Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)

small_gum-logo(374).jpg


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (21.05.2014 t. 29006 s. R.G.)

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki on  birinci fıkra eklenmiştir.

“(11) Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanmasında  ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen,  taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü  Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannameleri ile  mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi  sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin 44 nolu  kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü  yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannameleri ile muayene türü mavi  hat olarak belirlenen ihracat beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen  belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak  belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte  gümrük idaresine ibraz edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 149 uncu maddesi yürürlükten  kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin  ikinci fıkrasının (c) bendinde, mavi hat ibaresinden sonra gelen  “yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya” ibaresi yürürlükten  kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 224 üncü maddesinin  birinci fıkrasında yer alan izinli gönderici statüsü ibaresinden sonra  gelmek üzere “ve izinli alıcı statüsü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici  altıncı madde eklenmiştir.

“A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında  düzenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri  1/1/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği  tarihten itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü  Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017 tarihinden  önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü  Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç  1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı  yürütür.