerden hangisi  uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre  müdahale edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca  yapılan tesise varış bildiriminde bu durum izinli alıcı tarafından eşyanın  bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne iletilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun  bildirilmiş olması halinde, yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde  gümrük idaresi tarafından taşıma aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya  yetki sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlüğünün iş  yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi  sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için  yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek  suretiyle, bu süreyi üç saate kadar uzatabilir. Taşıma aracı ilgili gümrük  idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontroller neticesinde araca veya mühre  müdahale olmadığının tespit edilmesi veya beşinci fıkrada belirtilen  işlemlerin tamamlanması sonucunda gümrük idaresi tarafından izin verilmesi  halinde, eşyanın taşıma aracından boşaltılarak güvenli depolama alanına  alınacak olması durumunda 111 inci madde, eşyanın ithalat işlemlerinin eşya  taşıma aracından boşaltılmadan tamamlanacak olması durumunda 112 nci madde,  taşıma aracı konteynerse eşyanın konteyner içerisinde bekletilecek olması  veya ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda  muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılarak ithalat  işlemlerinin gerçekleştirilecek olması durumunda ise 113 üncü madde uyarınca  işlem yapılır.

(7) Üçüncü fıkrada belirtilen tesise varış bildiriminin mesai saatleri  dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin  talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai  bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek  ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip  eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en  son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü  fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte  yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak  istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında transit beyanı, eşyanın asgari dörtlü  tarife pozisyonunu içerecek şekilde verilir.

Taşıma aracının mührünün kırılması ve izinli alıcı  yetkisi kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına alınması

MADDE 111 – (1) 110 uncu maddenin üçüncü  fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş  dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre eşyanın bulunduğu  tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce boşaltma izni verilmesi  halinde mühür izinli alıcı tarafından kırılır. Gümrük idaresince boşaltma  izni verilinceye kadar araca, mühre ve eşyaya müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre  içerisinde mührün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili  gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin  bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen  sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili  gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin  izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek  muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü,  gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Taşıma aracının mührünün birinci ve duruma göre ikinci fıkra  doğrultusunda kırılmasından sonra eşya, izinli alıcının tesislerinde bulunan  ve 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına  boşaltılır.

(5) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama  alanına boşaltılması sırasında, 107 nci maddenin birinci fıkrasında  belirtilen hususlar doğrultusunda izinli alıcı tarafından gerekli kontroller  yapılır. Eşyanın güvenli depolama alanına alındığı ve beyan harici eşya ya  da eşyada eksiklik veya fazlalık bulunmadığı elektronik ortamda yetki  kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılan kontrol sonucunda güvenli depolama  alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya tespit  edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük  müdürlüğü bu durum hakkında beşinci fıkra uyarınca yapılan bildirim  dâhilinde bilgilendirilir. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrol ile görevlendirilen memur  gelinceye kadar eşya güvenli depolama alanında müdahale edilmeksizin  bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem  yapılır.

(7) Dördüncü fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşyanın  rezerveli veya hasara uğramış olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük  Yönetmeliğinin 89 uncu maddesi uyarınca işlem yapılabilir.

(8) Beşinci veya duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla  transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince  verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının  eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü  sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış  bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR  işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin  eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça  belirlenir.

(9) Güvenli depolama alanında bulunan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı  maddesi uyarınca elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. Bu durumda,  elleçleme başvurusu yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne  yapılır ve işlemlerin eşyanın aynı durumda muhafazasını sağlamaya yönelik  olduğunun anlaşılması halinde gümrük müdürlüğünce elleçlemeye izin verilir.

(10) Güvenli depolama alanına alınan eşyaya, dokuzuncu fıkrada belirtilen  durum haricinde, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar sadece mücbir  hallerle sınırlı olmak üzere ve gümrük idaresine bilgi verilerek müdahale  edilebilir. Gümrük idaresinin bilgisi dışında güvenli depolama alanından  çıkarılan veya değiştirilen eşya hakkında izinli alıcının sorumluluğuna  başvurularak Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya  numune alınması gerektiği durumlarda, izin sahibi ithalatçı tarafından  gümrük idaresi bilgilendirilmek kaydıyla güvenli depolama alanında bulunan  eşya ilgili kurumca incelenir. İlgili kurumların yapacağı kontroller  kapsamında eşyadan numune alınarak incelenmesinin gerekmesi halinde,  numunenin miktar, cins ve nev’ine ilişkin olarak gümrük idaresi  bilgilendirilir. Alınan numunelere ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 87  nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(12) Güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin işlemler  110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimi  tarihinden itibaren azami yirmi gün içerisinde tamamlanır.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen sürenin uzatılması ya da durmasında  Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı  maddesi hükümleri esastır.

(14) On ikinci ve duruma göre on üçüncü fıkralarda belirtilen süreler  sonunda eşyanın ithalatına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması halinde,  izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük  müdürlüğüne bu durum bildirilir ve eşyaya müdahale edilemez.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın ithalat  işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan  tamamlanması

MADDE 112 – (1) 106 ncı maddenin ikinci  fıkrasının (c) bendinde belirtilen durumda, 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası  uyarınca tesise varış bildirimi yapılan eşyanın ithaline ilişkin  beyannamenin, varış bildiriminden itibaren veya 110 uncu maddenin dördüncü  fıkrasının uygulandığı durumlarda gümrük idaresi tarafından izin  verilmesinden itibaren, kırk sekiz saat içerisinde tescil edilecek olması  halinde, eşyanın ithaline ilişkin işlemler eşya taşıma aracından  boşaltılmadan 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park  alanına alınarak yapılabilir. Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı  tarafından 107 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlar  doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak güvenli park alanına alınır ve  taşınan eşya, altıncı fıkra ile 108 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri  saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemleri tamamlanarak gümrük idaresi  tarafından bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar taşıt üzerinde bu  alanda bekletilir.

(2) 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış  bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi  sonuçlarına göre 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin  başlatılması izni verilmesi halinde, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrası  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından  kırılarak ithale ilişkin beyannamenin tescil edilebileceği eşya sahibine  bildirilir ve eşya sahibi tarafından birinci fıkrada belirtilen sürenin  bitimine kadar 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır. Gümrük  idaresince 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması  için izin verilinceye kadar taşıma aracına, eşyaya ve taşıma aracı  mühürlüyse mühre müdahale edilmez.

(3) Yapılan risk analizi sonucuna göre ikinci fıkrada belirtilen süre  içerisinde 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması  için izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli  memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur  tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır, muayene ile görevli  memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene  edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir. Muayene  sonucuna göre gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, ithale  ilişkin beyannamenin tescil edilebileceği izinli alıcı tarafından eşya  sahibine bildirilir ve eşya sahibi tarafından birinci fıkrada belirtilen  sürenin bitimine kadar 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(4) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya  numune alınması gerektiği durumlarda, eşya, üçüncü fıkrada belirtilen  işlemler tamamlanmış olsa bile, 111 inci maddenin on birinci fıkrasında  belirtilen işlemler sonuçlandırılıncaya kadar taşıma aracının üzerinde yüklü  olarak güvenli park alanında bekletilir. Eşya, ilgili kurumca gerekli  görülmesi halinde, fiziki kontrol için taşıma aracından güvenli park alanına  boşaltılabilir. Bu işlemlerin birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde  tamamlanamaması halinde altıncı fıkra uyarınca işlem yapılır, bu süre  içerisinde tamamlanması halinde ise 114 üncü maddede belirtilen işlemler  başlatılır.

(5) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan  eşya ile eşyayı taşıyan taşıma aracı, altıncı fıkrada belirtilen haller  haricinde, 115 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu  alandan çıkartılamaz.

(6) Eşyanın birinci fıkrada belirtilen sürede rejime girişine ilişkin  beyannamenin 114 üncü madde uyarınca tescil edilmemesi halinde, durum  eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilerek  eşya 111 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine uyularak  güvenli depolama alanına alınır. Bu fıkra uyarınca güvenli depolama alanına  alınan eşya için 111 inci maddenin altı ilâ on dördüncü fıkrası hükümleri  uygulanır.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın ithalat  işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılarak  tamamlanması

MADDE 113 – (1) 106 ncı maddenin ikinci  fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde belirtilen hallerde, 110 uncu maddenin  üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on  beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni  verilmesi halinde,

a) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda  eşya izinli alıcı tarafından getirildiği taşıma aracından güvenli park  alanına boşaltılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar  taşıma aracına ve eşyaya müdahale edilmez.

b) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı  durumda konteyner izinli alıcı tarafından getirildiği taşıttan güvenli  park alanına indirilerek konteynerin mührü kırılır. Gümrük idaresince  boşaltma izni verilinceye kadar taşıta, konteynere ve konteyner mührüne  müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre  içerisinde 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen  durumda eşyanın araçtan indirilmesine veya 106 ncı maddenin ikinci  fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda konteynerin taşıttan indirilerek  konteyner mührünün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili  gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin  bekletilir. Eşya veya taşıma aracı konteynerse konteyner ilgili memur  gözetiminde taşıttan indirilir ve konteyner ilgili memur tarafından  incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen  sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili  gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin  ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere  gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük  müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya  yetkilidir.

(4) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan  eşya ile 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda  eşyanın içinde bulunduğu konteyner 115 inci maddede belirtilen işlemler  tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(5) Eşyanın güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde  bekletilerek ithal edilecek olması halinde konteyner güvenli park alanında  kilitli bir vaziyette muhafaza edilir, konteyner kilidi ancak eşyanın  ithaline ilişkin işlem yapılacak olması halinde açılabilir.

(6) 111 inci maddenin yedinci ilâ on dördüncü fıkralarında belirtilen  işlemler, bu madde uyarınca güvenli park alanında bekletilen eşya için de  uygulanır, aynı fıkralarda belirtilen usul ve esaslara güvenli park alanında  bekletilen eşya için de uyulur.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınan eşyaya  ilişkin ithalat beyannamesinin tescili

MADDE 114 – (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında  taşınarak güvenli park alanına veya güvenli depolama alanına alınan eşyanın  ithaline ilişkin beyanname, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından, 100 üncü  madde uyarınca belirlenen yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük  müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesiste ithale hazır bulundurulduğu beyannamenin 30  no.lu kutusuna yazılır.

(3) Elektronik ortamda eşyanın ithaline ilişkin beyannamesinin tescil  edilmesi sırasında eşyaya ilişkin gerekli tüm izin, lisans ve belgelerin  ithalatçısı tarafından temin edilmiş ve ithale ilişkin beyannamenin ilgili  alanına kaydedilmiş olması gerekir.

(4) Yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak  getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın haricindeki eşyanın  “4000”, “4100” veya “5100” rejim kodları dışındaki bir rejim koduyla beyan  edilmek istenilmesi halinde, durum 100 üncü madde uyarınca yetkilendirilen  gümrük müdürlüğüne bildirilir. Gümrük müdürlüğünün uygun görmesi halinde  eşya transit rejimi kapsamında bulunduğu yerden 90 ıncı madde uyarınca  yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne sevk edilir. Eşyanın bulunduğu yerden  araca yüklenmesi, aracın mühürlenmesi ve gümrük müdürlüğüne sevk edilmesi  işlemleri 82 nci madde hükümleri de dikkate alınarak 76 ncı madde uyarınca  yetkilendirilmiş olan izinli gönderici tarafından gerçekleştirilir. Aracın  mühürlenmesinde 92 nci maddede belirtilen özel tipte mühür kullanılır ve  mühür numarası eşyanın gönderileceği gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(5) 100 üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğünün  dördüncü fıkra uyarınca işlem yapılmasını uygun bulmaması halinde, eşyanın  ya “4000”, “4100” veya “5100” rejim kodlarından biri kapsamında beyan  edilmesi ya da gümrük idaresinin de uygun görmesiyle Kanunun 163 ilâ 165  inci maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamındaki eşyaya ilişkin  muayene işlemleri

MADDE 115 – (1) İzinli alıcının tesislerinde  güvenli park alanı veya güvenli depolama alanına alınarak beyannamesi tescil  edilen eşyanın ithal edilmeye hazır olduğu, eşya sahibi tarafından  elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük  müdürlüğüne bildirilir.

(2) 111 veya 113 üncü maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada  belirtilen bildirimden itibaren, eşya 104 üncü madde uyarınca izinde yazılan  kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli depolama veya park alanında  müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi  için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına  göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya eşyanın ithaline ilişkin  beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi  halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya  teminata bağlanmış olması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının  verilmesinin ardından, eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya  güvenli park alanından çıkarılır,

b) Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünün  yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama veya park  alanında, yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli depolama  alanından veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar  müdahale edilmeksizin bekletilir. Beyanname eki belgeler ilgili gümrük  müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge  kontrolünü müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit  edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin  ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış  onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama  alanı veya güvenli park alanından çıkarılır. Yapılan belge kontrolünün  sonucunda gümrük idaresince eşyanın muayene edilmesine karar verilmesi  halinde (c) fıkrası uyarınca işlem yapılır.

c) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli  depolama veya park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar  eşyayı güvenli depolama alanından veya güvenli park alanından çıkartma  izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene  edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit  edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin  ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış  onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama  alanı veya güvenli park alanından çıkarılır.

(3) 112 nci maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen  bildirimden itibaren, eşya 104 üncü madde uyarınca izinde yazılan kontrol  türü bildirim süresi kadar, güvenli park alanında müdahale edilmeksizin  gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir.  Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük  idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya eşyanın ithaline ilişkin  beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi  halinde, güvenli park alanından çıkışa ilişkin sistemden çıkış onayının  verilmesinin ardından, 116 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

b) Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünün  yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında, yapılan  belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli park alanından çıkartma izni  verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Beyanname eki  belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın ithaline  ilişkin beyannamenin belge kontrolünü müteakip beyana aykırı bir durumun  olmadığının tespit edilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa  ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, 116 ncı madde  uyarınca işlem yapılır.

c) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli  park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli  park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin  bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir  durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu  rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla,  sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek  güvenli park alanından çıkarılır.

(4) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendinin  uygulandığı durumlarda, eşyanın muayene edilmesini müteakip ya da ikinci  fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda,  eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolü sonucunda beyana aykırı  bir durum olduğunun tespit edilmesi halinde, duruma göre izinli alıcı ya da  eşya sahibinin sorumluluğu kapsamında gümrük mevzuatının ilgili hükümleri  uyarınca işlem yapılır ve kontrol sonucuna göre eşyanın tabi tutulduğu  rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla,  sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya güvenli depolama alanı  veya güvenli park alanından çıkarılarak ithal edilir.

(5) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendi uyarınca  yapılacak muayene işlemi, 104 üncü madde uyarınca izinde belirtilen kontrol  türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde izinli  alıcıya ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis  için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir  sebeplerden ötürü bu sürenin tesislere gidilerek muayene yapılması için  yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek  suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün  öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar  verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın  verilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşya sahibinden veya izinli alıcıdan  kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek  süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile  görevli memur tarafından eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici  eşya olup olmadığı da kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde herhangi  bir eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespiti  halinde transit rejimi sonlandırılır. Yapılan kontrol neticesinde transit  beyanı ve ekinde kayıtlı bilgilere göre eşyada eksiklik veya fazlalık ya da  beyan harici eşyanın olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat  uyarınca işlem yapıldıktan sonra transit rejimi sonlandırılır. Transit  rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat  etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin  üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas  alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR  Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına  ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Eşyanın ithalata hazır olduğuna ilişkin birinci fıkrada belirtilen  bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin  talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai  bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek  ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip  eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en  son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ithalat beyannamesinin tescil edildiği  gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada  belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı  bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi  halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar  haricinde, eşyanın ithalat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin  belge kontrolü yapılmaz, ancak beyanname eki belgeler gümrük idaresince  istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın getirildiği  taşıttan boşaltılmaksızın ithalat işlemleri tamamlanarak transit rejiminin  sonlandırılması

MADDE 116 – (1) 112 nci madde uyarınca eşyanın  güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadığı ve 115 inci  maddenin üçüncü fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre eşyanın güvenli park  alanından çıkışına izin verildiği durumlarda, eşya bulunduğu tesis içinde,  güvenli park alanı dışında bir yerde boşaltılmak üzere güvenli park  alanından çıkartılır. Eşya taşıma aracından boşaltıldıktan sonra transit  beyanı ile 114 üncü madde uyarınca tescil edilen ithalata ilişkin beyanname  ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak 108 inci maddenin üçüncü  fıkrasında belirtilen hususları da kapsayacak şekilde kontrol edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve  ekinde kayıtlı bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı  bilgilere göre beyana herhangi bir aykırılığın ya da beyan harici eşyanın  bulunmadığının tespit edilmesi ve elektronik ortamda yetki kapsamında işlem  yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilmesi halinde transit rejimi ilgili  mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre  vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat  işlemleri tamamlanır.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve  ekinde kayıtlı bilgiler ve/veya ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı  bilgilere göre beyana aykırılık bulunması ya da beyan harici eşya  bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yetki kapsamında işlem yapılan gümrük  müdürlüğüne bu durum hakkında elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu  durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresi  tarafından kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya, bulunduğu  yerde eşyaya müdahale edilmesine karşı gerekli önlemler alınarak ve eşyaya  müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat  uyarınca işlem yapılır ve transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca  sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya  teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(4) İkinci veya duruma göre üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla  transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince  verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının  yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 110  uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve  saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması  ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık  takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İzinli alıcı tarafından birden fazla tesiste işlem  yapılması (117 nci madde, 1/1/2015  tarihinde yürürlüğe girer. Madde 165)

MADDE 117 – (1) 76 ncı madde uyarınca izinli  gönderici yetkisine de sahip olan izinli alıcılar tarafından, eşya aynı  taşıma aracından birden fazla tesiste ayrı ayrı boşaltılarak ithal edilmek  üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda  belirtilen tesisler arasında yapılabilir:

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu  madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere  yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni  kapsamında yetkilendirilmiş olan ithalatta yerinde gümrükleme izni  sahibinin kendi tesisleri,

c) Farklı ithalatta yerinde gümrükleme izni sahiplerinin 124 üncü  madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) Eşya sahibinin eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmak üzere  boşaltılmasını istediği gümrük antrepoları,

d) (a), (b), (c), (ç) fıkralarında belirtilen tesisler.

(2) Gümrük antreposuna boşaltılacak eşyaya ilişkin olarak taşıma aracı  mührünün kırılması, eşyanın boşaltılması ve taşıma aracının yeniden  mühürlenmesinde ilgili gümrük antrepo mevzuatı hükümleri uyarınca işlem  yapılır. Diğer hallerde bu madde hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(3) İthal edilecek eşyaya ilişkin ithalat beyannamesinin eşyanın  bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi  gerekir.

(4) Eşyanın ilk boşaltılacağı tesiste, tesisin izinli alıcıya ait olması  halinde 110 uncu madde, tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine  ait olması halinde 133 üncü madde hükümleri, tesis gümrük antreposuysa  ilgili antrepo mevzuatı uyarınca işlem yapılmasını müteakip, ilk tesiste  yapılacak boşaltma işleminin tamamlanmasından sonra aracın ikinci tesise  hareket etmeye hazır olduğu, aracın beklemekte olduğu tesis veya gümrük  antreposu için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine, diğer tesis ya da  tesislere taşınmak üzere bekletilen eşyaya ilişkin transit beyanı verilerek  bildirilir.

(5) Tesisin izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin  olması durumunda dördüncü fıkra uyarınca yapılan bildirimi müteakip azami 15  dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre eşyanın bulunduğu  tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce mührün takılmasına ilişkin  bildirim yapılması üzerine 92 nci maddede belirtilen mühür izinli gönderici  yetkisi sahibi izinli alıcı tarafından taşıma aracına takılır. Tesisin  gümrük antreposu olması halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(6) Yapılan risk analizi sonucuna göre mührün takılmasına izin  verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur  gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından  taşıma aracı incelenerek mühür takılır.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yapılacak kontroller beşinci fıkrada  belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak  ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu  sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere  gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük  müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle süreyi üç saate kadar uzatmaya  yetkilidir.

(8) Beşinci ve duruma göre altıncı fıkrada belirtilen işlemlerin bitimini  müteakip eşyayı taşıyan aracın yetki kapsamındaki bir başka tesise sevkine  izin verilir. Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında 110 uncu  maddenin üç ilâ altıncı fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(9) Tek araçla taşınacak eşyanın ikiden fazla tesiste ayrı ayrı  boşaltılmak istenilmesi halinde, dört ilâ sekizinci fıkralardaki işlemlerin  her bir tesiste tekrarlanması gerekir.

(10) Bu madde kapsamında yapılan işlemlerde yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası veya A sınıfı ya da B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi  sahibi olmayan kişilerin eşyası birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen  antrepolara boşaltılmak üzere taşınamaz.

(11) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine  taşınmasında her bir sevkiyat için ayrı ayrı transit beyanı verilmesi  gerekir.

(12) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak  işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(13) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu  maddede belirtilen genel hükümlere uyulması şartıyla ve bu işlemin güvenli  park alanında gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği  araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka  bir araca yüklenmesi mümkündür.

(14) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak  istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin  talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai  bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak  mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş  gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün  mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili  bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini  içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global  mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli alıcı yetkisi sahibinin yükümlülükleri

MADDE 118 – (1) İzinli alıcı yetkisi verilmiş  sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin  yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekir.

a) 111, 112, 113, 115, 116 ve 117 nci maddeler kapsamında yapılacak  kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması  için gerekli kolaylığı sağlamak,

b) İthalata ilişkin beyanname eki tüm belge örneklerini muayene ile  görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır  bulundurmak,

c) 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama  alanına ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park  alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir  yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren  en az üç yıl süre ile saklamak,

ç) Gümrük idaresine 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen  güvenli depolama alanına ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen  güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların  istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur  tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak,

d) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kırılan mühürlerin korunmasını  sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak,

e) Güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık  tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen  gümrük müdürlüğünü bu durum hakkında bilgilendirmek.

İzinli alıcı yetkisinin askıya alınması

MADDE 119 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan  herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı  olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 97 nci madde, 101 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 102  nci madde, 106 ncı maddenin dördüncü fıkrası, 107 nci maddenin beşinci  fıkrası, 108 inci maddenin yedinci fıkrası, 109 uncu maddenin ikinci  fıkrası, 110 uncu maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 111 inci maddenin  birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu ve on dördüncü  fıkrası, 112 nci madde, 113 üncü maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve  beşinci fıkrası, 114 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası, 115 inci  maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrası, 116 ncı maddenin  ikinci ve üçüncü fıkrası, 117 nci maddenin birinci, dördüncü, beşinci,  altıncı, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on üçüncü ve on  beşinci fıkrası, 118 inci madde, 133 üncü maddenin üç ilâ beşinci  fıkrası, 134 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası, 134 üncü  maddenin beşinci fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve  beşinci fıkrası, 136 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 138 inci  maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkrası ve 139 uncu maddenin üçüncü  fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket  edildiğinin anlaşılması,

b) 106 ncı maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 107 nci  maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 108 inci maddenin bir ilâ altıncı  fıkrası, 109 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 110 uncu maddenin sekizinci  fıkrası, 111 inci maddenin dokuzuncu ve on birinci fıkrası ve 116 ncı  maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine  aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis  içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli depolama alanının veya  güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası  uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların  yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut  güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının özelliklerinden  birini kaybetmesi,

d) Yetki kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak  beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

e) Yetki kapsamında yapılan taşımacılıktan kaynaklı olarak Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ihlalin  gerçekleştirilmiş olması,

f) İzinli alıcı yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte  bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d),  (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak  tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin  izinli alıcı yetkilerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer  mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241  inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a) veya (c)  bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç),  (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin  tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin  izinli alıcı yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer  mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci  maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge  müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini  müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde  belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin  anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini  müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f)  bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin  izinli alıcı yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer  mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci  maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge  müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini  müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde  belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin  anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini  müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f)  bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika  sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada  belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde  kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem  yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış  uluslararası taşımacı yetki belgesine artık sahip olmadığının,

b) 98 inci maddede belirtilen teminata artık sahip olmadığının veya  aynı maddenin altıncı fıkrasının uygulandığı hallerde bu teminatın  güncelleştirilmesi işlemlerinin yapılmamış olduğunun,

c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 96 ncı maddenin ikinci  fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı  maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlardaki  işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve  yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve  donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli alıcı yetkisi eksik olan bu koşulların  tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller  arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal  birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen  ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit  edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci  fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi  halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için  ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli  alıcı yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası  uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden  sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri  saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 94 üncü madde uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan  kişinin izinli alıcı yetkisi de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi  olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük  idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine  bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen  askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak her bir aykırılık için diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası  uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan  unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden  herhangi birinin 101 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin  uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi sahibinin taşıma yaptırdığı  kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında  gerçekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli alıcı yetkisi sahibi  tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla gerçekleştirilip  gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde  değerlendirilir.

İzinli alıcı yetkisinin geri alınması

MADDE 120 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci  madde kapsamında izinli alıcı yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi  durumunda izinli alıcı yetkisi geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli alıcı yetkisinin sertifika  kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası  uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

YEDİNCİ KISIM (96 ilâ 142 nci maddeler, 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 165)

İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni

İthalatta yerinde gümrükleme izni

MADDE 121 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamak şartıyla,  eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini 124 üncü  madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde veya eşyayı taşıyan izinli  alıcının 99 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmek  üzere izin verilebilir.

a) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç  imalatçı olmak,

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda  alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki  koşullardan en az birini sağlamak:

1) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve  ithalat yapmış olmak,

2) Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış  olmak.

c) 123 üncü madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak,

ç) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin  kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma  sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, başvuru sahibinin dış  ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı, grup ithalatçısı ve benzeri  aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ithalat ve ihracat tutarları  dikkate alınmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ithalatta  yerinde gümrükleme iznini haiz otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup  ithalatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olup otomotiv  sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının tesislerinde, 124 üncü  madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ithalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşulların tevsikine ilişkin  10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan belgelerden birinin 11 inci  veya 18 inci madde uyarınca yapılacak başvuru sırasında ibrazı gerekir.

(5) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup  imalatçılarının tesislerinin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup  ithalatçısı tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  kullanılmak istenilmesi halinde, bu grup ithalatçısı tarafından  gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe  faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın  ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslının da ibraz edilmesi gerekir.

(6) İthalatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-17/A’da yer aldığı şekilde ithalatta yerinde gümrükleme izni için bir  yetki numarası verilir.

(7) Birinci fıkranın (a) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkralar uyarınca  işlem yapabilecek diğer sektörleri belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı

MADDE 122 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında, sadece “4000”, “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem gören  beyannameler kapsamı ithalat işlemleri yapılabilir. Bu izin kapsamında  ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan kap,  ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalinde rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak eşyayı  96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisi sahibi olan kişiler taşıyabilir.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalat işlemleri  ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 124 üncü madde uyarınca yetki  kapsamında bulunan tesislerinde veya eşyayı taşıyan izinli alıcının 99 uncu  madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında bulunan tesislerinde  gerçekleştirilebilir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşya parsiyel taşımacılık  dâhilinde 117 nci madde kapsamında taşınabilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni için kullanılacak  teminat

MADDE 123 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izninin kullanılabilmesi için gümrük idaresine beş yüz bin Avro tutarında  nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir.

(2) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken  teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının  hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına  girdiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

(3) Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecek olması halinde,  teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları  tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olan süresiz teminat  mektubu verilmesi gerekir.

(4) Başvuru sahibinin 32 nci madde uyarınca götürü teminat yetkisine  sahip olması ve gümrük idaresine 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında  belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon Avro tutarında teminat vermiş  olması durumunda, bu teminatın geçerli ve gümrük idaresinin zilyedinde  olduğu sürece ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için  birinci fıkra uyarınca teminat verme koşulu karşılanmış sayılır.

(5) Sertifikanın veya ithalatta yerinde gümrükleme izninin askıya  alınması veya geri alınması durumunda ve izin sahibinin talebi halinde  gümrük idaresine izin kapsamında işlem yapabilmek için vermiş olduğu teminat  askıya alma veya geri alma işleminden önce başlamış olan işlemlerin  tamamlanmasının ardından kendisine iade edilir.

(6) Sertifikanın iptal edilmesi durumunda, teminat gümrük idaresince  yapılacak gerekli incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde sahibine  iade edilir.

(7) Beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teminatın Türk lirası  cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki  değeri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesini teminen 39 uncu maddede  belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak, teminat tutarının her yıl  yeniden hesaplanması ve gümrük idaresine ibraz edilmiş olan teminatın  tutarının buna göre güncellenmesi gerekir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

MADDE 124 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında  yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru  formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a)  ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların  sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme  işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ithalatta yerinde  gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste  ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi  halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına  alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç)  bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşıyıp  taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri  uygulanarak yapılır.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak  veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen  koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin  dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi  zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci  maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları  taşımaları şartıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda  bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İthalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenen  tesisin daha önce 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme  kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde bu tesisin 8 inci maddenin  birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp  taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca ithalatta yerinde  gümrükleme izni kapsamında kullanılacak güvenli depolama alanının 130 uncu  maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 130 uncu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun  yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on  iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli  depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park  alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının  tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ithalatta yerinde  gümrükleme kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak  Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli depolama  alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının  130 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit  edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde  bulunulur.

(7) Altıncı fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına  alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka  bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge  müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü  içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı  bulunduğu bölge müdürlüğüne altıncı fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere  bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir.  Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce altıncı fıkra uyarınca gerekli  bildirimler yapılır.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem  yapılacak ithalat gümrük müdürlükleri

MADDE 125 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında işlem yapılacak ithalat gümrük müdürlükleri, 124 üncü madde  uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi  göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü  tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla  gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili  kılınamaz. İthalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenilen  tesislerin 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni  kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 60 ıncı madde uyarınca  belirlenmiş gümrük müdürlükleri ithalatta yerinde gümrükleme yetkisi  kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için  ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 124 üncü maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına  tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük  müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından  belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi  halinde Genel Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında  da ithalatta yerinde gümrükleme izninde yer alan tesisler kapsamında işlem  yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük  müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine  bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca  ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük  müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı  veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda  sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü  tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde,  bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle  sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü  tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem  yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında  ithalatı yapılamayacak eşya

MADDE 126 – (1) Aşağıda belirtilen eşyanın  ithal işlemleri ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamaz;

a) Kanun, genel düzenleyici işlem ve uluslararası anlaşmalarla ithali  veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,

b) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

c) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (ç) bentlerinde belirtilen eşya,

ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı  listede yer alan eşya,

d) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü  uygulamasına tabi eşya,

e) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında  ithalinin yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin  alınmış olması gerekir.

(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın, izin  kapsamı eşya ile birlikte getirilmesi ve bu izin kapsamı eşyanın ilk  kullanımı veya taşınması için kullanılacak olması halinde, birinci fıkranın  (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya bu madde kapsamında kısıtlama  uygulanmaz.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 127 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görmüş ithalata  ilişkin beyanname kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik  tedbirler uygulanmaz.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın  kontrol türü bildirimine ilişkin süre

MADDE 128 – (1) Güvenli depolama alanında veya  güvenli park alanında bulunan eşyanın ithal edilmek istenilmesinin gümrük  idaresine bildirilmesini müteakip 138 inci madde uyarınca beyanın hangi  kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından izinli alıcıya  bildirileceği azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce  belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması  durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması  halinde eşyanın muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne  şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve  değiştirmeye yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izin formunun kapsamı

MADDE 129 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-17/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

b) 128 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü  bildirim süresi,

c) İzin kapsamı tesisler,

ç) İzin kapsamı ithalat beyannamesinin tescil edileceği gümrük  müdürlükleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge  müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise ithalatta yerinde gümrükleme izni  tanınan kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İthalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesislerdeki  güvenli depolama alanı ve güvenli park alanı

MADDE 130 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamı tesislerde, ithalat eşyasının araçtan boşaltılarak konulacağı  ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı  uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına  bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek  çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak  üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt  altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış  etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış kapalı güvenli depolama  alanı bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı  eşyanın bekletilebileceği ve birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip  ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan, güvenli park alanının bulunması  gerekir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda  muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan  sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği  konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 135 inci madde uyarınca kırk sekiz saat  içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması.  Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 135 inci veya  136 ncı maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre  eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya  bu alana boşaltılana kadar bekletilir.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ihracatta  yerinde gümrükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesis için her iki  izin kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, bu  maddede belirtilen güvenli park alanı ile 67 nci maddede belirtilen güvenli  park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken  bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla, aynı yer olarak belirlenebilir. Bu  durumda, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde 131 inci ve  132 nci madde hükümlerine, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı  işlemlerde ise 68 inci ve 69 uncu madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen alanın, tesisteki kapalı bir alanın bir  bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, ithalata ilişkin bu alan aynı  zamanda ihracatta yerinde gümrükleme işlemleri kapsamında kullanılamaz,  ancak 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alan ile birinci  fıkrada belirtilen güvenli depolama alanının birbirinden fiziki olarak  ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm  önlemler alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde  yer alabilir.

(5) Güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya  taşıma aracının alınmasında 131 inci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma  aracının çıkartılmasında ise 132 nci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin 131 inci  maddeye göre tutulan giriş ve 132 nci maddeye göre tutulan çıkış kayıtlarına  müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile  ilişkilendirilir.

(7) Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata  ilişkin beyannameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu  alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları  sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına  alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli depolama alanı ya da  park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli  depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı  düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca  başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli  depolama alanının birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada  belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge  Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü  içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün  başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge  müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü  içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı  bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere  bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını  başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir.  Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde  bulunulur.

(9) Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden  fazla grup imalatçısı, her birinin ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip  olması koşuluyla, o tesis içeresinde bulunan güvenli depolama alanı veya  güvenli park alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park  alanlarına giriş işlemleri

MADDE 131 – (1) 134 üncü madde uyarınca yapılan  işlemler kapsamında 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli  depolama alanına alınacak eşya, bu alana alınırken ilişkili olduğu transit  beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve  buna müteakip güvenli depolama alanına alınır. Güvenli depolama alanına  yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek  şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Eşyanın alana giriş tarihi ve saati,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

f) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

g) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan  taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve  eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, 133 üncü  maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mührü  de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır.  133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da  ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle  karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir.  Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki  bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum haricinde  taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve  saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alana girişteki ağırlığı,

e) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

f) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan  taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve  eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, taşıma aracı  konteynerse konteyner mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı  güvenli park alanına alınır. Taşıma aracı konteyner değilse, taşınan eşya da  ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle  karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir.  Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki  bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracı konteynerse konteyner mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve  saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten taşıma aracı konteynerse  konteyner mührünün kırılmasını müteakip, değilse taşıma aracının alana  girişi sırasında aşağıda belirtilen bilgiler de kaydedilir, (d) bendinde  sayılan bilgi eşyayı taşıyan aracın eşyayı alana boşalttıktan sonra alandan  çıkışını müteakip de tutulabilir;

a) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

b) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(5) 130 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda,  güvenli depolama alanları ile ithalata ilişkin güvenli park alanlarına  sadece ithalat beyannamesine konu edilecek eşya konulabilir.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park  alanlarından çıkış işlemleri

MADDE 132 – (1) 134 üncü madde uyarınca yapılan  işlemler kapsamında 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli  depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu  alandan çıkartılırken 131 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt  bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle  karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından  çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar  asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve  sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı,  taşınan eşyanın ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan  çıkartılırken 131 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri  ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından  çıkartılır. 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumda, taşınan  eşya da ilişkili olduğu ithalat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle  karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına çıkışında kontrol edilir.  Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak  aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alandan çıkış tarihi ve  saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

d) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve  sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından getirildiği taşıma  aracıyla birlikte çıkartılan eşyanın güvenli alan dışında araçtan  boşaltılmasına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek  şekilde tutulur ve bu kayıtlar ikinci fıkradaki kayıtlarla ilişkilendirilir;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

c) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

ç) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(4) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı,  taşınan eşya alana boşaltıldıktan sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci  maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak  kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli  park alanından taşıma aracının çıkışına ilişkin kayıtlar asgari olarak  aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Alana boşaltılan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki  ağırlığı,

ç) Varsa alana boşaltılan eşyanın sipariş numaraları,

d) 117 nci maddenin uygulandığı durumda, 90 ıncı maddenin dokuzuncu  fıkrasında belirtilen durum haricinde, araca takılan izinli gönderici  yetkisi kapsamındaki özel tipteki mührün numarası.

(5) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin  ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında depolanan eşya, ithalat  işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin  dördüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin  beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir  ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama  alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri  içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve  sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici  numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar  üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası  ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(6) Yetki kapsamı eşyanın 136 ncı maddeye göre 130 uncu maddenin ikinci  fıkrasında belirtilen güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde  depolandığı durumda, konteyner içerisinde depolanan eşyanın tamamının  ithalat işlemlerinin sonlandırılmasını müteakip konteynerin alandan  çıkışında konteyner numarası, o konteyner dâhilindeki eşya için beşinci  fıkraya göre tutulmuş çıkış kayıtlarıyla ilişkilendirilerek kaydedilir.

(7) Vergileri ödenmeden ya da ilgili rejim uyarınca teminata bağlanmadan  önce ithalinden vazgeçilen eşyanın güvenli depolama alanları veya güvenli  park alanlarından çıkışı, ancak gümrük idaresi tarafından Kanunun 163 ilâ  165 inci maddelerinin uygulanmasına izin verildiği hallerde ve 134 üncü  maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılabilir. Mahrece  iade işlemlerinin tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde yapılmasını  sağlamak üzere eşya bu gümrük müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk  edilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın  Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve izin kapsamı tesislere taşınması

MADDE 133 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında işlem görecek eşya, aşağıda belirtilen işlemlerin  tamamlanmasının ardından bir iç gümrüğe götürülmeden transit rejimi  kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip firmanın tesislerine  sevk edilir.

a) Özet beyana, özet beyan yerine geçen belgelere ya da Gümrük  Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılan  bilgilere ilişkin olarak yapılacak risk analizi sonucuna göre emniyet ve  güvenlik amaçlı kontroller,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine  girişte yapılması gereken kontroller,

c) İzin kapsamı eşyayı taşıyan aracın veya konteynerin Türkiye Gümrük  Bölgesine girişte mühürsüz halde gelmesi ya da varsa bu mührün sınır  gümrük idaresince kırılması durumunda, yedinci fıkra hükümleri saklı  kalmak kaydıyla gümrük idaresi tarafından mühürlenmesi,

ç) Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, birinci fıkra uyarınca eşyanın tesislere  transit rejimi kapsamında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez.

a) Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı  öncesinde elektronik ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük  Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılması,

b) Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi  bilgilerinin giriş gümrük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

(3) Eşya ithalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesise ulaştığında, izinli  alıcı tarafından, taşıma aracına ve mühre ilişkin kontroller  gerçekleştirilerek varış tarih ve saati kayıt altına alınmak suretiyle  elektronik ortamda tesise varış bildirimi yapılır. Bu bildirim elektronik  ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne  transit beyanının tarih ve sayısı bildirilmek suretiyle yapılır. Tesise  varış bildiriminde eşyanın ithalat işlemlerinin 134, 135 ya da 136 ncı  maddelerden hangisi uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre  müdahale edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca  yapılan tesise varış bildiriminde bu durum izinli alıcı tarafından eşyanın  bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne iletilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun  bildirilmesi halinde, bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi  tarafından taşıma aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya izin sahibinin  tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya  mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni  sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için  yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek  suretiyle, bu süreyi üç saate kadar uzatabilir. Taşıma aracı ilgili gümrük  idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontroller neticesinde araca veya mühre  müdahale olmadığının tespit edilmesi veya beşinci fıkrada belirtilen  işlemlerin tamamlanması sonucunda gümrük idaresi tarafından izin verilmesi  halinde, eşyanın taşıma aracından boşaltılarak güvenli depolama alanına  alınacak olması durumunda 134 üncü madde, eşyanın ithalat işlemlerinin eşya  taşıma aracından boşaltılmadan tamamlanacak olması durumunda 135 inci madde,  taşıma aracı konteynerse eşyanın konteyner içerisinde bekletilecek olması  veya ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda  muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılarak ithalat  işlemlerinin gerçekleştirilecek olması durumunda ise 136 ncı madde uyarınca  işlem yapılır.

(7) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı taşıyan araç  tesislere aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürsüz  olarak getirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre  gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına  ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin  alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en  az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış  olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(8) Üçüncü fıkrada belirtilen tesise varış bildiriminin mesai saatleri  dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin  talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai  bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek  ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip  eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en  son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü  fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte  yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak  istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(9) Bu maddenin uygulanmasında transit beyanı, izinli alıcı tarafından  eşyanın asgari dörtlü tarife pozisyonunu içerecek şekilde verilir.

Taşıma aracının mührünün kırılması ve ithalatta  yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama  alanına alınması

MADDE 134 – (1) 133 üncü maddenin üçüncü  fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş  dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni  verilmesi halinde taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılır. Gümrük  idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına, mühre ve eşyaya  müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre  içerisinde mührün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili  gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin  bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen  sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili  gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin  ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere  gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük  müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya  yetkilidir.

(4) Taşıma aracının mührünün birinci ve duruma göre ikinci fıkra  doğrultusunda kırılmasından sonra eşya, ithalatta yerinde gümrükleme  tesislerinde bulunan ve 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen  güvenli depolama alanına alınır.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın  güvenli depolama alanına alınması sırasında, 131 inci maddenin birinci  fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda izinli alıcı tarafından gerekli  kontroller yapılır. Eşyanın güvenli depolama alanına alındığı elektronik  ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılan kontrol sonucunda güvenli depolama  alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya tespit  edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük  müdürlüğü bu durum hakkında beşinci fıkra uyarınca yapılan bildirim  dâhilinde bilgilendirilir. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrol ile görevlendirilen memur  gelinceye kadar eşya güvenli depolama alanında müdahale edilmeksizin  bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem  yapılır.

(7) Dördüncü fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşyanın  rezerveli veya hasara uğramış olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük  Yönetmeliğinin 89  uncu maddesi uyarınca işlem yapılabilir.

(8) Beşinci veya duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla  transit rejimi izinli alıcı tarafından sonlandırılır. Transit rejiminin  ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme  süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen  gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası  uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın  uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında  taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve  esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Güvenli depolama alanında bulunan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 90  ıncı maddesi uyarınca elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. Bu  durumda, elleçleme başvurusu eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen  gümrük müdürlüğüne yapılır ve işlemlerin eşyanın aynı durumda muhafazasını  sağlamaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde gümrük müdürlüğünce  elleçlemeye izin verilir.

(10) Güvenli depolama alanına alınan eşyaya, dokuzuncu fıkrada belirtilen  durum haricinde, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar sadece mücbir  hallerle sınırlı olmak üzere ve gümrük idaresine bilgi verilerek müdahale  edilebilir. Gümrük idaresinin bilgisi dışında güvenli depolama alanından  çıkarılan veya değiştirilen eşya hakkında ithalatta yerinde gümrükleme izni  sahibinin sorumluluğuna başvurularak Gümrük Yönetmeliğinin 514  üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya  numune alınması gerektiği durumlarda, izin sahibi ithalatçı tarafından  gümrük idaresi bilgilendirilmek kaydıyla güvenli depolama alanında bulunan  eşya ilgili kurumca incelenir. İlgili kurumların yapacağı kontroller  kapsamında eşyadan numune alınarak incelenmesinin gerekmesi halinde,  numunenin miktar, cins ve nevine ilişkin olarak gümrük idaresi  bilgilendirilir. Alınan numunelere ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci  maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(12) Güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin işlemler  133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimi  tarihinden itibaren azami yirmi gün içerisinde tamamlanır.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen sürenin uzatılması ya da durmasında  Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı  maddesi hükümleri esastır.

(14) On ikinci ve duruma göre on üçüncü fıkralarda belirtilen süreler  sonunda eşyanın ithalatına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması halinde,  ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından eşyanın bulunduğu tesis  için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bu durum bildirilir ve eşyaya  müdahale edilemez.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın  ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan  boşaltılmadan tamamlanması

MADDE 135 – (1) 130 uncu maddenin ikinci  fıkrasının (c) bendinde belirtilen durumda, 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası  uyarınca tesise varış bildirimi yapılan eşyanın ithaline ilişkin  beyannamenin varış bildiriminden itibaren veya 133 üncü maddenin dördüncü  fıkrasının uygulandığı durumlarda gümrük idaresi tarafından izin  verilmesinden itibaren, kırk sekiz saat içerisinde tescil edilecek olması  halinde, eşyanın ithaline ilişkin işlemler eşya taşıma aracından  boşaltılmadan 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park  alanına alınarak yapılabilir. Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı  tarafından 131 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlar  doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak güvenli park alanına alınır ve  taşınan eşya, altıncı fıkra ile 132 nci maddenin yedinci fıkrası hükümleri  saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemleri tamamlanarak gümrük idaresi  tarafından bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar taşıt üzerinde bu  alanda bekletilir.

(2) 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış  bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi  sonuçlarına göre 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin  başlatılması izni verilmesi halinde, 133 üncü maddenin yedinci fıkrası  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından  kırılır ve birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 137 nci maddede  belirtilen işlemler başlatılır. Gümrük idaresince 137 nci maddede belirtilen  ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilinceye kadar taşıma  aracına, eşyaya ve taşıma aracı mühürlüyse mühre müdahale edilmez.

(3) Yapılan risk analizi sonucuna göre ikinci fıkrada belirtilen süre  içerisinde 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için  izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli  memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur  tarafından taşıma aracı incelenerek 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında  belirtilen haller haricinde mühür kırılır, muayene ile görevli memurun  gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir,  aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir. Muayene sonucuna göre  gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen  sürenin bitimine kadar 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(4) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya  numune alınması gerektiği durumlarda, eşya, üçüncü fıkrada belirtilen  işlemler tamamlanmış olsa bile, 134 üncü maddenin on birinci fıkrasında  belirtilen işlemler sonuçlandırılıncaya kadar taşıma aracının üzerinde yüklü  olarak güvenli park alanında bekletilir. Eşya, fiziki kontrol için ilgili  kurumca gerekli görülmesi halinde, taşıma aracından güvenli park alanına  boşaltılabilir. Bu işlemlerin birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde  tamamlanamaması halinde altıncı fıkra uyarınca işlem yapılır, bu süre  içerisinde tamamlanması halinde ise 137 nci maddede belirtilen işlemler  başlatılır.

(5) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan  eşya ile eşyayı taşıyan taşıma aracı, altıncı fıkrada belirtilen haller  haricinde, 138 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu  alandan çıkartılamaz.

(6) Eşyanın birinci fıkrada belirtilen sürede rejime girişine ilişkin  beyannamenin 137 nci madde uyarınca tescil edilmemesi halinde, durum eşyanın  bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilerek eşya  134 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine uyularak güvenli  depolama alanına alınır. Bu fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan  eşya için 134 üncü maddenin altı ilâ on dördüncü fıkrası hükümleri  uygulanır.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın  ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılarak  tamamlanması

MADDE 136 – (1) 130 uncu maddenin ikinci  fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde belirtilen hallerde, 133 üncü maddenin  üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on  beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni  verilmesi halinde,

a) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen  durumda eşya izinli alıcı tarafından getirildiği taşıma aracından  güvenli park alanına boşaltılır. Gümrük idaresince boşaltma izni  verilinceye kadar taşıma aracına ve eşyaya müdahale edilmez.

b) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı  durumda konteyner izinli alıcı tarafından getirildiği taşıttan güvenli  park alanına indirilerek konteynerin mührü kırılır. Gümrük idaresince  boşaltma izni verilinceye kadar taşıta, konteynere ve konteyner mührüne  müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre  içerisinde 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen  durumda eşyanın araçtan indirilmesine veya 130 uncu maddenin ikinci  fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda konteynerin taşıttan indirilerek  konteyner mührünün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili  gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin  bekletilir. Eşya veya taşıma aracı konteynerse konteyner ilgili memur  gözetiminde taşıttan indirilir ve konteyner ilgili memur tarafından  incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen  sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili  gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin  ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere  gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük  müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya  yetkilidir.

(4) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan  eşya ile 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı  durumda eşyanın içinde bulunduğu konteyner 138 inci maddede belirtilen  işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(5) Eşyanın güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde  bekletilecek olması halinde konteyner güvenli park alanında kilitli bir  vaziyette muhafaza edilir, konteyner kilidi ancak eşyanın ithaline ilişkin  işlem yapılacak olması halinde açılabilir.

(6) 134 üncü maddenin yedinci ilâ on dördüncü fıkralarında belirtilen  işlemler güvenli park alanında bekletilen eşya için de uygulanır, aynı  fıkralarda belirtilen usul ve esaslara güvenli park alanında bekletilen eşya  için de uyulur.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem  gören eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescili

MADDE 137 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni kapsamında güvenli depolama alanına veya güvenli park alanına alınan  eşyanın ithaline ilişkin beyanname, ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi  veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen  gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesiste ithale hazır bulundurulduğu beyannamenin 30  no.lu kutusuna yazılır.

(3) Elektronik ortamda serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil  edilmesi sırasında eşyaya ilişkin gerekli tüm izin, lisans ve belgelerin  temin edilmiş ve ithale ilişkin beyannamenin ilgili alanına kaydedilmiş  olması gerekir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin  tescilinde hazır bulunması gereken belgeler, 138 inci maddenin üçüncü  fıkrasında belirtilen eşya muayenesi durumu hariç olmak üzere gümrük  idaresine ibraz edilmez, gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek  üzere ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından muhafaza edilir.

(5) 141 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eşyanın “4000”,  “4100” veya “5100” rejim kodları dışındaki bir rejim koduyla beyan edilmek  istenilmesi halinde, durum eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen  gümrük müdürlüğüne bildirilir. Gümrük müdürlüğünün uygun görmesi halinde  eşya transit rejimi kapsamında bulunduğu yerden eşyanın bulunduğu tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne sevk edilir. Eşyanın bulunduğu yerden  araca yüklenmesi, aracın mühürlenmesi ve gümrük müdürlüğüne sevk edilmesi  işlemleri 82 nci madde hükümleri de dikkate alınarak 76 ncı madde uyarınca  izinli gönderici olarak yetkilendirilmiş olan yetkilendirilmiş yükümlü  tarafından gerçekleştirilir. Aracın mühürlenmesinde 92 nci maddede  belirtilen özel tipte mühür kullanılır ve mühür numarası eşyanın  gönderileceği gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün  beşinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını uygun bulmaması halinde, eşyanın ya  “4000”, “4100” veya “5100” rejim kodlarından biri kapsamında beyan edilmesi  ya da gümrük idaresinin de uygun görmesiyle Kanunun 163 ilâ 165 inci  maddeleri kapsamında işlem yapılması gerekir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki  eşyaya ilişkin muayene işlemleri

MADDE 138 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izin sahibi tesislerinde güvenli depolama alanına veya güvenli park alanına  alınarak ithalatına ilişkin beyannamesi tescil edilen eşyanın ithal edilmeye  hazır olduğu, ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından elektronik  ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne  bildirilir.

(2) 134 veya 136 ncı maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada  belirtilen bildirimden itibaren, eşya 128 inci madde uyarınca izinde yazılan  kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli depolama alanı veya güvenli park  alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü  bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi  sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, eşyanın tabi  tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması  koşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, eşya ithal  edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır,

b) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli  depolama alanı veya park alanında muayene ile görevli memur gelinceye  kadar eşyayı güvenli alandan veya güvenli park alanından çıkartma izni  verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene  edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit  edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin  ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış  onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama  alanı veya güvenli park alanından çıkarılır.

(3) 135 inci maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen  bildirimden itibaren, eşya 128 inci madde uyarınca izinde yazılan kontrol  türü bildirim süresi kadar, güvenli park alanında müdahale edilmeksizin  gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir.  Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük  idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, güvenli park  alanından çıkışa ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından,  139 uncu madde uyarınca işlem yapılır.

b) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli  park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale  edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana  aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi  tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması  koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal  edilerek güvenli park alanından çıkarılır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendinin  uygulandığı durumlarda, eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı  bir durum olduğunun tespit edilmesi halinde, duruma göre izinli alıcı ya da  ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin sorumluluğu kapsamında gümrük  mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır ve muayene sonucuna göre  eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata  bağlanmış olması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından  eşya güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılarak ithal  edilir.

(5) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca  yapılacak muayene işlemi, 128 inci madde uyarınca izinde belirtilen kontrol  türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde eşyanın  bulunduğu ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait tesislere gidilerek  başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük  müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta  yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek  muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü,  gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.  İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden veya izinli alıcıdan  kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek  süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile  görevli memur tarafından eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici  eşya olup olmadığı da kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde herhangi  bir eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespiti  halinde transit rejimi sonlandırılır. Yapılan kontrol neticesinde transit  beyanı ve ekinde kayıtlı bilgilere göre eşyada eksiklik veya fazlalık ya da  beyan harici eşyanın olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat  uyarınca işlem yapıldıktan sonra transit rejimi sonlandırılır. Transit  rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat  etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin  üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas  alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR  Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına  ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak  istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin  talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai  bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek  ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip  eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en  son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için  yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci  fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte  yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak  istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İthalat işlemleri güvenli park alanında getirildiği  taşıttan boşaltılmadan tamamlanan ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı  eşyaya ilişkin transit rejiminin sonlandırılması

MADDE 139 – (1) 135 inci madde uyarınca eşyanın  güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadığı ve 138 inci  maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre eşyanın güvenli park alanından  çıkışına izin verildiği durumlarda, eşya bulunduğu tesis içinde, güvenli  park alanı dışında bir yerde boşaltılmak üzere güvenli park alanından  çıkartılır. Eşya taşıma aracından boşaltıldıktan sonra transit beyanı ile  137 nci madde uyarınca tescil edilen ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde  yer alan bilgilerle karşılaştırılarak izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından  132 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususları da kapsayacak  şekilde kontrol edilir. Bu işlemler sırasında ithalatta yerinde gümrükleme  izni sahibi de hazır bulunur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve  ekinde kayıtlı bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı  bilgilere göre beyana herhangi bir aykırılığın ya da beyan harici eşyanın  bulunmadığının tespit edilmesi ve elektronik ortamda yetki kapsamında işlem  yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilmesi halinde transit rejimi ilgili  mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre  vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat  işlemleri tamamlanır.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve  ekinde kayıtlı bilgiler ve/veya ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı  bilgilere göre beyana aykırılık bulunması ya da beyan harici eşya  bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yetki kapsamında işlem yapılan gümrük  müdürlüğüne bu durum hakkında elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu  durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresi  tarafından kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya, bulunduğu  yerde eşyaya müdahale edilmesine karşı gerekli önlemler alınarak ve eşyaya  müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat  uyarınca işlem yapılır ve transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca  sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya  teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(4) İkinci veya duruma göre üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla  transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince  verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının  izin kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133  üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve  saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması  ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık  takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin  yükümlülükleri

MADDE 140 – (1) İthalatta yerinde gümrükleme  izni verilmiş sertifika sahiplerince, bu Yönetmelikten kaynaklı diğer  yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi  gerekir.

a) 133, 134, 135, 136, 138 ve 139 uncu maddeler kapsamında yapılacak  kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması  için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İthalat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur  tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama  alanı ve 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park  alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir  yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren  en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında  belirtilen alanlara ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların  istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur  tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) Güvenli depolama alanına alınan veya 135 inci ve 136 ncı madde  kapsamında güvenli depolama alanına alınmaksızın işlemleri tamamlanan  eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde, gümrük idaresini  bu durum hakkında bilgilendirmek.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin askıya  alınması

MADDE 141 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan  herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı  olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 114 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası, 122 nci madde, 126  ncı madde, 130 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 131 inci maddenin beşinci  fıkrası, 132 nci maddenin yedinci fıkrası, 134 üncü maddenin dördüncü,  altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 135 inci maddenin altıncı  fıkrası, 136 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası, 137 nci maddenin  üçüncü, beşinci ve altıncı fıkrası, 138 inci maddenin iki ilâ dördüncü  fıkrası, 139 uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 140 ıncı maddede belirtilen  hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 114 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, 130 uncu maddenin  üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 131 inci maddenin bir ilâ dördüncü  fıkrası, 132 nci maddenin bir ilâ altıncı fıkrası, 134 üncü maddenin  dokuzuncu ve on birinci fıkrası, 135 inci maddenin dördüncü fıkrası, 137  nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümlerinden herhangi birine  aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis  içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli depolama alanının veya  güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası  uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların  yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut  güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının özelliklerinden  birini kaybetmesi,

d) İzin kapsamında ithali gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı  olduğunun veya beyan harici eşyanın ithal edilmeye çalışıldığının tespit  edilmesi,

e) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük  Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi  zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması  gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit  edilmesi,

f) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın,  açık bir şekilde firmanın iştigal alanında olmayan eşya olduğunun  sonradan kontrol kapsamında yapılan incelemelerde tespit edilmesi,

g) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında gümrük müdürlüğüne  talepte bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d),  (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak  tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından  yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle  askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla  haklarında Kanunun 241  inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a) veya (c)  bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç),  (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi  birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından  yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay  süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak  kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik  edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde  bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme  izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin  bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c)  bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme  izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin  bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e),  (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından  yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl  süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak  kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik  edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde  bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme  izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin  bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c)  bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme  izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin  bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e),  (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya  alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra  birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar  gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve  birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin,

a) 121 inci maddenin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, sertifika  sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda 121 inci maddenin  birinci fıkrasının (b) bendinin birinci, ikinci veya üçüncü alt  bentlerinde belirtilen tutarlarda artık işlem yapamadığının,

b) 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen  koşulu kaybettiğinin,

c) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin  kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma  artık sahip olmadığının,

ç) 123 üncü maddede belirtilen teminata artık sahip olmadığının ya da  aynı maddenin yedinci fıkrasının uygulandığı hallerde bu teminatın  güncelleştirilmesi işlemlerinin yapılmamış olduğunun,

anlaşılması halinde, ithalatta yerinde gümrükleme izni bu koşullar  yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller  arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal  birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen  ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit  edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci  fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi  halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için  ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ithalatta  yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin  dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden  sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri  saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 74 üncü madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya  alınan kişinin ithalatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince  askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi  olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük  idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine  bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen  askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı  kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan  unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez  gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi  içinde değerlendirilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması

MADDE 142 – (1) Sertifika sahibinin 18 inci  madde kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmaktan  vazgeçmesi durumunda ithalatta yerinde gümrükleme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ithalatta yerinde gümrükleme  izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin  dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

SEKİZİNCİ KISIM

Beyanın Kontrol Türüne İlişkin  Kolaylaştırmalarından Yararlanma İzni

Beyanın kontrol türüne ilişkin  kolaylaştırmalarından yararlanma izninin kapsamı

MADDE 143 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  statüsü sahibi kişilere aşağıdaki beyanın kontrol türüne ilişkin  kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.

a) Yeşil hat uygulaması.

b) Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulması halinde,  kontrollerin öncelikle yapılması.

c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde,  muayenenin öncelikle yapılması.

Yeşil hat uygulaması

MADDE 144 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  statüsü sahibi kişiler tarafından verilen beyanlar yapılacak risk analizi  sonuçlarına göre yeşil hatta işlem görebilir.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve  (ç) bendinde belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri yeşil hatta  işlem görmez.

(3) Yeşil hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin  olarak tahakkuk eden gümrük vergilerinin, yetkilendirilmiş yükümlülerin  banka hesabından elektronik ortamda veya bu kişinin GÜMKART’ı (gümrük  veznelerinde kullanılan elektronik para kartı) aracılığıyla ödenmesi  zorunludur. Kullanılan banka hesabının yetkilendirilmiş yükümlüye ait  olduğunun kontrolünden ödemenin yapıldığı banka sorumludur.

(4) Yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin  olarak tahakkuk eden gümrük vergilerinin ödenmesi ya da teminata  bağlanmasının ardından gümrük işlemleri tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük  idaresince teslim edilir.

(5) Gümrük idarelerince, belirli riskler ya da ilgili mevzuatta yer alan  yükümlülükler dikkate alınarak, beyanın kontrol türüne ilişkin  kolaylıklardan yararlanma izni bulunan yetkilendirilmiş yükümlünün gümrük  beyannamesine yönelik olarak belge kontrolü veya bu beyanname kapsamı eşyaya  ilişkin olarak muayene öngörülebilir. Belge kontrolünün öngörüldüğü  durumlarda 145 inci maddenin üçüncü fıkrası, muayene öngörüldüğü durumlarda  ise 146 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükümleri dikkate alınır.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin yeşil hatta  işlem gören beyannamelerine ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz edilmez.  Bu belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza  edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine  ait gümrük beyannamelerinin belge kontrolüne tabi tutulması halinde  yapılacak işlemler

MADDE 145 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannameleri, diğer yükümlülere göre  daha az belge kontrolüne tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan  yükümlülükleri dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları  mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi  kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda belge kontrolü için  seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrolü öncelikli olarak yapar.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine  ait gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde  yapılacak işlemler

MADDE 146 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı eşya diğer  yükümlülere göre daha az muayeneye tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan  yükümlülükleri dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları  mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi  kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda muayene için seçildiğinde,  gümrük idaresi söz konusu kontrolü öncelikli olarak yapar.

Beyanın kontrol türüne ilişkin  kolaylaştırılmalarından yararlanma hakkının askıya alınması

MADDE 147 – (1) Aşağıda sayılan durumlardan  herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı  olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası  tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal  bildirimde bulunulur.

a) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla,  yetkilendirilmiş yükümlülere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde  mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da  daha fazlası temin edilmeden eşyanın teslim edildiğinin anlaşılması ve  söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine  sonradan temin edilmesi,

b) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük  Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi  zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerden  bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi,

c) 144 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen eşyaya ilişkin  beyannamenin yükümlünün beyanından kaynaklı olarak yeşil hatta işlem  gördüğünün tespit edilmesi,

ç) Yeşil hat kapsamında ithali veya ihracı gerçekleştirilen eşyanın  beyana aykırı olduğunun tespit edilmesi,

d) 26 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 24 üncü maddenin  beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formunda tamamlanmış olduğu  beyan edilen eksik belge veya belgelerin formda belirtildiği tarihlerde  tamamlanmadığının tespit edilmesi,

e) Yeşil hat kapsamında ithal edilen eşyanın, açıkça firmanın iştigal  alanında olmayan eşya olduğunun sonradan kontrol kapsamında yapılan  incelemelerde tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç  yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkrada belirtilen  ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması  halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında  Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde  birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin, sertifika sahibi  kişilerce yeniden gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, sertifika  sahibi kişi hakkında Kanunun 241  inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol  türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkının altı ay süreyle  askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal  bildirimde bulunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan  yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma  süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen  ihlallerden herhangi birini yeniden gerçekleştirdiklerinin anlaşılması  halinde, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma  hakkının iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği  bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin  kolaylaştırmalarından yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahibi  kişilerin, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen  ihlallerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi halinde, kişi birinci kez  ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  yetkilendirilmiş yükümlülerce 153 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerin  yerine getirilmemesi halinde, bu kişilerin beyanın kontrol türüne ilişkin  kolaylaştırmalarından yararlanma hakkı koşullar yeniden sağlanana kadar  askıya alınır.

(7) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller  arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal  birinci ihlal olarak sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(8) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında aynı gün içerisinde tescil  edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak, her bir beyanname  için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişi bir  kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(9) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen  ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi  veya ilgili uyarma veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada  belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu  ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve ihlale konu beyannamelerin her  biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik  edilir.

(10) Altıncı fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu  beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(11) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi  olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci  fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(12) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük  idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine  bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin bu maddede belirtilen askıya  alma hükümleri uygulanmaz, ancak diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak  kaydıyla, her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci  maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(13) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan  unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

DOKUZUNCU KISIM

Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin  Kolaylıklar

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan  yararlanma izninin kapsamı

MADDE 148 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  statüsü sahibi kişilere aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin  kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet  beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin  gümrük kontrollerinin azaltılması ve kontrollerin öncelikle yapılması,

c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan  verme

MADDE 149 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası sahipleri tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu  ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan  verilebilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan nakliyeci kuruluşlar  veya kara, deniz ve hava yolu işletmeleri azaltılmış zorunlu bilgilerden  oluşan özet beyanı yalnızca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmış  kişilerin eşyasını taşıdıkları durumlarda verebilirler.

Özet beyana dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin  gümrük kontrollerinin azaltılması ve kontrollerin öncelikle yapılması

MADDE 150 – (1) Sertifika sahiplerine ait  ihracat veya ithalat eşyası ile eşyanın taşınmasında kullanılan sertifika  sahiplerinin denetimindeki araçlar, Türkiye Gümrük Bölgesine eşya girişi ve  çıkışı sırasında yapılan özet beyana dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin  gümrük kontrollerine sertifika sahibi olmayan kişilere ait eşya ve araçlara  göre daha az tabi tutulurlar.

(2) Sertifika sahibince özet beyan verildiğinde, gümrük idaresi, eşyanın  Türkiye Gümrük Bölgesine varışından ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden  çıkışından önce, emniyet ve güvenlik açısından yapılan risk analizi  sonucunda, sevkiyatın ayrıntılı fiziki kontrol için seçilmesi halinde durumu  sertifika sahibine bildirir. Bu bildirim, kontrolün gerçekleştirilmesini  tehlikeye düşürecek olması halinde yapılmaz. Bununla birlikte, gümrük  idarelerince eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden ya da Türkiye  Gümrük Bölgesinden çıkışından önce sevkiyatın muayene veya diğer fiziki  kontroller için seçildiğine dair sertifika sahibi bilgilendirilmemiş olsa  bile gerek görüldüğü durumlarda muayene veya diğer fiziki kontroller  yapılabilir.

(3) Sertifika sahibi tarafından verilen giriş veya çıkış özet beyanı ya  da gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda emniyet  ve güvenliğe dayalı ayrıntılı gümrük kontrolü için seçildiğinde, gümrük  idaresi bu kontrolleri diğer yükümlülere göre öncelikli olarak yapar.

Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması

MADDE 151 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli  geçiş hakkı tanınır.

(2) Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve  esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan  yararlanma hakkının askıya alınması

MADDE 152 –  (1) Yetkilendirilmiş yükümlülerce  153 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu  kişilerin emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı  koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(2) Sertifika sahibi tarafından 149 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı  hareket edilmesi halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan  yararlanma hakkı her seferinde, altı ay süreyle askıya alınır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu  özet beyanın tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sertifikanın  düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin  Yükümlülükleri, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının ve Sertifika  Kapsamında Yer Alan Hak, Yetki ve İzinlerin  Askıya Alınması, Geri Alınması, İptali, Koşulların İzlenmesi ve Bilgi Değişimi 

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin  yükümlülükleri

MADDE 153 – (1) Sertifika için aranan koşullar  ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşullardan  herhangi birinde değişiklik ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan  değişikliğin, sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge  müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(2) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin,  15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci  maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki  numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış  ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 57 nci maddenin beşinci fıkrasında  belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 76 ncı maddenin  üçüncü fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 96 ncı  maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli alıcı yetki numarasının, 121  inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde gümrükleme  yetki numarasının, 72 nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin  birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin başkası tarafından  kullanıldığının öğrenilmesi halinde, durumun sertifikayı düzenlemiş olan  bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(3) Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika  kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam  edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak gümrük idaresi tarafından  yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.

(4) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren  yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak  şekilde Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde  belirtilen kişilerin denetiminde hazırlanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen şekilde hazırlanan soru formu,  sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki 12 aylık dönemlerin sonuna  tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanarak  düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş  olan bölge müdürlüğüne gönderilir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin  olarak yapılacak anlaşmalar gereği karşılanması zorunlu ilave koşulların ya  da uluslararası arz zincirinin güvenliği veya ticari hayatın gerekliliği  için yeni koşulların ortaya çıkması nedeniyle, bu Yönetmeliğe ek koşul  konulması ya da Yönetmelikte yer alan mevcut koşulların karşılanması için  Ek-7’de yer alan değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılması halinde,  sertifika sahiplerine bu koşulları karşılaması için altı ay süre tanınır.  Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar ek koşulları sağlayarak bu  koşulları sağladığını ya da bu ek koşulları verilen süre içerisinde  tamamlayamayacağını gerekçesiyle birlikte sertifikayı düzenlemiş olan bölge  müdürlüğüne bildirmesi gerekir.

(7) 6 ncı ve 8 inci maddede belirtilen ve sertifika başvurusunun  değerlendirilmesi sırasında yapılan yerinde inceleme ile bu inceleme  sonuçlarını değerlendirmeye yönelik puanlama sonucunda karşılandığı tespit  edilen koşullardan bir veya daha fazlasına yönelik olarak Genel Müdürlük  tarafından ileride bazı risklerin oluşabileceğinin tespit edilmesi halinde,  karşılanan bu koşulların sertifika sahibi tarafından gözden geçirilmesi ve  belirlenen risklerin giderilmesine yönelik ek önlemler alınması için altı ay  süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar gerekli önlemleri  alarak ya da gerekli önlemleri verilen süre içerisinde alamayacağını  gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirmesi gerekir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya  alınması

MADDE 154 – (1) Sertifika için aranan  koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibince  bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin düzeltilmesi  ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere  otuz gün süre verilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan herhangi  birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibi tarafından herhangi bir  bildirimde bulunulmadan gümrük idaresince tespit edilmesi ya da kamunun  emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği  veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde üçüncü fıkrada belirtilen askıya  alma derhal uygulanır.

(3) Sertifika sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumu verilen otuz  günlük süre içinde düzeltmezse veya ikinci fıkranın uygulandığı durumlarda,  ilgili bölge müdürlüğü yükümlünün durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri  almasına imkân vermek amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü otuz gün  için askıya alır ve durumu ilgili yükümlüye bildirir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma süresi, sertifika sahibinin  eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması  kaydıyla ilgili bölge müdürlüğünce otuz gün süreyle uzatılabilir.

(5) Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kesinleşmiş  herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi  durumunda sertifika, söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce,  kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödeninceye kadar askıya  alınır.

(6) 153 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca sertifika sahibince  kendisine bildirilen hususlara ilişkin gerekli önlemlerin aynı fıkrada  belirtilen süre içerisinde alınamaması halinde, sertifika, gerekli  önlemlerin alındığı anlaşılıncaya kadar askıya alınır.

(7) 153 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen soru formu ile 158  inci maddede belirtilen raporun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde,  sertifika söz konusu belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(8) Ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya  ticaret sicil numarasından birinde değişiklik olması ve 17 nci maddenin  birinci fıkrası uyarınca aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sürenin  sonuna kadar sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne sertifikada  değişiklik yapılması için başvurulmaması halinde, sertifika, başvuru  yapılıncaya kadar askıya alınır.

(9) Sertifika sahibinin, bilgisi dışında, kanun ve uluslararası  anlaşmalarla ithali, ihracı veya transiti yasaklanmış eşyanın taşınması veya  karayolu taşıtı ya da konteynerlerin insan ticareti veya göçmen  kaçakçılığına konu edilmesi ya da bunlara teşebbüs edilmesi nedeniyle, araç  sürücüsü ya da taşıma yaptırdığı yetkilendirilmiş yükümlü olmayan kişinin  yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek  kişi sermayedarları ve/veya dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz  çalışanları hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinden  sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda  cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda  sertifika üç ay askıya alınır.

(10) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan  bir başka şirketin katılması durumunda, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında  belirtilen süreler içinde durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge  müdürlüğüne bildirilmemesi ve yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaması  halinde, sertifika yeniden başvuru yapılması gereken sürenin bitimini  müteakip yeniden sertifika almaya hak kazanılıncaya kadar askıya alınır.

(11) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca askıya  alınması durumunda, askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve  yetkiler de askıya alınır.

(12) Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz  tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri  alınması

MADDE 155 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından;

a) 154 üncü maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrasında  belirtilen süre sonunda, sertifika için aranan ve kaybedilmiş olan  koşullardan herhangi birinin tekrar sağlanamamış olması halinde bu  koşullar yeniden sağlanıncaya kadar,

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler  hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve  soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının  öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin  olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar,

c) 153 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca sertifika sahibine  karşılaması gereken ek koşul bildirilmesi ve bu ek koşulların aynı  fıkrada belirtilen süre içerisinde karşılanamaması halinde, bu koşullar  karşılanana kadar,

geri alınır.

(2) Sertifika sahibinin talebi halinde de sertifika ve sertifika kapsamı  yetki ve izinler geri alınır, sertifikanın yeniden istenilmesi halinde 11  inci madde uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanıp sağlanmadığı  sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce tespit edilir. Bu tespit  sırasında sertifika için aranan diğer koşulların geçerliliğinin devam edip  etmediği de incelenebilir. Gerekli görülmesi halinde, bölge müdürlüğünce  yerinde inceleme yapılması için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.

(4) Geri alma, geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış  gümrük işlemlerini etkilemez.

(5) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen dava neticesinde 5 inci  maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden gümrük ve dış  ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından herhangi biri  hakkında kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması halinde birinci  fıkranın (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

(6) Sertifikanın birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri uyarınca geriye  alınması durumunda, geriye alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve  yetkiler de geri alınır. Sertifikanın birinci fıkranın (b) bendi uyarınca  geri alınması durumunda, eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü  teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi  düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura  beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni dışındaki tüm hak ve  yetkiler sertifikanın geriye alınma süresince geri alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali

MADDE 156 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi  birinin mevcudiyeti durumunda sertifika söz konusu sertifikayı düzenleyen  bölge müdürlüğünce iptal edilir.

a) Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere  dayanılarak verildiğinin anlaşılması.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden  yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip  gerçek kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara  muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması.

c) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve  yetkilerin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika  numarasının, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış  ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında  belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 57 nci maddenin  beşinci fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki  numarasının, 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli  gönderici yetki numarasının, 96 ncı maddenin üçüncü fıkrasında  belirtilen izinli alıcı yetki numarasının, 121 inci maddenin altıncı  fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde gümrükleme yetki numarasının, 72  nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin birinci fıkrasında  belirtilen özel tipte mühürlerin sertifika sahibi tarafından başkası  adına kullanılması veya kullanılmasına izin verilmiş olması.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca iptal  edilmesi durumunda, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de iptal edilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılan  sertifika başvuruları reddedilir.

Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin  diğer hallerde askıya alınması, geri alınması ile bildirim yükümlülüğü

MADDE 157 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca  sertifika almaya hak kazanılması için aranan koşullardan herhangi birinin  kaybedilmemesi şartıyla, sertifika kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler  için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 154, 155,  156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sertifika geri alınmaz;  sadece söz konusu hak veya yetki, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce  askıya alınır veya geri alınır ve BİLGE Sistemi üzerinde gerekli  güncellemeler yapılır.

(2) Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 26, 31, 42, 50, 55,  74, 94, 119, 141, 147 ve 152 nci maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 43,  51, 56, 75, 95, 120 ve 142 nci maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu  sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü yetkilidir.

(3) 25, 26, 30, 31, 41, 50, 74, 75, 94, 119, 141 ve 147 nci maddelerde  belirtilen durumlar ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi  halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma  işleminin gerçekleştirilmesini teminen, sertifikanın düzenlendiği bölge  müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük  işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanması

MADDE 158 – (1) Bakanlıkça başka bir düzenleme  yapılıncaya kadar, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki  aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük  işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı Kanunun 10 uncu  maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerce bu  dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar  incelenir ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça  belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen rapor düzenlendiği tarihi izleyen beş iş  günü içerisinde sertifika sahibine gönderilir. Sertifika sahibi, bu raporu  on iş günü içerisinde inceleyerek bu sürenin bitimini müteakip beş iş günü  içerisinde birinci fıkra uyarınca raporu düzenlemiş olan kişiye gönderir.  Sertifika sahibi, tespit edilen hususlara itirazının bulunması halinde  itirazı bulunan hususları bu raporun ilgili kısmında belirtir, itirazının  olmaması halinde ise raporda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini rapor  üzerinde beyan eder.

(3) Birinci fıkrada belirtilen raporu düzenlemiş olan kişi bu raporu  ikinci fıkra uyarınca teslim aldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde  sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderir.

(4) Birinci fıkra uyarınca düzenlenen yıllık faaliyet raporunda Kanunun 234  üncü maddesi kapsamına giren bir ihlalin tespit edilmiş olması halinde,  bu ihlalin tarife alt pozisyonu bazında başka bir eşyanın beyanı sonucunu  doğurmaması ve sertifika sahibinin ikinci fıkra uyarınca raporda belirtilen  ve Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren ihlali kabul ettiğini rapor  üzerinde beyan etmiş olması koşuluyla, sertifika sahibi bu ihlali bildirmiş  sayılır ve Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

(5) İlgili mevzuatında belirtilen diğer sorumlulukları saklı kalmak  kaydıyla, birinci fıkrada sayılan kişiler, birinci fıkra uyarınca yaptıkları  tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenledikleri raporun doğru olmaması  halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere zıyaa uğratılan  vergilerden ve kesilecek cezalardan sertifika sahibi ile birlikte müştereken  ve müteselsilen sorumludurlar.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında  gerçekleştirilen işlemlerin sonradan kontrolü

MADDE 159 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlülerce  gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin  Kontrolü Yönetmeliği kapsamında planlı bir şekilde sonradan kontrole tabi  tutulur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak sonradan kontrolde 158 inci madde  uyarınca hazırlanan rapor da dikkate alınır.

(3) Yürütülen sonradan kontrol sırasında yetkilendirilmiş yükümlülerin  sertifikalandırmaya ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de  kontrol edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika  kapsamı yetki ve izinlerin koşullarının izlenmesi

MADDE 160 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü  sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin  koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek koşulların  sağlanmaya devam edilip edilmediği sertifikayı düzenlemiş olan bölge  müdürlüğü ve gerekli olduğunda Genel Müdürlük tarafından düzenli olarak  takip edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak işlemlerde 153 üncü maddenin  dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Ek-2’de yer alan soru formu da dikkate alınır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve  izinlerin verilmesine ilişkin koşulların izlenmesine ilişkin usul ve  esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Bilgi değişimi, elektronik bilgi ve haberleşme  sistemi

MADDE 161 – (1) Gümrük idareleri arasındaki  haberleşme ve bilgi alışverişinde ve yükümlüleri bilgilendirmede, elektronik  bilgi ve haberleşme sistemi kullanılabilir. Böyle bir bilgi ve haberleşme  sistemi oluşturulduğunda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesi,  değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali işlemlerinin diğer  gümrük idarelerine bildirilmesi bu sistem üzerinden yapılır.

(2) Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen sistemi kullanarak,  aşağıdaki bilgilerin muhafazasını ve bilgilere erişimi sağlar.

a) Başvurular.

b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları ve varsa değişiklikleri,  yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün iptali, askıya alınması ve geri  alınması.

c) İlgili diğer bütün bilgiler.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlülerin listesi, ilgili yetkilendirilmiş  yükümlünün önceden muvafakati alınarak internet yoluyla kamuya açılabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü listesi,  yetkilendirilmiş yükümlülerin sertifika numarası, sertifika tarihi,  sertifika kapsamı yetki ve izinleri, vergi numarası ile ticaret unvanını  ihtiva eder ve sürekli güncellenir.

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Çeşitli ve Son Hükümler

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin  hükümler

MADDE 162 – (1) Adlarına sertifika düzenlenen onaylanmış kişilerin  onaylanmış kişi statü belgeleri geri alınır.

(2) Sertifika geçerliliği süresince onaylanmış kişi statü belgesi  başvurusunda bulunulamaz.

(3) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan  yetkilendirilmiş yükümlülerin 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)  kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik  beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve  basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize  etme işlemleri ile 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında  kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya  EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine  ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük  işlemleri bu Tebliğlere göre sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan  yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel  Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve  uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat  uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi  düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7)  (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine  bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine  ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya alma ve geri alma  kararları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik  beyan, yeşil hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem  kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine  bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme  uygulamalarında da dikkate alınır.

(5) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan  yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel  Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve  uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat  uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi  düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7)  (Uluslararası Anlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine  bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine  ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin tespit edilmiş ihlaller,  yetkilendirilmiş yükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, yeşil  hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR  Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın  fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarının askıya  alınmasına ilişkin ihlal sayısı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(6) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:  1)’nin 68 inci maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilmiş  kişiler ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar)’nin  15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın  fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış  İhracatçı yetkisi iptal edilen kişilerin iptal kararının başlangıç tarihini  müteakip üç yıl içerisinde yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası  başvuruları reddedilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması  sırasında onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında güncel ve geçerli olan  götürü teminat yetkisinin mevcut olması ve başvuru sahibi tarafından  yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden  faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü  belgesi kapsamındaki götürü teminat yetkisi 36 ncı madde hükümleri  uygulanmaksızın sertifika kapsamına dâhil edilir.

(8) Dördüncü fıkranın uygulanmasında onaylanmış kişi statü belgesinin  geçerlilik süresi sonu, söz konusu belgenin başlangıç tarihinin iki yıl  sonrası olarak esas alınır.

Yetki

MADDE 163 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), bu Yönetmeliğin uygulanmasını  temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve  zorunlu durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan hususları inceleyip  sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan kişilerin eksik  beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR  Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından  düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu  olmaksızın düzenleyebilme izni, serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya  ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında  tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı  olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında  gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura  beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni veya mavi hat  uygulamasından faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye  Bakanlık yetkilidir.

(3) Sertifika sahibi firmaların ticari faaliyetlerine konu eşya üzerinde  emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapmaya Bölge Müdürlükleri  yetkilidir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında diğer kamu kurum ve  kuruluşlarınca kontrol edilmeyecek eşya grupları ilgili kurumla birlikte  belirlenerek Bakanlıkça duyurulur.

İhracatta yerinde gümrükleme izni ile izinli  gönderici yetkisi kapsamında tesis eklenmesi için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sertifikanın veriliş  tarihinden itibaren altı ay süreyle 18 inci madde uyarınca sertifika  kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi,  izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni ilave edilmesi  ile 59 uncu maddenin ikinci fıkrası, 78 inci maddenin ikinci fıkrası, 99  uncu maddenin ikinci fıkrası ve 124 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca  izin kapsamına tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir.

(2) Bu madde hükmü bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sertifika  almaya hak kazanılmış olması koşuluyla, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden  sonra ilk defa yapılacak izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde  gümrükleme izni başvuruları ile bu yetki veya izin kapsamındaki tesis  yetkilendirme başvurularında uygulanmaz.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe  girmesinden önce yapılan sertifika başvuruları ile onaylanmış ihracatçı  yetkisi, izinli gönderici yetkisi ve götürü teminat yetkisi başvuruları  10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük  İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümlerine göre  sonuçlandırılır.

(2) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük  İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca alınmış sertifika ile bu  sertifika kapsamında tanınmış olan izin, yetki ve kolaylıklardan, askıya  alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik  kapsamında da, ayrıca bir başvuruya gerek kalınmaksızın, yararlanılmaya  devam edilir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri bu  Yönetmeliğin yayımından önce alınmış olan sertifika ile bu sertifika kapsamı  yetki, izin ve kolaylaştırmaların askıya alma, geri alma ve iptal işlemleri  için de uygulanır.

(4) Sertifika ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmalara  ilişkin askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerine 10/1/2013 tarihli ve  28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin  Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca konu olan ve bu Yönetmeliğin  yayımından önce gerçekleştirilmiş olan ihlaller, bu Yönetmeliğin askıya  alma, geri alma ve iptal hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır.

(5) Sertifika ve sertifika kapsamında faydalanılan yetki, izin ve  kolaylaştırmalara ilişkin bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere bu  Yönetmeliğin yayımından önce alınmış sertifika ve sertifika kapsamı yetki,  izin ve kolaylıklar için de sertifika sahiplerince uyulur.

(6) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Ek-20’de yer alan tabloda belirtilen Bölge Müdürlükleri haricindeki bir  bölge müdürlüğünce verilmiş olan sertifikalara ilişkin işlemler bu  Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle Ek-20’de yer alan tabloya göre  belirlenecek yetkili bölge müdürlüğünce yürütülür, sertifikanın  düzenlenmesine ilişkin işlem dosyası bir aylık süre içerisinde bu bölge  müdürlüğüne iletilir.

Onaylanmış kişi statüsü uygulamasının sona  erdirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci  maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi  Statü Belgeleri 1/1/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu Yönetmeliğin  yayımı tarihinden itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi  Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017  tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi  Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en  geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.

(2) 77 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca izinli gönderici yetkisi  kapsamında, 97 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca izinli alıcı yetkisi  kapsamında A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin  eşyasının taşınmasına ilişkin hükümler 1/1/2017 tarihine kadar uygulanır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için  geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 10 uncu maddenin yedinci  veya dokuzuncu fıkrasının (a) ilâ (c) bentlerinde sayılan belgelere sahip  olmayan ya da sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı  veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl  içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmamış  kişilerin sertifika başvuruları bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle bir  yıl süreyle kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 164 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe  girdiği tarih itibarıyla 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Gümrük  İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 165 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında  belirtilen elektronik bildirim, 58 inci maddesinin  yedinci fıkrası, yetmiş yedinci maddesinin yedinci fıkrası, 91 inci maddesi ve 117 nci  maddesi kapsamı uygulamalar ile 96 ilâ 142 nci maddelerinde düzenlenen ithalatta yerinde  gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler  bunlara ilişkin elektronik sistemin hazırlanmasını müteakip 1/1/2015  tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 166 – (1) Bu  Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

Yönetmeliğin Ekleri (pdf formatında)

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc