Ekonomi Bakanligindan:Klimalarin üretiminde kullanilan kompresörlerin ithalatinda Tarife kontenjani uygulanmasina iliskin teblig (13 Nisan 2012 T. 28263 S.RG)

small_ekonomi-logo(18).jpg


13 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28263

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

Klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında Tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2011 tarihli ve 2011/2617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 30/1/2012 tarihli ve 2012/2845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlenmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/2011 tarihli ve 2011/2617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 30/1/2012 tarihli ve 2012/2845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 20/12/2011 tarihli ve 2011/2617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30/1/2012 tarihli ve 2012/2845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “Diğerleri” [rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde için açılan toplam 450.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkur ürün için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2012 (31/12/2012 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Bakanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Diğer hususlar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.