Tütün ve Alkol Piyasasi Düzenleme Kurum Baskanligi: Makaron Üretimi ve Ticaretine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik (28.06.2014 t. 29044 s. R.G.)

small_tutun-ve-alkol-piyasasi-duzenleme-kurumu-logo.gif


GÜMRÜK HABER - UĞURLU GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik (28.06.2014 t. 29044 s. R.G.)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu  Başkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; makaron üretim tesislerinin  kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer  değişikliği, kapatılması, makaronun üretimi, iç ve dış ticareti,  fiyatlandırılması, imhası ile tüm bu işlemlerin denetimine yönelik usul ve  esasları, bu mamulün tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya  da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak  suretiyle düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, makaron üretim tesislerinin  kurulması, faaliyeti, proje tadilatı, her türlü devir işlemleri, yer  değişikliği, kapatılması ile makaronun; piyasaya arz koşulları, iç ve dış  ticareti, fiyatlandırılması, imhası ile bunların yürürlükteki mevzuat  dahilinde izin, izleme ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün  ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3  üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 8 inci maddesinin beşinci  fıkrasının (ı) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim paket: Makaronun perakende satışında kullanılan ve ek  şeffaf ambalaj dışında kalan geri dönüşümü mümkün olan herhangi bir  malzemeden yapılmış ambalajı,

b) Deneme üretimi: Tesisin, projeye ve üretilmesi planlanan  makaronun üretimine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Üretim ve  Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmesi öncesinde Kurum tarafından  görevlendirilen teknik heyet gözetiminde yapılan üretimi,

c) Ek şeffaf ambalaj: Perakende satışa sunulan makaronların  birim paket ve grupmanlarının üzerinde yer alan, tüm etiketleme  bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen şeffaf dış  ambalajı,

ç) Fire: Makaronun üretim faaliyetleri esnasında makinenin  üretime hazırlanması sürecinde meydana gelen ya da yapışma, ütüleme ve  ezilme hataları nedeniyle oluşan atıkları,

d) Firma: Makaron üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma  Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve  tüzel kişileri,

e) Grupman: Ek şeffaf ambalaj dışında, içerisine aynı mamulat  çeşidi bazında birden fazla makaron birim paketi konularak perakende  satışa sunulan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

f) Girdi: Makaron üretiminde kullanılan kağıt, filtre,  mürekkep ve yapıştırıcılar dahil her tür madde veya ögeyi,

g) Hammadde: Makaron ve filtre üretiminde kullanılan sigara  kağıdı, filtre kağıdı, uç kağıdı ve selüloz asetatı (tow),

ğ) Kanun: 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol  Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

h) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

ı) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

i) Makine: Ana gövde, sabit ve hareketli mekanik parçalar ile  pnömatik, hidrolik, elektrik, elektronik ve kumanda gibi elemanlardan  oluşan her bir düzenekler bütününü,

j) Malzeme: Makaron üretiminde kullanılan hammadde dışındaki  diğer maddeleri,

k) Mamulat çeşidi: Aynı veya farklı marka adı altında üretilen  makaronun fiziksel özellikleri ve girdileri ile birim paket tipi ya da  tasarımı yönünden farklılık arz eden her bir çeşidini,

l) Marka: Firmanın üretimini ve/veya ticaretini yaptığı  mamulleri, diğer mamullerden ayırt etmeye yarayan ve ilgili kuruluşlarca  tescil edilen işareti,

m) Makaron: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde  kullanılan içi boş sigara tüpünü,

n) Yetkili firma: Bandrollü Ürün İzleme Sistemi konusunda  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen yetki belgesini haiz  firmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim Tesisi Kurulmasında Aranacak Şartlar

Üretim tesisi kurulmasında aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Makaron üretim tesisi kurulmasında aşağıdaki şartlar  aranır:

a) Türkiye’de makaron üretmek isteyenlerin; yıllık üretim kapasitesi  tek vardiyada teorik olarak iki milyar adet, yeni teknolojiyi haiz,  kullanılmamış makine ve ekipmanı içeren tesis kurmaları şarttır.

b) Tesis yeri, Organize Sanayi Bölgesi ya da sanayi alanında, en az  1000 m2’lik kapalı alana sahip münhasır bir bina olacak şekilde  belirlenecektir.

c) Kurulacak tesiste başlangıçta hammadde, malzeme ile mamul  ambarları ayrı ayrı olacak, ambarlar mutlaka tesis sahası içinde  bulunacaktır.

ç) Üretim akışı ile makine ve ekipmanlar, üretilmesi planlanan ürünün  üretim şekline uygun olacak şekilde projelendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesis Kurma, Üretim ve Faaliyet İzni, Üretim ve  Faaliyet İzni

Temdidi ile Proje Tadilatı

Tesis kurma izni

MADDE 6 – (1) Makaron üretimiyle ilgili tesis kurmak isteyen  gerçek ve tüzel kişiler, izin taleplerini içerir dilekçelerini, aşağıdaki  bilgi ve belgeleri içeren bir takım dosya ile birlikte şahsen veya yetkili  temsilcileri vasıtasıyla Kuruma iletirler.

a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmesi ve  yetkili kişilere ait imza sirküleri,

b) Son altı ay içinde ticaret ve/veya sanayi odasından alınan  faaliyet belgesi ile faaliyet özgeçmişini ve hedeflediği faaliyeti  tanımlayan özel beyanı,

c) Gerçek kişiler için başvuru sahibinin, tüzel kişiler için yönetim  kurulu başkan ve üyeleri ile tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin T.C.  Kimlik Numarası ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol  Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna,  8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı  Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele  Kanununa aykırılıktan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı  olmadığına ve Kurumca düzenlenmiş belgelerin mahkemece askıya  alınmadığına dair beyan,

ç) Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış  fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyası,

d) Kurulacak tesis sahası için yürürlükteki imar mevzuatı  çerçevesinde alınacak imar durumunu gösterir belge,

e) Mevzuat uyarınca tesis kurulmasına yönelik ilgili kuruluşlardan  alınması gereken ve Kurum internet sitesinde ilan edilen yasal izinlerin  Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi başvurusundan önce tamamlanacağını  belirten beyanı içerir taahhütname,

f) 23 üncü maddede belirtilen başvuru bedelinin Kurum hesabına  yatırıldığına ilişkin belge.

(2) Başvuru dosyaları en geç otuz gün içinde incelenir. Eksiklik tespit  edilmesi halinde, bu eksiklikler bildirim tarihinden itibaren doksan gün  içinde tamamlanır. Eksik bulunan bilgi ve belgelerin süresi içinde  tamamlanmaması veya projeden vazgeçilmesi halinde başvuru işleme konulmaz ve  başvuru bedeli iade edilmez.

(3) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen  uzman marifetiyle, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç)  bentlerindeki şartlar ile 6 ncımaddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d)  bentlerinde beyan edilen hususlar yerinde denetlenir. Başvuruya ilişkin  rapor ilgili mevzuat, projenin uygulanabilirliği, tesis üniteleri ile makine  ve ekipmanın yerleşim planı, üretim akış şeması, projenin üretilmesi  planlanan makaronun üretimine uygunluğu yönünden değerlendirilerek  başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(4) Başvuru, bu maddenin üçüncü fıkrası gereğince hazırlanan raporun,  Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.  Kurumca izin verilenlere, 23 üncü maddeye göre hesaplanan Tesis Kurma  Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan  gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla, belge  içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen Tesis Kurma Uygunluk Belgesi  verilir. Belge bedeli süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin,  başvuru bedeli iade edilmeksizin iptal edilmiş sayılır.

(5) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alınmasından sonra Üretim ve Faaliyet  Uygunluk Belgesi verilmesi aşamasına kadar geçen süre içinde, tesis  ihtiyaçlarından kaynaklanan, ekonomik veya teknik gerekçelere dayanan proje  revizyonu yapılmak istenildiğinde, revizyonun içeriği ve kapsamını açıklayan  bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurulur. Başvurular en geç altmış gün içinde  karara bağlanır. Uygun bulunan proje revizyonunda kapasite artışı olduğu  takdirde, Kurumca hesaplanacak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedel farkının  Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla Tesis Kurma Uygunluk  Belgesi güncellenir.

(6) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi; beyan edilen adreste tesis binası  inşasını, temin edilecek makine ve ekipmanlar listesinde yer alan makine ve  ekipmanların yurt içi ve yurt dışından teminini ve tesise kurulumunu,  kurulumu gerçekleştirilen makine ve ekipmanların çalışma testlerinin  yapılması ile Kurum uzmanları nezaretinde deneme üretimlerinin yapılmasını  kapsar.

(7) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, belge veriliş tarihinden itibaren üç  yıl geçerlidir. Bu süre içinde tesisini faaliyete hazır hale getiremeyecek  durumda olanlar; süre bitiminden en az otuz gün önce gerekçelerini içeren  dilekçe ile başvurmaları halinde, Kurum tarafından görevlendirilen uzman  marifetiyle yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, projenin  tamamlanmama gerekçelerini içeren rapor Kuruma sunulur. Kurumca uygun  görülmesi durumunda, bir defaya mahsus, belge geçerlilik süresinin  bitiminden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık ek süre verilebilir.  Verilen süre içinde projesini tamamlamayanların Tesis Kurma Uygunluk Belgesi  iptal edilmiş sayılır. Bu durumda tahsil edilmiş olan belge bedeli iade  edilmez.

Üretim ve faaliyet izni

MADDE 7 – (1) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alarak projesini  gerçekleştiren ve alınması gerekli diğer yasal izinlerini tamamlayarak  tesisini faaliyete hazır hale getirenler, faaliyete hazır olduklarını Kuruma  yazılı olarak bildirirler.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasındaki başvuruyu müteakiben Kurum  tarafından görevlendirilen teknik bir heyet marifetiyle, 5 inci maddedeki  şartlar ile 6 ncı maddede beyan edilen hususlar yerinde denetlenir ve deneme  üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin rapor başvurunun tamamlanma  tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.

(3) Başvuru, bu maddenin ikinci fıkrası gereğince hazırlanan raporun,  Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.  Uygun bulunanlara 23 üncü maddeye göre hesaplanan Üretim ve Faaliyet  Uygunluk Belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan  gün içinde Kurum hesabına yatırıldığının belgelenmesi kaydıyla belge içeriği  ve şekli Kurum tarafından belirlenen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi  verilir. Belge bedeli, süresi içinde yatırılmadığı takdirde verilen izin  iptal edilmiş sayılır.

(4) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi beş yıl için geçerlidir.

(5) Deneme üretiminde üretilen makaronların piyasaya arzına, Piyasaya Arz  Uygunluk Belgesi verilmesinde aranan şartların bulunduğunun tespit edilmesi  kaydıyla Kurumca izin verilebilir.

(6) Firmalar tarafından, 6 ncımaddenin birinci fıkrasının (a) ve (c)  bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili değişiklikler en geç otuz gün  içinde Kuruma bildirilir.

(7) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması sonrasında, ihtiyaç  olduğunun belirlenmesi halinde, tesis sahası dışında ek mamul ambarının  kurulumuna izin verilebilir. Hammadde ve malzemeler konulmadan Kuruma  bildirimde bulunulması şartıyla da ek hammadde ve malzeme ambarı  kurulabilir.

(8) Tesiste, Kurumca izin verilenlerin veya uygun bulunanların dışında  herhangi bir üretim yapılamaz.

(9) Makaron üretimi için iç veya dış piyasadan temin edilen filtre ve  hammaddeler mahrecine iade haricinde satışa konu edilemez.

(10) Piyasaya arz ve ihracat amacıyla üretilen makaronlar, mamul  ambarının birbirinden ayrılmış bölümlerinde, mamulat çeşidi bazında  sınıflandırılmasına ve denetimlerde sayılmasına imkan verecek şekilde  depolanır.

(11) Makaronların fire oranlarının hesaplama yöntemlerinin usul ve  esasları Kurum tarafından belirlenir.

Üretim ve faaliyet izni temdidi

MADDE 8 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesini temdit  ettirmek isteyen firma, süre bitiminden en az doksan gün önce Kuruma  başvurur.

(2) Başvurunun tamamlanmasını müteakiben Kurum tarafından görevlendirilen  teknik bir heyet marifetiyle, 5 inci maddenin birinci fıkrasının; (a)  bendindeki kapasite hesabı ile (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları  sağlamaya devam ettiklerine dair bilgi ve belgeler ile 6 ncı maddenin  birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler yerinde  denetlenir ve deneme üretimi ile izlenerek, başvuruya ilişkin rapor  başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde hazırlanır.  Bu rapor, Kuruma sunulmasından itibaren en geç altmış gün içinde karara  bağlanır.

(3) Uygun bulunanların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi, belge bedeli  alınmaksızın belge geçerlilik süresinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle  uzatılır. Uygun bulunmayanlara belge verilmesinde aranan şartların  sağlanması için en az altı ay süre verilir. Verilen süre sonunda aykırılığın  devam etmesi halinde veya aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı  hallerde süre verilmeksizin Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi iptal  edilir.

Proje tadilatı

MADDE 9 –(1) Makaron imalat ve paketleme ile filtre çubuğu imalat  makinelerinden herhangi birinin üretim tesisine ilave edilmesi ile bu  makinelerin kısmen veya tamamen; yurt içinde aynı firmanın yeni veya eski  bir tesisine nakli, makaron ve tütün mamulleri sektöründe faaliyet gösteren  başka bir firmaya devri, yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle  imhası ve hurda olarak satışı nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için  işlem öncesi Kurumdan izin alınır.

(2) İzin alınanlar dışındaki diğer makine ve ekipmanların üretim tesisine  ilave edilmesi ile bu makine ve ekipmanların kısmen veya tamamen; yurt  içinde aynı firmanın eski veya yeni bir tesisine nakli, yurt dışına  çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt  içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet  gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak  değerlendirilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için işlem öncesi  Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur. İzin alınan makinelerin  aksamlarının temininde de işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.

(3) Mevcut tüm makine ve ekipmanların tesis içindeki yerleşim yeri  değişikliği, üretim dışı bırakılması, bu makine ve ekipmanların tekrar  üretim hattına alınması ya da farklı mamulat çeşidinin üretimine imkan  verecek şekilde revize edilmesi nedeniyle projede yapılacak tadilatlar için  işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulur.

(4) Kurum izniyle yapılan işlerde talebe bağlı olarak makine teknik bilgi  listesi, tadilat öncesi ve sonrası yerleşim planları, proforma fatura, belge  ve içeriği Kurum tarafından belirlenen taahhütname ile Kuruma başvurulur.

(5) Tamamlanmış başvurular, en geç kırk beş gün içinde karara bağlanır.  Kurumca uygun bulunan başvurulardan; üretim kapasitesi artışı olan proje  tadilatlarında, 23 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre belirlenen uygunluk  belgesi bedelinin, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün  içinde Kurum hesabına yatırılması halinde Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi,  kapasite artışı olmayan proje tadilatlarında ise uygunluk belgesi bedeli  alınmaksızın izin verilir. Uygunluk belgesi bedeli süresi içinde  yatırılmadığı takdirde verilen izin iptal edilmiş sayılır.

(6) Verilen izin kapsamında proje tadilatını gerçekleştirecek firma,  kontrol için en geç işlem başlangıç tarihine kadar Kuruma müracaat eder.

(7) İşlem bitim tarihine kadar mahallinde yapılacak teknik denetimde,  makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olduğunu belirten raporun Kuruma  ibrazından sonra, Kurumca işlemin verilen izne uygunluğunun tespiti halinde,  Kurum tarafından proje tadilatının tamamlandığı firmaya bildirilir. Makine  ilavelerinde, makinelerin beyan edilen özellikleri haiz olmadığının tespiti  halinde ise ithal edilen makinelerin ilgili mevzuat gereğince yurt dışı  edilmesi firmadan istenir ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi  verilir. Yurt içinden temin edilen makineler ise firma tarafından sökülerek  tesis sahası dışına çıkarılır.

(8) İkinci ve üçüncü fıkralar gereğince bildirime tabi proje tadilatı  işlemlerinde işin özelliğine göre makine teknik bilgi listesi, tadilat  öncesi ve sonrası yerleşim planları, taahhütname, proforma fatura, işin  başlangıç ve bitiş tarihleri, işlem öncesi Kuruma bildirilir. Kurum  gerektiğinde bu işlerin teknik denetimini yapar.

(9) Bu madde kapsamında üretim tesisine ilave edilecek makine ve  ekipmanın, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış olması zorunludur. Üretim  ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bulunan yurt içinde kurulu üretim tesisleri  arasındaki makine ve/veya ekipman devirlerinde bu şart aranmaz.

(10) Üretim tesisinin yıllık asgari üretim kapasitesi şartını ortadan  kaldıracak şekilde proje tadilatı izin talebinde bulunulamaz.

(11) Makaron üretiminde kullanılacak makineler, tesis kuruluş sürecinde  Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında  ise Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ya da izin yazısı ile temin edilir.

(12) Birinci fıkra kapsamında verilen proje tadilat izni onsekiz ay  geçerlidir. Tadilatlarını tamamlayamayan firmalar; bu süre içerisinde  gerekçelerini içeren dilekçe ile başvurmaları halinde, Kurumca yerinde  inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, izin verilen projenin tamamlanmama  gerekçelerini içeren rapor Kuruma sunulur. Kurumca uygun görülmesi  durumunda, bir defaya mahsus, onsekiz aylık sürenin sonundan itibaren  geçerli olmak üzere altı aylık ek süre verilebilir. Verilen süre içerisinde  tadilatın gerçekleştirilen kısmı, izin kapsamında kabul edilir. Bu durumda  tahsil edilen uygunluk belgesi bedeli iade edilmez. Gerçekleştirilmeyen  kısım, talepte bulunulması halinde yeni proje tadilatı olarak  değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hammadde ve Filtre Temini, Makaronların Piyasaya  Arzı,

İhracat ve İthalat ile Bandrol Uygulaması

Firmaların hammadde ve filtre temini

MADDE 10 – (1) Firmalar, ihtiyaçları olan hammaddeleri Kuruma  bildirimde bulunmak suretiyle iç veya dış piyasadan temin edebilirler.  Filtreleri ise kendi tesislerinde üretebilecekleri gibi Kuruma bildirimde  bulunmak suretiyle iç veya dış piyasadan temin edebilirler.

(2) Üretim ihtiyacının gerektirdiği hammadde ve filtre miktarı; makaron  imalat makinelerinin bir saatlik toplam teorik üretim kapasitesinin mer’i  mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma saatiyle çarpımı sonucu hesaplanan  rakamın bir yıla tamamlanması ile bulunan miktarın üç katı esas alınmak  suretiyle belirlenir.

(3) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler, Üretim  ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almadan önce makine çalışma testlerinde veya  deneme üretiminde kullanmak amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla iç veya  dış piyasadan hammadde ve filtre temin edebilir.

(4) Bu madde uyarınca Kuruma bildirimde bulunulması ya da izin alınması,  ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi  zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Hammadde ve filtreler, üretim ve faaliyet izni alınması sonrasında  Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile temin edilir.

Makaronların piyasaya arzı

MADDE 11 – (1) Firmalar ürettikleri makaronları Piyasaya Arz  Uygunluk Belgesi almak kaydıyla serbestçe fiyatlandırabilir, doğrudan toptan  satıcılara satabilir, Kurumdan toptan satış belgesi almak suretiyle  perakende satıcılara da satabilirler.

(2) Makaron satmak isteyenlerin, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin  Satışına ve Sunumuna İlişkin Yönetmelik gereğince münhasır tütün mamulü  toptan ve perakende satış belgesi alması zorunludur.

Piyasaya arz izni

MADDE 12 – (1) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan firmalara,  mamulatın ilgili teknik düzenlemelere uygunluğu tespit edildikten sonra her  bir mamulat çeşidi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir.

(2) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi başvurularında mamulat çeşidine ait  aşağıdaki bilgi ve belgeler Kuruma ibraz edilir.

a) Fiziksel özellikler.

b) Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları.

c) Ölçü bilgileri yer alacak şekilde birim paket ve grupman  tasarımları, grupman olarak şeffaf ambalaj kullanılması halinde şeffaf  ambalaj üzerindeki etiket tasarımı.

ç) Birim paketin; varsa açma şeridi, içinde bulunan makaronun  üzerinde yer verilecek bilgiler ile grupman açma şeridine ilişkin bilgi.

d) Sağlık uyarıları uygulama planı.

e) Marka tescil belgesi.

f) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması  halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının  devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

(3) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin teknik  düzenlemelere uygunluğu; bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç  altmış gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulacak ikincil  düzenlemeye göre tespit edilir.

(4) Başvurular, tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde  karara bağlanır. Verilen izin kapsamında üretilen birim paket ve grupman  örneklerinden birer adedi, iznin bildirim tarihinden itibaren en geç doksan  gün içinde Kuruma gönderilir. Gönderilen numunelerin uygunluğunun  belirlenmesi halinde firmadan 23 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre  belirlenen uygunluk belgesi bedelinin, bildirim tarihinden itibaren en geç  altmış gün içinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Belge bedelinin Kurum  hesabına yatırıldığının belgelenmesi halinde firmaya belge içeriği ve şekli  Kurum tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi verilir. Süresi  içinde; numuneleri göndermeyen veya belge bedelini yatırmayan firmanın bu  izni iptal edilmiş sayılır.

(5) Piyasaya arz edilmesi planlanan mamulat çeşidinin piyasaya arz  ambalajı üzerinde; kategorisi, marka adı, aynı marka adı altında üretilen  mamulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibaresi, miktar  bilgisi, üretici firma unvanı, üretim tesisi adresi ile asgari ay ve yıl  olarak üretim zamanını belirleyecek kodlama bilgisi, barkod, “18 yaşını  doldurmayanlara satılamaz” uyarısı, “TAPDK izniyle üretilmiştir” ibaresi ve  “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bilgisinin bulunması zorunludur.

(6) Marka tescili ve/veya lisans sözleşmesine ilişkin olarak meydana  gelen değişiklikler otuz gün içinde Kuruma bildirilir.

(7) Piyasaya arz edilen makaronların arz tarihi, perakende satış fiyatı  ile fiyat değişikliklerinin, piyasaya arz tarihinden itibaren en geç otuz  gün içinde Kuruma bildirilmesi zorunludur.

(8) Markanın veya lisans hakkının kullanımını ortadan kaldıracak  nitelikte marka tescili ve/veya lisans sözleşmesinde meydana gelen  değişikliklerde, söz konusu değişikliğin geçerli olduğu tarih itibariyle  Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden  önce piyasaya arz edilmiş ürünler piyasada bulunabilir.

(9) Dokuzuncu fıkra ile Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında  belirtilen hallerin dışında Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinin iptali  istemiyle Kuruma yapılan başvurular en geç altmış gün içinde karara  bağlanır, alınan kararda aksi bir süre belirtilmemiş ise kararın bildirim  tarihi itibariyle belge iptal edilmiş sayılır. Belge iptal tarihinden önce  piyasaya arz edilmiş ürünler piyasada bulunabilir.

(10) Makaronlar, birim paketleri içinde 100 adet makaron bulunacak  şekilde piyasaya arz edilir.

(11) Makaron, içine kıyılmış tütün veya tütün harici herhangi bir madde  doldurulmak suretiyle piyasaya arz edilemez.

Piyasaya arz izni güncellemesi

MADDE 13 – (1) Firmalar, Kurum tarafından verilmiş Piyasaya Arz  Uygunluk Belgesi bulunan bir mamulat çeşidinin girdilerinde veya piyasaya  arz ambalajında herhangi bir değişiklik yapmak istediklerinde piyasaya  arzdan önce Kurumdan güncelleme kapsamında gerekli izni almak zorundadırlar.

(2) Firmalarca piyasaya arz ambalajında kullanılan ayırt edici ibarenin  değiştirilmesine yönelik güncelleme kapsamında başvuruda bulunulamaz.

Makaron ihracatı

MADDE 14 – (1) Türkiye’de üretilen makaronların ihracı serbesttir.  İhracat, firmalar tarafından yapılır. Aracı ihracatçı kullanılamaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince yapılacak makaron  ihracatlarında, üretim öncesi aşağıdaki bilgi ve belgelerin Kuruma ibraz  edilmesi zorunludur.

a) Birim paket ve grupman örneği.

b) Üretim kodlama bilgisi.

c) İhraç ülkesi bilgisi.

ç) Marka tescil belgesi.

d) Markanın başka bir gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı olması  halinde, marka tescil belgesiyle birlikte markanın kullanım hakkının  devrine ilişkin lisans sözleşmesi.

e) İhracı yapılacak makarona ilişkin belge içeriği ve şekli Kurum  tarafından belirlenen tablo.

(3) Makaron ihracatında firmalar tarafından her bir ihracat partisinin  çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Kuruma bildirimde bulunulur. Kurum  gerekli gördüğünde üretimin her aşamasında veya ihracattan önce bu beyanın  doğruluğunu kontrol edebilir.

(4) İç piyasaya arz edilen makaronların birim paket ve grupmanları  kullanılarak üretilip ihraç edilecek makaronların birim paket ve grupmanları  üzerinde, “İhracat amacıyla üretilmiştir” ibaresi ile ihraç edileceği ülke  isminin Türkçe ve ihraç edilen ülkenin resmi dilinde yer alması zorunludur.

Makaron ithalatı

MADDE 15 – (1) Firmalar, marka bazında bir takvim yılı içinde en  az iki milyar adet fiili üretime ulaşmaları halinde aynı markadan olmak  üzere serbestçe ithalat yapabilir, fiyatlandırabilir ve satabilirler.

(2) Marka bazında makaron ithal etme hakkını elde eden firmalar, her  ithal partisi için belge içeriği ve şekli Kurum tarafından belirlenen  Makaronİthalatı Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Kurumdan alınan  Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer  şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Marka bazında ithalat hakkını kazanan firmanın bu hakkı söz konusu  takvim yılı için geçerlidir.

(4) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi başvuruları, 12 nci maddenin ikinci  fıkrasına göre yapılır. Üçüncü ve dördüncü fıkrası hükümlerine göre  değerlendirilerek başvurunun tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış  gün içinde karara bağlanır. Kurumca uygun bulunan talepler firmaya  bildirilir. Firma şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Makaron  İthalatı Başvuru Formu ve ithal edilecek birim paket ve grupman örnekleri  yanı sıra 23 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen uygunluk  belgesi bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge ile Makaron  İthalatı Uygunluk Belgesi talebinde bulunur. Uygun bulunan mamulat çeşidine  ait örneklerin ekspertiz raporu ile mutabık olması halinde en geç yedi gün  içinde şekli ve içeriği Kurum tarafından belirlenen Makaron İthalatı  Uygunluk Belgesi verilir.

(5) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi verilen mamulat çeşidi için ithal  edilen miktar ile sınırlı olmak üzere belge içeriği ve şekli Kurum  tarafından belirlenen Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi de verilir.

(6) İthal edilecek makaron birim paket ve grupman ambalajları üzerinde  “TAPDK izniyle ithal edilmiştir.” ibaresinin yazılması zorunludur.

(7) Firmaların, test ve numune amacıyla Kurumdan izin almak kaydıyla  yapacakları makaronların ithalatında bu maddede sayılan şartların varlığı  aranmaz.

(8) Birinci fıkrada belirtilen fiili üretim rakamı, iç piyasaya sunum ve  ihracat amaçlı üretim rakamlarının toplamından oluşur.

Bandrol uygulaması ve satış hizmet bedeli

MADDE 16 – (1) Üretilen ve ithal edilen makaronlar, Bandrollü Ürün  İzleme Sistemi genel tebliğleri çerçevesinde tanımı yapılmış olan  bandrolleri ihtiva edecek şekilde piyasaya arz edilir.

(2) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim ve Faaliyet Uygunluk  Belgesi almayan gerçek ve tüzel kişiler ile firmaların bandrol talepleri,  Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve  esaslar çerçevesinde karşılanır.

(3) Üretilen makaronların birim ambalajı üzerinde kullanılan bandrole  ilişkin olarak bandrol başına 23 üncü madde kapsamında alınacak satış hizmet  bedeli; firmalarca, 20 nci madde kapsamında düzenlenerek müteakip ayın  onbeşinci gününe kadar Kuruma gönderilecek olan aylık raporlarda belirtilen  üretim miktarları üzerinden, bu üretim raporlarının en son bildirim tarihini  takip eden onbeş gün içinde Kurum hesabına yatırılır. Belirtilen süre içinde  yatırılmayan satış hizmet bedeli kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.  İthal edilen makaronlarda kullanılacak bandrol başına alınacak satış hizmet  bedeli ise ithal edilen mamulatın gümrükte yapılacak ekspertiz muayenesinden  önce Kurum hesabına yatırılır. Satış hizmet bedelinin yatırılmasına müteakip  ekspertiz işlemleri yapılır.

(4) Bandrol başına alınacak satış hizmet bedeli; ithal edilen hammadde ve  mamuller için verilen hizmetleri, üretimde kullanılan hammadde ve filtrelere  ilişkin düzenleme hizmetleri, piyasa gözetim ve denetim hizmetleri, üretimin  kontrol ve gözetim hizmetleri, üretim ve piyasaya arz aşamalarında yürütülen  her türlü gözetim ve denetim hizmetleri, tüketicilerin bilgilendirilmesi ve  eğitim hizmetleri, sektörde yer alan firmalara yönelik bilgilendirme  hizmetleri, sektörle ilgili araştırma geliştirme hizmetleri ve Kurum genel  giderlerinden sektöre düşen pay karşılığı belirlenen bedel toplamından  oluşur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Yeri Değişikliği, Devir ve Kapatma

Tesisin kuruluş yeri değişikliği

MADDE 17 – (1) Üretim tesisinin kuruluş yerinin değiştirilmesi  Kurumun iznine tabidir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından, tesisin kuruluş yerinin  değiştirilmesine ilişkin alınan karar ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının  (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartları sağlayacağına dair belgelerin yanı  sıra 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan  belgeler ile birlikte yer değişikliği öncesi Kuruma başvurulur. Başvuru  tamamlanma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde karara bağlanır.

(3) Kurum izniyle yer değişikliğini gerçekleştirerek tesisini üretime  hazır hale getiren firma, 6 ncımaddenin birinci fıkrasının (e) bendi  gereğince istenilen izinlerle birlikte Kuruma müracaat ederek Üretim ve  Faaliyet Uygunluk Belgesinin güncellenmesi talebinde bulunur. Mahallinde  yapılan teknik inceleme ve kontrol sonrasında durumu uygun bulunanların  Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi en geç altmış gün içinde karara  bağlanarak güncellenir.

Devir

MADDE 18 – (1) Üretim tesisinin devri Kurumun iznine tabidir.

(2) Firmanın yetkili organı tarafından tesisin devrine ilişkin olarak  alınan karar, devralacak olan gerçek veya tüzel kişiye ait 6 ncı maddenin  birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler ile birlikte  devir izni öncesi Kuruma başvurulur. Tamamlanmış başvurular en geç altmış  gün içinde karara bağlanır.

(3) İzni müteakiben devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra, devralan  gerçek veya tüzel kişi Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi ile Piyasaya Arz  Uygunluk Belgesinin güncellenebilmesi için devir sözleşmesi ile birlikte en  geç otuz gün içinde Kuruma müracaat eder. Kurumca yerinde inceleme  yapılarak, uygunluğun belirlenmesi halinde yeni belgeler düzenlenerek  devralan firmaya verilir.

(4) Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince belgesi  iptal edilmek suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisi, bu maddenin  beşinci fıkrasında sayılan haller dışında bir bütün olarak hiçbir gerçek  ve/veya tüzel kişiye devredilemez.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında belgesi iptal edilmek  suretiyle faaliyetine son verilen üretim tesisinde bulunan;

a) Makine ve ekipmanlardan makaron imalat ve paketleme ile filtre çubuğu  imalat makinelerinin yurt dışına çıkarılması, hurdaya ayrılmak suretiyle  imhası ve hurda olarak satışı ile makaron ve tütün mamulleri sektöründe  faaliyet gösteren başka bir firmaya devri için işlem öncesi Kurumdan izin  alınır. Diğer makine ve ekipmanların ise yurt dışına çıkarılması, hurdaya  ayrılmak suretiyle imhası, hurda olarak satışı, yurt içinde başka bir  firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren gerçek  ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak değerlendirilmesi için işlem  öncesi Kuruma bildirimde bulunulması zorunludur.

b) Mamulat çeşitlerinin piyasaya arzına, bir defaya mahsus olmak üzere  izin verilebilir ya da Kurumun gözetimi ve denetimi altında imha edilir.  Kullanılmamış ve fire bandrollerin tespit ve imha işlemleri Bandrollü Ürün  İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde  yerine getirilir.

c) Hammadde ve malzeme stoklarının ise yurt dışına çıkarılması, imhası,  yurt içinde başka bir firmaya devri veya satışı ile farklı sektörlerde  faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kişilere devri veya satılarak  değerlendirilmesi için işlem öncesi Kuruma bildirimde bulunulması  zorunludur.

(6) Devrin, tesisin yer değişikliğini de içermesi durumunda, yer  değişikliğine bağlı olarak yapılan işlemler 17 nci maddedeki hükümlere  tabidir.

Tesisin faaliyetinin sona erdirilmesi ve  kapatılması

MADDE 19 – (1) Firmanın yetkili organı tarafından alınan, üretim  tesisinin faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve kapatılması kararı Kuruma  bildirilir. Bildirimin ardından Kurum tarafından teknik bir heyet  görevlendirilerek tesiste bulunan makineler, ekipmanlar, hammadde, malzeme  ve mamul stokları ile Kuruma karşı yükümlülükleri tespit edilir ve Kurum  tarafından değerlendirilerek en geç altmış gün içinde kapatma işlemi  sonuçlandırılır.

(2) Tesiste tespiti yapılan makine ve ekipmanlar ile hammadde, malzeme ve  mamul stoklarının; devri, nakli, yurt dışı edilmesi, imha, satış ve iade  işlemleri gerekli görülen hallerde Kurumun gözetimi veya denetimi altında  yapılır.

(3) Kullanılmamış veya fire bandrollerin tespit ve imha işlemleri  Bandrollü Ürün İzleme Sistemi genel tebliğleri ile belirlenen usul ve  esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

(4) Bu madde uyarınca bildirimde bulunulması üzerine Kurum tarafından  yapılan işlemler firmanın diğer yükümlülüklerini yerine getirme  zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıtlar, Belge Saklama Süresi, Denetim, Uygunluk  Belgesi ve

Satış Hizmet Bedelleri ile Makaronların İmhası

Kayıtlar

MADDE 20 – (1) Firmalar tarafından, hammadde stok hareketleri,  üretim miktarları, üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu  diğer ambarlara sevk edilen mamul miktarları, satışlar, iadeler ve bandrol  hareketleri onaylı raporlar halinde Kuruma bildirilir.

(2) Raporların içeriği ve düzenleme esasları ile bildirim şekli ve  süreleri Kurum tarafından bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç  altmış gün içinde belirlenerek Kurum internet sitesinde ilan edilmek  suretiyle firmalara duyurulur.

(3) Firmaların aşağıda belirtilen kayıtları tutmaları zorunludur.

a) İthal edilen, yurt içinden temin edilen, üretimde kullanılan,  üretimde kullanılmaksızın başka bir yere sevk edilen, imha edilen,  bozulan veya sair şekilde çıkan hammaddelere ilişkin kayıtlar.

b) Üretilen, ithal edilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade  alınan, ihraç edilen, imha edilen, bozulan veya sair şekilde çıkan  makaronlara ilişkin mamulat çeşidi bazında kayıtlar.

c) Temin edilen, üretimde kullanılan, kullanılmayan, ıskartaya  ayrılan, imha ve iade edilen bandrole ilişkin kayıtlar.

Belge saklama süresi

MADDE 21 – (1) İlgili mevzuatında daha uzun bir saklama süresi  öngörülmediği sürece, 20 nci madde uyarınca tutulması gereken kayıtlar,  elektronik ortama aktarılmış kopyaları da dahil olmak üzere, firma  tarafından düzenlendikleri yıl sonundan itibaren beş yıl süreyle saklanmak  zorundadır.

Denetim

MADDE 22 – (1) Makaron sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve  tüzel kişilerin; üretim tesislerinin kurulması, üretim ve faaliyet izni,  proje tadilatı, tesisin yer değişikliği, faaliyetinin sona erdirilmesi,  kapatılması, her türlü devir işlemleri, makaronların üretimi, iç ve dış  ticareti ile ilgili tüm işlemleri Kurumun denetimine tabidir.

(2) Firmaların üretim tesisleri Kurum tarafından teknik denetime tabi  tutulur.

(3) Kanun veya ilgili mevzuat gereğince Kurum tarafından gerek görülen  bilgi, belge ve numune istemlerine, denetim ve gözlemlere sınai veya ticari  gizlilik mülahazalarıyla dahi olsa firmalarca engeller konulamaz.

(4) Kanun veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Kurum tarafından  istenen her türlü bilgi ve belgelerin en geç onbeşgün içinde verilmesi ile  gerekli görülen tesis ve yerlerin talep edilen süre içinde inceleme ve  denetime açılması zorunludur.

Başvuru, uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet  bedellerinin belirlenmesi

MADDE 23 – (1) 6 ncı madde kapsamında yapılan makaron üretim  tesisi kurma izni başvuruları için onbeşbin Türk Lirası başvuru bedeli  alınır. Bu bedel ikinci fıkra kapsamında tahsil edilecek Tesis Kurma  Uygunluk Belgesi için hesaplanacak bedelden mahsup edilir.

(2) 6 ncı madde kapsamında verilecek olan Tesis Kurma Uygunluk Belgesi  bedeli olarak, her yüz milyon adet makaron üretim kapasitesi başına  onbinaltıyüzotuzyedi Türk Lirası alınır.

(3) 7 nci madde kapsamında verilecek olan Üretim ve Faaliyet Uygunluk  Belgesi bedeli olarak, Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedelinin iki katı  alınır.

(4) 9 uncu madde kapsamında verilecek olan Proje Tadilatı Uygunluk  Belgesi bedeli olarak, her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi  artışına neden olan proje değişiklikleri için bindokuzyüzdoksanüç Türk  Lirası alınır.

(5) 12 nci madde kapsamında verilecek olan Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi  bedeli olarak, ikibinTürk Lirası alınır.

(6) 15 inci madde kapsamında verilecek olan Makaron İthalatı Uygunluk  Belgesi bedeli olarak ikibin Türk Lirası alınır.

(7) İkinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen yüz milyon adet makaron  üretim kapasitesinden küçük miktarlar için bedel hesaplaması kıstelyevm  esasına göre yapılır.

(8) 16 ncı madde uyarınca temin edilerek üretilen makaron birim paketleri  üzerinde yer alan bandrollerin her bin adedi için beş Türk Lirası satış  hizmet bedeli alınır.

(9) İkinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkralarda belirtilen  uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ile bandrol satış hizmet bedeli,  2014 yılı için geçerli olup, müteakip her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak  4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden  değerleme oranını geçmemek üzere, Kurul kararıyla artırılmak suretiyle  yeniden belirlenir.

(10) Uygunluk belgesi başına alınacak bedeller ile bandrol satış hizmet  bedelinin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında 2014 yılı için  geçerli olmak üzere belirlenmesi ve dokuzuncu fıkraya göre de müteakip her  yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca  belirlenen yeniden değerleme oranını geçmemek üzere artırılacak olması;  Kurulun Kanundan kaynaklanan satış ve uygunluk belgesi başına alınacak  tutarların yeniden tespiti yetkisini ortadan kaldırmaz.

(11) Uygunluk Belgesi başına alınacak bedellerin belirlenmesinde esas  alınan kapasite; makaron imalat makinelerinin, bir saatlik toplam teorik  üretim kapasitesinin mer’i mevzuata göre belirlenen haftalık çalışma  saatiyle çarpımı sonucu bulunacak rakamın bir yıla tamamlanması ile  hesaplanır.

Makaron imhası

MADDE 24 – (1) Firmalarca ticarete konu edilemeyeceği beyan edilen  makaron, filtre ve hammaddelerin imhası, Kurumdan izin almak kaydıyla Çevre  Kanunu ve diğer ilgili mevzuatına göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Cezalar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti  halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 4703 sayılı Ürünlere İlişkin  Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundaki idari  yaptırımlar uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurum internet sitesinde yayınlanacak formlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince şekli ve içeriği  Kurumca belirlenecek olan;

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi,  Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron  İthalatı Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Başvuru Formu,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince istenilen  fizibilite raporu,

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri ile 9 uncu  maddenin dördüncü ve sekizinci fıkraları gereğince istenilen beyan ve  taahhütnameler,

ç) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince istenilen  yasal izinler listesi,

d) 6 ncı maddenin altıncı fıkrası ile 9 uncu maddenin dördüncü  fıkrası gereğince istenilen temin edilecek makine ve ekipmanlar listesi  ve makine teknik bilgi listesi,

e) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince istenilen  fiziksel özellikler,

f) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince istenilen  Girdi Bildirim ve Toksikolojik Veri Tabloları,

g) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi gereğince istenilen  tablo,

Kurum internet sitesinde ilan edilir.

Son hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar  28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8/7/2010  tarihli ve 5756 sayılı Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine  İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararına göre Tesis Kurma  İzni Uygunluk Belgesi alan ancak Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi  almamış olanlara 7 nci ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce başlamış ihracat ve ithalat  işlemlerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ancak bu Yönetmeliğin  lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

(3) Kurumdan sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve  Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar, her bir mamulat çeşidi için Piyasaya Arz  Uygunluk Belgesi alması kaydıyla bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden  itibaren bir yıl süreyle makaron ticareti yapabilir.

(4) Kurumdan ülke içindeki sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine  satmak veya ihraç amacıyla makaron üretim tesisi için Üretim ve Faaliyet  İzni Uygunluk Belgesi alanlar, her bir mamulat çeşidi için Piyasaya Arz  Uygunluk Belgesi alması kaydıyla bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden  itibaren bir yıl süreyle makaron ticareti yapabilir.

(5) Bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkralarında belirtilenler, bir yıllık  süre bitimine kadar bu Yönetmeliğe uygun makaron üretim tesisi için Üretim  ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almamaları halinde makaron ticareti yapamazlar.

(6) Kurumdan; sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisi için Üretim ve  Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar ile ülke içindeki sarmalık kıyılmış tütün  mamulü üreticilerine satmak veya ihraç amacıyla makaron üretim tesisi için  Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi alanlar, tesislerinde bulunan  makaron üretimi ile ilgili makine ve ekipmanlarını, bu Yönetmeliğe göre  kuracakları makaron üretim tesisine nakledebilir. Bu madde kapsamında  nakledilecek makine ve ekipman için, yeni teknolojiyi haiz ve kullanılmamış  olması şartı aranmaz.

Formların internet sitesinde yayınlanmaları için  azami süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddede belirtilen formlar, bu  Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altmış gün içinde  Kurum internet sitesinde ilan edilir.

Fiziksel özelliklerin yayımlanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi  gereğince makaronlar için istenilen fiziksel özellikler, bu Yönetmeliğin  Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde Kurul  kararı ile belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihten itibaren  doksan gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası  Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.