Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Yurt Disinda Gerçeklestirilen Fuar Katilimlarinin Desteklenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/5)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (No: 2014/1) (03.06.2014 t. 29019 s. R.G.)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Yurt Disinda Gerçeklestirilen Fuar Katilimlarinin 	 Desteklenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/5)’de Degisiklik 	 Yapilmasina Dair Teblig (No: 2014/1) (03.06.2014 t. 29019 s. 	 R.G.)


gümrük haber- Uğurlu gümrük müşavirliği

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının  Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’de Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1) (03.06.2014 t. 29019 s.  R.G.)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

MADDE 1 – 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar  Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’in 1 inci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri  çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de  yerleşik üretici/imalatçı organizasyonlarının yurt dışı fuar  organizasyonlarına iştiraklerine ve Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen  ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki  uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılımlarına  ilişkin harcamalarının bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar  ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan  karşılanmasıdır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden Türk Ticaret Kanunu  hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile  Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d)  ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar  organizasyonlarına katılan veya Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve  yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası  fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım sağlayan Türk  Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye  şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonunu,

e) Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette  bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden  sektörel örgütlenmeleri (Sektörel tanıtım grupları, federasyon, birlik,  dernek),”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci, üçüncü,  dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların standlarında  görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki  temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı  gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak  hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından  organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında  katılımcıya ödenir.”

“(3) Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine,  yat imalatı, otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen  katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan  kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik,  mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak  eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen  katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan  kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline  ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği ikinci fıkrada belirtilen  sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.

(4) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda,  standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki  temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı  gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak  hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura  tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda  10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını  geçmemek kaydıyla destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.

(5) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık  teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik  tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik  sektöründeki ürünleri sergilemesi durumunda standda görevlendirilen 50  m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2  üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım  masrafları ile katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını  aşmamak kaydıyla organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci  fıkrada belirtilen genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını,  sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla  destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(6) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar  organizasyonlarında standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2  dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç  temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım  bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla  organizatöre ödenen fatura tutarının %75’i, ikinci fıkrada belirtilen  genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli  fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla ödenir. Üretici/imalatçı  organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri  sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, söz konusu alanda  münferiden şirketlere ait ürünleri sergileyemezler.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Bakanlıkça görevlendirilen  organizatör tarafından yapılan, birinci fıkra kapsamındaki tanıtım  faaliyetlerine yönelik harcamalar, katılımcılara kiralanan m2 cinsinden  toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak  tutarın %25’ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması  halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli olması halinde ise  120.000 ABD Dolarına kadar %75 oranında destekten yararlandırılır. Yurt  dışı fuar organizasyonlarında altmışın üzerinde katılımcı olması  halinde, %25’lik üst limit aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 –(1) Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında  düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar  listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi  durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın  yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların  standlarında görevlendireceği 50 m2lik alana kadar (50 m2 dahil) en  fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin  ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD  Dolarını aşmamak üzere ödenir.

(2) Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara iştirak eden komple  tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayi sektöründeki  ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek  kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere  %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik,  beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki  ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek  kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere  %50’si bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde hesaplanan destek  tutarına ilaveten desteklenir. İlave nakliye desteği birinci fıkrada  belirtilen sınırlamaya tabi olmadan uygulanır.

(3) Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda,  nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standında görevlendireceği 50  m2lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde  ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım  masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan  kirasının tamamı 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere destek kapsamında  SDŞ’ye ödenir.

(4) Katılımcının gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık  teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik  tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik  konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand  harcamaları ve standında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2  dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç  temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın  yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD  Dolarını aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(5) Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel  nitelikli uluslararası fuarlar için, nakliye harcamaları, stand  harcamaları ve standda görevlendirilen 50 m2 lik alana kadar (50 m2  dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç  temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın  yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD  Dolarını aşmamak üzere ödenir.”

 MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu  maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“(1) İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi ve  katılımcılarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere  yönlendirilebilmelerini teminen her yıl belirlenen 15 hedef ülkede  düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20  puan ilave destek sağlanır.

(2) Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere; Bakanlıkça  (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında  düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlara yurt  dışı fuar organizasyonu kapsamında katılması durumunda, stand ve nakliye  hizmetine ilişkin harcamaları, standında görevlendireceği en fazla beş  temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım  bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla  katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si,  bireysel katılımlarda ise nakliye harcamaları, stand harcamaları ve  standda görevlendirilen en fazla beş temsilcinin ekonomi sınıfı  gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen  boş alan kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD Dolarını geçmemek  üzere katılımcıya ödenir.”

“(4) İkinci fıkradan yararlandırılan katılımcılara bu Tebliğin diğer  maddelerinde belirtilen % 50’den daha yüksek destek oranları  uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“MADDE 14 –(1) Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden  yararlanabilmeleri için ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekir.  Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve görsel  unsurlar ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2  üzerinden desteklenirler.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi yürürlükten  kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc