Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2014/15) (26.06.2014 t. 29042 s. R.G.) - Hindistan menseli “polyester tekstürize iplikler”

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No:  2014/15) (26.06.2014 t. 29042 s. R.G.) -  Hindistan menseli “polyester tekstürize iplikler”


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:  2014/15) (26.06.2014 t. 29042 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Hindistan menşeli “polyester tekstürize iplikler”  için 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2000/7) ile CIF  bedelin %6,8’i ila %20,3’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem  yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlere ilişkin olarak ilk nihai gözden  geçirme soruşturması 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:  2006/31) ile tamamlanmış ve önlemlerin devamına karar verilmiştir.  Yürürlükteki önlemlere ilişkin en son nihai gözden geçirme soruşturması ise  27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) ile  tamamlanmış ve önlemlerin değiştirilmeden devam etmesine karar verilmiştir.

(2) Söz konusu nihai gözden geçirme soruşturması sonrasında Hindistan’da  yerleşik bulunan Wellknown Polyester Limited (Wellknown) firması ile Dodhia  Synthetics Ltd. (Dodhia) firmalarının yaptıkları başvuru üzerine 26/4/2013  tarihli ve 28629 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7) ile başlatılan yeni  ihracatçı gözden geçirme soruşturması, Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat  Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve  99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi  Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’ten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen yeni ihracatçı  gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi  ve tespitleri içermektedir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin  toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma açılışını müteakip Hindistan’da yerleşik  yukarıda adı geçen üretici/ihracatçılarına ve Türkiye’de yerleşik  ithalatçılarına soru formlarına erişimlerini mümkün kılmak üzere bildirimde  bulunulmuştur. Ayrıca Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliğine de soruşturma  açılışına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün  süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri  karşılanmıştır.

(3) İhracatçı Wellknown firması soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt  vermiştir. Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Bakanlık ile  işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri  temin etmiştir.

(4) Dodhia firması soru formuna verdiği yanıtları süresi içinde Bakanlığa  sunmuştur. Bununla beraber, firmanın üretim tesisleri ile idari merkezinde  yapılan incelemeler esnasında maliyetlere ilişkin verilerin yıllık verileri  yansıtmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, ürün tipi bazında sunulan  bükme, tekstüre etme ve boyama işlemlerine ilişkin maliyetlerin 2013 yılının  Mart ayına ilişkin olarak sunulduğu, talep edilen bilgilerin yıllık ortalama  maliyet verisine göre hazırlanmadığı anlaşılmıştır. Firma bu uygulamaya  gerekçe olarak idari kapasitesindeki yetersizliği gerekçe göstermiş,  soruşturma döneminin son ayına ilişkin maliyet verileri kullanılarak en  güncel maliyet verisinin sunulmasının amaçlandığını ifade etmiştir. Yerinde  doğrulama esnasında, sunulan verilerin bu haliyle kabul edilmesinin mümkün  olmadığı firma temsilcilerine belirtilmiştir. Firma yerinde doğrulama  sonrasında maliyete ilişkin düzeltme yaparak verileri tekrar Bakanlığa  sunmuş buna karşılık, yapılan düzeltmelere ilişkin yerinde doğrulama  incelemesi yapılamamıştır.

(5) Soruşturma döneminde Wellknown ve Dodhia firmalarından soruşturma  konusu ürünü ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderilen  ithalatçı firmalardan dördünden yanıt alınmıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu,  tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim Wellknown ve Dodhia  firmalarının Türkiye’deki yetkili temsilcisi ile Hindistan’ın Ankara  Büyükelçiliğine ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılara  iletilmiştir. Bahse konu taraflara ayrıca, talep gelmesi halinde kamu  dinleme toplantısı düzenleneceği bildirilmiş, Dodhia firmasının talebi  üzerine bir dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve  görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında  değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde  değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru  sahibi firmaların Hindistan’daki üretim tesisleri ile idari merkezlerinde  16/12/2013 – 21/12/2013 tarihleri arasında yerinde doğrulama incelemeleri  gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Damping belirlemesi için 1/4/2012 – 31/3/2013  tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu ürün Hindistan menşeli 5402.33  gümrük tarife alt pozisyonu (GTP) altında yer alan poliesterlerden tekstüre  ipliklerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeni İhracatçı ve Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde, yeni  ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için soruşturma  döneminde önleme konu malı Türkiye’ye ihraç etmemiş olan ihracatçılar veya  üreticilerin, dampinge karşı vergiye konu olan malın ihraç ülkesinde bulunan  ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıklarını ve soruşturma  dönemini müteakip önleme konu malı Türkiye’ye ihraç ettiklerini veya önemli  miktarda ihraç etmek hususunda geri dönülemez bir akdi yükümlülük altına  girdiklerini kanıtlamaları gerekmektedir.

(2) Adı geçen firmaların gerek başvuru aşamasında gerekse soruşturma  esnasında sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, bahse konu  firmaların Hindistan’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya  üreticileriyle bağlantılı olduklarına dair herhangi bir bulguya  rastlanmadığı ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye  ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) Bununla beraber, Dodhia firmasının üretim tesisleri ile idari  merkezinde yapılan incelemeler esnasında firmanın Türkiye’ye ihraç ettiği  polyester tekstüre iplik üretiminde kullanmak üzere 5402.46.00.10.00 ve  5402.46.00.20.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan  ve piyasada POY (poliester oriented yarn) olarak bilinen iplikleri  Hindistan’da yerleşik üreticilerden tedarik ettiği; tedarik edilen bu POY’un  tekstüre makinelerinde işlemden geçirilerek tekstüre iplik haline  getirildiği tespit edilmiştir. Firmanın bükme ve tekstüre etme işleminin  ardından söz konusu iplikleri boyayarak nihai hale getirdiği belirlenmiştir.  Bu işlemler neticesinde ortaya çıkan nihai ürün 5402.33 GTP’si altında  bulunan poliester tekstüre iplik olarak Türkiye’ye ihraç edilmektedir.  Firmanın Hindistan iç piyasasında satışa sunduğu ürünlerde Hindistan’daki  diğer üreticilerden tedarik ettiği tekstüre iplikleri kullandığı da tespit  edilmiştir.

(4) Firmanın polyester tekstüre iplik üretiminde kullanılan POY’u üretme  kabiliyetinin olmadığının ve üretimde kullanılan POY’un Hindistan’daki  üreticilerden tedarik edildiğinin tespit edilmesi, firmanın tekstüre iplik  üreticisi olarak kabul edilip edilmemesi hususunda tereddüt doğurmuştur. Bu  nedenle, firmanın faaliyetlerinin yeterli düzeyde menşe kazandırıcı işlem  olarak kabul edilip edilmeyeceği ve bu bağlamda tekstüre iplik üreticisi  olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’ndan görüş talep edilmiştir.

(5) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan cevabi yazıda söz konusu  eşyanın menşeinin tespitinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 17 ila 21 inci  maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 33 ila 42 nci maddeleri ile V Nolu Ekine  atıf yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkındaki görüşü ile  söz konusu mevzuat incelendiğinde ise Dodhia firmasının gerçekleştirdiği  işlemlerin tekstüre iplik üreticisi olarak kabul edilebilmesi için yeterli  olmadığı anlaşıldığından adı geçen firmaya ilişkin damping belirlemesi  yapılması uygun görülmemiştir.

(6) Yeni ihracatçı Wellknown firması için normal değerin ve ihraç  fiyatının nasıl belirlendiği ile damping marjının nasıl hesaplandığına  ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildiriminde firma ile paylaşılmıştır.

(7) Firma özel bildiriminde aksi belirtilmediği sürece normal değer,  ihraç fiyatı ve damping marjı aşağıda belirtildiği şekilde tespit  edilmiştir.

Temsil testi

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince,  işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa  satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının  belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi  uygulanmaktadır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında  Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların %5’ini veya daha fazlasını  oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul  edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer  esasında belirlenmektedir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince,  işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa  satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının  belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi  uygulanmaktadır. Buna göre;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının  (indirimler, vergiler ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı  ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin  toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması  halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış  işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin  toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise  soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış  işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının,  ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal  değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin  ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.

c) Benzer ürünün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde  normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 10 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için  Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas  alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için  normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş  olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 11 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen  üretici/ihracatçı firmadan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat  maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine makul oranda bir kârın  eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Soruşturmaya konu üretici-ihracatçı firma için  ihraç fiyatı, Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen  fiyat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen,  normal değer ile ihraç fiyatı fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı  ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

Damping marjı

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde  damping marjı, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının  karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde  kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildiriminde  ayrıntılı olarak gösterilmektedir.

(2) Buna göre Wellknown firması için CIF bedelin % 10,11’i oranında  damping marjı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 15 – (1) Soruşturma sonucunda Wellknown firmasının  Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde yeni ihracatçı firma olduğu ve  halen önleme konu olan ürünü dampingli fiyatlarla ihraç ettiği tespit  edilmiş, Dodhia firmasının ise tekstüre iplik üreticisi olarak  değerlendirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Bu tespit ve  değerlendirmeler çerçevesinde, Wellknown firması için İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, kendisi için tespit  edilen oranda dampinge karşı önlem uygulanması için 27/11/2012 tarihli ve  28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22)’in Karar matlaplı 34 üncü  maddesindeki tablonun aşağıda bulunan tablo ile değiştirilmesi; İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/7)’in Karar  matlaplı 5 inci maddesi kapsamında soruşturmanın başlangıç tarihinden bu  Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede Wellknown  firmasından gerçekleştirilen ithalat için alınmış olan teminatın 14/6/1989  tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun  14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde ekli tablodaki oran düzeyinde kesin  önlem olarak tahsil edilerek bu oranı aşan kısmın iadesi ve soruşturmanın  başlangıç tarihinden bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar  geçen sürede Dodhia firmasından gerçekleştirilen ithalat için alınmış olan  teminatın Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde kesin önlem olarak  tahsil edilmesi İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve  Bakanlık onayı ile uygun görülmüştür.

GTP  Madde Tanımı Menşe Ülke Firmalar Dampinge Karşı Vergi (CIF %)
5402.33 Poliesterlerden Tekstüre İplikler Hindistan Reliance Industries Ltd. % 7,1
Modern Petrofils -A Unit of Modern Syntex (I) Ltd. % 14,1
JBF Industries Ltd. % 6,8
Wellknown Polyester Limited % 10,11
Indo Rama Synthetics (I) Ltd. % 8,7
Welspun Syntex Ltd.
DCL Polyesters Ltd.
Rishab Special Yarns Ltd.
Supertex Industries Ltd.
Rajasthan Polyesters Ltd.
Raymond Synthetics Ltd.
Akai Impex Ltd.
Parasrampuria Industries Ltd.
Sarla Polyester Ltd.
Diğerleri (Hindistan) % 20,3
    Çin Tayvanı Lea Lea Enterprise Co.Ltd. % 9,9
Yi Jinn Industrial Co. Ltd. % 28,6
Far Eastern Textile Ltd. % 18,9
Chung Shing Textile Co. Ltd.
Nan Ya Plastics Corp.
Zig Sheng Industrial Co.Ltd.
The E-Hsin International Corp.
Diğerleri (Çin Tayvanı) % 28,6

Uygulama

MADDE 16 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife  pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki  ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi  tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 


27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No: 2012/22)’in Karar matlaplı 34 üncü maddesindeki tablonun aşağıda  bulunan tablonun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli  aşağıdadır.  

 

GTP  Madde Tanımı Menşe Ülke Firmalar Dampinge  Karşı Vergi (CIF %)
5402.33 Poliesterlerden Tekstüre İplikler Hindistan Reliance Industries Ltd. % 7,1
Modern Petrofils -A Unit of  Modern Syntex (I) Ltd. % 14,1
JBF Industries Ltd. % 6,8
Indo Rama Synthetics (I)  Ltd. % 8,7 

 

Welspun Syntex Ltd.
DCL Polyesters Ltd.
Rishab Special Yarns Ltd.
Supertex Industries Ltd.
Rajasthan Polyesters Ltd.
Raymond Synthetics Ltd.
Akai Impex Ltd.
Parasrampuria Industries  Ltd.
Sarla Polyester Ltd.
Diğerleri (Hindistan) % 20,3
Çin Tayvanı Lea Lea Enterprise Co.Ltd. % 9,9
Yi Jinn Industrial Co. Ltd. % 28,6
Far Eastern Textile Ltd. % 18,9
Chung Shing Textile Co.  Ltd.
Nan Ya Plastics Corp.
Zig Sheng Industrial  Co.Ltd.
The E-Hsin International  Corp.
Diğerleri (Çin Tayvanı) % 28,6

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc