Ekonomi Bakanligindan:Akrilonitril Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (17 Nisan 2012 T. 28267 S.RG

small_ekonomi-logo(19).jpg


17 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28267

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2011 tarihli ve 2011/2616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, akrilonitril ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanının dağıtım esasları

MADDE 3 – (1) Sanayicilere tahsis edilecek tarife kontenjanı miktarı ile ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde EK-1’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.

(2) Sanayiciler tarafından talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük ya da eşit olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı ve ithalat performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

(3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşya için talep edilen miktarın tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım, firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.

İthal lisansının düzenlenmesi

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Bakanlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2012 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

(3) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(4) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğin ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Bakanlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

İthal lisansının iadesi

MADDE 5 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip on gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Bakanlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının Bakanlığa iade edilmesi gerekir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Bakanlar Kurulunun 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

MÜRACAAT FORMU

● G.T.İ.P

:

● Madde ismi

:

● Ticari ismi

:

● Kimyasalın adı, açık formülü

:

● İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu, faks numarası

:

● İhracatçı firmanın ünvanı, adresi

:

● 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

:

● Eşyanın kullanılacağı yer

:

● Eşyanın miktarı

:

● Eşyanın menşe ülkesi

 

● Eşyanın sevk ülkesi

:

● Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı

:

 

 

Firma Unvanı

 

Yetkili İmza

 

 

ARANACAK DİĞER BELGELER:

 

A- Dilekçe

B- Proforma fatura

C- Bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu sureti

D- İmza sirküleri (noter tasdikli)

E- Bakanlıkça istenebilecek diğer belgeler